martes, 27 de julio de 2010

L’EXPULSIO DELS MORISCS DEL REGNE CRISTIA DE VALENCIA (I)


Font: Archiu del Regne de Valencia

El desarme dels moriscs valencians tingue lloc el 8 de febrer de 1.563 baix lo regnat de Felip II. Fon la mida repressiva mes seria prenida contra esta minoria abans de ser expulsats en 1.609. Va ser una prova mes del fracas de la politica d’assimilacio dels moriscs que es proposà la Corona.

No se va conseguir sa conversio y, ademes, es reafermaren en les seues costums y oposicio a la politica oficial y inclus es temia que es posaren de part dels enemics de la monarquia hispanica tant externs –els pirates turcs y berberescs- com interns –hugonots y bandolers-.

Este perill que es tenia per cert estava reforçat per la tenencia d’armes en mans dels moriscs. La situacio s’agravà en 1.563 y per aixo Felip II es decidi finalment a desarmar als moriscs, a pesar de l’oposicio dels nobles valencians.

La documentacio produïda en motiu de tal acontenyiment es troba replegà en tres grossos volums hui en la Seccio de la Real Cancilleria (llibres 562 – 563 – 564) pero ingressat en l’Archiu del Regne de Valencia en 1.887.

De cada lloc de moriscs apareixen fonamentalment quatre documents:

1º La pragmatica real de 15 de giner de 1.563, ordenant el desarme (impres).

2º L’instruccio secreta comunicà a cadascu dels senyors dels llocs dels moriscs, donantlis normes concretes sobre el modo de procedir en lo desarmament.

3º El prego public de l’orde real.

4º La relacio de les armes trobaes en els domicilis dels moriscs, aixi com el justipreu de les mateixes. Al final es fa un balanç de les mateixes.

Ademes apareixen inventaris generals de les armes incautaes una vegà depositaes en rigurosos castells senyalats a l’efecte.

El present llibre del Desarme dels Moriscs te dos parts. En la primera, apareixen relacionats els pobles seguint l’orden dels volumens. La segon part, contè una relacio de llocs per orde alfabetic. En primer lloc s’indica el nom de la localitat, seguix el numero del volumen y els folis dins del mateix.

Per a una bona comprensio d’est index hi ha que tindre en conter que els documents referents a una mateixa localitat apareixen en llocs diferents dels dits tres volumens de la Real Cancilleria. Ademes, de cada u d’estos, degut al seu grossor, foren dividits en criteris poc rigorosos quatre toms, als quals es referixen els numeros romans entre parentesis.

Seguix la relacio de les poblacions contigudes en els volumens 562 – 563 – 564.

- 562 (I-II-III-IX)
- 563 (I-II-III-IV)
- 564 (I-II-III-IX).

No hay comentarios: