domingo, 11 de julio de 2010

L'IMPERIALISME CATALA


Autor: Chimo Lanuza. Llicenciat en F ilologia.

La versio de l'imperialisme pancatalaniste es basa en que quan Jaume I i les seues tropes conquistaren Valencia (s.XIII), en la poblacio autoctona ni quedaven mossaraps ni ningu que parlara mossarap.
O siga, segons esta teoria (hipotesis rupturista), el fet que els valencians parlem una llengua romanica en l'actualitat es deu a les tropes cristianes que van dur les seues llengües (aragones- castella i catala) i s'establiren respectivament en les zones interior del Regne de Valencia i en la costa.
Pero argumentem breument algunes teories valencianes molt llogiques.
Tota la documentacio, tant del primer "Repartiment" (contemporaneu a la conquista), com dels "Assentaments" i dels "Aveïnaments" que s'han pogut estudiar de finals del sigle XIV i del sigle XV, duen (segons els catedratics d'historia Srs. Ubieto, Penyarroja i Mourelle de Lema*) que en ningun moment la poblacio catalana superà el 5% dels repobladors, lo qual dona -aproximadament- el 0'8% dels habitants de tot el Regne durant eixos dos sigles.
Ara que nos diguen els pancatalanistes quina influencia pogueren tindre eixe 5% de repoblacors; o eixe 0'8% d'habitants de tot el Regne de Valencia en la configuracio de la Llengua Valenciana, i en el seu espectacular i rapit afloriment lliterari en el seu Sigle d'Or.
Si tenim en conte que "Els Costums" primer (a 2 anys de la conquista), i "Els Furs" despres ( a 23 anys de la conquista), estan escrits en un romanç inteligible al poble valencià (per al que estaven fets: no tendria sentit que el Rei ho traduïra del llati a un atra llengua coneguda unicament per un 0'8% de la poblacio), i mes encara, que Jaume I, donà disposicio personal de realisar els juïns en romanç (i no en llati) per a que els entenguera el poble ¿Que podien "pintar" respecte a la llengua eixe 5% total de catalens entre tots els demes cristians, sense contar a l'inmensa majoria mussulmana?
Si la Llengua Valenciana ve del catala ¿Perque es va impondre el "catala occidental" en Valencia? ¿Perque no es va impondre el "catala oriental"?
Lo mateix, que tampoc es va impondre en la conquista de Lleida o de Tortosa, 90 anys abans.
Si els de Lleida no eren mes d'un 20% dels catalans, i mes diluits entre els de Montpellier i Arago...
(I sent els catalans no mes del 5% del conjunt dels cristians...)
Sant Pere Pasqual, naixcut abans de la conquista, escriu la seua obra en valencià.
Inmediatament despres ve el Sigle d'Oro de la Lliteratura Valenciana, sense ningun precendent en Catalunya...
-¿Com una llengua "importada" pot alcançar tan pronte el seu desenroll lliterari?
(Mes encara en les condicions que argumenten la seua hipotesi els pancatalanistes...)
Segons les teories oficials de Catalunya, quan els cristians de "Catalaunya La Vella" (en el nort) reconquistaren Barcelona, trobaren alli un idioma mossarap molt similar al que ells paralaven. Lo mateix que posteriorment en Lleida.
En Valencia, en canvi, neguen l'importancia del romanç que va convivir en l'arap...
¡¡¡ EXTRANY !!!
¡¡¡ ELS MILACRES NO SON IMPOSSIBLES, PERO NO ES POT EXPLICAR TOTA L'HISTORIA A BASE DE MILACRES !!!
ORIGE I ESTANDART
¡¡¡A pesar de tot, encara que es puguera demostrar de forma irrefutable, que la Llengua Valenciana procedix dels idiomes dels repobladors assentats en les nostres terres fa sigles, NO implicaria -ni obligatoriament ni necessariament- l'adopcio d'un mateix estandart lliguüistic (el catala
)!!!

No hay comentarios: