viernes, 24 de febrero de 2012

LA MENTIRA SOBRE "ELS FUNDADORS DEL REGNE DE VALENCIA" (II)Autor: Agusti Galbis

Per a continuar, en l´articul anterior, es normal, que en acabant de coneixer els pobles dels quals nos separa una major distancia genetica, nos preguntem pels grups d´estudi dels quals nos separa una distancia genetica menor. I son per este orde: Cantabria (0’0159), Cadis (0’0198), Cordova (0’0198), Sevilla (0’0191) i Huelva (0’0163). Segur, segur, que mes d´un, al vore tants pobles d´Andalusia, pensarà que el paregut, poguera ser per la forta influencia de l´invasio d´araps i nortafricans. I tambe la genetica s´encarrega de trencar la falsa idea d´una substitucio racial de la poblacio autoctona.

L´any 2001 es publicà un estudi de determinats departaments de la Stanford University i de l´Universitat Pompeu Fabra, entre atres, sobre la relacio genetica existent entre la poblacio de la peninsula i la del noroest africà, en relacio al cromosoma-Y. La conclusio fon que: “The Islamic rule of Spain, which began in A.D. 711 and lasted almost 8 centuries, left only a minor contribution to the current Iberian Y-chromosome pool.”, es dir, que l´aportacio de casi 8 sigles de dominacio islamica al mapa genetic de cromosomes-Y iberics, es ridicul. (7% segons l´estudi). En articul publicat en “American journal of human Biology 18:187-195 (2006)”, titulat “Genetic position of Valencia (Spain) in the Mediterranean Basin According to Alu Insertions” llegim que “MDS and AMOVA results generated from Alu data reveal that the Mediterranean has acted as a strong genetic boundary between the north (Europe) and the south (Northen Africa), resulting in significant gene diversity between the population of the two regions.”, es dir, que el Mediterraneu, ha actuat com a forta barrera genetica entre el nort (Europa) i el sur (nort d´Africa), resultant una significativa diversitat genetica entre la poblacio de les dos regions. Per a que esta barrera es faça visible, podem comparar valors de “distancies genetiques” entre els valencians i alguns pobles del sur del estret de Gibraltar. Consten en la tesis doctoral de Flores Infante: Etiopia: 0’1953, Mali: 0’2273, Mauritania: 0’2491, Araps del Marroc: 0’2677, Sahara: 0’3439, Berebers del Marroc: 0’3644. Vegem que les diferencies, entre estos valors i els que mostaven les distancies genetiques entre valencians i uns atres pobles d´España, son representatives.

Referent al tema, Carmen Barcelo, intentant desacreditar al nostre arabiste Ribera, que digué que l´element arap “entró en dosis casi infinitesimal en la química social de los musulmanes españoles”, escrigué en el seu articul “Mozárabes de Valencia y lengua mozárabe”, entrecomillant “La raza hispanica”, com fent chança, que “No merece la pena hoy argumentar contra esta tesis” Aixina es que vegem que la genetica, que sí que es ciencia i no lo que fa Carmen Barcelo, chafiga la prepotencia dels catalanistes. ¡I ella que s´hauria cregut descendent d´alguna reina mora, i va, i ve la genetica a baixar-la del burro!

I podem preguntar-nos: ¿I que ha fet tan malament Guinot en el seu llibre “Els fundadors del Regne de València” per a aplegar a resultats tan discordants en la realitat?

Per a començar, s´ha de deixar constancia de que una abrumadora majoria de la documentacio del s XIII, es troba redactada en llati. R.I. Burns, en "Diplomatarium I", diu que "Transposar un cognom del llatí al català pot ser perillós”, perque “un nom llatí podria suportar tot de transcripcions romàniques diferents.” Proseguix diguent-nos que “Un editor català podria catalanitzar tots els noms neutrals que no fossin obviament aragonesos per la forma, la toponimia o la visibilitat històrica.”, afegint que aixo no li pareixeria correcte perque seria una “mena de cooptació imperial”, que per al cas es equivalent a “una mona captant per a l´imperi” (català). L´esquizofrenia catalanista, li fa dir en “Moros Jueus i cristians” que “Tendesc a catalanitzar els noms de persona, perquè el Regne de València sembla que fou, de bon principi, un món més aviat català” ¡Si senyor, aixo es coherencia i ciencia, i lo demes favades! No obstant, diu que “Trobar i fer encaixar el nom en romanç apropiat a cada candidat… pot ser tan frustrant com posar mitjons a un pop"

I vegem que Guinot, tirant-li mes cara que una “parà” de ninots, no nomes els posa calcetins al polps, sino que els posa caroteta, camisola, gamboixet, i per a arrematar-ho una “barretina” a cada u. I com a mostra de lo que podem esperar d´esta gent, mirem com maltracten i manipulen els noms de les persones: En la “Cronica” del rei en Jaume llegim que “…e era ab nos lo maestre del espital e Don Blasco dAlago...”. Guinot escriu en la p.136 del llibre que comentem: “Aquesta ciutat va ser ocupada pel noble aragonès Blai d'Alagó…” Es dir, “Blasco”, es convertix en “Blai”. Per a acabar-ho d´arredonir, si llegim a Burns, Blasco es ¡“Balasc”! ¿Sera que per la meua condicio de valencià, soc “acientific” per naturalea i en acabant de vore aço ya no me crec res? Pero…continuarem traguent suc als “argumentos de la razón” de Guinot.

Hem de saber, que quan un no cristià es convertia, prenia noms cristians. I com aixo destorbaria la faena “contadora” de catalans de Guinot, en la p.51 del seu llibre diu: “Ara bé, els resultats de les conversions foren molt reduïts.” Burns diu en la pag 37 de "Moros cristians y jueus": "Hi havia un cert grau de conversions, en aquell moment tant de l´islam com vers l´islam; els dominicans adjetivaren llurs conversions valencianes dient que eren ". ¿Com nos aclarirem en estos “cientifics” que no fan mes que contradir-se? Per la “Ordinatio ecclesiae valentinae”, sabem que abans i despres de l´entrada oficial del rei Jaume es produïren no nomes batejos, sino tambe, confirmacions, bodes, soterrars i inclus ordenacions. Vejam-ho: “…quod predictus episcopus de Alberrezino…dabat indulgentiam, contirmaverat, baptizaverat et ordinaverat in ecclesia Sancti Vincentii” “Quod idem episcopus ordinaverat clericos, baptizaverat, confirmaverat et fecerat nuptias.”Quod baptizaverat, confirmaverat, et ordines celebraverat, et mortuos sepelierat“Quod baptizaverat duas sarracenas” ¿Quans no cristians canviarien de nom i pendrien noms en romanç? Vejam un eixemple encara que posterior: "Nós havem entés que vós, ab induccions de Manuel Salvador, convers que solia haver nom Mahir Suxén, de Xàtiva...” I un atre “Per part d'En Manuel Torres, convers, olim juheu appellat Aburrabe, ciutadà de Xàtiva…” ¿Quans Torres i Salvadors, estaran en les llistes de catalans de Guinot?

I per a acabar per a hui, hem vist que en la “Ordinatio ecclesiae valentinae”, a mes de batejos, consten ordenacions, confirmacions ¡I bodes! (fecerat nupcias) ¿A qui casava el bisbe d´Albarrasi quan encara, ni el rei en Jaume, havia entrat solemnement en Valencia? ¿Es casaria alguna amazona del seu eixercit? ¿seria una boda homosexual entre guerrers? ¿O seria alguna boda de cristians valencians, que es lo unic que te trellat? Vegem que tot i per tot, nos parla de la continuitat de la poblacio valenciana i de la mentira de la teoria rupturista que mante una substitucio de la poblacio autoctona per una massa de repobladors.

EL CHOLLO DE SER DIPUTADO


 

Autor: JOAN IGNACI CULLA

Incluso cuando militaba en política, siempre he creído que el acceder a un cargo público gracias al respaldo popular, era un gesto voluntario, además de poseer unas inquietudes ideológicas que plasmasen un sentido de justicia y de servicio a la ciudadanía. Trabajo y esfuerzo servían de recompensa a los románticos de la política.
Pero lo tiempos cambian y, parece ser, los planteamientos también. Hoy priman los intereses de partido, cuando no los personales, por encima de los ideológicos. Las promesas plasmadas en los programas electorales (el PP, con la defensa del valenciano, cuando ha firmado la unidad de la lengua a través de la AVL, y el PSPV dejando a nuestros agricultores sin agua y a nuestra Comunidad sin el bien imprescindible de prosperidad), no se cumplen. Para la historia quedan, alguien los juzgará. Pero a ellos en estos momentos no les importa. Aquí, a diferencia de en otros sitios, los cargos electos no tienen que dar explicaciones ni a sus votantes, ni al resto de ciudadanos; más bien todo lo contrario. Una vez conseguida el acta, muchos hacen gala de su supuesta superioridad (no intelectual, claro), exigiendo adulación, y derecho a casi todo, a los que no hacía mucho tiempo les estrechaban las manos para conseguir sus votos.
La metamorfosis que experimentan muchos de ellos (¿Nadie se ha planteado hacer una tesis doctoral?) los convierte en los nuevos Césares. Lo que pasa es que estos, a diferencia del real, no tienen a nadie detrás que les diga: “Recuerda que eres humano”. Tanto es así, que ahora, desde su Olimpo, los diputados han pensado dar un paso más para desmarcarse (más si cabe) del pueblo.
Los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas han presentado a la Comisión de Gobierno Interior una propuesta para garantizar de forma automática la pensión de jubilación a los diputados que cuenten con dos legislaturas (8 años) y no alcancen el mínimo exigido a cualquier trabajador, sea: jardinero, oficinista, periodista, basurero, albañil o autónomo; de 15 años. Con esta medida pretenden anular lo que hasta hora era una facultad potestativa de la Mesa de la Cortes, y siempre que tuviesen 65 años. Es decir, que si se aprueba esta medida (como está en Madrid), independientemente de la edad y de los ingresos de que dispongan (antes tenían que demostrar estado de necesidad), gozarán de una renta asegurada.
Parece ser que, incluso, tienen resuelto el caso en que salga rechazada la consulta que van hacer a la Seguridad Social, pagando desde el Erario Público la diferencia de los años no cotizados.
El agravio comparativo no sólo es escandaloso con respecto al resto de los trabajadores, que lo es, sino incluso a aquellos como las viudas, a quienes quitan los derechos adquiridos por el esfuerzo del cónyuge, limitándoles las pensiones a cuotas ridículas para su subsistencia.
De llevarse a cabo tan inmoral acuerdo, no nos extrañe que salgan a la palestra nuestros diputados ofendidos, para justificar lo injustificable. Demostrarán que su trabajo no sólo se limita a apretar el botón en función del dedo levantado por el portavoz de su partido, sino que es mucho más laborioso.
No es de extrañar que en la opinión pública gane enteros el descrédito de los políticos y el aumento de la abstención. O que aborrezcan a los que venden su ideología por un sueldo en otro partido, si eso les asegura su futuro económico.
A este paso, y una vez comprobado el chollo, todos los ciudadanos van a querer ser más que diputados, vividores de la Patria . Si la renta vitalicia no es suficiente, en caso de no salir reelegidos, o que por causa de que su comportamiento deshonesto se les inhabilite, siempre habrán empresas amigas donde colocarse.
Menos mal que toda regla tiene su excepción y ha habido, hay y estoy convencido de que habrá, personas que pongan su afán de servicio y de justicia a la ciudadanía. Si no, muchos tendríamos que aplicar la máxima de Morgan: “Sé que algún día podría ser político, pero por ahora prefiero seguir siendo honesto”.

EL CATALA; UNA LLENGUA TACADA DE SANCAutor: JOAN BENET RODRIGUEZ i MANZANARES

www.llenguavalencianasi.com

El catala es una llegua tacada de sanc, pero no de sanc per ferides en armes fisiques, sino tacada de sanc per les ferides fetes en el cor de moltes i moltes de persones que s'han mort esperant i desijant que la purea de la llengua valenciana torne a pujar a lo mes alt, en lloc de vore com el catala a força de politica i diners està afonant no a soles al valencià sino a moltes mes llengues i cultures.
Els catalans començaren per fer oficial el catala en Andorra, despres escrigueren el terme catala en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, ara estan acabant el proces de catalanisacio de la nostra llengua i cultura valenciana, i dic tambe cultura, pero cultura en mayuscules, puix la llengua es una part fonamental de la cultura de qualsevol poble, i quan ad un poble li lleven la seua llengua imponent-li una atra aliena ad ell, l'han llevat gran part de la seua cultura.
Ara han començat atacant a l'aragones, dient tambe que es un forma de catala... o aixina.
Pero ara, despres de trenta anys de catalanisacio del valencià i l'usurpacio de la nostra cultura valenciana, es quan estem veent la verdadera finalitat dels catalans, puix Andorra, les Illes Balears, Lo Regne de Valencia, Arago... a soles han segut uns quants pasos per a conseguir lo que volen, ¡Fer del catala La Llengua Universal!.
El govern catala  i les entitats i partits politics afins a l'imperialisme catala estan financiant, (en molts diners), articuls en prensa nacional i internacional fent propaganda pancatalanista, estan dient un bon grapat de mentires en les entitats Comunitaries, estan financiant emissores de radio en catala en ciutats com l'Alger i espais de televisio en catala com ho fan en França.
Les mentires i burrades estan fent un monto tan gran sobre uns peus de fanc tan poc solits que a soles es qüestio de temps vore com es van a desplomar al sol, puix el fi dels catalans, com ya es pot imaginar... es lo mon, lo mon sancer.
Els catalanistes estan demanat que el catala siga llengua oficial en Europa, estan demanant que el catala siga llengua d'estat en l'Estat Espanyol, estan demanant tantes coses, que de segur no s'estan donant conter de que en eixe afany no estan a soles afonant el mallorqui, el menorqui, l'eivissenc, el valencià, l'aragones... sino tambe el castellà, el gallec, el vasc, i llengues com l'italià, per eixemple, puix si ya han començat a catalanisar en serio l'Alguer, molt pronte es trauran de la manega qualsevol badoqueria per a dir que en Italia sempre s'ha parlat catala i que la llengua italiana a soles es una variant del catala.
Els catalans no tenen mida.
Per a arrematar est escrit vullc dir que a la demanda de convertir al catala en llengua d'estat, se fara realitat a soles si politicament, (puix no te res que vore la llinguistica), so Zapatero i el seu partit te que seguir pagant el recolzament dels catalans per al seu govern, pero si aço arriba a fer-se realitat, serà la mort subita del castellà i totes les llengues minoritaries en Espanya.
¿Perque? Puix molt facil. En quant fora llengua oficial, segur que esta parla seria imprescindible per a entrar a treballar en qualsevol lloc public, l'educacio en els coleges a tots els nivells seria en catala i com un favor hi hauria una linea en castellà, pero no en tot el soport del govern central, el qual estaria situat en Barcelona, passant Madrit a ser una comunitat autonoma de tercera, per a llevar-li qualsevol esperit del seu poder anterior.
¡Mes clar aigua!
A soles desig que puga vore abans de morir-me, que el catala s'afona en la mes fonda miseria, i que el valencià torne a tindre un atre sigle d'Or, per que s'ho mereix.

EL "QUATRECENTS", SEGLE DE PROSPERITAT EN EL REGNEAutor:José Vicente Gómez Bayarri (Dr. en Historia)

La majoria de l’historiografia valenciana coincidix en presentar el “Quatrecents” com un segle de prosperitat i esplendor de la ciutat i Regne de Valencia. La ciutat de Valencia es convertirà en un dels grans centres mercantils i una de les principals capitals, en el concert economic, politic i cultural de l’Occident Europeu.
El "Cap i casal del regne" disposarà d´una organisacio politica dinamica, una gran activitat cultural i creativa, i presenta una image d´urbs on s´erigixen numeroses edificacions, de caracter public o privat, que adornaven els seus carrers i ens proporcionaven una idea d´una ciutat arquetip europea. Una metropoli que va conseguir un alt grau d´autonomia i autoconsciencia que rivalisava en Genova, Florencia, Venecia, Napols, Bruges, Nuremberg o Lübeck i que les seues abundants places estaven plenes de vida. Es construien edificis publics, palaus, hospitals i numerosos convents en l´interior del perimetre urba de la ciutat, i les seues portes d´acces eren orgull i simbol de l´unio entre els ciutadans i la seua ciutat.
En la vida ciutadana de la "urbs" participaven, activament, les institucions publiques i gremials, donant gran realç a les celebracions de festivitats, en extraordinaris cerimonials i rituals, com els que tingueren lloc en les entronisacions o visites de reis o en motiu de la canonisacio del pare Vicent Ferrer en 1456.
En la primera mitat del segle XV es crea un nou marc que favori les visites d´estrangers i l´afluencia d´idees. Valencia era una ciutat de intens comerç i punt neuralgic de rutes internacionals. Es va erigir en centre financer on afluien capitals de Barcelona, Sevilla, Napols, Venecia, i s´establiren relacions comercials en Avinyo, Lió, Genova, Florencia, Bruges i atres ciutats importants.
El Regne de Valencia viu un periodo de plenitut mentres Occident passa per una fase de relativa recessio general. L´estabilitat en el camp i les noves energies impulsades per les activitats artesanals i industrials, el florent comerç i l´existencia d´una moneda forta son factors que definixen la prosperitat de la Valencia del "Quatrecents".
A lo llarc d´esta centuria es configura i consolida una societat bigarrada, en exigencies i necessitats diverses, que exigia una perfecta organisacio de govern i de l´administracio de la "cosa publica". L´estructuracio de funcions, en designacio o eleccio de carrecs i funcionaris, marcaren un periodo de madurea de les institucions valencianes. L´analisis de l´organisacio dels carrecs donen testimoni de l´esplendor i importancia de Valencia en el transit de l´Edat Mija a la Moderna.
Valencia assumix l´hegemonia en els aspectes demografics, socioeconomics, culturals, etc. Les institucions politiques alcançaren un alt grau de madurea, i es un fet, inqüestionable, la consolidacio de la seua personalitat juridica i llingüistica. Este context significa la reafirmacio del particularisme de la personalitat valenciana.
El desenroll del Regne de Valencia es manifestarà en tots els ordens de la vida ciutadana. La menestralia impulsarà el comerç, l´incipient mercantilisme creixerà notablement, l´economia travessarà un periodo prosper i la banca privada invertirà en els mes diversos negocis. La poblacio creixerà i el gust per la cultura i noves formes de vida presidiran moltes activitats socials.
Gran pes de la societat valenciana del segle XV recaia en els comerciants burguesos, que despres d´haver-se enriquit en l´eixercici de la seua activitat, aspiraven a entroncar en la noblea local i conseguir els mateixos privilegis reals que posseien els que tenien la condicio de nobles. Algunes de les seues reivindicacions es van vore materialisades quan el monarca Alfons el Magnanim, el 15 de març de 1421, otorgava la condicio de cavallers a tots els ciutadans honrats, doctors i llicenciats, jurisperits, i als ciutadans que hagueren eixercit o eixerciren d´ara endavant els oficis de justicia criminal o civil, jurats o mustaçaf. Poc despres, l´escritor, Jaume Roig, que fon mege de cambra de la reina Maria, dona del rei Alfons el Magnanim i "conseller" de la ciutat de Valencia l´any 1456 satirisava en la seua famosa obra Lo libre de les dones o Spill les distintes classes socials. En el dit text novelistic redactat en vers s´expon una visio dels grups socials representats i reglamentats des dels Furs. Lo libre de les dones, e de concells donarts per Mossen Jaume Roig, a son nebot En Balthasar Bou senyor de Callosa ve a representar una lloa a l´ascens de la classe social burguesa que junt en els cavallers ostentaran el poder politic i s´havien constituit en classe dominant. En estrats inferiors estava la classe treballadora: "escuders", "cuiners", "cambrers", "lanterners", "pagesos", "jueus", etc. i en escalo inferior la numerosa classe somesa, composta per "esclaus", "alemanys", "sarraïns", "negres", etc. En sintesis, l´obra suposa el rebuig del codi cavalleresc i una aposta per la praxis de la vida burguesa.
La ciutat i Regne voran estructurades les classes socials de finals del "Medioevo" i del Renaiximent. L´aument d´habitants, sobretot en la ciutat de Valencia -no aixi en atres poblacions- originà l´eixamplament del recinte urba i la creacio de nous nuclis de poblacio.
La riquea natural de part de les terres valencianes, la benignitat del clima, l´instalacio d´industries menestrals, el dinamic moviment mercantil, el desenrollament de les confraries i gremis i l´impuls del patriciat urba i la noblea alçaren la Valencia foral a un nivell de prestigi no conseguit fins al moment.
La ciutat de Valencia es convertirà en una urbs cosmopolita, oberta a tota classe de visitants, de manifestacions i corrents culturals. Era una gran ciutat no sols en l´ambit peninsular sino tambe de reconegut prestigi en l´ambit europeu. Fon una de les ciutats artesanals, mercantils, financeres mes actives del Mediterrani. D´aixo donen testimoni les institucions publiques, el montant de les transaccions comercials, l´activitat cultural, l´urbanisme, l´art, l´indumentaria i les manifestacions ludiques i recreatives.

CANCIONEROS CATALANES Y CHARNEGOS CASTELLANOS
Por Ricardo García Moya

Las Provincias 5 de Enero de 1995


EI fraile Ildefonso de Barcelona, en los años en que el genial Mozart componía "Don Giovanni" (plagiando al valenciano Martín Soler), se dedicaba a recopilar letras de canciones de cualquier origen y lengua peninsular. EI resultado se conserva en la Biblioteca de Cataluña y constituye el batiburrillo catalogado como "Manuscrito Ms 57. Libro de Canciones de fray Ildefonso de Barcelona, capuchino, año 1777".
Los textos -anotados con el respeto del coleccionista de rarezas, sin alteraciones lexicográficas- transmiten  la espontaneidad del lenguaje vivo. La mayoría, dada la procedencia del copista, son catalanes y, en algún caso, tópicos y típicos (Así: "la saineta que tindrian las butifarras ab substancia pussas angrexadas"). Otros, los menos, son castellanos ("La Ciudad de Valencia/tiene tal dicha/ que cuando amanece/ se hace de día"). Pero lo interesante está en el folio 91 , donde aparece diferenciada la lengua valenciana de fines del XVIII; período maldito, según los inmersores, por la castellanización.
Nadie niega la contaminación castellana, pero también es cierto que han utilizado este hecho como artimaña para eliminar ortografía y léxico contrario a la ortodoxia del Omnium Cultural barcelonés, suprimiendo las palabras creadas por el pueblo valenciano desde el siglo XVI al XX, salvo que coincidan con el catalán normalitzat. ¡Ah!, y si son anteriores, Ias rechazan por arcaicas.                     
Respecto a la jocosa letra valenciana del manuscrito Ms. 57, contiene frases como  éstas: ..que me achude la burra de Balam y també demane la del negret del Hospital, de la Lloncha el Engonari y de Sen Martí el Cavall"  (f.91 ). Nótese que al transcribir  textos catalanes, Ildefonso utiliza  la TX  vasco-catalana  (p.e.,la   canción del "gabatxo Pierre"); es decir, el capuchino respetaba la lengua  valenciana,  sin  mechar catalanismos: "Ya començe/ tinganme atenció que vá: En una terra del Reyne /que el saberla no es del cas / en lo creixent de la lluna/naixqué de pares honrats un chic..." (fol.91 ).
Hay que valorar que el léxico de las lenguas peninsulares -exceptuando  el  vasco- tuvieron históricamente unas trayectorias que asemejan cohetes borrachos entrecruzándose de uno a otro reino y condado. En su arbitrario derrotero  gozaron  de  prestigio efímero en portugués, valenciano y castellano (únicos idiomas que tuvieron Siglo de Oro en la península) y, entre brumas lingüísticas, algunas fueron abandonadas;  otras, que eran préstamo, variando el significado semántico y adoptando mutaciones ortográficas, adquirieron categoría de propias.
Políticamente,  un  culturicida podría normalizar las lenguas valenciana,  castellana  y  gallega; pues rara es la palabra no utilizada en los tres reinos, aunque no coetáneamente. Así, en el canto a la butifarra del Ms 57, el catalán "saineta" (sainet, en valenciano), significa bocado suculento; no obra teatral cómica como supondríamos ahora. Procedía del latín sagina "engorde" y, posteriormente, recorrió todas las lenguas de la piel de toro, incluido el antiguo  portugués  (sainete-sabor) . Es evidente que no existe la forma  perfecta  de  un  vocablo. Cada idioma, al transgredir etimológicamente los orígenes, da lugar a su  propia  personalidad lingüística.
Es  curioso,  pero  el  régimen, con  sus comisarios  inmersores, reintroduce  palabras castellanas arcaicas (que el catalán conserva) como valenciano. Es el caso de "caserna", palabra que ahora nos venden como "cultismo", cuando sólo es un arcaísmo del imperio español, procedente del argot de los ingenieros militares castellanos. Subsistía como topónimo en un pueblo valenciano, pero también en Cuenca.
Por sus idas y venidas semánticas y geográficas es paradigmática la voz "charnego". Según la Real Acadernia de la Lengua (última edición del DRAE, 1992), sólo  tendría  la  conocida  carga peyorativa hacia el castellano en Cataluña y sería de origen catalán.  Pero  la  Academia,  en  su amoroso trato a Gimferrer, Martí de Riquer y demás académicos catalanes, ha vuelto a decir medias verdades e, indirectamente, hipervalorar al catalán.
La palabra "charnego", cuyos antecedentes ya aparecen por Castilla en el siglo XIII, tuvo la versión portuguesa "charneco"; francesa, "charnaigre"; occitana, "charnego"; y, en valenciano antiguo, "charniego". En ninguna de ellas se hacía referencia burlesca al forastero, pues designaba a los grillos que cantan de noche y a los perros especializados en la caza nocturna; ejemplares valiosos por sus cualidades venatorias.
Los valencianos forales no asociaban el cánido charnego al insulto; prueba de ello es el que San Vicente Ferrer fue Ilamado lebrel celestial. Cuando en 1600  llega la reliquia de Sant Vicent a Valencia,  los  poetas  ensalzan  su  personalidad  y, en una quintilla del Dr. Bautista Ferrer, se alude metafóricamente al santo como "Charnego" (Tárrega, F.: Relación de las fiestas. Valencia 1600, p.35). De igual modo, en redondillas de Jusepe Pérez, leemos que: "EI gran Can es San Vicente, soys un perro muy perfecto"   (Relación,  pp.268,290). En consecuencia, fue en Cataluña donde "perro charnego" se transformó en "castellano charnego" o, más claramente: "perro castellano".
¡Ah!, y las fuerzas del eje avanzan. En libro prologado por la catalana Victoria Camps -elegida en 1993 senadora del PSOE  por  Barcelona  - afirma que nuestra valenciana "Sor Isabel de Villena escribió en catalán una Vita Christi" (Mujeres célebres. Madrid, 1994, p.457) ­¡Qué indignación sentirían los Villenas ante tal cúmulo de falsedades! Aún en 1656, Don Iván Francisco de Villena recordaba la "Vita Christi, que en Idioma Valenciano escribió Isabel de Villena; que en la prosapia de los Villenas, hasta las mujeres son sabias"   (Villena,  I.:  Cenotafio del Dr. Melchor Villena. Valencia, 1656, ff. 3.7). Sin comentarios.

RONDALLES DEL PARE GUINOT

MAI SE SAP

Artana Estiu 1997

Per Josep Maria Guinot i Galan (q.e.p.d.)

El Pare Guinot. 

A vegades nos creem els mes desgraciats del mon, perque tenim molta ilusio en una cosa i despres resulta que estaven equivocats.
Este es el cas de Tomas, un home que tenia gran aficio a la ; monteria.
Tota la vida estava caçant. Ell havia matat de tot: llops, raboses, jabalins, cabres monteses i tota classe de caça major.
Pero sempre havia tengut ilusio d'anar a caçar a l'Africa i mai havia tengut oportunitat.
Ell volia participar en una caceria en que es pugueren matar tigres, lleons i elefants, lo que diuen un “safari”.
Per fi es va organisar. Tenien que anar a l'Africa en un vol fins el Congo, d'alli ya es dirigirien al punt elegit.
Tomas va preparar tot la que era necessari o convenient per al viage, i el dia senyalat, per una averia del coche que el portava a l'aerodrom, no va arribar a temps per a embarcar i se'l van deixar en terra.
El disgust de Tomas fon molt gran, ¡Tant de temps esperant este viage i ara quedar-se en terra!.
Creia que baix la capa del cel no hi havia ningu tan desgraciat com ell.
El dia seguent va vore que els juins humans san a vegades equivocats: els periodics portaren en grans titulars la fatal noticia de que l'avio que es dirigia al safari de l'Africa, s'havia estrellat i no havia quedat viu ningu.

 


UNA SENTENCIA
Joan Costa i Catala (q.e.p.d.)
                          El ferro que desperta
                          Valencia 1998


U
na vegà mes el ya prou desacreditat Tribunal Constitucional, cedint a conveniencies o pressions que res tenen a vore en la jurisprudencia, ha pronunciat una sentencia unica, es dir, mancà d’equitat, infringint una nova ferida i afronte al poble valencià. Cedi i llegitimà l’atentat del govern socialiste a Rumasa. Cedi i llegitimà la llei impositiva i coactiva del govern catala sobre la llengua en Catalunya, negant als castellaparlants d’alli l’ampar i a eixercir un dret fonamental. I ara cedix i llegitima, contra el nostre Estatut d’Autonomia, contra el voler de la gran majoria del poble valencià, el que la nostra llengua secular puga dir-se i ensenyar-se academicament en Valencia com a  llengua catalana.

Basant-se, a lo que entenc, en les debils raons d’una ambigua i malentesa autonomia universitaria, a la que posa per damunt de la mateixa autonomia dels nostres Estatuts, i en una discutible aprovacio inconstitucional  per part de l’anterior govern valencià dels Estatuts  Universitaris, obri lliure el cami a la sostinguda catalanisacio del nostre idioma. Perque, no ens enganyem, allo que l’Universitat mantenia contra el nostre Estatut i contra dos sentencies fermes, la del Tribunal Superior de Justicia valencià i la del Tribunal Suprem, ara es veu respalat per esta llamentable sentencia tan fluixament fonamentà des del punt de vista estrictament juridic, que es el qui li correspon a un tribunal.

Sentencies com esta no fan una tra cosa que buidar els conceptes i els noms de contingut, donant aixina lloc a tota classe d’arbitraries interpetaciones. Si l’Universitat pot anar i procedir en contra una llei superior, com es la dels Estatuts valencians,  en nom de l’autonomia universitaria ¿qué vol dir d’ara en avant “autonomia universitaria”? ¿Un estat dins d’un estat, una autarquia, una republica del tot independent, que pot fer ses propies lleis? Si la llengua valenciana es pot dir, encara que academicament, catalana, ¿qué significa ya la paraula valencià? ¿Significa tambe catala? I si val per a la llengua ¿per que no ha de valdre per a tot lo demes? No li capia dubte a ningu de que valdra i es fara aixina servir, com hasda ara s’ha fet per part d’alguns.

Entenc yo que el Tribunal Constitucional, sense eixir-se del seu camp, havera pogut confirmar el dret de qualsevol professor universitari a defendre academicament una unitat de llengua entre catala i valencià, ¡o defendre lo contrari! Qualsevol professor, dic, no l’Universitat, ya que esta no pot ni deu impondre a ningu unes determinaes idees i unes determinaes ensenyances, ya que deixaria de ser Universitat per a convertir-se en una dictauda intelectual, sempre empobridora, en una antiuniversitat. Pero, si llegitima que es puga dir catalana a la llengua que el poble valencià sempre ha dit valenciana, vol que es diga valenciana, i ha votat en referendum majoritari que seguixca dient-se valenciana, ¿qui mos podra impedir d’ara en avant que al castella li pugan dir manchego o rioxa, i al catala pugam dir-li occita o, mes exactament encara, dialecte pitarresc barceloni de l’occita? Si el nom elegit, sancionat per un poble i aixina registrat oficialment, pot ser canviat d'esta manera, aixo si, nomes academicament, ¿per que no, academicament tambe, per supost, no podrien canviar-li el nom al mateix Tribunal Constitucional i dir-li, per eixemple "Tribu Conveniencial"” i als seus components, en lloc de citar-los per lo seu nom, dir-los Papitu, Quicu, Dioni i uns atres noms per l’estil?.

Es un fet greu, molt greu, d’incalculables conseqüencies, el que tot un Tribunal Constitucional haja donat llegitimitat a una denominacio no estatutaria que ferix directament el sentit d’identitat d’un poble, la seua rao historica de ser, concentrà en el propi nom i en el de la seua llengua secular, identificant la nova denominacio en la d’una colectivitat i autonomia diferent.

Si els politics arriben a pensar que aço, al fi i al cap, no es mes que una qüestio de noms, que no te rellevancia, que es  molt mes important l’economia, guanyar les eleccions i mantindre les panches contentes, seran els responsables principals davant de l’historia d’una desfeta pijor que la d’Almansa, l’inici d’un proces de descomposicio politica i social que prive al poble valencià d’una ultima rao de ser, la propia identitat i autonomia.

I es tambe esta sentencia un gran “test” per al poble valencià, una ocasio unica, tal volta irrepetible, de propia afirmacio. Si aço es deisa passar sense pena ni gloria, si seguix cadascu en la seua rutina i la gran majoria s’inibix de l’assunt i abandona en mans d’uns atres, lo que pugar passar-li al poble valencià en el futur encara sera poc, sera ben mereixcut. Podran dir-nos llevantins, catalans o com vullguen; podran dispondre d’allo que se’ls antoixe de lo nostre i de mosatros, podran fer-nos cas o iignorar-mos segons els convinga. No anem despres plorant com a chiquets, o queixant-mos, d’allo que en el moment oportu no hauren sabut defendre com a homens i dones.

ROVIRA CHANTAJEA AL GOBIERNO
Autor: Desconegut

Carod-Rovira exigix al Govern que en els coleges valencians s´ensenye catala
La peticio figura en la proposicio de llei de llengües cooficials presentà en el Congres pel partit de Carod-Rovira i que exclou al valencià en favor del catala.


La proposición de ley que ERC ha presentado en el Congreso para que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales en todo el Estado defiende que estas lenguas se estudien en colegios, institutos y universidades de todas las comunidades autónomas.

Los nacionalistas catalanes exigen al Gobierno de Zapatero que difunda “el conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural” que hay en España y proponen que esta materia se incluya en “los planes de estudio oficiales de enseñanza primaria y secundaria”.

La formación republicana aboga además por impulsar el estudio de las lenguas cooficiales en las regiones castellanohablantes, “tanto en la enseñanza secundaria y bachillerato como en las escuelas oficiales de idiomas, en las universidades y en los centros escolares españoles que hay en el extranjero”.

Estas son algunas de las numerosas medidas de la proposición de ley de “protección y promoción de lenguas españolas distintas del castellano”, que ERC quiere que se empiece a tramitar antes de que acabe el año con el visto bueno del PSOE.

El líder republicano, Josep Lluís Carod-Rovira, dio a conocer en agosto los aspectos generales de esta iniciativa, que se registró el pasado día 1 en el Congreso junto con una copia en catalán .

Instituciones oficiales
ERC quiere que todo ciudadano se pueda dirigir en catalán, gallego y euskera a cualquier institución oficial del Estado, incluyendo los organismos judiciales, militares y de los diferentes cuerpos de seguridad, y recibir respuesta en esos idiomas.

De acuerdo con la iniciativa, las radios y televisiones públicas y privadas de ámbito estatal emitirían “al menos la mitad” de su programación en las lenguas distintas al castellano, bien mediante desconexiones territoriales o canales diferenciados. ERC plantea que los documentos oficiales, como el DNI, el permiso de conducir o el pasaporte, se puedan expedir en las lenguas cooficiales, y que similar criterio se aplique en el etiquetado y en las instrucciones de uso de los productos de venta, en las producciones audiovisuales y en los programas informáticos. Se llega a proponer que las monedas y billetes de euro se puedan timbrar en catalán , gallego y euskera, al igual que los sellos oficiales y postales.

La proposición de ley del grupo político que lidera Josep Lluis Carod-Rovira excluye al valenciano como lengua cooficial. El portavoz del partido en el Congreso, Joan Tardà, apuntó que la iniciativa de su partido resuelve el secesionismo lingüístico valenciano-catalán “ya que ambas lenguas se convierten en sinónimo”.

Los republicanos catalanes ya han advertido al Ejecutivo presidido por Zapatero de que no aprobarán los Presupuestos Generales del Estado de 2006 si los socialistas no apoyan la proposición de ley sobre lengua cooficiales.

viernes, 17 de febrero de 2012

JAIME I CONQUISTADOR DE CORAZONES
Transcripción Julián de Tamarite a 2 de febrero del 2012

   
          Pero hagamos una breve exposición del reinado de Jaime I, narrado por un historiador cuyo libro hallé entre los despojos que un trapero manejaba. Es un libro que su antigüedad se identifica en su confección, encuadernado a mano con hilos y pegamento y el papel no menos bueno que el de estraza, muy en consonante con la época que vivía España en el 1942, en plena Guerra Mundial con el país aislado de los contendientes en liza. Su autor contaba entre otras publicaciones de las biografías de Pilar Abarca, Fernando el Católico, Alfonso el Sabio, Goya, y 8 más que no detallaré en aras a la brevedad. Este autor bebe de las fuentes de San Juan de la Peña y Muntaner, Zurita, Blancas, Marca, Mariana, Papón, P. Huesca, Bonche, Miedes,  Desclot, Boades y un largo etcétera, de los vigorosos relieves del Libre dels Feits, que permiten casi captar y por tanto, captar y fijar el carácter del Conquistador y de su obra. Asimismo, “La Crónica” -escrita o no por el mismo- es la fuente más caudalosa de este reinado.[1]
          Tal vez no venga a cuento estas narraciones, que se escapan de las típicas de los textos clásicos de Historia, pero para comprender, el clima en que se desarrollaban las determinaciones a veces no comprendidas,  es necesario meterse en su época, en sus costumbres, que no tiene nada que ver con las actuales.
              El Conquistador estaba orgulloso de su origen, decía en su discurso en las Cortes de Barcelona, reunidas para discutir la empresa de Baleares: “Ya sabéis, que nuestro nacimiento fue por milagro de Dios; pues siendo así que nuestro padre andaba desviado de nuestra madre, quiso el Señor que viniésemos al mundo y obró en nuestro nacimiento grandes maravillas” .
       Como su padre, conquistador y galante en el primer matrimonio a los 13 años con casó con Leonor de Castilla,[2]  que le dio un heredero Don Alfonso, al mismo tiempo que tenía amoríos con Dª Elo que le dio un hijo bastardo Fernán Sánchez.
      Se divorció de la de Castilla alegando lazos familiares a pesar de haberle dado un heredero y se casó con Dª Violante de Hungría que le dio 10 hijos (1243-1251), lo que no le impidió tener relaciones con la de Antillón y la de Cabrera.
     A los 44 años conoce  a Doña Teresa Gil de Vidaure.
 Doña Leonor y Doña Elo no cuentan; Doña Violante no existe y la de Antillón Doña Blanca y la de Cabrera Doña Guillerma le hastían. No quiere mancebas. Aborrece a las mujeres. Y es que en su pensamiento y en su corazón, sin que haya espacio para más, se ha instalado un ángel.
    Tiene esta deidad el pelo oscuro, la tez de nácar, los ojos de azabache —unos ojos severos—
el perfil sobrio y una gracia que impone que avasalla.
    “Es Doña Teresa Gil de Vidaure —Febrer— fue una dama principalísima de Aragón con quien siguió una correspondencia ilícita bajo palabra de casamiento que nunca llegó a cumplirse.”   “Noble —según Miedes--, prudente y hermosísima “
     Al decir de Zurita: “Dueña muy principal por cuyo consejo el Rey gobernaba gran parte de sus negocios”
   Con ella tuvo 2 hijos: Jaime y Pedro.
   Enfermando de un mal al parecer epidémico el Rey se aleja de ella o quizás por los ardides de otra dama. Dª Berenguela Fernández, la de Molina. Mujer hábil, gachona y de cuerpo goloso que avizorando, taimada las ventajas de ser la última le iba echándole la lanzadera.
    Amonestábale el Papa y advertíanle sus confesores. Pero el optimista y jovial, no les hacía caso  —Crónica—. Y luego añadió, que si le prometíamos abstenernos de volverlo a cometer, nos perdonaría.
          Tenía a la sazón 52 años. Muriósele Dñª Berenguela dejándole heredero de todos sus bienes con lo que recuperó con creces lo que tan largamente le había donado con escándalo de la Corte y confesores.
 A sus 64 años tuvo fuerzas para conquistar a Dñª Sibila de Saga dama principalísima.
    Cierto que se confesaba y arrepentía pero su carne era tan flaca  —Soler y Palet— que incluso de esta flaqueza y de la hermosura de sus queridas, sacaba argumentos para convencer nada menos que a Papas y Obispos, de la racionalidad de su conducta.
         Narramos todas estas peripecias de este conquistador de tierras y de corazones, para entender sus testamentos, que varió, varias veces a lo largo de su vida, para contentar a  esposas que a sus hijos les diera reinos y a las mancebas castillo, tenían en aquellos tiempos una mentalidad patrimonial de los territorios conquistados, y en la Corte de Daroca ya manifiesta sus deseos de repartir entre sus hijos el Reino Aragonés, manantial profundo de discordias y de perturbaciones.
     Hay que reconocer sin embargo que igual conducta y en el mismo error incurrían los restantes reyes de las Monarquías españolas.
  Notas:
 Todas las noticias y la confección de la Historia de Aragón nos llegan a través de – Crónicas – de las más variadas y a veces contradictorias. Cuando llegue el momento, pasaremos por ellas empezando por la de Lucio Marineo Sículo, la más antigua que he encontrado por el momento. (…) “y para esto puso altar y lugar de sacrificio en la ribera de este río. Aquí mismo,  y llamó la provincia Aragonia, que primero Iberia se decía, de suerte que por el altar que en latín se llama ara y por los juegos agones juntando dijeron Aragóndes pues de haber hecho los sacrificios (…) muchos juegos de alegría; (…) juegos que los griegos llaman Aragonales; del nombre de estos juegos llamó aquel río Aragonio, que primero se llamaba Magrada. Esto bastará cuanto a la causa y razón del nombre porque fue llamado Aragón".

[1] José Llampayas. Jaime I el Conquistador. Biblioteca Nueva. C/Almagro 38 Madrid. Colección Españoles Famosos.
 [2]  Le dio en arras la villa de Tamarite. Ricardo del Arco. P. 133 Escudos heráldicos de ciudades y villas de Aragón.
LA LIBERTAD DE LA LENGUA (y IV)
Conferencia de Francisco Caja, Profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona y Presidente de “Convivencia Cívica Catalana”, organizada por AMICS DE FRAGA.-          Fecha= 15-Marzo-2.002

              Podemos, llegados hasta aquí, aprender una especie de regla del nueve para comprobar la corrección política de cualquier política lingüística, de cualquier Ley de normalización lingüística como se las ha llamado, impropiamente. Pero quizás estoy yendo demasiado deprisa, me estoy anticipando en las conclusiones. De momento, y seguro que en el debate que seguirá a mi intervención y las de los representantes de FACAO habrá tiempo para esta cuestión tan importante, les diré los siguiente: hablar de lengua de un territorio, de lengua propia, es además de una prosopopeya (esto es, una forma figurada o impropia de hablar, y el derecho poco tiene que ver con la mala literatura o la mitología), una manera de arrebatar a las personas el bien más preciado que poseen: su capacidad de lenguaje, para asignarlo a la tierra, el humus inerte, introducir en nuestra vida política una ley irracional e insensata, la ley  de los ancestros, los que se han reintegrado en el humus, la tierra sagrada, la Ley de los muertos, que, no quisiera resultarles intemperante, son desenterrados para hacer de su voz ancestral el fundamento del orden político. Pero es que ni siquiera los poetas están de acuerdo. Uds. recordarán las palabras de un poeta insigne: allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. En ningún caso la tierra o los derechos de un territorio pueden alzarse como fundamento del orden político. Ello significaría invertir los fundamentos del orden político que, como la CE establece, no son otros que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley  y a los demás, y que, como la CE añade son el fundamento de la paz social. Invocar los derechos de los territorios, o, lo que es lo mismo, fundar una ley de lenguas en el concepto de lengua propia de una territorio es encender la hoguera de la discordia y la guerra social.

              Pero volvamos a la senda de la Constitución, a la patria que es para todos nosotros la Constitución española de 1978. La tercera de nuestras preguntas: ¿Qué se entiende por oficialidad lingüística y de qué modo la oficialidad es una garantía de la libertad lingüística?
Una lengua es oficial cuando es reconocida por los poderes públicos “como medio normal de comunicación en y entre ellos (los poderes públicos) y en relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”. A menudo se hace un uso perverso del concepto de oficialidad de la lengua. Y así el que una lengua  sea “oficial” sirve como título para imponerla coactivamente a los ciudadanos: porque es la lengua oficial, esto es, la lengua de los poderes públicos es la lengua que deben usar los ciudadanos obligatoriamente. Pero, el sentido y función propios de la oficialidad es justamente el contrario: como los ciudadanos hablan una determinada lengua, los poderes públicos están obligados, se comprometen a otorgar plena validez y efectos jurídicos a esa lengua. Los poderes públicos, para garantizar la libertad de la lengua, están obligados a usar normalmente esa lengua y otorgarle plena validez. De otro modo, la oficialidad supondría un injerencia ilegítima del poder público en el ámbito de la libertad de la lengua. Aquí, como siempre, son los ciudadanos los que obligan a los poderes públicos y no a la inversa. La oficialidad es así una garantía público-institucional de la libertad de la lengua y no una patente de corso de los poderes públicos para la imposición de una lengua, cualquiera que ésta sea, a los ciudadanos.
              Lo mismo sucede respecto al último de los conceptos que analizaremos hoy en relación al de la libertad de la lengua: la llamada, en mi opinión impropiamente, “normalización lingüística”. La llamada normalización lingüística, las leyes de la lengua, son legítimas si y sólo si se orientan a garantizar el máximo de libertad de los ciudadanos en materia lingüística. Uds. saben que, de ordinario, normalmente, las cosas no son así. El caso de la relativamente reciente Ley de Política Lingüística aprobada por del Parlamento de Cataluña es una muestra ejemplar de ley impositiva, autoritaria, que no se propone la libertad de los hablantes, la libertad de la lengua, sino que por el contrario tiene un objetivo que hemos de calificar de anticonstitucional: lograr que más del 50% de los ciudadanos de  Cataluña, aquellos que tienen como lengua habitual el castellano, cambien su lengua de uso por el catalán. Porque de las dos lenguas que hablan los ciudadanos de Cataluña,  sólo una, el catalán, es considerada lengua “propia” de Cataluña. De esta manera se discrimina de forma incontestable a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Es ésta una grave situación de injusticia que sufrimos los ciudadanos de Cataluña. Una situación que introduce en la vida pública catalana un factor de grave conflicto  y que establece unas condiciones de grave desigualdad y de ausencia de libertad. Y ello es perjudicial tanto para castellanohablantes como para catalanohablantes, porque, como hemos visto, sólo la igualdad y la libertad aseguran la paz social. En ningún caso el fomento de una lengua cuyo uso ha sido prohibido por razones histórico-políticas legitima al poder político para vulnerar la soberanía del ciudadano para decidir cuál de las lenguas cooficiales  es su lengua de uso. Y por supuesto, por lo que hace al caso de Aragón Oriental, utilizar la oficialidad para imponer una lengua ajena y eliminar aquella lengua o modalidad lingüística, que, como hemos visto, la Constitución reconoce como un “patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, hablan efectivamente los ciudadanos de una determinada zona geográfica de España, sería pervertir de raíz el significado constitucional de ese concepto y atentar gravemente contra la libertad de lengua.
              Tienen aquí, y ya es la hora de finalizar mi intervención,  un conjunto de sencillas reglas, las establecidas en nuestra constitución, para solucionar los problemas políticos que surgen inevitablemente –y digo inevitablemente, pues la ideología que se impone en esta materia, y de cuya imposición son responsables los poderes políticos, los que gobiernos, sean éstos estatales, autonómicos o locales, no es la emanada de la Constitución, sino aquella que denominamos nacionalismo. Permítanme concluir con esta sencilla idea: el problema no es la lengua, o la diversidad lingüística, el problema político al que nos enfrentamos, tiene un nombre concreto: nacionalismo, el uso perverso que de la lengua, el instrumento más poderoso de la comunicación humana, hace el nacionalismo, que lo utiliza políticamente para dividir, para establecer fronteras, para establecer la desigualdad política entre ciudadanos.

              Espero que mis palabras les hayan sido de alguna utilidad. Muchas gracias pos su presencia y atención.

EL PP SE PASA AL VALENCIANO.1.      El PaPlorar se pasa al valenciano, ¡che! que venen les elecccions.
Las Provincias
Tras reunirse con la AVL, Blasco no descarta que los diputados que sólo hablan castellano hagan cursos
-Figueres dice que la AVL ya trabaja en el libro de estilo que encargó Fabra-
«Hasta los diputados de zonas donde no se habla valenciano aprenderán a usarlo». Así de convencido se mostró ayer el portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, tras la reunión de trabajo que mantuvo con destacados miembros de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL). Acompañado de su presidenta, Ascensió Figueres, el popular anunció que su grupo parlamentario tiene previsto «amplificar la presencia de la lengua valenciana» y utilizarla en todas las iniciativas que presente su grupo.
«El día en que todos los políticos hablen en valenciano llegará», aseguró Blasco, que no descarta incluso poner a sus diputados más rezagados a estudiar valenciano si es necesario para que se pongan las pilas.
Las declaraciones se produjeron tras la reunión con la AVL, la primera de las instituciones de autogobierno con las que tiene previsto reunirse en las próximas semanas. En breve será el turno del Consell Valencià de Cultura, el Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes y Greuges.
Blasco reconoció que mantener contacto con estas instituciones «es símbolo de salud democráticas» y señaló que «normalizan sin el exclusivismo de otras épocas» la relación entre instituciones.
Por su parte, Ascensió Figueres, agradeció a los populares que la ronda de contactos con instituciones del autogobierno se haya iniciado con la AVL, y manifestó que el encuentro fue «una reunión de trabajo muy provechosa».Valoró el «respaldo» del PP y apuntó que en la cita se especificaron los canales de comunicación con el fin de «hacerlos más fluidos entre la Academia y Les Corts.
Por otro lado, preguntada por la redacción del libro de estilo para la Administración que recientemente encargó el presidente de la Generalitat a la AVL, Figueres explicó que se está tratando esta cuestión «para ver de qué manera se hace». Aseguró que habrá que constituir una comisión para tal efecto y se felicitó de la iniciativa anunciada por Fabra.