martes, 25 de octubre de 2011

LES RONDALLES DEL PARE GUINOT


LES COSES BEN FETES.

Artana Estiu 1998
Per Josep Maria Guinot i Galan (q.e.p.d.)El Pare Guinot.

Era una familia molt pobreta: el pare estava sense treball, la mare malaltuça i els chiquetes en edat de no anar a treballar encara.
El pare, el tio Pere, un dia va dir: aço s' ha acabat, vaig a pendre una determinacio per a eixir d'esta miseria: en tal poble ( i es referia a un poblet situat en un raco del mon, en la montanya) ya fa temps que estan sense retor, i no es facil que l'obispo els n'envie, perque no ne te cap disponible.
Anire a eixe poble aon ningu me coneix i em presentare com el retor nou i aixina tindré un mig de vida; yo sempre que puga vos enviare diners, i sera la manera de que no tingau que patir fam d'ara en avant.
La dona li va dir: aixo es molt exposat,perque si et descobrixen te la carregaras. Ell va contestar: no patixques, que no me descobriran, yo he segut escolà molts anys i sé molt be lo que tinc que fer.
S'en va el tio Pere, l’escolà.,al poblet de la montanya i es presenta al Sr.alcalde dient: yo soc el nou retor que ve a servir esta parroquia li dona les claus de lá iglesia, i el poble es posa de lo mes content perque a la fi ya tenen retor.
Ve el dumenge, i el nou retor toca els tres tocs a missa; l’iglesia s'ompli de gent, i el retor diu la missa sense novetat.
La gent no va notar res, pero els acolitets van trobar certes diferencies en relacio a lo que estaven acostumats a oir, i a l'eixir de missa discutien entre ells dient: est home no es retor, no diu la missa com els atres capellans.
¿Que no es retor? - No, no pot ser que siga retor.
Aço ho sentiren els fadrins del poble i acordaren la manera d'averiguar-ho: u de nosatros que faça el mort el durém a l’iglesia i a vore com s'aclarix per a fer l'enterro'.
Avisen al senyor retor: senyor retor, s'ha mort un fadri, a la vesprà el soterrar. -Be, porteu-lo a la iglesia a les cinc, que yo estare a la porta aguardant-vos.
Es posa u de la cuadrilla d'amics dins d'una ataut fent el mort, el tapen i el porten a la iglesia: els amics van darrere, morint-se de risa, pero aguantant-se.
Arriben a la porta de la iglesia i el retor ya estava alli esperant-los. Els diu : apa, entreu-lo cap a dins que yo me'l arreglare , vosatros espere u al carrer.
Deixen el cadaver prop del'altar major, i al eixir tanquen la porta del carrer, com havia manat el retor, se queden a soles, el que fea de difunt i el retor.
Este escomença a resar parenostres i a cantar unes cansonetes en llati, tan desalades que el mort no va poder resistir mes i va escomençar a riure, contenint-se tot lo que podia.
El retor, que es dona conte, entra en la sacristia, trau una maça que alli hi havia, i escomença a pegar-li al mort, vinga maçades a ell, hasta que el va deixar mort de veres.
Obri la porta i diu als fadrins: apa, entreu aci dins, que ya tinc el mort arreglat.
Ii vos advertixc que una atra volta me'l presenteu ben mort, que no tinga yo el treball d’arrematar-lo.
Els amics exclamaren: ¡este si que nos la ha feta bona!. 

REVOLUCIO COPERNICANAJoan Costa i Catala (q.e.p.d.)
                                  El ferro que desperta
                                  Valencia 1998


El catalanisme valencià, quan s’acosta a l’estudi i determinacio de la nostra identitat valenciana i, sobre tot, de la nostra llengua, te, a l’igual que l’islamisme, una Hegira, un punt de partida, mes alla del qual tot apareix indefinit i boiros, mancat de pes i de substancia propia; mes ença, en canvi,  tot s’explica i configura baix una denominacio precisa: la de la nostra catalanitat.
Lo que importa a este catalanisme rampant, agressiu i fortament politisat es deixar ben clar sobre repetides afirmacions categoriques que el Regne de Valencia o Païs Valencià, o Comunitat Valenciana, del Senia al Segura, es una rama naixcuda del tronc catala a ran de la conquista. Per consegüent, la clau de ser valencians seria nostra radical i originaria catalanitat.

Sobre este pentagrama de fondo s’ha desenrollat la partitura de casi tots els estudis historics i, sobre tot, llingüistics per part del sector dominant en l’Universitat, que continua pesant en l’ambit de la cultura i dels mijos de comunicacio.

Seria, pense yo, un erro posar-se a discutir les conclusions factiques que arriben al carrer, quan lo que s’ha de negar obertament es tot el sistema, i els presuposts sobre els que s’assenta este sistema.

La dialectica hegeliana com explicacio del proces i avanç del pensament huma arracona el metodo escolastic, on la conclusio obtinguda per una aparentment impecable deduccio llogica estava ya emboscà en les premises. Els punts mes discutibles no solen estar en el proces deductiu, estan mes be en els mateixos presuposts, i es ahí a on finalment s’aplega quan s’abandona l’esgrima conceptual i es va al fondo de les qüestions i de la realitat.

Aixina, front a la tesis catalanista que presupon una entitat catalana perfectament definida  en sa historia, cultura i llengua, i que retroproyecta el concepte novell i actual de Catalunya a fa casi huitcents anys, o mes encara, s’ha de contrapondre l’antitesis d’una entitat valenciana igualment ben definida, que contempla a certes terres i poblacions com Catalunya des de sa propia identitat, i aplica a elles els mateixos conceptes que per elles li son aplicats.

D’esta confrontacio de tesis i antitesis potser ixca una nova sintesis molt mes objectiva, que veja la realitat en ses simples i exactes proporcions. S’acaba ya el temps de contemplar el tema valencià des d’una sola perspectiva sempre aliena i forastera. Ya està arribant el dia en que, des de Vcalencia, mos posen a estudiar seriament quant Cataluna començà a ser propiament Catalunya i el catala pot dir-se propiament catala, aixina con les influencies indubtables de la llengua i cultura valencianes sobre Catalunya. O part d’ella, tant abans com despres de la conquista.

Este es el gir copernica que estava per fer-se i que, llogicament, trobarà la mateixa oposicio dogmatista i aarrogant dels qui antigament defenien que era el sol el que girava entorn de la terra, i no al reves. Potser es voran d’una atra manera, per eixemple, les relacions de la poderosa taifa de Denia i Mallorca en el comtat de Barcelona en el sigle XI i, lo que es mes important encara, l’integracio quatrisecular de mes de mija Catalunya actual, concretament les dos ciutats-estats i circunscripcions territorials corresponents a Lleida i Tortosa en l’ambit politic, cultural i llingüistic del Xarq-al-Andalus, al que igualment pertanyien les terres i ciutats valencianes. I, de la clarificacio progressiva de quin era i podia ser el romanç familiar sobrevivent en el  Xarq-al-Andalus, qüestionar si el hui nomenat per les bones catala occidental no podia dir-se en tanta o mes rao aragones oriental, o valencià, o simplement romanç comu en tota eixa part oriental i nordesca de l’Espanya musulmana, que mantenia tota classe d’intercanvis politics, economics i socials, i que participava d’una cultura comu, arabiga en les terres oficials, i romanç en amples sectors de la vida corrent.

Les harges o estrofes descobertes per Stern i atres filolecs en 1948, cinc de les quals son d’autors musulmans de Bocairent, Denia i Morvedre, i no precisament analfabets, son prova irrefutable de la pervivencia i us del romanç en estes ciutats durant els sigles XI i XII, practicament hasda la reconquista.

Davant la pretesa influencia del catala sobre la llengua valenciana i la configuracio del poble valencià, cap preguntar-se de quina Catalunya i de quin catala s’està parlant.

No es coneix cap de document important en catala anterior a la conquista de Valencia, ni cap obra lliteraria, ni cap llengua unica i feta ya catala. Les famoses “Homilies d’Organya”, de finals del sigle XII, o mes be de començaments del XIII, no son mes que uns quatre apunts marginals carents de valor intrinsec, escrits en un llenguage que igual podia ser aragones que una modalitat occitana d’un comtat, el d’Urgell, el qual dificilment podia considerar-se catala quan encara el nom de Catalunya no era corrent o estava circumscrita a la part oriental i al seu comtat mes important, el de Barcelona.

Una nacio que està encara constituint-se, en moltes variants d’un romanç a mig fer, fortament meditisats en els estaments mes cults pel provençal i l’occita, que constituix una part nomes dels conquistaors i dels emigrants que venen a Valencia per a quedar-se aci, ¿pot configurar la personalitat i la llengua d’un atre poble com el dels valencians musulmans, que acabava de tindre els dos sigles mes esplendorosos de la seua cultura i que va romandre majoritariament en la seua terra? I, si la mitat d’eixa part dels inmigrants son de terres de Lleida i de Tortosa, poblacions que noranta anys abans de la conquista de Valencia formaven encara part del Xarq-al-Andalus juntament en els valencians; i si afegim als aragonesos, als navarresos, als occitans i als molts atres no catalans, ¿qué queda de l’influencia catalana propiament dita en la configuracio de la personalitat i de la llengua valenciana?.

Encara mes, si a la vella Catalunya l’estudiem entre l’influencia franca primer, com a Marca Hispanica, l’occitana-provençal despres, que s’allarga hasda el sigle XV, la valenciana del nostre sigle d’or i del XVI, i finalment la castellana de l’Espanya borbonica, potser  que a penes li quede substrat propi on assentar l’afirmacio de la seua singularitat, i menys encara com a centre d’irradiacio d’una cultura i d’una llengua dita catalana. Potser inclus que hajam d’aplegar a la conclusio de que el concepte actual de Catalunya i llengua catalana naixen a lo llarc del sigle XIX i adquirixen consistencia a començaments del XX i que, abans de la nomenà Renaixença (millor dit seria Naixença), el paper de Catalunya no passa de ser ben modest en l’historia cultural i llingüistica de l’antiga Corona d’Arago.

I es que el catala no te practicament historia lliteraria en Catalunya hasda l’edat contemporanea. Hasda el sigle XVI viu borrosament entre l’influencia trobadoresca del provençal i la potent lliteratura autoctona valenciana. A partir del sigle XVI, participa  de la comuna decadencia que afecta per igual a les llengües occitanes i a la valenciana, accentuà per la pressio del centralisme borbonic.

La tragedia del nacionalisme catala,  que es fonamenta principalment en la llengua es que esta, durant sigles i sigles, no ha aportat a penes res a les llengües germanes de l’entorn, de les quals ara preten ser font i sequia mare. La gran juà de Fabra i de l’Institut d’Estudis Catalans va ser proclamar l’unitat d’estes llengües, entre les que destaca la valenciana, baix la denominacio comu de catala, i reconstruir casi peça a peça, paraula a paraula, una nova llengua “lliteraria” i estandart sobre la base del dialecte barceloni i del catala oriental, l’unic que pot dir-se propiament catala.

D’esta manera implantà per una banda com a llengua normativa un dialecte concret, el seu, adobat en milers de paraules avans mai escoltaes, i per un atra s’apropien, posant a nom seu, el fabulos patrimoni lliterari de la llengua valenciana, que volen fer desapareixer com a entitat singular, historica i diferencià. La tesis de l’unitat de la llengua, baix una sola denominacio catalana, no respon solament a una politica d’anexio i d’unificacio: es una pura necessitat. Sense ella, el catala no te practicament consistencia historica com a llengua lliteraria.

Que hi ha hagut i continua havent  una mitifcacio interessà entorn del catala, i que eixa mitificacio ha estat durant els ultims xixanta o setanta anys pesant sobre totes les aproximacions al tema de l’identitat valenciana, d’aixo no hi ha cap de dubte. Que des de la decada dels xixanta esta concepcio mitica i unilateral ha invadit les nostres facultats universitaries i ha impregnat amples sectors d’un determinat nacionalisme valencià, sobre tot en nivells academics, docents i politics, tampoc oferix cap dubte.

Solament en els ultims vints anys, salvats alguns notables precursors, ha anat creixent i alvançant un atre pensament que, entre conflictes i fortes polemiques, s’obri cami cada volta en mes força front a un estament hasda ara dominat i encara aferrat a una ortodoxia dogmatica que ya fa olor de ranci.

La doctrina hasda ara oficial fa front a la nova corrent i continua avant per la força de sa propia inercia i de molts compromisos creats. Pero està ya mes a la defensiva, i no mostra tant l’arrogancia intelectual en la que abans mirava al “blaverisme emocional” del nou valencianisme, que està menjant-li els peus i diu coses que la gent escolta, perque s’entenen molt be. Quant tot pareixia ya perdut, assistim al naiximent d’una nova revolucio copernicana.

BOICOT ALS PRODUCTES CATALANS: QUI SEMBRA VENTS RECULL TEMPESTATS


Autor : Ferrer

El politic d’ERC Josep Huguet ha montat en colera pel boicot als productes catalans. Diu que es comparable a la persecucio dels jueus a mans dels nazis. Pero realment... ¿Qui ha començat este boicot? ¿Qui boicoteja a qui?
1) En quant es produï el canvi electoral en 2004, a ERC li faltà el temps per a presionar a José Luis Rodríguez Zapatero per a derogar el PHN. Pensarien: “¡Ni una gota d’aigua per als nostres germans del Sur!”.
2) Quan Barcelona quedà descalificada en el concurs per acollir la Copa America de Vela 2007, el seu alcalde, Joan Clos afirmà que ell preferia que Napols s’adjudicara el torneig en lloc de Valencia capital... Ya ne van dos.
3) A proposit de la candidatura de Madrit per als Jocs Olimpics, Josep Lluïs Carod-Rovira inicià una dura i polemica campanya de boicot contra ella ... Tot aixo, a pesar de que Madrit recolzà a Barcelona en els Jocs del 92.
4) En la cistella de Nadal que sorteja entre els seus clients, La Caixa retirà tots els productes no catalans (com els torrons de Xixona). I aixo a pesar de que la majoria de la clientela de La Caixa es troba fora del seu menut païs.
5) La Generalitat Catalana subvenciona des de fa anys webs que promouen els boicot als productes espanyols. Lo curios es que s’irrite si despres els consumidors espanyols diuen de no volen cava catala pero si d’atres llocs.
6) En la Pasarela Gaudi han decidit que no deixaran participar a dissenyadors no catalans. Despres, quan puje com la bromera Cibeles i la Pasarela del Carmen, sempre els quedarà el recurs d’acusar-los de catalanofobia, etc.
7) Per a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, la Generalitat Catalana volia que a l’espai dedicat als lliterats catalans no aparegueren els qui escriuen en espanyol. De no ser per la negativa de la Fira, el boicot hauria eixit avant.
I aixina podriem afegir un infinit etcetera. Ara circula en internet una molt copiosa llista de productes catalans als que boicotejar. I mentres el cava catala cau en picat, les vendes del cava valencià han creixcut mes del 400%.
Tiren la pedra i despres amaguen la ma. Catalunya no pot tractar en despotisme als seus clients i despres ficar el crit en cel si no li compren res. El boicot als productes catalans se l’han fet els mateixos catalans ells a soles.

PISTES PERA RECOINEXER TEXTS CATALANISATS


Autor:: Valencià d'Elig

A continuacio s'enumeren una serie de senyes llingüistiques que poden servir pera identificar facilment text escrits en el Català "avalencianat" que normativisa l'Academia Valenciana de la Llengua (A.V.L.) o en Català.


1) Valencià: Este, esta, estos, estes.
    Català:     Aquest, aquesta, aquests, aquestes.

2) Valencià: Este - Eixe - Aquell. (La mateixa arrïl pera les variantes femenina i plurals)
    Català:     Aquest - Aqueix - Aquell. (La mateixa arrïl pera les variantes femenina i plurals)

3) Valencià: Açi - Ahí - Allí.
    Català:     Aquí - (no tiene) - Allí.

4) Valencià: Meua, teua, seua.
    Català:     Meva, teva, seva.

5) Valencià: Mosatros, vosatros, mos, vos.
    Català:     Nosaltres, vosaltres, ens, us.

6) Valencià: Atre, atra, atres.
    Català:     Altre, altra, altres.

7) Valencià: Huit, deneu, xixantahuit, doscentes, millo, quint, sext, vigesim.
    Català:     Vuit, dinou, seixanta-vuit, dues-centes, milio, cinqué, sisé, vinté.

8) Valencià: Pos mentres que prenga pa en chocolate (us de "-a", us de "en").
    Català:     Doncs mentre que prengui pa amb xocolata (us"-i", us de "amb").

9) Valencià: Hui, els bous estan en Muchamel (us del verp "estar", us de "en").
    Català:     Avui, els toros son a Mutxamel (us del verp "ser", us de "a").

10) Valencià: Ha segut un chic (us del verp "ser" pera formes pasives).
      Català:     Ha estat un noi (us del verp "estar" pera formes pasives).

11) Valencià: Davant de mi esta el sapo ("de + mi/tu/ell/nosatros/vosatros/ells).
      Català:     Davant meu es el gripau ("meu/teu/seu/nostre/vostre/llur).

12) Valencià: Te que ser vert, no roig.
      Català:     Te que esser vert, no pas vermell (us del "pas" en negacions).

13) Valencià: Ademes, lo pijor es que yo pense aixina (us de "lo", us de "-e").
      Català:     A mes a mes, el pitjor es que jo penso aixi (us de "el", us de "-o").

14) Valencià: Dos homens menuts i dos chiques boniques (us de "menut/chiquico").
      Català:     Dos homes petits i dues noias macas (us de "petit" diminutiu, "dues" femeni).

15) Valencià: Se diu molt pronte aixo (us de "se" impersonal).
      Català:     Hom diu força aviat aixo (us de "hom" impersonal).

16) Valencià: Articul, vehicul, vincul (us de "-cul". Excepte "muscle", "mascle").
      Català:     Article, vehicle, vincle (us de "-cle").

17) Valencià: Formalisar, realisat, analisà (us de "-isar", "-isat", "-isà").
      Català:     Formalitzar, realitzat, analitzada (us de "-itzar", "-itzat", "-itzada").

18) Valencià: Chufa, chutar, che (us de "ch-").
      Català:     Xufa, xutar, xe (us de "x-").

19) Valencià: Mege, plaja, coche (us de "g", "j", "ch").
      Català:     Metge, platja, cotxe (us de "tg", "tj", "tx").

20) Valencià: Novela, ilicità, colege (us de "l").
      Català:     Novel.la, il.licità, col.legi (us de "l.l").

21) Valencià: Pronte, conte, assunt (us de "n").
      Català:     Prompte, compte, assumpte (us de "mp").

22) Valencià: Pobrea, rarea, durea (us de "ea").
      Català:     Pobresa, raresa, duresa (us de "esa").

23) Valencià: Regateig, braceig (us de "-eig").
      Català:     Regatejo, bracejo (us de "-jo").

24) Valencià: Les chiques. Les idees. Les dos voltes (us de "les", "-es").
      Català:     Las noias. Las ideas. Las duas vegadas (us de "las", "-as").

25) Valencià: Noroest, surest, surafrica.
      Català:     Nord-oest, sud-est, sud-africa.

26) Valencià: Carlos i Ampar estan ahí menjant polp.
      Català:     El Carles i la Empar son allí menjant pop (us de articul davant nom propi).

27) Valencià: Eixir, agarrar, parar, vore, tindre, vindre, assentarse, naixer, traure...
      Català:     Sortir, agafar, aturar, veure, tenir, venir, seure, neixer, treure...

28) Valencià: Insistixc, seguixc, sapien, creguen, haja, feres, donares, referix...
      Català:     Insisteixo, segueixo, sapiguen, creguin, hagi, fessis, donessis, refereix...

29) Valencià: Elig (us de "-ig" so "ch" castellana).
      Català:     Elx (us de "-x" so "ch" francesa).

ELS PREMIS VALENCIANISTES NO ES DONEN A CATALANISTES


Jaume de la Serra

A raïl de la noticia apareguda en "Valéncia Hui" respecte a l'historic premi valencianiste "Palmes Dorades" que el "Grup Cultural Ilicita Tonico Sansano" (GCI) li ha otorgat enguany "al poble i a l'ajuntament d'Elig" me venen al cap una serie d'assunts.

El primer de tots es que l'ajuntament d'Elig, desde fa una patracolà d'anys està siguent governat en majoria absoluta pels catalanistes del PSPV (PSOE). No es gens diferent la postura de submissio al pancatalanisme ideologic que mante el govern municipal del PSPV ilicità, encapçalat a lo llarc de molts anys pel socialiste Diego Macia, de la llinia pancatalanista "oficial" del PSPV autonomic.

Ya estem acostumats a les baixaes de pantalons de Joan Ignaci Pla (i demes corifeus socialistes) davant de les exigencies del nacionalcatalanisme neo-colonialiste i anti-valencià (substitucio de la llengua Valenciana per la catalana, derogacio del mes que necessari transvas d'aigua de l'Ebre, etc...); per desgracia tambe els socialistes d'Elig ballen al mateix compas catalaniste i anti-valencià i diuen "si, bwana" a tot lo que els aplega, via PSPV autonomic, del nort dels (ficticis) "països catalans".

En idea de que s'entenga un poquet millor lo que estic dient fare referencia al "Reglament de normalitzacio lingüistica per al municipi d'Elx i el seu ajuntament" (sic) [BOP: 29/05/1997], llei feta i aprovà pels socialistes ilicitans en 1997, siguent alcalde el socialiste Diego Macia, (el mateix que, com alcalde, representava a l'ajuntament d'Elig el passat any 2006). Una

llei aon els socialistes validen i donen carta de naturalea a: "l'àmbit dels territoris de parla catalana", eufemisme baix del qual volen amagar l'anti-historic, inventat i imperialiste proyecte dels "països catalans" (tambe conegut com "Catalunya Gran (sic)") en el que en tota la desvergonya del mon tracten d'anexionar al sempre independent Reine de Valencia (Elig
inclos).

REGLAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL MUNICIPI D'ELX I EL SEU
AJUNTAMENT

Data publicació BOP: 29/05/97
..
Article 14é
..
2) En el cas que es produïren els efectes fora de l'àmbit dels territoris de parla catalana, [els escrits i les comunicacions] seran redactats en castellà...

Per supost, i conforme al caracter catalaniste/catalanisant del PSPV d'Elig, eixe reglament ha segut redactat usant lexic catala estrany a la llengua Valenciana general, despreciant a l'idioma Valencià propi dels ilicitans (tal i com ocorre en els demes escrits que la corporacio municipal ilicitana publica i que, enganyosament, tracta de "vendre" com a "valencià cult,

formal o ben parlat"). Com per eixemple: "Defensar, tasca, aquest, amb, veure, converteix, article, tothom, estableix, dues, desenvolupament, altre, compte, obtenir, hom, dinamitzador, produeixen, perjudici, ensenyament, alhora, recerca, mitjans, utillatge, rètols, butlletins, posseeix, produïsca, serveis, vehicles..."

Dit lo dit, i sabut lo sabut, no mos pareix gens adequat que l'emblematic i historic premi valencianiste de les "Palmes Dorades" d'enguany vaja a parar a les mans de la corporacio municipal socialista - i catalanista - d'Elig i manco encara en base a una "Dama d'Elig" que han portat "de visita" temporal (per motius electoralistes) i de la que no han tingut la valentia de reivindicar, reclamar i exigir la seua estancia permanent en Elig, la terra valenciana a la que llegitimament perteneix.

El premi, en tot cas, deuria ser otorgat en exclusivitat al poble ilicità, un poble orgullos que defen les seues arraïls i mante viva, en moltes dificultats, la seua llengua materna Valenciana (dificultats agravaes per la desllealtat d'un govern municipal catalaniste que vol canviar l'autoctona llengua Valenciana d'Elig per una forastera llengua catalana que els ilicitans valenciaparlants no reconeixen com a propia).

Els consensos i la moderacio es poden entendre si es fan entre les diferents sensibilitats valencianistes; assunt molt distint a ferli el caldo gros als catalanistes (per molt ajuntament que siguen) d'aon res bo pot eixir, nomes clavarse perillosament pel cami de la claudicacio i la perdua de valors valencianistes.

domingo, 23 de octubre de 2011

PANCATALANISMO


LA CUARTA CRUZADA (III)La Tercera Cruzada había sido considerada un éxito en Europa: el reino de Jerusalén había estado en riesgo de ser aniquilado y los heroicos cruzados lo habían consolidado, si bien había faltado la culminación, que hubiera sido la reconquista de Jerusalén. Poco después de que Ricardo Corazón de León regresara a Inglaterra, un grupo de nobles, principalmente franceses, decidió organizar una nueva cruzada que terminara lo que la Tercera había dejado inconcluso. Entre los más sobresalieron predicando la Cuarta Cruzada estuvo Foulques de Neuilly, que, naturalmente, contó con el apoyo entusiasta de Inocencio III. Sin embargo, la idea no tuvo eco entre los reyes, pues todos tenían entonces sus propios problemas, por lo que los preparativos fueron más difíciles. Se organizó todo tipo de actividades destinadas a recaudar fondos: torneos, festivales, espectáculos, etc. Y finalmente estuvo ya todo listo excepto una cosa: el transporte. Los cruzados acudieron a Venecia. El dux era a la sazón Enrico Dandolo, que debía de tener ya unos noventa y cuatro años y estaba ciego. Los caballeros le explicaron que deseaban sus barcos para viajar a Tierra Santa, pero que apenas tenían con qué pararle. Eso no fue un problema. En la costa oriental del Adriático estaba la ciudad de Zara, que pertenecía a Hungría. Era un buen puerto y Venecia deseaba tenerlo a su disposición. Dandolo ofreció el transporte a los cruzados a cambio de que hicieran una escala en Zara y la conquistaran para Venecia. Se firmó el trato, e Inocencio III, que tenía al rey Emerico de Hungría entre sus aliados, lo condenó en cuanto tuvo noticia del mismo. Esto no impidió que el proyecto siguiera adelante y se puso al frente de la expedición al marqués Bonifacio de Monferrato.

Uno de los nobles que estaba preparándose para partir era el conde Teobaldo III de Champaña, pero murió poco antes de la fecha prevista. Su esposa, Blanca de Navarra, estaba embarazada del que, ya antes de nacer, se convirtió en su heredero, el conde Teobaldo IV. Su madre ejerció de regente bajo la tutela del rey Felipe II.

En 1202 zarpó la flota veneciana con unos treinta mil cruzados a bordo. De acuerdo con lo pactado, las naves cerraron el puerto de Zara mientras los cruzados atacaban por primera vez una ciudad cristiana. Finalmente la ciudad cayó e Inocencio III excomulgó a los cruzados. Luego llegaron a la isla de Corcira, a la que los occidentales llamaban Corfú. Allí recibieron una visita inesperada. El Emperador Bizantino Alejo III Ángelo había derrocado y cegado a su hermano Isaac II, pero respetó al joven hijo de éste, Alejo, al que permitió residir en palacio. Fue un error por su parte, ya que cuando Alejo cumplió los dieciocho años (un año antes de que partiera la Cuarta Cruzada) logró escapar de Constantinopla y terminó encontrando a los cruzados en Corfú. Allí les propuso que, igual que habían tomado Zara para los venecianos, podían tomar Constantinopla para restaurar a su padre, el Emperador legítimo. La idea entusiasmó a Enrico Dandolo. Se decía que su ceguera la había causado el Emperador Manuel I, que lo había hecho prisionero años antes y lo había torturado concentrando la luz solar en sus ojos con un espejo cóncavo. Es probable que esta historia fuera un invento para justificar el ataque a Constantinopla, pues lo cierto es que los venecianos tenían un buen motivo para acometer la empresa: recordaban perfectamente la matanza de sus compatriotas ordenada por Manuel I, unida al considerable perjuicio económico que supuso para la república su expulsión de la capital bizantina. La vehemencia de Dandolo y las recompensas prometidas por Alejo convencieron a los cruzados, así que la expedición modificó su destino.

Ese año murió el rey Canuto IV de Dinamarca y fue sucedido por su hermano Valdemar II. También murió el rey Sverre de Noruega, que fue sucedido por su hijo Haakon III Sverresson. Cambió la política de su padre de oposición a los obispos y puso fin a las discordias religiosas.

Al duque de Polonia Leszek el Blanco le surgió un rival: Ladislao III, sobrino del duque Ladislao II.

El obispo de Livonia Alberto de Buxhövden tenía problemas para convencer a los livonios paganos para que abrazaran el cristianismo, así que decidió emplear métodos más persuasivos. Trasnformó una orden religiosa que había fundado tres años atrás en Bremen en la orden militar de los Hermanos de la Milicia de Cristo, que fue más popularmente conocida como la Orden de los Caballeros Portaespadas, debido a que sus miembros llevaban una capa blanca con dos espadas rojas cruzadas. Copiaron la organización de los Templarios y adoptaron la regla cisterciense. Su primer gran maestre fue Winno von Rohrbach, que se dedicó a erradicar el paganismo erradicando a los paganos.

Un matemático pisano de veintisiete años llamado Leonardo Fibonacci publicó el Liber abbaci, el primer tratado de matemáticas de Occidente. En él recopiló todas las enseñanzas que había adquirido en sus muchos viajes a los territorios musulmanes. Su obra contribuyó decisivamente a la difusión en Occidente del sistema de numeración arábiga, el cual presentó junto con aplicaciones a numerosos problemas.

En León, el rey Alfonso IX ocupó las fortalezas que su padre había cedido a su madrastra, Urraca, la cual seguía viviendo en Castilla.

El kan mongol Timuyin venció a los tártaros.

Mientras tanto un noble francés acudió con una queja al rey Felipe II de Francia. El rey Juan sin Tierra había repudiado dos años antes a su esposa Isabel de Gloucester para casarse con Isabel de Angulema, heredera del condado de Angulema, estratégicamente situado al norte de Aquitania. La prometida tenía entonces trece años (y Juan treinta y tres). La boda se celebró precipitadamente para que ambos esposos pudieran ser coronados juntos como reyes de Inglaterra. Pero sucedía que la joven Isabel había estado prometida a un miembro de la familia Lusignan, quien se sintió agraviado y, como Juan sin Tierra no tuvo el detalle de ofrecerle compensación alguna, apeló finalmente a su rey. Felipe II no dejó pasar la ocasión. Como duque de Normandía, conde de Anjou, etc., Juan sin Tierra era vasallo de Felipe II, por lo que éste, considerando que se le requería como árbitro de un "típico" conflicto entre vasallos, ordenó a Juan que compareciese ante él para prestar declaración. Naturalmente, Juan sin Tierra no acudió. Su calidad de rey de Inglaterra se lo impedía, y Felipe II lo sabía de sobra, pero técnicamente esto ponía a Juan en situación de desacato, lo cual legitimaba al rey para privarlo de todos los territorios que Juan poseía como vasallo suyo, es decir, toda la parte continental del Imperio Angevino. Naturalmente, esto no significaba nada si no ocup
aba efectivamente los territorios, pero eso era precisamente lo que Felipe II pensaba hacer, ahora que tenía una excusa perfecta.
Felipe II atacó los dominios franceses de Juan sin Tierra, después de haber proclamado sonoramente que el derecho estaba de su lado. Juan no tuvo más remedio que luchar, y se encontró con dificultades, pues sus súbditos ingleses eran cada vez más renuentes a embarcarse en guerras al otro lado del canal, en lo que empezaban a considerar territorio extranjero. En 1203 tuvo que acudir a liberar a su madre Leonor de Aquitania, que estaba sitiada en Mirebeau. El ejército francés estaba dirigido por su sobrino Arturo de Bretaña, y Juan no sólo liberó a su madre, sino que apresó a Arturo. Lo encarceló en Ruan y nunca más se supo. Felipe II se apresuró a difundir la noticia de que Juan había asesinado al legítimo rey de Inglaterra, y esto bastó para que muchos vasallos de Juan se pasaran al bando del rey francés.

A continuación Felipe II puso sitio al inexpugnable Château Gaillard, construido por Ricardo Corazón de León. Usó catapultas para tratar de demoler sus murallas, arietes para tratar de abatir sus puertas, construyó túneles bajo las murallas apuntalados por vigas de madera y luego hizo quemar las vigas para minar sus cimientos, hasta envió soldados por un conducto de desagüe con la esperanza de que pudieran abrirse paso hasta el interior, pero el castillo superó las expectativas con las que había sido construido. Nada dio resultado, pero el asedio continuó inquebrantable.

LOS MORISCOS VALENCIANOS


La expulsión

BREVE RELACIÓN DE LA EXPULSIÓN DE VALENCIA (p. 329) (Archivo Histórico Nacional, Inquisición, legajo 1786, exp. 1,fol. 254 nº 2)

En 22 de Setiembre 1609, se publicó un real bando de S. M. en la presente ciudad de Valencia, mandando por las causas en el contenidas que todos los moriscos del reyno de Valencia dentro de tres dias despues que en cada lugar de ellos se hiciere pregon para que se fuesen á embarcar so las penas en el contenidas, saliessen de sus casan y lugares con lo que pudiesen llevar á cuestas y solo quedasen los niños de quatro años abaxo con voluntad de sus padres ó curadores.
Fueron señalados para la embarcacion de dichos moriscos tres puertos, Alicante, Denia y Vinaros, ofreciendo S. M. pasaje franco y bastimentos, el qual bando se hizo con apercibimiento que pasados los tres días pudiesen ser desbalijados y traidos al primer lugar para entregallos á la justicia y haziendo resistencia les pudiesen matar y que los bienes muebles y raices de los moriscos fuesen de los señores de los lugares.
En la playa de Alicante estaban aprestados los galeones de la Armada con Don Luis Fajardo general de ella y otras naves, y entendia en la embarcacion por tierra Don Baltasar mercader.
En Denia estuvo de principio don Agustin Mexia maese de campo general y las galeras del Marques de Santa Cruz y otros vaixeles que acudian; tambien asistieron a dicha embarcacion don Cristobal Sereño y el dotor Nofre Rodriguez, Juez de corte.
A Vinaros acudio Don Pedro de Toledo con las galeras de España y antes de publicarse el dicho bando estaban desembarcadas las compañias del tercio de lombardia y parte de ellas subieron á la sierra de espada donde en otra ocasion los morixcos del reyno se subieron, y en el marquesado de Denia estuvo el tercio de Napoles.
Despacharonse luego comisario por el reyno y a un tiempo en la gobernacion de Alicante, en el ducado de Gandia y marquesado de Denia y a las partes mas vecinas de Vinaroz para sacar los moriscos á embarcar, aunque de noche y á horas cautas entre las aljamas principales del reino corrian muchos avisos tratando si se rebelarian, sus mayores alfaquies resolvieron que no, por dos causas principales, la una que tenian pronostico que les habia de venir un bien impensado á tiempo que perderian una coxida negra u que era este el *****plimiento del pronostico, la otra porque no tenian fuerzas para vencer ni aun para defenderse y si se alçavan serian presto vencidos y sus mugeres cautivas y sus hijos christianos y serian causa de este grande pecado. Con este consejo de los alfaquies, aunque por falgos pareceres, determinaron de obedecer y fueron saliendo de sus casas y embarcandose y para mas fecilitar su embarcacion se les dio libertad que hasta sallirse de sus casas pudiesen administrar sus bienes, y por este camino vendieron y gastaron quanto tenian, dando el trigo á dos y á tres reales la hanega que es grande estremo de barato en este reino, aunque despues se les quito libertad de vender ganados, trigo y azeite.
Don Pablo Sanoguera persuadio á los moriscos de Alcacer, vasallos de don Christobal sanoguera su hermano, que fuesen á embarcarse al Grao de VAlencia y pagasen el Flete e hiziesen su bizcocho para el viaje que de esta suerte serian de los mas bien librados del Reino y se ahorrarian el largo camino y gastos hasta Denia ó Vinaros, y assi los que primero dexaron sus casas para embarcarse en el Reino fueron los de Alcacer que, dia del Señor St. Miguel á 29 de Setiembre, por la mañana salieron y llegaron al Grao á medio dia á cavallo con sus carros y vagajes con mucha ropa que trahian. A estos siguieron los de picacente sus deudos, vecinos y amigos, y otros muchos señores de lugares con sus vasallos hizieron despues lo propio de suerte que este Grao de Valencia con asistencia del dotor Francisco Pablo baziero, juez de corte, se an embarcado hasta veynte y uno de Deziembre que fue continuo la embarcacion, decisiete mil setecientos sesenta y seys moriscos, esto es nueve mil ochocientos noventa y siete hombres y mugeres de doce años arriba, tres mil trescientos treinta y mueve de teta. En Alicante treinta y dos mil entre hombres y mugeres. En Denia, treynta mil entre hombres y mugeres. En Vinaros quinze mil y doscientos entre hombres y mugeres. En Mancofa cinco mil seyscientos y noventa, que todos son 100,656.
Pocos dias despues de començada la embarcacion los moriscos fueron subiendo á los montes en dos partes distintas y apartadas del Reyno, esto es en los montes de Alaguar y en la muela de Cortes y de cada dia fue creciendo el numero de suerte que en el de Alaguar llegaron á doce mil hombres y mugeres grandes y pequeños de la valí de guadaleste, con firdes, sella, xalon, gata, orba, Alcalali, mosquera y Alaguary de algunos otros lugares. A muchos hicieron salir por guerra de sus casas y rebelarse. Estos escoxieron y levaron por rey á Geronimo Mellin, valiente moro.
En la muela del oro que es la misma de cortes se juntaron mas de nueve mil entre hombres, mugeres, grandes y pequeños. Estos nombraron por su Rey á Vicente turiri, hombre de buen entendimiento y valeroso. En ambas partes se proveyeron bien de bastimentos de trigo, arroz, pasas, higos, miel y mucha arina. Aunque estaban muy mal armados hicieron grandes insolencias de robar y quemar yglesias, acuchillar la imagenes y en particular el Santisimo Crucifixo y de la gloriosisima reyna de los Angeles, y el dotor baziero prendio á tres de estos sacrilegos [que] quemaron robaron la yglesia de bicorbe.
Despues de muchas embaxadas y tratos que huyo entre los moros de Alaguar y don Agostin mexia maese de campo general con que procuraban entretenerse los moriscos, pidiendo plaços largas para embarcarse, determino de apretallos poco á poco con la gente que tenia de los tercios de napoles y secilia y con las compañias de la milisia efectiva del Reyno que acudieron y lo mismo fue á esta otra parte de la muela de cortes que don Joan de Cordova, maese de campo del tercio de lombardia estaba con su tercio y don Alvaro vique sorogado de governador con las compañias del tercio de la Ribera de la milica efectiva donde asistian tambien don Joan pacheco carrillo y don Esteban su hermano y fue Dios servido que en ambas partes los campos á un mesmo tiempo fueron apretando los moros de suerte que de dia de la presentacion de nuestra Señora [21 Nov.] al amanecer envistieron á los enemigos y el campo de don Agostin mexia serro con ellos y luego volvieron las espaldas como á gente bisoña y desarmada y en el encuentro y seguida de la vitoria les mato mas de dos mil (1) y les gano los lugares do estaban y el pendon que hera lo mas fuerte y los demas subieron á los mas alto donde ni tenian que comer ni gota de gua para bever y ansi les tuvo apretados el campo unos quantos dias hasta que se rindieron para embarcarse y baxaron con tanta furia y tan sedientos que de pechos se arrojavan en el agua y algunos rebentaron beviendo, y de alli los llevaron á embarcar á Denia.
Don Joan de Cordova llegandose con el campo al lugar de cortes el dicho dia de la presentacion de nuestra Señora y adelantandose la cavalleria donde iban dichos don Joan pacheco y don Estevan haviendo caminado como media legua hallaron catorze morillos con banderillas blancas, señal de paz, los quales postrados por tierra pidieron misericordia en nombre de todos, y haviendolos remitido á Don Joan de Cordova que les dixo que se rindiesen en buena ora que el haria lo que le pareciese y les admitio protemiendoles que no serian robados ni maltratados, y no lo puedo *****plir porque los soldados les desvalixaron todos sin dexarles cosa alguna y al ultimo estos moriscos Laxaron en veces y dias diferentes y los unos fueron á embarcarse á Denia y mas de tres mil al grao de Valencia.
Geronimo Mellin murio pelando valerosamente el dia de nuestra señora que fue vencido y luego despues levantaron por cabeza á su hermano Christobal mellin cuyo cuerpo difunto dias después fue traido á la ciudad de Valencia.
En la muela de cortes quedaron mas de dos mil moros depues de haver baixado la mayor parte de líos con seguridad para embarcarse y por ser los montes muchos y muy espesos llenos de barrancos y quevas que nos han dado mucho trabaxo en reduzillos o prendellos haciendo extraordinarias diligencias y poco á poco los han sacado del monte, unos reducidos con seguridad de sus vidas para embarcarse, otros presos y cautivos, y entre otras diligencias que se han hecho fue publicar con bandos que los que estaban en la muela rebelados dentro de tres dias baixassen pasados los quales pudiese cualquier particular prendellos y cautvallos y si hiciesen resistencia les pudiesen matar, reservandose libertad el Virrey de tomallos para las galeras pagando veinte ducados por cada uno, con lo qual salia mucha gente de diferentes lugares y fueron por los montes cautivando muchos y han quedado solo hombres horros y (3) los mas dellos mozos al pie de ciento y cinquenta con diez ó onze mugeres.
Estan dichos moriscos tan aborrecidos por no embarcarse que por medio de don bautista palía hermano del señor de Cortes an pedido de merced al Virey que les asegure de no embarcallos ni ser esclavos de las galeras y se rendiran voluntariamente para ser esclavos de particulares para lo qual han baxado cinco moros de los mas principales y se les ha concedido esta seguridad hoy que estamos 6 de março 1620 [1610](4) con lo qual se tiene por cierto baxaran los que quedan.

Buscando los moros por los montes unos soldados del conde de Carlet allaron en una cueva á Vicente Turiri, muger, hijos y otros hombres y mugeres los quales truxeron á esta ciudad de Valencia y á dicho Turiri le dieron sentencia que fuese atenaceado y cortadas la orejas y hecho quartos y su cabeça puesta al portal de esta ciudad dicho de St. Vicente, executose asi y murio como buen cristiano confesando y pidiendo perdon á nuestro Señor y encomendandose al Señor ya su madre bendita de quien havia sido devoto y biviendo hizo muchas limosnas.

Hanse hallado por los montes muchos moriscos muertos, unos de hambre, despues que fueron rendidos, otros despeñados voluntaria mente solo por no embarcarse ó quedar en manos de christianos, otros muchos luego de principio quando se hecho el bando general se salieron del reyno para Aragon, Cataluña y á Francia muchos de ellos.

En el discurso de la embarcacion del Grao han sucedido varios casos porque de algunos de los moros era tanto el deseo y ganas que tenian de embarcarse que estando en las taraçanas muriendose y boqeando se hicieron llevar al navio por no quedar en tierra y luego tuvieron desengaño de su dañada secta, muriendo y hechando sus cuerpos á los peces, otros hivan como si fuesen á bodas vestidas los mugeres de fiesta con lo mejor que tenian y una que vio embarcar sus deudos no hizo mas que parir y con la criatura en los brazos se fue a embarcar en dia aspero, ventoso y. muy frio, no embargante que se le ofrecio muy buen recoximiento si se quena quedar. La gente pobre y tullida traian de los lugares algunos de ellos á brazos, paresciendoles que hacian una grande obra de caridad, otros no embargante que se quedaban en tierra maridos, herma nos ó hijos se an embarcado con el mayor contento del mundo.
Por el contrario se han visto grandes estremos de muchas personas que querian quedarse, ofreciendo primero al cuchillo la garganta que embarcandose, algunos han deixado ir sus padres y mugeres y se an quedado no embargante se quedaban sin hacienda, otros se han escondido y huydo del Grao por no embarcarse, haziendo grandes demonstraciones de christianos y escoxiendo el estado de esclavitud antes de sallir de España, y en particular una moça de quinze años hizo particulares diligencias para quedarse estando ya en la taraçana y fue Dios servido darle una grande enfermedad para su salvacion porque viendose apretada de la enfermedad llamo un christiano que pasaba por delante su rancho y le dixo que le truxese un confesor que quena morir como buena cristiana, hizolo asi y dicha moça se confeso y dio el alma á Dios á lo que se puede creer piamente, y su cuerpo fue enterrado en la yglesia del Grao.
En los viajes huyo diferentes sucesos, porque aunque en el mar navegando no se a perdido ningun vaixel de los que han embarcado moriscos en el Grao, pero estando muchos de ellos con otros de Denia y Mancofa en el cabo de Palos aguardando buen tiempo les sobrevino fuerte sierço con el qual se perdieron y ahogaron como cien moriscos de piles y de otras partes y se perdieron tres saetias, dos de Denia y la otra de Marzella, y el dia siguiente se hallo en una destas saetias una niña de quatro años biva, estando el vaixel lleno de agua y de cuerpos muertos. Una nave del capitan pedro nicolas llegada á Arzeu y haviendo desembarcado la mayor parte de los moros dio a traves en tierra y se perdio.
Una saetia del patron Pedro fita catalan assi mismo haviendo llegado á Arzeu el viejo se perdio y todos los moros salieron á salvamento á tierra mas no se pudieron librar de los alarves que á todos los desbalijaron dexando aun las mugeres en cueros y este patron y sus marineros quentan que escapandose de los alarbes y caminando á Oran vieron degollados y muertos mas de nueve mil hombres y mugeres y entre ellos un niño asido á los pechos y tetas de su madre muerta.
El comendador de nuestra Señora de las mercedes de Oran ha escrito que es tan grande la Rissa que los alarves han hecho en los moriscos por los campos y despues han muerto tantos de enfermedades que entiende que de todos los que han desembarcado por aquel paraje no queda la tercera parte.
Agora se van recogiendo algunos moriscos que hay por el Reino entre personas particulares para embarcallos y sienten lo tanto que los pocos moros que estan en esta ciudad para embarcarse de buena ganan se quedarian esclavos si les permitiese estar en el Reino.
NOTAS
1 El documento dice "más de dos moros"; He respetado la lectura del transcriptor que, con buen sentido, decía: "más de dos mil".
2 Lea publicó: "barrancas y que nos han dado".
3 La edición original dejaba un espacio en blanco.
4 El transciptor que envió el documento a Lea leyó 1620. No conforme con esta lectura Lea la respetó pero incluyó entre corchetes y con signo de interrogación, 1610. Una lectura más atenta del original confirma la suposición de Lea.

El resto de las correcciones han afectado sólo a la grafía de algunas letras y a lapsas de menor importancia. No se ha corregido el uso de las mayúsculas respetando la costumbre de la época.

LA FALSA MURALLA DE LA LLENGUA (II)


Autor: Agusti Galbis 

En relacio a la documentacio que hem posat de manifest en l ´articul anterior, hem de preguntar-nos ¿I com digerixen els catalanistes, la constatacio de que existia una relacio i una comunicacio fluida entre els nouvinguts i els habitants de la Cocentaina de mijan del s. XIII? I la realitat es que prou malament. Diu Ponsoda que l´innegable comunicacio, era “indici que almenys alguns moros, havien fet un aprenentatge de la llengua dels cristians o que ja parlaven algún romanç que els la permetia.” Respecte de lo del aprenentage d´“alguns”, demostrada l´extensio dels contactes i relacions a tots els aspectes de la vida, hi hauria que acordar ampliar-lo, a  l´aprenentage de molts, cosa ya mes improbable. Per una atra banda, vegem que els catalanistes, quan volen, posen com a prova de l´inexistencia de parlar romanic prejaumi, el que en el s. XVII,  hi havien moros que no parlaven valencià, mentres que quan els interessa, mantenen que 17 anys passats de l´otorgament de la carta pobla de Cocentaina, un musulmà era capaç de parlar en valencià estant borracho i inclus de malaïr i dir frases fetes, perque ya l´havia depres perfectament.

Hi ha que deixar constancia, de que la hipotesis de l´aprenentage, faria que Burns calificara a Ponsoda com a “obtús”, segons es despren del fragment de “La muralla de la llengua”que reproduixc: “En un tractat fet després d'una rebel·lió, el 1528, els moriscos valencians recordaren a Carles V que «en el dit regne la major part dels moros, i quasi totes les mores» no sabien romanç (aljamia), i que per a aprendre'l els faria falta «un gran espai de temps», quaranta anys com a mínim. L'emperador, obtús, els donà deu anys perquè aprenguessen castellà o valencià.” No oblidem, que els “quaranta anys com a mínim”, es demanaven, despres d´haver estat vixquent 290 anys en una societat, de llengua oficial valenciana. No cal dir que estos eren els moros de raça, no descendents dels hispanorromans valencians, que no s´integraren en la nova cultura dominant i que acabaren sent expulsats l´any 1609. Vegem, que si la hipotesis del aprenentage es obtusa, nomes queda considerar que els valencians islamisats, dels que hem parlat en l´articul anterior, “ja parlaven algún romanç”.

Es de destacar, que Ponsoda troba en ocasions, “interferéncies aragoneses quan hi intervé algún moro”, barallant la hipótesis de que els moros “…parlássen mossárab i que aquest fos molt mes semblant a 1'aragonés que no al cátala”. Com alguna de les hipotesis de Ponsoda (romanç, mossarap), posa molt nerviosos als catalanistes, estos, escomencen a dir desbarats, que poden inclus ser divertits. Aixina, Enric Guinot, en el llibre "Els fundadors del Regne de Valencia" (el contingut del qual tindrem oportunitat de comentar) es pregunta, si les interferencies aragoneses serien degudes a “què aquests mudèjars haguessen après, més bé o més malament, aragonès-castellà per convivència amb cristians repobladors d´aquest origen, mentre que si el mudèjar hagués après català amb repobladors d´aquesta provinença, no apareixerien interferències lingüístiques”. I yo em pregunte: ¿Es pensa Guinot que la Cocentaina d´aquella epoca era com el Nova York actual, i que les persones ni parlarien ni es vorien entre elles en anys? ¿A quin tipo de convivencia entre “mudejars” i cristians es referix Ponsoda? ¿A la del amo cristià que ensenya a parlar al seu servidor “mudejar”? ¿A la del musulmà que tenia un pastor cristià al seu servici? ¿A la del ferrer musulmà que era mestre d´un cristià? ¿Organisarien classes particulars? ¿Per que si un moro havia depres el català d´un català el parlava perfectament, i si havia depres d´un aragonés, no parlava aragonés, sino que catalá "amb interferències"? ¿Qui ensenyaria català als aragonessos? ¿Un català en interferencies o un moro?

Als catalanistes, els queda per resoldre un atre misteri. Ponsoda, estudia el supost orige dels 479 noms cristians i aplega a la conclusio de que eren de “parla catalana”, un 44,6%, encara que el català, com a llengua, no existira. L´enronia imperialista li fa considerar catalans als d´Urgell, lleitadans, tortosins, i inclus als “de l´actual franja catalana d´Aragó”, quan en articuls precedents hem demostrat que en aquella epoca, ni eren ni es consideraven catalans, rao per la qual mal podien dur parla de catalans, parla catalana. No nos informa Ponsoda, del percentage de noms cristians respecte dels noms musulmans. Anem a supondre un 50% ¿Quin es el misteri pel qual una llengua supostament parlada pel 20% de la poblacio s´impon al 100%? Per a explicar-ho s´alega l´importancia de que els Furs (que no els Fors, com haguera segut en català), estigueren escrits en “català”, tornant a contradir a Jaume I, que digué repetidament que estaven escrits en romanç. Esta “explicació”, se´ls desbarata, en els pobles de parla castellana, que tenien els mateixos Furs. ¡I inventen una atra! ¿Sera per mentires?

Pero en el llibre de Cort de Justicia de Cocentaina, hi han uns atres indicis, que lleven els dubtes sobre l´existencia d´una llengua romanç prejaumina. Referit a l´any 1276, llegim: “E que meta los X sols en l´alcaldera. Ponsoda diu al respecte: “Resulta extrany que en aquest cas s´empre caldera amb l´article àrab aglutinat. Segurament l´obrador "de la tintureria" ja existia abans de l´arribada dels cristians i els moros ja devien dir alcaldera. Es més probable açò que no que els cristians afegissen l´article àrab a caldera”. Observem a un catalaniste reconegut, afirmant que els moros dien una paraula que ve del llati “caldarium”, “abans de l´arribada dels cristians”. De 1275 es la cita que diu: “E per fer paga de III sols e III diners, los quals devia pagar per terç de X sols de l´alçabó”. Ponsoda comenta: “…trobem la variant alçabó, cosa extranya ja que l´àrab assimila l´article davant ç, s, z, etc, segons em comunica Carme Barceló… Aquest alçabó fa pensar que probablement era un obrador de sabó que ja existia quan arribaren els cristians i que l´anomenaven alçabó.”. Tornem a vore un reconeiximent d´us d´una paraula llatina (de sapo-onis). Trobem alguna atra curiositat com la paraula “tregua”, que Ponsoda inmediatament traduïx al català: treva. Tregua, es paraula del “Libre dels Feyts”, de Jaume I, respecte de lo cual diu Coromines en el Diccionari etimologic de la Llengua catalana: “tregua (no sé si casualment) quan es parla dels moros valencians, treva parlant de Catalunya.” Interessant la referencia a la “Carrasqueta”, de “carrasca”, “mot heretat del mossàrab”, segons Coromines: “…en la carrera de Xixona, en la Canal, prob les Carasques

Unes atres paraules que trobem, com acaçar, adaça (dacsa), afrontar, algeps, alguacil, almacera, almodi, almoneda, almut, alna, alqueria, arrapar, arreus, arrova, aixa, bagassa, bancal, barcella, bragues, cafiç, canal (f), carrasques, caixeta, corders, ser cregut, deposit, desbaratar, engrossar, escomençar, escurar, sportí (esportí), este, esta, mondar, tenre (tindre), tirar, tramella, traüc, vaixell (recipint per a vi), viuda, …, moltes d´elles en perill d´extincio, per no dir-les els catalans, nos dona bon conte del solage del valencià que hui es parla.

I es que la muralla real, en que nos trobem els valencians, es l´existencia de renegats catalanistes, acatalanats, que no mereixen dir-se valencians i que s´han pensat que alguns departaments d´Universitats valencianes, son trones de propietat privada, des de les quals, a cuatre mans i en diners publics, conseguir la despersonalisacio del poble valencià, “ad maiorem gloriam” dels catalans. Segur, segur, que eixa muralla, entre tots, conseguirem assolar-la.

viernes, 21 de octubre de 2011

LA LIBERTAD DE LA LENGUA


Conferencia de Francisco Caja, Profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona y Presidente de “Convivencia Cívica Catalana”, organizada por AMICS DE FRAGA.-          Fecha= 15-Marzo-2.002

Ante un problema político, un problema político como el que hoy nos convoca aquí, el problema de la lengua (o como desde el comienzo les propongo que lo denominemos: el problema de la libertad de la lengua), existen dos posibilidades. La primera,  encerrarse en el fanatismo o la tradición de forma irracional o irrazonable (las cosas son así porque son así, o porque siempre han sido así) o, por el contrario, la segunda de las alternativas, tratar de analizarlo racionalmente para llegar a una comprensión más profunda y llegar a una solución que podamos, con razón, llamar justa. Es lo que nos ha enseñado esa tradición histórica que llamamos ilustrada, la que mediante ese procedimiento ha llegado a construir un sistema político que hemos dado en llamar  liberal o democrático y cuyo fundamento no es otro que la supremacía de los derechos y libertades fundamentales junto a la soberanía popular, para decirlo de forma breve: Constitución y Parlamento.
              Pero no quisiera moverme en el terreno de las abstracciones: para nosotros ciudadanos de un país, de una nación concreta, España, la regla aplicable para la solución de los problemas políticos tiene un nombre preciso: la Constitución de 1978.  Es esta norma suprema la que debe servirnos como guía para la solución de nuestros problemas políticos. Y me propongo demostrarlo. En esto consistirá hoy mi intervención. Les ruego que reflexionen un momento sobre la importancia y significación que implica en la consideración del problema que abordamos, el problema de la lengua, que lo hagamos a la luz de la Constitución. En primer lugar, significa que, de entrada, reconocemos que es un problema de orden político. ¿Cómo? me dirán: ya estamos politizando la cuestión. Y tienen, en parte, razón. La lengua no debiera ser una cuestión política. En ese terreno no debiera intervenir la política, y por política debemos entender el poder político, la Administración, la autoridad. En el terreno de la lengua debiera existir una total libertad. Estamos de acuerdo en esta última afirmación, pero esa afirmación no se sigue necesariamente de las anteriores, es más, en contradictoria con las anteriores. El negar a la lengua su dimensión política es negar el concepto de libertad de lengua, el concepto que hoy me propongo ilustrarles, e implica una concepción de la política demasiado estrecha. Pues hoy en día, en nuestras complejas y tecnificadas sociedades, la libertad no está suficientemente garantizada con la abstención del poder político en determinados campos, el denominado de las libertades y derechos fundamentales. La libertad no se garantiza adecuadamente con el “laissez faire, laissez passer”, del liberalismo clásico. Así lo entiende nuestra constitución, la Constitución española de 1978. Y esta es la primera lección que nos enseña: su art. 9 dice: “1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” Ambos dos: los ciudadanos por una lado, los poderes públicos por otro. Pero aun cuando ambos están sometidos al imperio de la Constitución, ésta reconoce la diferencia innegable entre el poder publico y los ciudadanos, la desigual posición política de ambos, asignando una obligación adicional para el poder político: así el apartado 2 del art. 9 añade: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;   (y, aún más) remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

              Podemos ya concluir, a luz de la Constitución, que si la lengua es un asunto de libertad, entonces los poderes públicos no sólo pueden intervenir en esa materia sino que tienen la obligación de intervenir para asegurar la efectividad de esa libertad y para remover cuantos obstáculos impidan o dificulten la plenitud de esa libertad. Pues si la lengua es cuestión de libertad, entonces la lengua es una cuestión política.

              En un Estado democrático y de derecho como es el que la Constitución española configura y que propugna en el primer apartado de su artículo 1º como valor supremo del ordenamiento jurídico la libertad, el derecho de la lengua (esto es, el conjunto de normas que regulan el uso de las lenguas) no puede tener otro horizonte que el de ofrecer soluciones que garanticen para los ciudadanos el máximo de libertad lingüística. Ahora bien ¿qué hay que entender por libertad de lengua y cómo garantiza la CE el ejercicio de esa libertad o derecho de la lengua?

              La libertad de lengua es parte de la libertad de expresión reconocida en el art. 20 de la CE, pues la lengua es un código de comunicación de los pensamientos, ideas u opiniones, y existiendo la libertad para expresarlas por medio de la palabra el escrito o cualquier medio de reproducción sería impensable que esa libertad no se extendiera a la lengua en que dichas opiniones, ideas, pensamientos se expresaran. La libertad de lengua es, además, por el carácter esencial de la lengua en la especie humana –de tal manera que podemos denominar, como los hacen los filósofos, al hombre como un animal simbólico o un ser de lenguaje–, una libertad compleja, estos es, que se manifiesta en ámbitos muy diversos. Y esto significa que sin libertad de lengua  los demás derechos no serían posibles. Así la libertad de lengua se manifiesta en ámbitos como la enseñanza, la función publica, los procedimientos administrativos, etc., que afectan a derechos de muy diversa índole, combinándose con ellos y complicándose enormemente cuando existe, como es el caso que nos ocupa, más de una lengua hablada por los ciudadanos de un determinado territorio.

              ¿Como garantiza la CE esa libertad? Marco general: El art. 3 de la CE establece un modelo general de bilingüismo o de cooficialidad lingüística enormemente respetuoso con la diversidad lingüística española y que garantiza de manera muy efectiva la libertad de lengua.

Dice así el citado art.:

“1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”

              No tendríamos tiempo de glosar adecuadamente la gran riqueza de contenido de este modélico, por las razones que después veremos, artículo. Diré tan sólo que se trata de un modelo sui géneris de doble territorialidad o territorialidad conjunta que se adapta a la realidad social bilingüe de aquellos territorios que poseen una lengua territorial autóctona y ello con independencia de que los individuos concretos sean más o menos bilingües. Una fórmula pues de oficialidad territorial doble y conjunta. Una legislación modélica en su forma ponderada y equitativa de reconocer los derechos lingüísticos y primar la libertad de la lengua sobre la intervención de los poderes públicos y depositar en los ciudadanos y en la sociedad (no en los poderes públicos, desde el Presidente del Gobierno central o autonómico al director de un centro de enseñanza) el protagonismo total sobre el devenir de esa pluralidad lingüística. Y es una regulación modélica pues se orienta, tiene como finalidad garantizar la libertad de lengua, otorgando carácter oficial a todas las lenguas que se hablan en un territorio particular, en todas y cada una de las Comunidades Autónomas.

              Nadie, de este modo, puede resultar discriminado por razón de lengua, de conformidad con el art. 14 de la CE., que dice: “Todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, etc. o cualquier otra condición personal o social.” Y entras condiciones e halla de forma expresa la lengua. Todo español es igual ante la Ley, con independencia de la lengua, cualquiera de las diferentes lenguas españolas, que hable. Y nadie, en consecuencia, puede ser discriminado por razón de la lengua que hable. ¿Quiere esto decir que todas las lenguas, el castellano, el catalán, el aragonés, en sus diversas variantes, son iguales? Es evidente que no. Son los hablantes, porque ciudadanos,  los que son iguales ante la Ley, con independencia de que hablen una lengua minoritaria o mayoritaria. Son los ciudadanos los que tienen derechos, no las lenguas.
              Es esta una cuestión de suma importancia, por sus consecuencias políticas. Cuando se dice que el catalán, o el castellano está discriminado se está confundiendo, a veces intencionadamente, todo. Es esa una afirmación que anuncia la inmediata vulneración de los derechos lingüísticos de algún ciudadano. Las lenguas no pueden ser discriminadas, lo serán sus hablantes: como tampoco los territorios tienen lengua alguna, sí, en cambio sus habitantes, de modo que en ningún caso puede hablarse, si no queremos abandonar ipso facto los límites de la CE y la tradición que representa, de lenguas propias de un territorio o de una Comunidad Autónoma. Si me permiten la expresión ni las paredes oyen ni las piedras hablan. Tras esas paredes y esas piedras siempre existe alguna persona que es la que realmente tiene derechos…porque habla. No dejemos que los muros o las montañas aplasten a esas personas. Estamos ante una cuestión crucial. Una cuestión ejemplar pues nos enseña la regla esencial para proceder a la solución de los problemas políticos derivados de la lengua o de las lenguas. Pero, ¿por qué? Porque estamos aquí jugándonos las bases mismas del edificio político que la Constitución construye.
              Podemos, llegados hasta aquí, aprender una especie de regla del nueve para comprobar la corrección política de cualquier política lingüística, de cualquier Ley de normalización lingüística como se las ha llamado, impropiamente. Pero quizás estoy yendo demasiado deprisa, me estoy anticipando en las conclusiones. De momento, y seguro que en el debate que seguirá a mi intervención y las de los representantes de FACAO habrá tiempo para esta cuestión tan importante, les diré los siguiente: hablar de lengua de un territorio, de lengua propia, es además de una prosopopeya (esto es, una forma figurada o impropia de hablar, y el derecho poco tiene que ver con la mala literatura o la mitología), una manera de arrebatar a las personas el bien más preciado que poseen: su capacidad de lenguaje, para asignarlo a la tierra, el humus inerte, introducir en nuestra vida política una ley irracional e insensata, la ley  de los ancestros, los que se han reintegrado en el humus, la tierra sagrada, la Ley de los muertos, que, no quisiera resultarles intemperante, son desenterrados para hacer de su voz ancestral el fundamento del orden político. Pero es que ni siquiera los poetas están de acuerdo. Uds. recordarán las palabras de un poeta insigne: allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. En ningún caso la tierra o los derechos de un territorio pueden alzarse como fundamento del orden político. Ello significaría invertir los fundamentos del orden político que, como la CE establece, no son otros que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley  y a los demás, y que, como la CE añade son el fundamento de la paz social. Invocar los derechos de los territorios, o, lo que es lo mismo, fundar una ley de lenguas en el concepto de lengua propia de una territorio es encender la hoguera de la discordia y la guerra social.

              Pero volvamos a la senda de la Constitución, a la patria que es para todos nosotros la Constitución española de 1978. La tercera de nuestras preguntas: ¿Qué se entiende por oficialidad lingüística y de qué modo la oficialidad es una garantía de la libertad lingüística?
Una lengua es oficial cuando es reconocida por los poderes públicos “como medio normal de comunicación en y entre ellos (los poderes públicos) y en relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”. A menudo se hace un uso perverso del concepto de oficialidad de la lengua. Y así el que una lengua  sea “oficial” sirve como título para imponerla coactivamente a los ciudadanos: porque es la lengua oficial, esto es, la lengua de los poderes públicos es la lengua que deben usar los ciudadanos obligatoriamente. Pero, el sentido y función propios de la oficialidad es justamente el contrario: como los ciudadanos hablan una determinada lengua, los poderes públicos están obligados, se comprometen a otorgar plena validez y efectos jurídicos a esa lengua. Los poderes públicos, para garantizar la libertad de la lengua, están obligados a usar normalmente esa lengua y otorgarle plena validez. De otro modo, la oficialidad supondría un injerencia ilegítima del poder público en el ámbito de la libertad de la lengua. Aquí, como siempre, son los ciudadanos los que obligan a los poderes públicos y no a la inversa. La oficialidad es así una garantía público-institucional de la libertad de la lengua y no una patente de corso de los poderes públicos para la imposición de una lengua, cualquiera que ésta sea, a los ciudadanos.
              Lo mismo sucede respecto al último de los conceptos que analizaremos hoy en relación al de la libertad de la lengua: la llamada, en mi opinión impropiamente, “normalización lingüística”. La llamada normalización lingüística, las leyes de la lengua, son legítimas si y sólo si se orientan a garantizar el máximo de libertad de los ciudadanos en materia lingüística. Uds. saben que, de ordinario, normalmente, las cosas no son así. El caso de la relativamente reciente Ley de Política Lingüística aprobada por del Parlamento de Cataluña es una muestra ejemplar de ley impositiva, autoritaria, que no se propone la libertad de los hablantes, la libertad de la lengua, sino que por el contrario tiene un objetivo que hemos de calificar de anticonstitucional: lograr que más del 50% de los ciudadanos de  Cataluña, aquellos que tienen como lengua habitual el castellano, cambien su lengua de uso por el catalán. Porque de las dos lenguas que hablan los ciudadanos de Cataluña,  sólo una, el catalán, es considerada lengua “propia” de Cataluña. De esta manera se discrimina de forma incontestable a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Es ésta una grave situación de injusticia que sufrimos los ciudadanos de Cataluña. Una situación que introduce en la vida pública catalana un factor de grave conflicto  y que establece unas condiciones de grave desigualdad y de ausencia de libertad. Y ello es perjudicial tanto para castellanohablantes como para catalanohablantes, porque, como hemos visto, sólo la igualdad y la libertad aseguran la paz social. En ningún caso el fomento de una lengua cuyo uso ha sido prohibido por razones histórico-políticas legitima al poder político para vulnerar la soberanía del ciudadano para decidir cuál de las lenguas cooficiales  es su lengua de uso. Y por supuesto, por lo que hace al caso de Aragón Oriental, utilizar la oficialidad para imponer una lengua ajena y eliminar aquella lengua o modalidad lingüística, que, como hemos visto, la Constitución reconoce como un “patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, hablan efectivamente los ciudadanos de una determinada zona geográfica de España, sería pervertir de raíz el significado constitucional de ese concepto y atentar gravemente contra la libertad de lengua.
              Tienen aquí, y ya es la hora de finalizar mi intervención,  un conjunto de sencillas reglas, las establecidas en nuestra constitución, para solucionar los problemas políticos que surgen inevitablemente –y digo inevitablemente, pues la ideología que se impone en esta materia, y de cuya imposición son responsables los poderes políticos, los que gobiernos, sean éstos estatales, autonómicos o locales, no es la emanada de la Constitución, sino aquella que denominamos nacionalismo. Permítanme concluir con esta sencilla idea: el problema no es la lengua, o la diversidad lingüística, el problema político al que nos enfrentamos, tiene un nombre concreto: nacionalismo, el uso perverso que de la lengua, el instrumento más poderoso de la comunicación humana, hace el nacionalismo, que lo utiliza políticamente para dividir, para establecer fronteras, para establecer la desigualdad política entre ciudadanos.

              Espero que mis palabras les hayan sido de alguna utilidad. Muchas gracias pos su presencia y atención.
Francisco Caja, Fraga, a 15 de marzo de 2002