miércoles, 28 de diciembre de 2011

UN POC A PROP DE LA HISTÒRIA DELS CASTELLS


Autor: Desconegut
Extraído de Internet


Los "castells" provienen del "Ball de Valencians", un baile que formaba parte de las costumbres populares de las fiestas mayores del Reino de Valencia.
El baile contiene una serie de cuadros de danza que se acompañan con la música de la gralla. Este baile terminaba con la construcción de una pequeña torre humana que se elevaba tres o cuatro pisos.
La rivalidad entre los grupos de "Ball de Valencians" para ver cuál de ellas hacía la torre más grande, llegó al extremo de que, lo que en un principio era la culminación del baile, fue cogiendo importancia hasta el punto en el que se acabó separando la torre del resto del baile.
La separación se hizo gradualmente y por eso no se puede fechar con exactitud cuándo los bailadores quisieron elevar torres exclusivamente. El momento culminante de la separación se dio en el último cuarto del s.XVIII.
Durante la primera mitad del s.XIX se anunciaban los "castellers" en los programas de las fiestas mayores con el nombre de "ball de valencians"; a partir de la segunda mitad de siglo se empezó a extender el nombre "valencians vulgo Chiquets de Valls" en la zona del Penedès.
La presencia de la música de la gralla que acompañaba al "Ball de Valencians", se ha mantenido después de la separación acompañando, también a los "castellers".
Lo escomençament dels castellers fue possible a partir d'uns grups de dansa en lo Regne de Valéncia, coneguts com "balls de Valencians", els quals actuaven en festivitats populars i eren acompanyats per música de gralla. Estes danses van evolucionar al llarg dels anys i van ser l'origen dels moderns " Castells".

Els castells es podrien definir com a exhibicions de torres humanes, que han arrelat de forma gradual en la cultura popular de l'antiga Corona d´Aragó. Fer un castell és un esforç d'equip, i una frase que descriu perfectament les qualitats d'un bon casteller es resumixen en quatre paraules: " Força, equilibri, valor i cap"

És a dir , esta activitat representa algo on cada un posa una part del seu esforç, i és una alegria compartida conseguir fer bones construccions. " Castells" ab set o huit nivells ja van ser fets en el escomençament del segle XIX. Els més importants grups van estar en Valls i Tarragona. Entre 1851 i 1853 es pot dir va ser la primera època dourada d'esta activitat, perquè els " Chiquets de Valls " van realitzar castells de nou.
Parts d'un castell
Hi ha diferents funcions de les persones que intervenen en la construcció d'un castell i a causa d'això hi ha un vocabulari especific. Per eixemple:
"Acotaor" : És lo nom del chiquet o chiqueta que es coloca en l'últim nivell , sobre el qual passa l'ensaneta quan corona lo castell.

" Ensaneta" : És lo chiquet o chiqueta que es puja a l'acotaor en la part alta de castell i que alça la seua mà per a indicar que lo castell esta fet o carregat.

"Baix" : És la persona que es coloca en lo primer nivell i que suporta el pes de tots sobre les seues esquenes . Per a ajudar-li, diferents persones ho apuntalen o aguanten ab les seues mans a les persones colocades en lo segon nivell.

" Soca" : Esta situada en la part més interna de la pinya on els diferents elements que la integren exercixen una tasca molt concreta.
"Pinya" . E s lo nom genèric de les persones que ajuden al davall, i de les que donen estabilitat al primer i segon nivell del castell.
"Forro" : És com la pinya però les persones estan colocades en lo segon nivell sobre la pinya, podent recolzar així al tercer nivell.
"Cap de gorguer " : És la persona que coordina les pràctiques i que dóna les ordenes del començament del castell. Ha de comprovar que lo castell esta bé abans de muntar els nivells superiors.
Com a eixemple d'un castell un " tres de set" té 4 nivells ab 3 persones cada un, lo nivell 5 esta format pels " dossos" lo nivell 6 pel "acotaor" i lo nivell 7 pel "ensaneta", lo qual al carregar lo castell alça la seua mà i comença a desmuntar-se lo castell ordenadament. La gent jove estan usualment en els nivells superiors. Hi ha una tècnica bàsica de pujar i colocar-se una persona sobre un atra. Cada un té les seues habilitats i pot trobar la millor manera de pujar. Quan una persona puja ha de fer lo mínim moviment possible sobre els seus companyers.
S'ajuden de la faixa ,que a l'emportar-se al voltant de la cintura protegix l'esquena i servix de punt de suport.
Per a pujar un casteller usualment coloca les seues mans sobre els muscles d'un companyer i coloca el peu dret en la part interna de la cama dreta del seu companyer, i ab la força dels seus braços coloca lo seu peu esquerre sobre la faixa i ab un atre esforç i l'ajuda dels atres castellers que estan pujant al mateix temps poden colocar els seus peus sobre els muscles dels seus companyers. Quan un nivell s'ha muntat els castellers s'agafen els seus braços i comença la construcció del següent nivell.

UN GREU PROBLEMA


Joan Costa i Catala
El ferro que desperta
Valencia 1998

La politica llingüistica de la Conselleria d’Educacio seguix imperterrita la seua tasca de desnaturalisacio de la llengua valenciana i d’assimilacio a  la catalana. Lo que no poden declarar palenament de dret, perque va contra totes les lleis constitucionals i autonomiques, sancionaes ademes per dos sentencies consecutives dels tribunals en lo que al mon respecta, ho promouen de fet en l’Universitat, en les escoles i en els mijos oficials de comunicacio, com son la TVV i el canal 9 de radio.
Seria una ilusio perillosa pensar que, perque no salten en freqüencia al carrer conflictes derivats d’esta pressio constant sobre la nostra llengua, no existix el problema, o hi ha un tacit acort de convergencia, que un dia es resoldra en mutues concessions. Aixo es vore les coses des de fora: no des de l’imparcialitat, sino des de l’indiferencia, o mes be l’ignorancia.
Conve caure en el conte de que n’hi ha un punt essencial, ya d’eixida, que, per molt que s’alvance, no admet un terme mig, es per si irreductible, i marca radicalment tota l’orientacio de qualsevol politica llingüistica. El punt està en si es considera al valencià com a una llengua propia i autonoma, principalment referida a la poblacio de la Comunitat Valenciana, o be si es considera com a una variant, dialecte o modalitat del catala.
No es, ni pot ser lo mateix, discutir academicament des del pressupost, historic i factic, de que es tracta nomes de la llengua que parla i ha parlat el poble valencià durant sigles, i que ha tingut en tot moment com a propia i, per tant, valenciana,  que fer-ho des del nou pressupost i la nova versio de que el valencià no te entitat ni apenes consciencia., sino es com a part d’una atra llengua, en nom propi tambe, com es la catalana.
Tant al començament, com al mig, com a la fi de qualsevol proces integraor possible, la pregunta que no es pot vorejar es la següent: La llengua que parlem els valencians ¿es la valenciana o es la catalana? Qui diga que aixo no te importancia, que es pot deixar a banda, es que no sap de lo que està parlant, o es que amaga algun as en la manega.
Darrere de les soles paraules hi ha realitats, i eixes realitats no estan quetes ni mortes; estan vives i actuen, tenen arrels molt fondes. Si les paraules no diuen o s’acosten lo mes prop possible a la realitat, es crea com una maror d’engany i de mentira, on qualsevol societat s’afona i ofega sense remei possible.
Hi ha qui creu que es pot  fer tot de nou prescindint del passat i de l’historia. Hi ha qui creu, possiblement de bona fe, que resoldre la pregunta formulà es casi lo mateix que triar, en un moment donat, entre estudiar frances, angles o alema. No pensen que la qüestio llingüistica naix del fet de que existix un poble concret, que ha parlat i parla una llengua concreta; que esta es, per tant, una llengia viva i una llengua propia, que configura un modo de pensar i de ser, que dona identitat al poble que la parla. Si no fora aixina, no tindria nivell plantejar en un nivell colectiu l’oficialisacio d’una llengua que fora completament aliena a tot un poble. ¿Acas no en son molts els que saben angles, per eixemple, hui en dia? Pero l’angles, encara que l’imponguen en l’escola, no sol ser per ad ells mes que un pur instrument d’utilitat i conveniencia. No pensen en angles, no es senten anglesos, no viuen en angles dins de la seua terra i en mig d’aquells que son i consideren com a seus. No es problema.
Als qui venen de pares que parlen castellà, i ells mateixos el parlen com a llengua materna, la qüestio diferencial entre catala i valencià els podra pareixer poc menys que irrellevant. ¿No son molt paregudes? Sobre tot en els llibres. Pero ells no saben de locucions, de paraules i girs peculiars, estretament lligats a recorts d’infantea, a llaços afectius, a situacions emocionals, a païsages, objectes i llocs, que  son part important de la propia persona. No els han reconegut i retrobats en els classics, en persones  que sempre ha parlat en valencià i viuen en comarques distants, en diferents provincies, que tenen, si, els seus girs peculiars, pero en un sext sentit els reconeix a l’instant com a propis.
I eixe es el problema quan mos topem en un llenguage oficialiste i academic que, damunt de no dir-se valencià mes que a la força, trobem artificial, rebuscat, estranger, orfe de vida i de vivencies personals. Que ve, ademes, en pretensions de llengua lliteraria, de “llenguage cientific”, carregats d’expressions idiomatiques alienes, o ya mortes fa temps.
I passa, en molts, que les mateixes aptituts subsconscients adoptaes en front del castellà, vehicul dominant de la cultura durant sigles, es transferixen sense mes al nou llenguage, que es presenta com a molt superior a l’autentic i viu que parla el poble.
I aixima estem, que per a molts no es parla ni s’escriu correctament, sino es fent una mala imitacio del catala. I per a uns atres, el rebuig instintiu que senten per estes noves formes impostes des de dalt en les esscoles i en la llengua oficial, els retrau del seu us i tambe del que els es propi, refugiant-se en un facil castellà, a tots comu i mes universal. El problema es ben greu.

ELS PROETARRES D’ERC EN EL CAP I CASAL


Grup d'Accio Valencianista 

….“VALENCIANS, ¡defengam nostra terra! Contra lladres, bochins i tirans; Ajuntem-nos, que ya ha arribat l’hora de ser dignes de ser valencians.”….

Comencem este comunicat, en una estrofa de la Canço de Lluita composta per Maximilia Thous (1922-1924). No podem començar d’atra manera ya que l’ocasio ho eixigix.

El proxim 10 de març a les 17:00h es realisarà un acte en el Palau de Congressos de Valencia, no seria mes noticia si no fora per que ho realisa ERC, el partit proetarra del “charnego” de Carot Rovira.

Tots recordem declaracions i chantages per part d’este partit al govern espanyol, ara governat pels socialistes, que des de sempre han desfet i desfan l’identitat valenciana, per mig de declaracions i afirmacions en contra de la ciencia, historia, documentacio i sobretot en contra de la voluntat del poble valencià.

El partit dels proetarres d’ERC, que se reuniren en Perpinya per mig de carot-rovira ab la banda asesina ETA, per a dir a on deurien de ficar bombes i matar i a on no, a canvi de cobertura politica, vindrà al Cap i Casal a defendre el seu postulat a favor de la creacio dels inexistents, illegals i ofensius per a l’inteligencia “països catalans”.

Un postulat seguit des d’aci per l’esquerra “valenciana” Aixo si, mes emmaixquerat per part d’estos de EUPV i BLOC, que baix el seu pacte preelectoral i sigles -“Compromis pel pais Valencià”- que duran en les proximes municipals s’amaga la seua voluntat catalanisadora.

Estant un poc mes de tapats, pero no per aixo manco catalanistes, estan els del PSPV que en les seues sigles ya donen conter de lo que defenen el Regne de Valencia.

El PP com es la seua costum en este tipo d’actes fica el cap baix terra com els esturços (avestruz en espanyol), i deixa que el catalanisme mes vomitiu faça lo que vullga, facilitant-los les coses o subvencionant-los directament per a tindre-los tranquilets.

Tenim que demostrar-los els autentics valencians que com en la lletra de la Canço de Lluita el poble Valencià està en contra d’aquells que nos neguen continuament, contra els que nos volen reduir nostre Regne de Valencia ad una simple regio subordinada i dins de Catalunya. El mateix Carot Rovira afirma que una volta conseguida l’unitat “llingüistica”, li toca el torn a l’unitat “politica”, integrant aixina nostre poble milenari dins dels dominis del Condat de Barcelona, aixo de “Catalunya” com a regio que es coneguda ara es de fa quatre dies.
Ells donen per fet l’unitat “llingüistica”… ¡¡ Valencià !! ¿Vas a permitir que un personage de la calanya de Carot – Rovira parle per tu diguent per tot lo mon i sobre tot en ta casa estes falacies?.

EL LLIBRE DEL "CONSOLAT DEL MAR" I EL PORT DE VALENCIA

 
Autor:
José Vicente Gómez Bayarri (Dr. en Historia)
Extraído de Internet
El creiximent de l’activitat mercantil portuaria en la segona mitat del segle XIII va fer convenient la creacio de l’institucio del “Tribunal del Consolat de Mar”, per privilegi de Pere I el Gran, concedit a la ciutat de Valencia en 1283, avançant-se als que es constituiren dins de la Corona d’Arago, en Mallorca (1342), Barcelona (1347), Tortosa (1363) i Perpinyà (1387).
L´objectiu essencial fon deliberar i sentenciar els contractes i les  diferencies que sorgien entre patrons d´embarcacions i mercaders, atenint-se als  usos i costums consuetudinaris de la mar en eixa epoca. La dita Institucio  Consular fon otorgada al comprovar l´importancia que anava adquirint el port de  la ciutat de Valencia.
El Libre del Consolat de Mar té el seu orige, fonamentalment, en el  "Constituum usus", text pisano del segle XII, i en un atre text llatí, "Consuetudo  maris", de la primera mitat del segle XIII.
El "Consolat de Mar" es una recopilacio del dret consuetudinari maritim  elaborat per jurisconsults a partir del segle XIII. El contingut originari del  Libre del Consolat de Mar està constituit per disposicions entorn al  procediment i dret mercantil i maritim. Es un codi de la llegislacio maritima -  comercial, compendi de la multisecular acumulacio d´ordenacions, usos i  practiques, arreplegades i sistematisades per "savis homens qui van per el mon" i per  "nostres antecessors". Arribà a adquirir tanta autoritat que es va convertir,  de fet, en el dret comu de les materies maritimo - comercials en tot el  Mediterrani. Per esta rao, es feren tantes traduccions: a l´italia (1519), al  castella (1539), al frances (1577), entre uns atres idiomes. Bastara recordar  que segons opinio d´historiadors del Dret, el Libre del Consolat de Mar fon  durant anys el llibre mes difos per tota Europa.
El manucrit que es conserva en l´Archiu Historic Municipal de la ciutat  de Valencia fon confeccionat a les acaballes del segle XIV, en bella  caligrafia de Jaume Gisbert i iluminat per Domingo Crespi, i constituix un monument  juridic de primer orde i una joya lliteraria i artistica.
L´estructura laboral de l´activitat de Mar està perfectament configurada  en el Libre del Consolat. Els carrecs mes significatius eren: el "senyor de  la nau", amo i capita de l´embarcacio; el "nauxer", oficial tecnic que disposa  la maniobra i ordena les funcions de la gent; el "mariner", encarregat de  realisar activitats especifiques en la nau; el "escriva", administrador de  l´embarcacio, etc.
La defensa contra la pirateria i el corso, la vigilancia de la costa,  l´activitat pesquera i l´expansio maritima comercial desenrollà l´industria  naval valenciana, alçant-se drassanes per a la construccio i restauracio de tota  classe d´embarcacions. Ya el rei Conqueridor, Jaume I, utilisà la via  maritima per a aprovisionar les seues hosts, i ell mateix fon l´impulsor d´obres en  el "Grau". El port de Valencia va ser punt de confluencia de rutes i  mercaders, i les seues drassanes s´encarregaren de construir i reparar naus.
En el fons de la seccio del Mestre Racional de l´Archiu del Regne de  Valencia consta consignats gastos efectuats per encarregats del control de les  "drassanes del Grau". Estos fons documenten preus de productes, salaris  professionals, ritme de treball, materials utilitsats en la construccio i reparacio  d´embarcacions, llocs de procedencia de la fusta i d´atres materials, etc.,  testimoniant l´intensa activitat de l´industria naval en les drassanes i port  de la ciutat de Valencia, cap i casal del Regne en els segles migevals.

CULITO VEO, CULITO DESEO

 

Chimo Lanuza

20 de juliol del 2004
Extraído de Internet

Es una pena no tindre una memoria d’elefant, pero espere saber utilisar adequadament la poca que en este moment vaig a utilisar.

A ningu ha d’estranyar que les nacions, quan no existixen, es poden inventar (igual que s’inventen, si, senyors, les ortografies i els programes informatics). A nosatres els valencians esta premisa encara nos estranya menys que a uns atres: l’experiencia nos diu que els catalans, de no tindre gran cosa, ¡caram!, han acabat donant l’impressio de que son un gran poble, una gran nacio i, inclus, que s’està cometent una gran injusticia en ells en no consentir que es constituixquen en una nacio i en un estat independents.

Pero es que les coses no es fan aixina, senyors catalans. U es pot inventar -com fan vostes i han fet molts atres- els fonaments d’una nacio. Roma es va inventar un passat glorios i d’orige mitologic a través de l’aportacio de la “Eneida” de Virgili. Castella comença a potenciar l’orgull castella utilisant mitos com el de “El Cid”, Catalunya s’inventa no se quins roders, martirs i rebels contra l’opressio espanyola que no es sostenen ni en ciment, ¡en fi, per a que continuar!

Venía dient que u es pot inventar la seua propia historia (i la seua propia ciencia, i la seua propia filologia...) com fa Catalunya, tot siga per la patria... pero lo que no es pot fer es construir una nacio a costa de fer desapareixer i a costa de destruir a unes atres, apoderant-se de la seua historia, la seua lliteratura i tot allo que consideren que ve a fer gran la fantasmal nacio catalana.

¿Voleu eixemples?... Puix tot, ya sabeu, resulta que tot lo valencià es catala. Aixina no es fan les coses. ¿Encara estranya ad algu que tingam prejuïns contra els catalans? No em servix quan se me diu: “¿Pero tu que tens contra els catalans? Tens dret a estar contra els valencians pancatalanistes, pero no hi ha motiu per a estar contra els catalans”. Be, aixo queda molt be, molt en la llinia del respecte i la tolerancia i tot aixo que està tan de moda (i que yo personalment practique diariament perque m’ho crec)... pero que es preten que a soles tinga una direccio: de mi cap als catalans i no dels catalans cap a mi. Perque una cosa està molt clara: si no existiren els catalans, no existiria el pancatalanisme. Aixina de clar. I els catalans no intervenen plantejant-se si lo que els seus correligionaris d’aci estan fent es just, correcte, respectuos, llegal, democratic... Ells no diuen res; si a la llarga els beneficia, benvengut siga. I mai els podrem acusar d’actuar “directament” ya que utilisen als mercenaris valencians pancatalanistes.

Digam que els catalans tenen perfecte dret a promocionar-se organisant la coentor eixa del “Forum” de Barcelona que a ningu li interessa; pero be, tenen dret. Ya els pagarem tambe en el seu dia els seus jocs olimpics... Pero no hi ha dret a que, en albirar els beneficis personals, empresarials, promocionals i etcetera d’una convocatoria com la que va a organisar-se en Valencia –la Copa d’America-, ara va i nos la volen “furtar”. Pero ya està be, senyors meus, sempre igual (¿fins fa gens no sabien de l’importancia que te esta activitat de caracter internacional?).

Ya està be, senyors catalans, que es que “Culito que veo, culito deseo” .

BELLEA Y BELLESAS

Por Ricardo García Moya

Las Provincias 25 de Junio de 1994


El verso "En er tronco la firmesa" de los Cantes flamencos de Machado; muestra la  palabra firmeza tal como se pronunciaba en algunas zonas de Castilla en el siglo XVII; mientras que los valencianos (salvo los castellanizados) empleaban preferentemente "firmea". Algo similar sucedió con el sustantivo abstracto "bellea", que ya en el siglo XV anidaba robusto en los escritos de Isabel de Villena, ,Joanot Martorell y Jaume Roig; aunque el medieval "bellesa" de la cercana y potente lengua castellana le disputara en más de una ocasión el espacio.

Pues bien, la palabra "bellea" -que designa a la protagonista de "Les fogueres de Alacant"- también era habitual en la lengua estandarizada de los escribanos de la Cancillería de la Corona de Aragón. Así, en 1403, cuando se inicia el Siglo de Oro de la lengua valenciana, Martín el Humano escribía a los jurados de Villafranca  para  que finalizaran  la obra de conducción de agua a las fuentes de la villa, pues ésta "pendría ennobleiment e bellea" (Girona, D:: Itinerari. Barcelona,1915, p.535).

Y no sólo fue el rey y los clásicos del XV. En los de Capítulos de Alicante, publicados en Orihuela en 1613, Luis de Ocaña escribe que "els vehins que tenen Franquea no paguen res" (f.l). En la misma centuria, Andreu Bosch publicada en catalán  su  "Epitome",  con  frases despectivas  hacia  los  edificios del Reino de Valencia, que "no denotan grandesa, ni fortalesa" (Bosch, A.: Summari de Cathalunya. 1628, p.379): Es decir, el catalán se había influenciado por el castellano, aceptando terminaciones extrañas; mientras que los valencianos,  en  aquella  fecha, hubieran  escrito:  "no   denoten grandea, ni fortalea". Así, en el "Panegírico de Blay Arbuxech", publicado por el arcediano de Murvedre  en  1671, leemos: "pera declarar quant eficaz fonch la predicació del pare Arbuxech, se pintá una fortalea".

En Alicante se mantenía el uso del sustantivo "bellea", aunque las clases elevadas eran seducidas por palabras como "bellesa", que escuchaban de labios de los nobles  castellanos.  Así,  cuando en  1699 se celebró en Valencia la  doble  boda  del  siglo  (nada menos que el emperador Felipe II con  Margarita  de  Baviera,  y  el archiduque de Austria con la infanta  Isabel)  toda  la  colla  de Grandes de España -con el poderoso duque de Feria- acudieron  en  tropel  tras  los  pasos del emperador, luciendo sus mejores galas:  "los   Grandes,  con  tantas riquessas y bellessas de vestidos, sea puesto aquí lo que podían traer tan noble grandessa de caballería" (Gauna, Felipe: Casamiento de Felipe III, año 1599, fol.342).

La lengua imperial, con sus "grandesas y bellesas" triunfaba. Valga de paradigma la anécdota protagonizado  por el virrey de Valencia ---el castellano conde de Paredes- en la fiesta poética celebrada en el palacio real de Valencia en  1669, cuando se censuró al licenciado Serres: "por no escribir sino en la Lengua Valenciana; que es moneda que no vale mucho; no corre fuera del Reyno, y es poca cosa porque jamás pasa de raya" (Ixar, 0.: Real Academia.  Valencia  1669, p.143). La nobleza despreciaba a nuestra lengua por no usarse en Castilla y Cataluña, fuera de la "raya" o frontera del Reino. Aún más ilustrativa es la opinión -pretendidamente irónica- del virrey Paredes que, aludiendo a Serres, dice: "Habla en Lengua Valenciana, más que todos en las fiestas, y para que no hable tanto, Ie hemos de quitar la Lengua" (p.143).

Pero la lengua propia no fue "quitada" al pueblo de Alicante, perdurando  el  sustantivo  "BeIlea". Y no sólo en las clases populares, pues la prestigiosa (en aquel  tiempo)  Universidad  de Valencia también lo usaba. En un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, que contiene "versos escritos en Lengua Valenciana" (B.N. Madrid, Ms.3746, f.602) se recogen poesías dedicadas a la patrona de dicha Universidad, Virgen de la Sapiencia,  con  la  metáfora  siguiente:  "Venus, ánima del home, Dea fonch en temps antich, de la bellea" (f.608). Cuya traducción sería:  "Venus, alma del hombre, Diosa fue en tiempo antiguo, de la belleza".

Pero no sólo quieren imponer lo de "bellesa i fortalesa". También alteran conceptos de frases, como "cap de semana" y "cap de any". Analicen estas "redondillas" escritas en 1609 por Vicente Gómez: "Y que ab Ilengua valenciana, en lo principi del any, lo primer dia naixqueren; sen sert, que ab tan bon Cap de any, eixir a Valencia feren"   (Gómez, V.: Fiestas. Valencia, 1609, p.t 71 ). Está claro: el principio del año era el "cap de any", no el final como machaconamente repiten en los medios adictos al poder, los mismos que imponen lo de "bellesa", "diumenge" y "tothom".

Queda constancia de que en Alicante pervive victoriosa la genuina  palabra  valenciana  "bellea", tal como destacaba el notario Carlos Ros en su Tratat de 1736. En Valencia, por lo que se lee en prensa, hay personajes que se inclinan hacia la versión catalana.

LA GUERRA DE SUCESIÓN (XIII)


DECRETO DE ABOLICIÓN DE LOS FUEROS DE ARAGÓN Y VALENCIA


Fragmento de los Decretos de Nueva Planta. Reinado de Felipe V, 1.707


Decretos de Nueva Planta

El texto propuesto es un decreto realizado por Felipe V, rey de España, en el 1716. Felipe V, Duque de Anjou, fue proclamado rey en 1700, a la muerte sin descendencia del rey Carlos II (el Hechizado), sin embargo esta proclamación no fue aceptada por parte de los territorios de la monarquía, ni por algunas de las potencias europeas, lo que llevó al estallido de la la Guerra de Sucesión (1701-1714) que enfrentaba a los partidarios de Felipe de Anjou y del archiduque Carlos de Habsburgo, es decir una guerra europea que enfrentaba a Francia contra Austria, Gran Bretaña, Holanda y Saboya.

En la Península, el conflicto motivó la alineación de los diferentes territorios con uno u otro bando. De este modo, Castilla se mantuvo fiel a Felipe V, mientras que la Corona de Aragón se mostró partidaria del candidato austriaco, en oposición al centralismo de los Borbones.

Los Decretos de Nueva Planta son consecuencia de aquella guerra, y este en concreto se refiere a Cataluña, ya que los Decretos de Nueva Planta son varios. Ya en 1707, había promulgado el Decreto de Nueva Planta que afectaron a Valencia y Aragón, tal como pasaría ocho años después en Cataluña. El 11 de septiembre de 1714 las tropas de Felipe V tomaron definitivamente Barcelona pero su Decreto de Nueva Planta no fue promulgado hasta enero de 1716.

Los Decretos de Nueva Planta suponen la aplicación práctica del modelo centralizador que Felipe V y el resto de los reyes de la dinastía Borbón van a aplicar en España, es un modelo centralizador y reformista que ya se había desarrollado en Francia y que pone fin al modelo político pactista que habían aplicado los reyes de la dinastía Habsburgo en España durante los siglos XVI y XVII. Este modelo pactista hacía de la monarquía hispánica una mera unión de territorios con instituciones y legislación propias. Las instituciones de la Corona de Aragón eran un estorbo para esa política por lo que debían ser suprimidas.

Los decretos supusieron la integración de esos territorios en la administración castellana y la adopción de sus instituciones. En este sentido, el Consejo de Castilla pasó a ejercer las funciones de gobierno de todo el país, con facultades legislativas y judiciales, aunque siempre dependiendo del poder del rey.

En el preámbulo se cita la fecha de 9 de octubre de 1715 que fue cuando se promulgó aunque se publicara en enero de 1716, y se comenta la pacificación del Principado de Cataluña a resultas de la cual se impone un nuevo modelo político-jurídico y administrativo para el gobierno del territorio.

En este modelo participa la Audiencia que se transforma en un órgano de control real, además bajo control militar: un Capitán General, bajo directo mando del Rey, que acabará sustituyendo a la figura de Virrey, ya que los reinos de la monarquía se convertirán en provincias.

Se establece el castellano como idioma oficial en la Audiencia y en los escritos oficiales.

Se establece el sistema de administración local castellana de Regidores y corregidores, elegidos por los reyes, como forma de fortalecimiento del poder, los regidores de los municipios de menor entidad serán elegidos por la Audiencia.

Con los Decretos de Nueva Planta, desaparecen las instituciones tradicionales de la Corona de Aragón y se establece una monarquía absoluta basada en la centralización y en la uniformización política y administrativa.

LA LIBERTAD DE LA LENGUA (III)


Conferencia de Francisco Caja, Profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona y Presidente de “Convivencia Cívica Catalana”, organizada por AMICS DE FRAGA.-          Fecha= 15-Marzo-2.002

              Nadie, de este modo, puede resultar discriminado por razón de lengua, de conformidad con el art. 14 de la CE., que dice: “Todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, etc. o cualquier otra condición personal o social.” Y entras condiciones e halla de forma expresa la lengua. Todo español es igual ante la Ley, con independencia de la lengua, cualquiera de las diferentes lenguas españolas, que hable. Y nadie, en consecuencia, puede ser discriminado por razón de la lengua que hable. ¿Quiere esto decir que todas las lenguas, el castellano, el catalán, el aragonés, en sus diversas variantes, son iguales? Es evidente que no. Son los hablantes, porque ciudadanos,  los que son iguales ante la Ley, con independencia de que hablen una lengua minoritaria o mayoritaria. Son los ciudadanos los que tienen derechos, no las lenguas.
              Es esta una cuestión de suma importancia, por sus consecuencias políticas. Cuando se dice que el catalán, o el castellano está discriminado se está confundiendo, a veces intencionadamente, todo. Es esa una afirmación que anuncia la inmediata vulneración de los derechos lingüísticos de algún ciudadano. Las lenguas no pueden ser discriminadas, lo serán sus hablantes: como tampoco los territorios tienen lengua alguna, sí, en cambio sus habitantes, de modo que en ningún caso puede hablarse, si no queremos abandonar ipso facto los límites de la CE y la tradición que representa, de lenguas propias de un territorio o de una Comunidad Autónoma. Si me permiten la expresión ni las paredes oyen ni las piedras hablan. Tras esas paredes y esas piedras siempre existe alguna persona que es la que realmente tiene derechos…porque habla. No dejemos que los muros o las montañas aplasten a esas personas. Estamos ante una cuestión crucial. Una cuestión ejemplar pues nos enseña la regla esencial para proceder a la solución de los problemas políticos derivados de la lengua o de las lenguas. Pero, ¿por qué? Porque estamos aquí jugándonos las bases mismas del edificio político que la Constitución construye.

MISTERIOS DE LA HISTORIA-IX


Por: Ricardo de la Cierva
Editorial  Planeta

Segunda edición: febrero 1991


III.             CATALUÑA: MUCHO MAS QUE UN MILENIO

CATALUÑA COMO PILAR DE LA NUEVA UNIDAD ESPAÑOLA

Gracias a un decisivo impulso catalán hacia la unidad peninsular “los Reyes Católicos inician el gobierno mancomunado de las Coronas de Aragón y Castilla bajo una misma dinastía. Ni nada mas, ni nada menos. Es inútil poner adjetivos románticos a un hecho de tanto relieve. Vista desde el extranjero, la antigua Hispania (de la que aun quedaba separado Portugal) tenía ya una sola voz y una sola voluntad. Y ello bastaba” (Vicens, Aproximación, p. 115).   Es una síntesis admirable de aquella admirable convergencia  que dio origen moderno a la nación española. ¿Fue la unidad una imposición de Castilla? Ya vimos que no; la unidad que fue un impulso de Cataluña. Que lo mantuvo en momentos difíciles: “Un cierto clima de hermandad entre los pueblos reunidos bajo el mismo cetro presidió este gobierno. Es preciso decir que fue mas intensamente sentido en el Mediterráneo que en la Meseta, sobre todo en los años de  la regencia de don Fernando (1504-1516). En todo caso unos y otros se beneficiaron igualmente de la dirección mancomunada de los asuntos bélicos, internos y externos. "Los primeros frutos de la unidad fueron, sencillamente la expulsión del Islam –la conquista de Granada-, la definitiva implantación atlántica española en Canarias, el descubrimiento y adquisición del  milagroso horizonte  de las Indias y la incorporación del reino de Navarra “con la misma modalidad autonómica que había presidido la política integradora de los grandes monarcas de la Casa de Barcelona” (Vicens, pp. 116-117).

En uno de los momentos estelares de su propia historia, y cuando nacían ya, en los albores de la Edad Moderna, las primeras naciones-Estado de Europa, Cataluña no se configuraba como nación, sino que prefería, sin renunciar a su personalidad histórica, fundirse en el ideal espléndido de la incipiente nación española. “La monarquía de los Reyes Católicos –prosigue Vicens Vives- ofreció en principio a todos los pueblos peninsulares idénticas oportunidades en el seno de la nueva ordenación hispánica”. Es cierto que permanecían “las contradicciones existentes  entre los distintos reinos que formaban la nueva monarquía”; pero en medio de la recuperación europea “se produce en España una sensación de bienestar y de riqueza que incluso repercute en la decaída Cataluña” (Vicens, p. 122).   Con una misión y un horizonte universales cristalizaba, década tras década, la unidad de España. “Nadie dudó en aquella época de que el sistema de unidad dinástica, con amplias autonomías regionales, era el mejor de los regímenes posibles para España, ni nadie puso cortapisas al papel preponderante ejercido por Castilla en la política, la economía y la cultura hispánicas” (Vicens, p. 123).

Carlos V y Felipe II consideraron siempre a Barcelona como su gran base de partida para las empresas europeas y mediterráneas. Desde allí envió Carlos I las memorables instrucciones para su hijo, y en las Reales Atarazanas de Barcelona se fraguó la victoria de Lepanto. El hecho de que Barcelona sea la mas importante de las ciudades cervantinas es algo mas que un símbolo quijotesco.  Eulalia Durán, en el número citado de Cuenta y Razón (p. 25 s.),  analiza los admirables intentos catalanes del siglo XVI para reivindicar el nombre y la realidad participada de España, que por desgracia se identifico demasiado con la preponderancia de Castilla. A ella pertenece la cita del caballero Despuig con la que abro este estudio.

La grandeza y luego la decadencia hispánica en el siglo de los Austrias menores, el siglo XVII, provoca las primeras quiebras del ideal unitario. Insisto: la grandeza desmesurada y la decadencia tal vez inevitable y heroica. “Ante ese horizonte los copartícipes en la empresa hispánica de Castilla intuición pesimista. Bajo Felipe IV en conde-duque de Olivares impone la centralización; y compromete, por su fracaso en América, la propia unidad de España.”Es lucidísima esta intuición de Vicens, que reconoce, sin embargo, un enorme acierto de Olivares: fomentar “la inevitable participación de los hombres de la periferia en la colonización americana” (p. 135). Sin embargo el poder central y las inquietudes periféricas –Portugal y Cataluña- hubieran solucionado sus diferencias a no ser por la intervención francesa que apoyó a los rebeldes. Madrid fomentó –de forma suicida- el descontento catalán. “dispuesto a que estallara el polvorín con la esperanza de recoger el poder absoluto una vez que el país hubiera saltado en mil pedazos” (Vicens, p. 135). Con lo que llegamos a un doble punto crítico en el análisis histórico de nuestra trayectoria común: el Corpus de Sangre en 1640; el once de septiembre de 1714. Dos fechas terribles que no destruirán, sino que, confirmarán nuestra tesis fundamental.

2011: MAS CORRUPCION, DEDSPILFARRO Y CATALANISMO


Per Victor Saiz Castelló
Extraído de Internet
Con el nuevo año y a cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, la Comunidad Valenciana sigue inmersa en un estado crítico y con la sociedad Valenciana en un coma permanente que viene durando demasiados años. El nivel de corrupción situado en los estamentos de la política Española y de la Valenciana en especial, son tan patéticos y vergonzosos que hasta la mayoría de los Valencianos hacen la vista gorda. Tan solo tenemos que mirar los resultados que reflejan las encuestas electorales.
Con un Francisco Camps señalado por varios delitos de corrupción al igual que Fabra, Ripoll y una larga lista de miembros del PPCV, los Populares Valencianos siguen obteniendo una mayoría significativa, en parte gracias al desgaste continuo en el que el PSPV se encuentra instalado. Entre otras cosas por su militancia dentro del Catalanismo más rancio y esperpéntico. Aun así y como han publicado varios medios de comunicación el PPCV empezaría a caer en número de votos y el pueblo valenciano comenzaría a plantearse otras vías que no sean las del bipartidismo a la hora de acudir a las urnas, ¿Estará empezando a despertar el pueblo valenciano después de tantos años? Es una utopía, pero quizás ese momento pueda acercarse.
Además del nivel de corrupción alcanzado en la Comunidad Valenciana, no podemos olvidar el despilfarro continuo que llevan a cabo los políticos que gobiernan tanto en nuestros municipios, como en nuestras regiones y nación. En muchas de las ocasiones la corrupción y el despilfarro van cogidos de la mano y tienen el mismo ADN. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos en España, la aceptación como algo normal del despilfarro de nuestro dinero, del dinero público que no tiene otro dueño que los ciudadanos Españoles. No tenemos que irnos muy lejos para ver ejemplos de la nefasta gestión de algunos ayuntamientos que ceden espacios públicos que pagan los ciudadanos para promocionar proyectos políticos. Tampoco nos tenemos que ir muy lejos para ver “obras majestuosas”, las cuales solo benefician al personaje o a la constructora de turno. Eso sí, para acabar espacios como piscinas o centros de día que beneficien a los vecinos del municipio no hay tanta prisa. Ya ni digamos para reactivar Hospitales que serian una gran ayuda para la Sanidad de los vecinos. Las prisas son para el beneficio propio, mientras tanto el municipio patas arriba. Por si alguien no se había dado cuenta, hablo de Mislata. Ese municipio sin ley. La misma ley que rige en la Comunidad Valenciana, la segunda Autonomía más endeudada de España y la segunda Autonomía que menos dinero gasta por habitante en Sanidad. Valencia, la tercera capital Española con más deuda.
Y si no tuviéramos bastante con toda esta situación que nos está ahogando y sin planes a corto y medio plazo de mejora, también tenemos que ver como la izquierda Valenciana, inculta y traidora se pliega ante las pretensiones esquizofrénicas e imperialistas de los Pancatalanistas más radicales, como ejemplo el de Juan Lapuerta que vendrá en pocos días a visitar el Cap i Casal del Regne de Valencia. En Mislata también sufrimos el Catalanismo radical de algunos grupos marginales que dado su antiespañolismo tienen que acogerse al mensaje totalitario y extremista del catalanismo. Esa es la izquierda Valenciana. Uno de los mayores traidores a la patria Valenciana lo tenemos en Mislata, el “señor” Pedro Mellizo (Pere Besso), que aunque es Catedrático de la Lengua y Literatura Española milita en el Pancatalanismo más radical y deprimente.
Esperemos que en el 2011 y con unas elecciones autonómicas y municipales de por medio ciertas cosas cambien radicalmente. Esto es insoportable.

OCCITANISMO Y CATALANISMO: ELEMENTOS PARA UNA COMPARACIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA AL PROVENZAL Y AL VALENCIANO (I)


Philippe Blanchet
Profesor de Sociolinguística, Universidad de Rennes 2, Alta Bretaña, Francia
Director del Centre de Recherche sur la Diversité Linguistique de la Francophonie

 Extraído de Internet

                Tanto el Provenzal como el Valenciano (entre otros casos) se enfrentan a un proceso similar algo sorprendente de que puedan convertirse en “dialectos” de otras así llamadas “lenguas minoritarias”. El Valenciano, el tema principal de este congreso, tiene que hacer frente a la presión del Castellano dentro de un sistema disglósico usual (“una lengua vehícular estatal versus a una vernácula local”) y a la presión del Catalán, un vecino muy poderoso. El Provenzal tiene que hacer frente a la presión del Francés y del Occitano (un vecino ligeramente menos poderoso). Todas las lenguas implicadas en estos complejos procesos son romances y, por tanto, bastante próximas entre sí desde un punto de vista tipológico puro.
                El Valenciano satisface los criterios sociolingüísticos (incluyendo los sociopolíticos) para ser considerado como una lengua distinta (y no como variedad del Catalán). Una prueba notable de esto es el hecho de que así ha sido reconocido oficial y democráticamente por la Comunidad Valenciana en 1982 y 1983, dentro del marco de la Constitución Española de 1978. No obstante, algunas personas y organismos procedentes de diversos campos siguen insistiendo en afirmar que es Catalán, por diversas razones bien conocidas y refutables. No profundizaré más en este asunto que ya ha sido estudiado con precisión por los especialistas del Valenciano.
                El Provenzal satisface los criterios sociolingüísticos (incluyendo los sociopolíticos) para ser considerado como una lengua distinta (y no como variedad del Occitano). Una prueba notable de esto es el hecho de que así ha sido reconocido oficial y democráticamente por el Consejo Regional de Provenza el 17 de octubre de 2003 (véase el documento en el anexo), tras unos decenios de un debate creciente contra la posibilidad de que fuera considerado una variedad del Occitano y dentro del reciente contexto de la aceptación moderada de las lenguas regionales en la República Francesa. No obstante, algunas personas y organismos procedentes de diversos campos siguen insistiendo en afirmar que es Occitano, por diversas razones poco conocidas y también refutables. No profundizaré más en este asunto que ya he estudiado con precisión y presentado hace dos años a los especialistas del Valenciano (en el 1er Seminario Internacional sobre Lenguas Menos Usadas  que tuvo lugar en la Ciudad de Valencia, organizado por la Real Academia de Cultura Valenciana en 2002, véase Blanchet 2003).
                Mi  propósito en esta comunicación es presentar datos y un análisis de la estrategia de un movimiento llamado “occitanismo”, que ha tratado de imponer su visión unificadora de las lenguas romances habladas en el sur de Francia. Su comparación con el movimiento catalanista (con el que está relacionado) nos podría ayudar a comprender la forma en que se desarrollan este tipo de movimientos y la manera en que deberían ser tenidos en cuenta por las políticas lingüísticas. El objetivo de mi análisis es tanto teórico como práctico. Tengo que precisar claramente que esta comparación sólo es significativa en cuanto a las similitudes, porque también hay diferencias importantes entre las dos situaciones.

Orígenes y contexto de la competencia Occitano (singular) versus Lenguas de Oc (plural)[1]

                La situación sociolingüística de las variedades de Romance habladas en la mayoría de las partes del sur de Francia (i.e., dentro de sus fronteras actuales) ha sido observada y comentada predominantemente desde un punto de vista particular político y teórico durante los últimos decenios: el occitanista, que las presenta como una lengua unificada llamada Occitano. Sin embargo, las variedades con las que trataremos de ahora en adelante, que se extienden desde Gasconia hasta Provenza, desde Lemosín y Auvernia al Languedoc, se han conocido e identificado con diversos nombres y clasificaciones a lo largo de los siglos: Provenzal, Lengua de Oc, Occitano son las globales más conocidas, pero Lemosín o Galo-romance del sur también se han utilizado en contextos históricos más específicos, y los nombres más locales tales como Gascón, Bearnés, Rouergat, Auvergnat, Nissart, y hasta incluso Patois  han sido siempre los utilizados con más frecuencia –y a veces los únicos- por los propios hablantes. Ha habido una excepción muy debatida para las variedades del Rosellón (alrededor de Perpignan) y el resto del dominio catalán, que ahora se considera definitivamente que constituye una lengua distinta bien definida conocida como Catalán.
                Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, estas variedades han sido citadas fundamentalmente por filólogos bajo la forma del “Antiguo Provenzal”  de los viejos trovadores.  Desde el siglo XVI en adelante, diversos observadores también notaron, aquí y allá, estas variedades como los “dialectos” locales (e incluso “patois”) habladas por la mayor parte de las secciones de la sociedad en las provincias del sur que gradualmente fueron formando parte del reino de Francia (véase Brunot 1901: libros 5, 7, 8). En el siglo XIX surgió un nuevo punto de vista, en primer lugar porque los comparativistas y dialectólogos se interesaron en descripciones más precisas de estos descendientes del Latín. Sin embargo, en estas observaciones no había muchas consideraciones sociolingüísticas.
                Fue más tarde, con el surgimiento de los primeros partidarios políticos de asuntos lingüísticos y el surgimiento de partidarios políticos de ciertas lenguas, como la imposición del Francés como símbolo de la unidad nacional a partir de la Revolución de 1789, o el Bretón y el Provenzal apoyados, en oposición a la política monolingüe francesa, por intelectuales locales desde mediados del siglo XIX en adelante,  cuando comenzaron a hacerse consideraciones sociales o políticas. Pero es solamente a partir de los años 1970 cuando comenzaron a elaborarse estudios rigurosos en Francia, que coincidieron con que la primera generación de sureños franceses monolingües fuera siendo mayoría, cuando la situación sociolingüística y los problemas de estas variedades fueron por fin analizados, referenciados y fueron conocidos internacionalmente por medio de informes científicos y políticos.
                El contexto ideológico de la época en Francia y Europa Occidental tuvo una profunda influencia en estos acontecimientos. El fin del colonialismo engendró y promovió la idea de los derechos de los pueblos a la autodeterminación, junto con la idea de la protección de las minorías. Ideas más o menos marxistas y liberales de izquierdas (aquí utilizamos “liberal” en su sentido inglés) estaban en el aire tras la pequeña “revolución” francesa de 1968. En España, el retorno a la democracia posibilitó que los nacionalistas catalanes y los sociolingüistas catalanes organizaran el renacimiento del Catalán tras decenios de dominación castellana en Cataluña con Franco. Y resulta que el Catalán es un vecino muy próximo de las variedades que se hablan en el lado francés de la frontera, alrededor de Toulouse y Montpellier... Desde los años 1950, una evolución gradual y limitada de la autoridad francesa, primero tolerando y luego “promoviendo” las lenguas regionales de una forma limitada, creó unas pocas oportunidades para actuar y unos pocos campos de poder simbólico, incluyendo cargos en las diversas administraciones (la mayoría en educación). Tuvo lugar una creciente competencia entre los partidarios de las diversas opciones políticas lingüísticas. El conflicto era –y sigue siendo- muy difícil en el sur de Francia, debido a que (i) las diferentes opciones ya habían dividido claramente a los activistas de diversas regiones bajo la sombra del inevitable provenzal F. Mistral; (ii)  es el conjunto más grande de zonas lingüísticas “regionales” de Francia (en espacio, en hablantes, en prestigio, etc.); (iii) la extensión del idioma funcionaba rápida y dramáticamente, amenazando el uso y supervivencia de las variedades locales. En semejante contexto histórico, la afiliación a determinadas ideologías “liberales” políticas de moda podrían parecerles a algunos de los activistas ser estrategias eficientes –y a veces coherentes, especialmente cuando eran sinceras. Decir que alguien era conservador o simplemente no suficientemente exigente era una estrategia eficiente de exclusión. Además, las recientes victorias  sobre Pétain, Hitler y Mussolini (y más tarde sobre Franco), y las subsiguientes oleadas de “caza de brujas” que tuvieron lugar (con mucha gente mostrando una nueva cara y tratando de que se olvidara su pasado reciente), la caída gradual de dictaduras comparables en Grecia y Portugal, todo ello proporcionó a ciertas personas una forma fácil de derribar a sus competidores: acusarlos de colaboración con los fascistas también era terriblemente eficiente, aunque fuera absolutamente falso. Se han librado todas estas batallas, y todas estas estrategias han sido utilizadas una vez u otra en el campo de la sociolingüística en el sur de Francia.


[1]  La mayor parte de lo que sigue está tomado de un libro próximo a publicarse La Sociolinguística de la Francia “Occitana” del sur, revisitada.

ASCENSION FIGUERES I LA GERMANA BASTARDA


Per María Teresa Puerto Ferre
Extrañido de Internet
Durant el passat 26 Congres Internacional de Filologia Romanica vaig poder comprovar dos coses interessants :
1. Que les illes barataries del neocatalaní imperialista estan en decadencia entre la Romanística Internacional .
2. Que l´AVL és una entitat invalidada, decrèpita i nulament valorada per eixa Romanística Internacional : no pinta res.
Pareix que en Europa ya s´estan donant compte que l´omnipotent monetarisme lingüístic invertit en la difusio internacional del neocatalaní (infame i infecte dialecte barceloni) i la seua enfollida obsessió per destruir la nostra historica LLENGUA VALENCIANA, es un FIASCO que ya no medrara en la revolucionaria Era d´Internet.
Internet li ha furtat al nazicatalanisme el seu “monopoli de la informació” (els seus editors ya no tenen l´exclusiu monopoli de difusio de les mentires en que han infectat el mon des de fa mes de dos sigles). Gracies a la nova tecnologia els nostres chavals disposen de fonts d´informacio que els ajuden a coneixer la veritat i a desmantellar el COLOSSAL FIASCO que es el NEOCATALaNÍ fabrí, eixa germana menor BASTARDA i ENVEJOSA que li vol arrebatar a la LLENGUA VALENCIANA l´indiscutible podium de la seua PRIMOGENITURA com a llengua romanica literaria.
Pero , per a vergonya i desgracia dels valencians, ací comptem en institucions (AVL) inventades per a autodestruir-nos , i regentades per personagets politiqueros d´escassa cultura filologica, i de plegada obediencia als que volen destruir-nos.
Em venen a la memoria aquelles paraules del nostre gran poeta valencia Xavier Casp quan, despres de la seua dimissio com a academic desencantat i fart de l´AVL va dir:" Ascensió Figueres no te personalitat,.. es molt jove i no coneix les coses . Es castellonista. No li toques les ("bases") del 32 perque son de Castello. I, clar, diu que (el valencia) es un dialecte del català. ....Li costa cridar-se valenciana" (DdV 11/08/03) Vaja fichage per a una traïció!! i que cumul d´heregies lingüistiques!!
I seguix en les seues heregies: el dumenge passat 17 d´octubre, en Morella, durant la clausura d´un curs de “didactica del català com a llengua estrangera” organisat per la traïdora AVL, que ella regenta, “va recolçar la unitat del catalaní i del valencia” i va reconeixer “una llengua que compartim i enriquim en la seua diversitat"..... “Cal senyalar que l´Academia Valenciana de la Llengua ya ha mostrat el seu suport a la unio del catala i el valencia, com una llengua, en els seus estatuts. No obstant aixo, les declaracions que va donar ahir Figueres sorprenen en la mesura que mai abans s´havia expressat esta idea tan obertament.” (sic-LVemv. 18.10.2010).
Sense Personalitat , sense bagage Cultural, sense rodage científic,.. qué podem esperar d´este PePerisme pla i destructiu ? En quina categoria intelectual fa front la Sra Figueres a eixa pleiade de profesorets-LRU que inunden la nostra vella universitat, vicaris del privadíssim IEC (Institut d´esudis Catalans), que varen ser portadors del timo-dogma fabrí, i ara se´ns han colat en l´AVL en la proporcio desmesurada de 16 "okupes" dels 21 membres? En quina experiencia investigadora compta respecte a la Romanística Internacional esta presidenta que diu burrades d´eixe calibre ?
Per l´aparencia,... CAP. Pels barbarismes que confessa probablement va eixir d´una “universitat catalenciana” en les orelles fabrines posades i d´ahí no despega....
Investigació de lo nostre?. CAP. Les heregies que diu, son la prova de “don algodón” . Si tinguera idea de Lingüística/Romanística Moderna, un atre gall cantaria..... I no estaria per la imposicio FASCISTOIDE d´eixe “infame i infecte dialecte Barceloní”, germana DECADENT i BASTARDA de la que sempre va ser una GRAN LLENGUA HISTORICA: la LLENGUA VALENCIANA.
Pero ahí no arriba.

MANIFEST INFORMATIU A L'OPINIO PUBLICA DAVAN T DE L'UTILISACIO FRAUDULENTA DELS SIMBOLS VALENCIANS PER PRT DELS PARTITS POLITICS


Per Accio Regne de Valencia
Des de la Federacio d´Entitats valencianistes, ACCIO CULTURAL, ECONOMICA I SOCIAL DEL REGNE DE VALENCIA (ARV), nos sentim en l´obligacio d´informar i advertir als ciutadans valencians sobre l´intent de MANIPULACIO i FRAU IDEOLOGIC que pretenen gran part dels partits politics que han presentat candidatures a les institucions valencianes en les proximes eleccions autonomiques i locals.
L´utilisacio per part d´estos partits del terme “VALENCIANISME” no es mes que una FERRAMENTA FRAUDULENTA per a captar vots d´aquells valencians conscienciats de la necessitat de difondre, defendre i promoure la IDENTITAT PROPIA I GENUÏNA VALENCIANA.
EL PRINCIPAL FACTOR COMU que identifica a tots ells es el RECONEIXIMENT, DEFENSA i SOMETIMENT a la ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL), institucio finançada per tots els ciutadans valencians (vora 5 millons d´euros anuals), i dins de la qual la majoria dels seus membres NEGUEN l´independencia i el caracter genuï de la Llengua Valenciana, sent defensors de la teoria acientifica que considera al “valencià” una simple variant del catala, com refrendaren en el dictamen del 9 de febrer de 2005, a on afirmaven, entre uns atres desproposits, lo següent (transcrivim lliteralment): “… la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autonomes de Catalunya i de les illes Balears i el Principat d´Andorra. Així mateix es la llengua històrica i pròpia d´altres territoris de l´antiga Corona d´Aragó (la franja oriental aragonesa, la ciutat sarda de l´Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una llengua, és a dir, un mateix sistema llingüístic”. En conclusio, en esta declaracio, la AVL es convertix en una simple sucursal de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC).
Aixina puix, informem a tot el Poble Valencià que, per a NO CAURE en L´ENGANY i L´ESTAFA, han de començar per comprovar si els partits que s´autodenominen “valencianistes” i “defensors de les senyes d´identitat valencianes”, AMPAREN, RECOMANEN o DEFENEN a l´Academia Valenciana de la Llengua (AVL), perque clarament indicaran que AVALEN els posicionaments ANTI-VALENCIANS – detractors, agressors i aniquiladors – d´esta Academia posada al servici de la llengua i de l´imperialisme cultural i politic catala front al major simbol de l´identitat valenciana: la LLENGUA VALENCIANA, en l´objectiu de reduir-la a una simple variant del catala.
Per tant, exigim ad estos partits politics que NO INTENTEN ENGANYAR NI MANIPULAR als ciutadans valencians utilisant i redactant “principis ideologics” en els que destaca la prostitucio de la paraula “valencianisme”, quan l´autentica veritat es que son UNES ATRES IDENTITATS I INTERESSOS, molt diferents als valencians, el que defenen i pels que treballen.
La Junta Directiva d´Accio Regne de Valencia (ARV)En la poblacio d´Alfafar, Regne de Valencia, a 11 de març de 2011.