domingo, 29 de noviembre de 2009

LA REAL SEÑERA CORONADA DEL REINO DE VALENCIA


Nosotros nos identificamos así... ¿hay diferencia, no?


EL BURRO CATALAN


Si ellos mismos se identifican con esta imagen... ¿que más podemos añadir?

miércoles, 25 de noviembre de 2009

SOBRE SANT VICENT DE LA ROQUETA I LO SEU MONASTERI

Autor: Vicent Giner Boira (q.e.p.d.)

Acorts rotundos i irreversibles com l’adoptat pel nostre Ajuntament per a salvar del derrocament l’importantissim monument historic de Sant Vicent de la Roqueta, som sempre motiu de gran alegria per a tots els que amen a Valencia, ses tradicions, sa historia, les obres d’art que mos legaren nostres antepassats, pero sobretot i per damunt de tot, lo que es la llavor d’a on arrancá el nostre cristianisme sembrat i posat en esta terra fecunda com tantes vegaes per un aragones que vingue des de les montanyes pirenaiques d’Osca a realisar la primera conquista de Valencia; la conquista verdadera; la conquista per a la fe de Crist.

Eixos meravellosos articuls que ha publicat l’actiu canonge de nostra metropolitana En Vicent Castell Mahiques, ha fet vore a tots l’impressionant personalitat historica de Sant Vicent espanyol. De nostre Sant Vicent Martir.

Pero habrem de recordar que fon tanta la trascendencia de lo seu martiri i tant l’eco de sa victoria en el mon romá que en sigles posteriors foren surgint temples impressionants fundats baix s’advocacio. Recordarem els mes destacats d’ells.

El primer el de Cordova perque, en el mateix lloc hui s’alça la famosissima mesquita, existia alli un enorme temple visigot dedicat a Sant Vicent. Encara queden restos de s’arquitectura, en columnes, en capitels, i inclus en una pedra de marbre blanc en una enorme tassa damunt del mateix material, aprofitat pels araps en la construccio de la seua mesquita, i procedent tot allo del temple cristiá a Sant Vicent.

En Sevilla, atre temple colosal fon la primera catedral de la dita ciutat.

En l’extrem mes suroccidental d’Europa existix, en Portugal, el cap de Sant Vicent al nostre patro dedicat.

Lisboa te com a patro a Sant Vicent; un temple fora de la ciudad que curiosament es crida tambe en portugues “San Vicent de Fora”, com si ho digueren en valenciá, i l’escut de Lisboa es una barca en dos corps que volaven per damunt de la barca com protegint les reliquies del sant que aplegaven a la capital lisboeta. I l’obra cumbre de la pintura portuguesa es precisament un retable de Sant Vicent.

I la ciutat de San Sebastia, a on la primera iglesia alçá lo fon baix l’advocacio de Sant Vicent Martir.

I Saragossa, y Osca.

En Paris a on s’alça un atre temple que encara hui existix, encara que haja canviat de nom i es crida en l’actualitat Saint Germein-des-Pres; pero que en veritat es el mateix temple de Sant Vicent Martir, a ell consagrat, i a on es conservá sigles i sigles una important reliquia de Sant Vicent.

I tota França te a Sant Vicent com a patro de l’important gremi de vinaters, quins celebren cada any festes solemnes per este sant valenciá-aragones.

I en Ginebra en la catedral, empotrat en l’ara de l’altar, es troba la reliquia de sa mandibula i ad ell se li dediquen cults extraordinaris.

I despres Italia, en Venecia, no ya en la capital, sino en una de quines ciutats s’ha conservat durant sigle i mig la reliquia de lo seu braç que hui tenim en Valencia, salvat despres de l’invasio napoleonica.

I Milan, de quina ciutat es patro junt en el famosissim bisbe i doctor de l’iglesia Sant Ambros.

I despres Bari, a on el bisbe Elies depositá eixa mateixa reliquia que hui tenim en Valencia per a ser venerá en l’altar principal de la catedral que alçá al famos bisbe Sant Nicolau de Bari.

I no digam en la Ciutat Eterna a on son distints els testimonis en iglesies, en capelles i en el propi Vatica, a on en la basilica primitiva, l’anterior a la de Miquel Angel, es dir, en la basilica romana de Sant Pere, u dels principals altars era el de Sant Vicent Martir.

I en tota Italia, a on mes de doscentes iglesies estaven baix s’advocacio.

I quant en l’any 313 Constanti doná la llibertat a l’iglesia i traslladá la capital de l’imperi a la ciutat que per ell es cridá Constantinopla, fon alçat un temple suntuosissim a nostre Sant Vicent Martir.

I tan famos era en sigles posteriors que el propi Cristofol Colon, en el tercer dels seus viages, batejá en lo nom d’illa de Sant Vicent a una de les que acabava de descobrir en les Bahamas; i hui en dia seguix cridant-se Illa de Sant Vicent, i allo perque fon descoberta un dia 22 de giner, festivitat del nostre sant martir. I habrem de resaltar la circunstamcia curiosissima de que eixa illa fon evangeliçá i convertida al cristianisme per atre valenciá, res menys que el dominic Sant Lluïs Bertran.

I qui aço firma ha contemplat en la basilica de Sant Vicent Ferrer, existent en la Tercera Avinguda de Nueva York i que ocupa tota una illa de cases, regida pels PP. Dominics, he contemplat –dic- una de les grans vidrieres de la nau central en la que, en cristals de colors, está representá l’escena de l’evangelisacio de l’Illa de Sant Vicent per nostre valenciá Sant Lluïs Bertran.

I puc assegurar, i es curios, que en les ciutats d’Anglaterra i Escocia, el carrer principal per una circunstamcia fortuita, es crida Sant Vicent Street, es dir, carrer de Sant Vicent, i es referix sens dubte al nostre Sant Vicent Martir. Aixi ho puc afermar per haver-ho vist en Birmingham, en Manchester, en Leeds, en Glasgow.

Si mos fixen be, pareix que totes les ciutats que he citat formen un circul inmens quin centre es la nostra ciutat de Valencia. I elles formen con les puntes de uns raigs de llum que convergixen tots o que tots ixen d’este foc poderosissim que es el martiri de Sant Vicent en la nostra ciutat. Les coses no son perque si, la Providencia les envia. I debem donar-mos conter de que som el centre d’una evolucio milenaria. De que son el punt d’orige d’una pietat que els homens d’Europa, sigle tras sigle, han anat defenent, mantenint i trasmitint a ses fills i successors.

I este centre, este lloc sense discusio, es precisament a on estigue el sepulcre del sant.

I en eixa “roqueta” agrupá ses hosts el Cit la nit tragica en que venien les tropes almoravits de Yusuf al mando de lo seu gendre Abu-Beker. I en eixa “roqueta” aguantaren les hosts cidianes les catarates d’aigua de la tormenta inacavable d’aquell dia i aquella nit. I alli va tindre el Cit l’idea genial de taponar les acequies per a que s’inundara tota la planura i no pogueren els eixecits d’Abu-Beker i els cavalls de la seua cavalleria alvançar pel fanc i l’aigua. I tal com el va pensà aixi va ocorrer. Perque Abu-Beker desesperat per la riua que si l’havia portat mig eixercit seu en el barranc de Catarroja, i desfeta l’organisacio de ses secuaços, abandoná l’ajuda que volia prestar al traidor Aben-Yusuf i alçant el camp es torná a Murcia, donant ocasio al Cit que, sense disparar una sageta, se li rendira la ciutat de Valencia. I a milacre de Sant Vicent Martir tingue realisacio tal prodigi.

Fa un any -tal vegá dos- des d’Italia mos aplegava la reliquia impressionant del braç de Sant Vicent Martir. Habiem perdut la noticia d’aon existia; ha segut atre milacre del sant el que el generos italiá que era el llegitim posseïdor de la mateixa desijara oferir-la a Valencia a on cregue sempre que debia estar i permaneixer. I tal com el va pensar i desijar aixi ho va fer.

Huy, al vore l’amenaça que ha pesat sobre el monasteri unic en Valencia en el que durant deset sigles s’ha venerat a Cristo, mos pareix com si Sant Vicent ha fet el milacre de que apareguera davant de mosatros lo se braç sancer i aplegara a nostra ciutat, per a en un gest d’autoritat i d’amor a Valencia, posant lo seu braç en alt, aplega demanant que es detinguera el derrocament de la Roqueta; que quasi podrien calificar con una heregia que els valencians anaven a cometre contra nostra Valencia, contra nostra historia i contra nosta fe.

¿Sera este l’ultim milacre que mos ha fet als valencians Sant Vicent Martir? ¿Habrá segut el salvar-mos i llberar-mos de la taca i afrenta i el sonroig d’haver estat en perill de derrocar este monasteri? No ho se. Pero lo que si se es que “Deu sempre llaura recte en solcs torts”. I aço si que ha segut i es sempre exacte, cert i verdader.


¿TÚ TAMBIÉN, RITA?

Autor: Juan Vanrell Nadal
Catedrático de Francés. Pte. de la Acadèmi de sa Llengo Baléà

Es evidente, los dirigentes del PP no tienen remedio en el terreno de la cultura. Alucina su complejo de inferioridad frente a la “cultísima” y “modernísima” izquierda. Mansos, aceptan las falaces martingalas de socialistas y comunistas en el tema de la lengua balear y de la lengua valenciana. Han oído tantas veces esta mentira monstruosa: “La izquierda es la cultura progresista y la derecha, la incultura retrógrada” que han terminado creyéndolo. Rendidos, sin lucha, tragan los embustes que propalan los lobos izquierdosos, con dulce piel corderil y seráfico gesto franciscano, en su interesado apoyo al pancatanismo.

Clama a los cielos la pavorosa cobardía del PP balear y del PP valenciano en su claudicación cobarde en el tema de su respectiva lengua vernácula.

Filológicamente, ambas lenguas constituyen un valiosísimo tesoro de la lingüística romana. Emplazo a todos los Sres. Rectores de las excelentísimas y magníficas Universidades de España a que rebatan esta aseveración. No podrán hacerlo porque nuestro problema lingüístico es totalmente artificial y político, creado por un insaciable pancatalanismo visionario, que se basa en el engaño interesado.

Pero, hasta mi querida Rita, nuestra admirable alcaldesa valenciana, ha caído de bruces en la farsa pancatalanista de la lengua: ¡VA A CATALANIZAR EL NOMBRE DE VALENCIA! ¿Cómo es posible que Rita nos traicione también?. En Mallorca, Mahón, Madrid y otros lugares la he puesto en un altar por su hidalguía valenciana y por su insobornable honradez política. ¡Hasta ella falla a Valencia! Me temo que nuevamente, como ya pasó en 1996, el PP nacional exige la aceptación claudicante de que valenciano y balear son lengua catalana. Será la vil moneda de cambio al deseado apoyo del voto nacionalista de Cataluña…

¡Valenciano y mallorquín, rehenes de las ambiciones políticas!.

Rita, al igual que los que tenemos cierta cultura, sabe que Cataluña, como tal, en 1238 no existía ni política, ni institucional, ni siquiera geográficamente, puesto que entonces solamente era una yuxtaposición de ocho condados feudales, con nombre, conde y límites bien consignados, y que eran todos ellos propiedad del Rey de Francia. Ha de deducir lógicamente que una nación que aún no existía, no pudo traer su también inexistente lengua a Mallorca (1229) y a Valencia (1238). No entiendo por qué Rita no defiende las señas de identidad de su Ciudad con la valentía que le caracteriza…

Comprendo que la indocumentada Aina Calvo, alcaldesa socialista de Palma de Mallorca, pisotee, desde su “cultísima” ignorancia, el inapreciable tesoro lingüístico del artículo “salad” de su tierra: Todas las lenguas románicas usan el “ille-a-ud” latino para formar su artículo determinativo. El balear es la única de estas lenguas que conserva el “ipse-a-um” para lo corriente (ES pa, SA llet, ETS hòmos, SAS dònas, en SOS pèus, etc) y usa solamente el “ille-a-ud” para lo único y especial (LA terra, EL mon, EL cèl, LA mort, EL bon Jesús, LAS dèu y mitja, etc.). La inculta y atrevida Calvo desprecia esta joya filológica por “vulgar y payesa”. En ordenanza municipal aberrante ha destinado unos 400 mil euros a “catalanizar” el nombre de más de un centenar de calles palmesanas. ¡Qué crimen de lesa cultura!.Me dolería que pusieran a mi apreciada Rita a la altura de esa impresentable Aina o a la de las necias y engreídas Leire, lenguaraz con sandeces de magnitud planetaria; Bibiana, inculta en Gramática y analfabeta en Biología; Trini, desconocedora de los efectos secundarios de una pastilla que es una bomba de hormonas; Carma, ignorante de la más elemental disciplina militar… “Miembras” ellas que tienen por maestro al mismo diablo, ya que, como su jefe de filas, están apoteósicamente ancladas en el “ars triunfandi” de la mentira. “El diablo es el padre de la mentira”, leemos en San Juan… Rita, afortunadamente , en cultura y honradez profesional es muy superior a todas ellas juntas. Lamentaría que para complacer a falsarios pancatalanistas -que no la votarán jamás- perdiera el afecto y el voto de los suyos, como algo de esto ya pasó a Matas en Mallorca.

Es verdad que una acento de más o de menos (lo mismo que una consonante más o menos) no tiene importancia en sí. Pero si este acento conlleva la aceptación rendida de que el valenciano es obra de una lengua foránea, entonces dicho acento tiene que rechazarse de plano, por falso e impostor.Si Rita de verdad quiere y ama a su Valencia natal, debe dejarse de tildes catalanas y escribir VALENCIA como de siempre se ha escrito. ¡Basta ya de catalanizar lo que siempre ha sido valenciano en Valencia y mallorquín en Mallorca!.

¡A QUE VIENEN LOS CATALANISTAS?

EL PUEBLO. DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Viernes, 21 de junio de 1.907

¿A que vienen los catalanistas?.

A las hipócritas frases con que el diputado solidario Carner pretende justificar la expedición de los catalanistas a Valencia, contestamos reproduciendo los siguientes textos:

Tenemos a la vista el Compendi de la Doctrina Catalanista premiat en lo concurs regionalista del Centro Catalá, aprobat per la Junta Permanent de la Unio Catalanista”

En la página 3, capítulo intitulado Patria, dice:

P. ¿Quin es el deber politich mes fonamental?
R. Estimar a la Patria.
P. ¿Quina es la patria dels catalans?
R. Catalunya.
P. ¿Te algún fonament la distincio entre patria petita y patria gran?
R. Cap d’home te una sola patria com te un sol pare y una sola familia.

En la página 27 y el capítulo intitulado “Reivindicaciones de Catalunya”, dice:

“P. ¿Quina frase celebre resumeix las nostras aspiracions y be a constituir lo lema de la nostra bandera?
R. ¡Catalunya pals catalans!
* * *
¿Está claro?.

Por eso nosotros, y con nosotros todos los buenos valencianos, al ver que una expedición de catalanistas, de los que mantienen los aranceles que asesinan a la agricultura valenciana y proclaman que Cataluña es para los catalanes, se aprestan a venir, les contestamos:

“¡E cínicos! Valencia es para los valencianos ¿Hala a Cataluña, explotadores, egoístas, reaccionarios y... expresiones a la memoria de vuestros condes famosos!”

* * *

Queda explicado el por que el doctor chiflado En Fausti Barberá, no cuenta hasta ahora con más adhesiones para recibir a las “Naus de Barcelona” que a Minio y a Gasparó, representantes de la lana y el aguardiente, y a los casinos sorianistas.

Ese es el éxito de “Valencia Vella”.

* * *

A los sorianistas adheridos a “Valencia Vella” para el himno en honor de los catalanistas, podemos citarles multitud de textos que prueban como les engaña Soriano al llevarles al Grao a ovacionar a nuestros enemigos.

Por hoy, y como muestra, allá va un botón:

Número 155 del semanario Cu-Cut, Barcelona 15 de diciembre 1904, página 813:

“Provocados por los perdidos de Valencia, hubo el domingo en aquella ciudad sucesos bien tristes.

Los perdidos, absolutistas y sectarios como siempre querían impedir que se celebrase la procesión.

Y nada: que hubo de intervenir la fuerza pública, y la cosa terminó con sangre... mucha sangre...

Y va Blasco Ibáñez y hace en el Congreso una interpelación despotricando contra el clericalismo y el padre Nozaleda y el Gobierno que se esfuerza en no querer que las CAVILAS DE CLASCO Y SORIANO continúen siendo dueñas de la ciudad del Turia.

La interpelación, llena de tonterías, fue coreada por Soriano con gritos de ”¡Muy bien! ¿Qué dice a eso el señor ministro?.

Esta prueba de fraternidad entre los dos amos de Valencia, nos recuerda otra.

Eran dos pinchos que reñían a puñaladas; pero pasó un municipal, y al verlo se le abalanzan y se ayudan mutuamente hasta dejarlo molido”.

¿Se enteran los sorianistas?

El Cu-Cut les llamaba y nos llamaba kábilas y perdidos con motivo de los de la Inmaculada, cuando los sorianistas pusieron en el balcón el cartel:

“Unidos ante el enemigo común”.

Pues bien: en la expedición de catalanistas que va a venir, figuran representantes del Cu-Cut, del Cu-Cut que insultó a los sorianistas llamándoles perdidos y kábila, y que insultó a Blasco Ibáñez y a Soriano por haber atacado a Nozaleda.

Y ahora Soriano ordena a sus partidarios que vayan a saludar y a ovacionar a las gentes del Cu-Cut y a los elementos progresistas que, cuando nosotros aspiramos no solo a la patria grande, sino a la patria universal, y a la universal fraternidad y, si pudiese ser, al idioma universal, ellos claman por que “Cataluña sea para los catalanes”, por que se restablezcan leyes despóticas e injustas como la de l’hereu, instituciones anacrónicas de tradición religiosa, naciones microscópicas, y una Babel de lenguas.

Sin perjuicio también de aspirar como aspiran en diversos libros y programas suyos a que Valencia sea de derecho una especie de colonia de Cataluña; aspiración nada extraña por parte de quienes hoy ya tienen esclavizada a Valenciam arancelariamente convertida en colonia catalana.

Con que: siga el doctor chiflado en Fausti Barberá entonando himnos a los catalanistas para vengan a ayudarnos a adorar el recuerdo de los furs, en estos tiempos en los que todo el que se inspira en ídolos progresivos clama contra los privilegios odiosos y aboga por la libertad, la igualdad y la fraternidad.

martes, 24 de noviembre de 2009

PASSEJANTME PEL GOOGLE

Autor: Pep Guillen i Milla – (Russafi)
Valencia, 24 de novEMbre del 2009

Hui fa quatre mesos que tragui a la llum este blog y, pensant quin articul podía afegir, pensi… ¿quina acceptacio haura tingut el meu blog valencianiste, si Russafi? Y quina va ser la meua sorpresa quant descobri que en el Google existixen un bon grapat de pagines que es fan eco dels articuls y treballs que estic incorporant al mateix.

Gracies al bon amic, Bernat Sarrio, vaig poder fer este blog, puix que la meua ignorancia cibernética no hem permitia fer algo per l’estil que, per atra banda, heu hi havia intentat en atres ocasions sense conseguirho. La ajuda de Bernat, sempre incondicional, ha segut definitiva pera que el meu blog ixquera a la llum y, per aixo, vaja per davant les meues mes expresives gracies.

Yo porte mes de trenta anys en esta guerra. La guerra del valencianisme en contra del catalanisme y, desde,en l’any norantanou, -any en que em varen prejubilar de la banca-, vaig decidir que el meu temps d’oci el tenia que invertir en profundiçar en el coneiximient de la historia del Regne de Valencia y, aixi, vaig escomençar a freqüentar la Biblioteca Valenciana (primer en l’antic hospital provincial de Valencia y despres en Sant Miquel dels Reis); tambe l’Archiu del Regne de Valencia, si, el que està ubicat en la Albereda y crec que prou desconegut per molts valencians, que es perguen la importantissima riquea documental que tenim en ell; l’Hemeroteca Valenciana; l’Archiu de l’Ajuntament de Valencia y, com no, la meu modesta biblioteca y el meu particular archiu, especialment integrat per retalls de premsa relacionats, la major part d’ells, en la política e historia de les ultimes decades.

No pensi en fer un blog dedicat a “barallarme” en els catalanufos, perque aixo, crec, al meu entendre, que no servix pera res, no mes que pera criar mala sanc y pera no aplegar a cap de conclusio. Esta gentola no sap y no vol saber de dialec y, per tant, mes val no entrar en polemiques esterils. Pensi fer un blog aon poguera reflexar part dels meus treballs historics y recopilacions d’articuls anticatalanistes, pera que qui fora qui els llegira estiguera un tant al corrent d’una chicoteta part de lo que históricament fon el nostre Regne de Valencia, y de tota la merda (perdoneu l’expressio) que els politics, que mos han tocat en la rifa democrática, están volcant damunt de la nostra personalitat y cultura valenciana.

Tal com vaig dir en la meua presentacio del blog, alla pel mes d’agost passat, vullc que, especialment, la gent jove, conega la riquea que impregna nostra idisioncrasia y alentarlos a que continuen en la brega, a que no decaiga lo seu empeny de lluitar per una Valencia lliure de tanta porquería pancatalanista.

Faig una mencio, en mes enjundia, dels jovens, perque ells son els que están arreplegant el testic dels que ya tenim mes edat y el cul prou pelat en esta desigual Batalla de Valencia que, encara que naixque en els anys setanta del passat sigle, està vigent. Guanyarla està prou complicat pero hi ha que seguir. No podrán en mosatros.

Vaja, puix, per davant el meu mes carinyos saludo a tots aquells que han contribuit a mantindre viva la flama d’esta lluita, puix que sense els sacrifics que ells patiren, no cap dupte que la situacio de nostra terra valenciana estaría ya mes que sumida en l’estrafalari proyecte dels païssos catalans¨, como vol tota esta mala gent que mos governa.

lunes, 23 de noviembre de 2009

REAFIRMACION VALENCIANA (VIII)

(40) MENENDEZ PIDAL: "Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos."

(41) SALVADOR DE MADARIAGA: "España". 5ª Edició "Pero el caso es que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios."

(42) MANUEL DE MONTOLIU I DE TOGORES ( 1877-1961), crític i historiaor de la lliteratura, d'ascendència tarragonina. Critic lliterari de "La veu De Catalunya" i "Diario de Barcelona":"La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas latinas, nadie que tenga una mediana cultura la pone hoy en duda".

(43) POMPEU FABRA: "Nosaltres, catalans, no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català: que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i, enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals."

(44) PI Y MARGALL: «Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes sino también de idiomas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín y en valenciano»

(45) AZORÍN: «El valenciano tiene su medida y su sabor. La concisión del valenciano se ve cuando se compara, texto con texto, con otro idioma»

(46) DÁMASO ALONSO: "la lengua valenciana y la catalana están en paridad y al mismo nivel". Reconeix "una mayor antigüedad de la lengua valenciana, ya que sus raíces se hallan más próximas al latín”

(47) SIMÓ SANTOJA: "Es curioso que haya sido el valenciano, entre las primeras lenguas hijas de Roma, casi pareja con la italiana, la que alcanzase un Siglo de Oro"

(48) FRAY JOAQUIM MILLÁN RUBIO diu, parlant de S. Pere Pasqual que: "....los manuscritos más antiguos y más numerosos están en valenciano y se remontan a fechas cercanas a los tiempos del santo. De modo que habló y escribió en valenciano....

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Autor: Joan Ignaci Culla
16 d’abril de 2006

El Tribunal Supremo acaba de publicar una sentencia en la que afirma que el catalán y el valenciano son la misma lengua, en una resolución que anula la orden de la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana de 1995 que derogaba la equiparación de los certificados de conocimiento de valenciano de la Junta Qualificadora de la Comunitat con los certificados de conocimiento de catalán de los organismos catalán y balear.

El Tribunal Supremo modifica el criterio establecido en una sentencia del 20 de noviembre de 1992, en el que, en el plano jurídico, la lengua valenciana era el valenciano, según disponía el Estatuto de nuestra comunidad autónoma de 1982.

Ahora, el problema no es la victoria que ha supuesto esta resolución para los que habían presentado la demanda (Acció Cultural del País Valencià y el Sindicato de Trabajadores del País Valencià), sino cómo se ha producido y en qué se ha basado el TS para resolverla.

En el apartado séptimo de los Fundamentos de Derecho indica literalmente: “Es especialmente significativo el acuerdo de la Academia Valenciana de la Lengua de 9 de febrero de 2005, por el que se aprueba el dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano. En este dictamen se afirma que la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las Comunidades Autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares”, y concluye, en ese mismo párrafo, haciendo referencia a otra parte del Dictamen de la AVL donde se afirma que “es un hecho que en España hay dos denominaciones igualmente legales para designar esta lengua: la de valenciano y la de catalán”.

Y para mayor sonrojo de los valencianos, comprobamos en la misma sentencia que los que nos tenían que defender (nuestro Gobierno), son los que nos traicionan, según se desprende en el texto: “La línea argumental seguida por la Generalitat Valenciana en su escrito de oposición a la casación viene a reconocer lo anterior, desde el momento en que pone el acento de su oposición en que el valenciano es una variedad de la lengua catalana y en que es el dato de esa variedad el que justifica la dualidad de certificaciones administrativas que preconiza y la aquí polémica supresión de convalidaciones”.

Es decir, que el TS se apoya en el dictamen elaborado por una supuesta institución creada para la defensa de la lengua valenciana (la AVL), pero que realizó el famoso Dictamen del 9 de febrero de 2005 a favor de la unidad lingüística. Y la Generalitat Valenciana en el Supremo reconoce que el valenciano deriva del catalán, o lo que es lo mismo, que el idioma valenciano no existe como tal y se trata de un dialecto del catalán. Sinceramente no sé a qué juega nuestro Gobierno valenciano. ¿A qué viene ahora el conseller Font de Mora diciendo que la Generalitat estudiará a través de sus servicios jurídicos “todos los recursos que sean posibles’’? ¿A qué viene ese cinismo cuando intentan dar la imagen de que realmente luchan por la singularidad de la lengua valenciana, si cuando tienen que defenderla (seguramente no pensaban que se haría pública la sentencia), los que tienen la facultad y la obligación de hacerlo, sostienen frente al Tribunal que “el valenciano es una variedad del catalán”?

Si realmente les importase, no habrían constituido la mercantil AVL, precisamente, con el propósito fundamental y exclusivo de amortajar a nuestra lengua, contando como tienen con mayoría absoluta; si realmente les importase, no estaría compuesta por una mayoría de miembros catalanista; si verdaderamente les importase, jamás hubiesen permitido un dictamen como el que elaboraron, que condenaba a nuestra lengua a favor del catalán; si realmente les importase, hubiesen puesto todos los mecanismos necesarios para que, por primera vez, un tribunal no reconociese que el catalán y el valenciano son la misma lengua, en vez de someterse a los catalanistas.

Están demostrando que la inclusión de la palabra idioma en el nuevo Estatut sólo era una fachada, simplemente, porque jamás han creído en la lengua valenciana. Los catalanes sí que han conseguido que en el suyo figure la palabra nación , para reivindicar cualquier cosa, incluso hasta lo más anecdótico, como el presentarse a Miss Mundo en representación de Cataluña.

Aquí, en el nuestro, la palabra idioma sólo es un brindis al sol que les permite manipular una vez más el sentimiento del pueblo valenciano. Si no fuese así, se haría un uso legal del término y no nos obligarían a presenciar esta farsa, como la ocurrida en el TS, gracias a nuestro Gobierno. Al final la AVL, como ya habíamos denunciado tantas veces, ha contribuido a hacer realidad la ‘‘crónica de una muerte anunciada’’ (con inestimable colaboración del PP y PSOE) de nuestra lengua valenciana. ¿No será que los valencianos

LA CORONA D’ARAGO NO FON UNA CONFEDERACIO CATALANO-ARAGONESA

Autor: Joan Ferrando Badia - 1987
De quant en quant s’escolta o es llig que la Corona d’Arago fon una confederacio catalano-aragonesa, aixo no es mes que un intent catalaniste d’apropiar-se de l’obra d’Arago. Clar que de tals postures pront surgiran aquelles atres que pretenen sustituir i suplantar l’existencia i obra de la Corona d’Arago per la de uns quimerics “païssos catalans”. I de sobra conegut que es una aberracio historica, traspasá de pretensions imperialistes, l’afirmacio de que la Corona d’Arago fon una confederacio catalano-aragonesa.

El professor Ubieto la definix aixi: “Es crida Corona d’Arago al conjunt d’homens i païssos que estigueren sometits a la jurisdiccio del monarca que dominava en Arago, prescindint del caracter constitucional de cadascu dels territoris que podien ser un regne (Arago, Mallorca, Valencia, Sicilia, Cerdenya, Corcega, Napoles), un ducat (Atenas i Neopatria), un marquesat (Provença), un condat (Barcelona, Rossello) o un senyoriu (Montpellier). (Temes Valencians. La Creacio de la Corona d’Arago, Valencia 1.977, pag. 3).

La creacio de la Corona d’Arago escomençá a constituir-se en 1.137, en el matrimoni de la futura regina d’Arago, Petronila, en el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV (1131-1162). I va finalisar d’una manera definitiva en el sigle XVIII en motiu de la Guerra de Successio espanyola. Felip V, el primer borbo, va vencer en la Batalla d’Almansa (5 d’abril de 1707) als eixercits partidaris de l’archiduc Carles d’Austria, conquistant inmediatament Valencia (el 8 de maig) i Saragossa el 25 del mateix mes. El 29 de juny de 1.707 dictava un decret de Nova Planta pel que v’abolir i derogar els furs, privilegis, practiques, costums, execcions i llibertats que gojaven els regnes d’Arago i Valencia, sometint-los -com expon Ubieto- a les lleis de Castella i a l’us, practica i forma de govern que tenien alli i a ses tribunals. El fi de la Corona d’Arago es consolidá el 12 de setembre de 1714, quant Felip V conquistava Barcelona i el 3 de juliol de 1715 la ciutat de Palma de Mallorca. A partir d’eixe moment distints decrets del primer rei borbo, foren desmontant totes les institucions de cadascu dels ex-regnes, comtats, etc... integrants de la Corona d’Arago i foren sustituits per atres a image i semblança dels vigents, be en Castella o en França. La Corona d’Arago com a entitat geografica i com institucio politica hi havia deixat d’existir.

L’estructura politica de la Corona d’Arago

Des del punt de vista de la tecnica constitucional, la Corona d’Arago fon “una unio real” que existix quant l’identitat de la persona fisica del monarca no deriva d’una casual coincidencia, sino que es vollguda per els respectius ordenaments dels Estats o per un pacte associatiu que pot ser tambe tacit entre estos, si be permaneixent distintes les Corones dels Estats en qüestio. A l’identitat del monarca sol acompanyar tambe l’identitat d’atres orguens constitucionals i d’aquells orguens que coadyuven al sobira en el desplegament de ses funcions.

El vincul que unia entre si a regnes com el Balear, Valenciá i el comtat de Barcelona, etc... era la Corona, Per aixo, la Corona d’Arago fon “una unio real” i per tant, no aplegá mai a ser ni una “confederacio” ni menys encara una “federacio”. I, per supost, jamai fon una “confederacio catalano-aragonesa”, com es va atrevir a afirmar en 1.869 Antoni Bofarull de Brocá.

Tampoc es certa l’afirmacio de J. Reglá (Historia de Cataluña, Madrit, 1978 pags. 43 i ss.) de que “l’unio entre els distints regnes integrants de la Corona d’Arago, fon de tipo personal...”, i la del marques de Lozoya qui tambe incurrix en el mateix erro que Bofarull. Diu: “El Regne d’Arago, el principat de Catalunya, el Regne de Valencia i el Regne de Mallorca constituixen una confederacio d’Estats” (El mapa de les quatre Comunitats citaes apareix en la pagina 60 del Tom II de “Historia d’Espanya” del Marques de Lozoya, Salvat). Es inaceptable que la Corona d’Arago siga susceptible de ser calificá con una confederacio catalano-aragonesa ya que, en els seus començaments, el comtat de Barcelona -ni regne, ni principat- fon pel matrimoni de Ramon Berenguer IV en Petronila, la filla de Ramiro II, El Monge, comtat que es va integrar en lo Regne d’Arago. I, per atre costat, es convenient indicar que tan sols en 1.258, Jaume I firmá en el rei de França, Lluïs IX -que mes tart seria Sant Lluïs de França- el Tractat de Corbeil, pel que el rei frances renunciava a lo seu feudo de Catalunya, mentimentres que Jaume I renunciava al sur de França, a excepcio de lo seu senyoriu de Montpellier, ciutat que el va vore naixer el 1 de febrer de 1208 de Maria de Montpellier i de Pere II d’Arago. ¿Com podia ser puix una confederacio catalano-aragonesa si Catalunya era un feudo frances, precisament en l’epoca de major auge de la Corona d’Arago?.

A modo de conclusio, la Corona d’Arago venia configurá, puix, pel sometiment a la soberania d’un mateix monarca, pero sense alcançar la fusio de les estructures politiques dels regnes que se li afegien. El concepte que de la monarquia es te en estos païssos es un concepte “pactiste” per els quals els subdits queden sometits al poder real, unicament a canvi de que el rei complira el dret de cadascu dels Estats.

De tal manera es cert lo que venim afirmant de que el vincul entre els diversos regnes, comtats i senyorius era la Corona i, per tant, que la Corona d’Arago era una “unio real” (no una confederacio catalano-aragonesa) que la propia formula que el rei Jaume I, des del 28 de setembre de 1238, utilisá en ses documents be ho reflexa. Diu aixi: “Nos Jaume, per la gracia de Deu, rei d’Arago, de Valencia, de Mallorca, comte de Barcelona i senyor de Montpellier....”

LA PREAUTONOMIA VALENCIANA (II)

Autor: Pepe Guillén Milla
INTRODUCCIÓN

Con la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, se cierra el periodo de la dictadura política más larga que sufrió España en los últimos siglos.

El 14 de abril de 1931 se instauró en España la II República, dando por acabada la Monarquía en el momento en el que el rey Alfonso XIII se exilió, junto con su familia, en Italia, poniendo la excusa de que “no quería que la presencia de su figura en España fuera motivo de enfrentamiento entre los españoles que mayoritariamente se habían decantado por la instauración de la II República”. La transformación política emanó de unas elecciones municipales, el 14 de abril de 1931, España se acostó monárquica y se levanto republicana.

Los Borbones siempre se han caracterizado por su acomodamiento a las circunstancias políticas de los gobiernos instaurados, dejando hacer a todos siempre que su “modus vivendi” sea protegido y no perjudicado. En el caso más reciente de la historia de España, la decisión del general Franco de la restauración de la monarquía en la persona del rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, -que viene reinando con el nombre de Juan Carlos I-, lo designó como su sucesor y, en función de la Constitución Española de 1978, es nombrado como Jefe del Estado y sin ningún tipo de decisión política en el gobierno de la nación, como constitucionalmente está establecido. Esta situación es la más cómoda para un rey que solo figura como representante del Estado, siendo el mejor regalo que se le podía haber hecho a este borbón, pues que no puede intervenir para nada en las decisiones políticas del gobierno y, además de ello, tampoco quiere, a pesar de las muchas tropelías y desmanes que se les ocurren a los partidos que han compuesto y componen los gobiernos en nuestra incipiente democracia.

Hoy hay que hacer un poco de historia y dejar constancia que fue con la Casa de los Borbones con quien nuestra Reino de Valencia perdió sus Fueros y Privilegios, de los que venía gozando desde la conquista del reino moro de Valencia por el rey Jaime I, el Conquistador, en 1238, y que durante siglos fueron jurados por los distintos reyes que ocuparon la dinastía valenciana durante la Edad Media, Fueros y Privilegios que nos había distinguido como pueblo entre los restantes de la península ibérica.

La Guerra de Sucesión entre la Casa de los Austrias y los Borbones, en 1707, consecuencia de la muerte de Carlos II, el Hechizado, sin descendencia, la perdieron los austracistas y, aunque no podemos saber a horas de ahora cual podía haber sido el destino de nuestro Reino de Valencia como a súbditos de los Austrias, está claro que los borbones remataron nuestra identidad y raíces culturales valencianas, lo que en el transcurso de los años ha devenido en el genocidio cultural de nuestro pueblo.

Desde la instauración de la II República el caos político representó en España su seña de identidad más patente. Los partidos políticos, sumidos en guerras internas y externas, en guerras entre partidos y, en no pocas ganas de hacerse con el poder, mediante los oportunos y diferentes golpes de estado que se sucedieron en aquellos turbulentos años de la década de los 30 del siglo XX.

La revolución de Asturias, octubre de 1934, y la consiguiente radicalidad de los partidos de izquierdas, hicieron que España fuera ahogándose en las miserias políticas de los hombres que tenían la obligación de darle tranquilidad y prosperidad al pueblo, el único que tiene el derecho a que se le gobierne con honradez y bienestar, cosa que los políticos, de cualquier ideología y en cualquier tiempo, no ponen en práctica, dedicándose única y exclusivamente, en primer lugar, al bienestar propio y a que, en segundo lugar, su partido esté en el poder el mayor tiempo posible.

En las elecciones del mes de febrero de 1936 resultó con mayoría absoluta la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo presiente, José María Gil Robles, tenía que ser el encargado de formar gobierno. Como la derecha siempre ha sido y es un partido cobarde y más preocupado por su imagen y por lo que puedan decir de ellos que por la defensa de su españolidad, desistió de su derecho a cambio de las mollitas de dos ministerios, y cedió el gobierno al Frente Popular (Partido Socialista, Ezquerra catalana y la CNT), empezando los enfrenamientos entre las juventudes socialistas y la Falange (Partido de derecha liberal liderado por José Antonio Primo de Rivera). Se producen muertos en ambos bandos y el gobierno radical disfrazado de II República, armó a los sindicatos de izquierdas produciéndose una situación política y social que desembocó en el alzamiento de militares adictos a la república entre los que, como más representativo y líder, fue el General Franco.
Estamos en julio de 1936 y en el comienzo de la guerra civil española. La fratricida guerra duró casi tres años hasta que el bando de los nacionales se proclamó vencedor, dando por finalizada la situación de caos político creado en España por las fuerzas de frente popular.

Con esta victoria comenzó el periodo de dictadura política en España que duró hasta 20 de noviembre de 1975, prácticamente los cuarenta años en que gobernó Franco.

En los años de la posguerra se pasaron muchas calamidades, poco a poco se fue saliendo del agujero y recuperándose la normalidad en la vida de los pueblos. Lógicamente, según el pensamiento del general Franco, fueron anuladas muchas libertades de las que el pueblo gozaba en los años de la II República pero, a cambio, todo hay que decirlo, se gozaba de una tranquilidad social que en años posteriores, durante la actual democracia, no podemos disfrutar.

Y llegamos al año 1975. El testamento político de Franco dejó para España una monarquía orgánica con un jefe de estado, a título de rey, en la persona de Juan Carlos de Borbón, hijo del único heredero legal de la Corona de España, Don Juan de Borbón que, en función de las conveniencias del caudillo, pasó de ser el heredero a ser una mera comparsa en un acto público en que fue obligado a renunciar a su derecho sucesorio en beneficio de su hijo Juan Carlos que, en con irrespetuosidad hacia su padre, aceptó el nombramiento, no sin antes jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, creado por el dictador en sus años de gobernante absoluto y dictatorial de España.

A raíz de ese momento se inicia el proceso de democratización de España y la consiguiente decisión de dividir la nación española en autonomías, apremiándose todas las regiones españolas a proclamar su gobierno preautonómico, hasta que las Cortes Españolas aprobaran los correspondientes estatutos de autonomía. Y Valencia no fue menos. Y en ese momento histórico es cuando salen a la luz muchos “demócratas de siempre” que nunca, durante el gobierno de Franco, habían tenido la valentía de proclamar públicamente sus ideas políticas.

En Valencia, las diferentes fuerzas políticas en las que abundaban las de izquierdas, se nombra un Consell Preautonómico –lo que conocemos como el “Plenari”- encargado del gobierno provisional de la autonomía, así como también de la confección del Estatuto de Autonomía para presentarlo, de acuerdo con la Constitución Española, para su aprobación en las Cortes Generales del Estado.

La Constitución Española fue aprobada, en función de un amplio consenso de las fuerzas políticas, el 6 de diciembre de 1978.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue aprobado en función de la Ley 5/1982 de 1 de julio por las Cortes Españolas.

Hasta llegar a la confección definitiva del estatuto y por los intereses partidistas de los que tenían que redactarlo, y que lo estaban haciendo a espaldas del pueblo, su produjo lo que conocemos como la Batalla de Valencia. La Batalla de Valencia se nutrió de mucha gente valenciana y valencianista que tuvo la visión de futuro de lo que querían para nuestro Reino de Valencia, en contraposición a los intereses políticos que estaban consensuado en la “moqueta” (léase los despachos) lo que les daba la gana, sin tener en cuenta la importancia y la historia de nuestro Reino, que querían supeditarlo al proyecto catalanista de los Países Catalanes, donde nuestra bandera fuera la “márfega” (léase la cuatribarrada que Cataluña robó a Aragón); donde nuestra ascentral Lengua Valenciana fuera el catalán; donde el nombre histórico de nuestro Reino fuera el de “País Valenciano” y donde nuestro glorioso himno regional fuera relegado a la “muixeranga”, por el que apostaban los sectores pancatalanistas de dentro y fuera de nuestra tierra.

Hubieron manifestaciones, encierros de valencianistas en el Palacio de Benicarló, sede actual de las Cortes Valencianas, y otros actos reivindicativos de lo nuestro valenciano que, por el acorbadamiento que mostraron los negociadores del estatuto, se consiguió la Real Señera Coronada; se consiguió la denominación de Idioma Valenciano; se consiguió como Himno el del Maestro Serrano, o sea el que se compuso para la Exposición Regional Valenciana de 1909 y, como a un elemento más de la debilidad de los políticos, se negoció el nombre del territorio autonómico llegándose al de Comunidad Valenciana en lugar de Reino de Valencia, que por historia y tradición corresponde a nuestra tierra valenciana.

Y fue aprobado el estatuto por la vía del artículo 145 de la Constitución, en lugar del 151 que da más atribuciones a las autonomías que tienen el calificativo de “históricas”, pero ¿qué más histórico que nuestro Reino de Valencia?. En realidad la calificación de autonomías históricas que tienen las regiones cuyos estatutos se aprobaron en la II República, prácticamente pocos meses antes de estallar la guerra civil (1936-1939), proceso autonómico que se remató en la dicha guerra. Valencia no llegó a presentar su estatuto a tiempo.

Y así comienza y continúa la batalla pues los sectores catalanistas, apoyados por los regímenes catalán y pancatalanista, iniciaron la ofensiva a gran escala contra la cultura y la lengua propia de los valencianos.

De toda esta traición que se iba gestando contra nuestro Reino de Valencia, la mayoría del pueblo valenciano no se estaba dando cuenta de esta situación de lucha que mantenía el sector valencianista en contra del catalanismo. La prensa, debidamente aleccionada, omitía cualquier información y no publicaba nada de las situaciones que en la calle se provocaban en contra del poder establecido, los grupos de valencianos que veían como sus derechos históricos estaban siendo manipulados, amenzados y traicionados por los políticos del momento, aquellos políticos que tenían en sus manos la negociación del estatuto.

Pero a una parte de los valencianos si que le iban extrañando, por su injerencia en la historia y cultura valenciana, las actividades catalanistas, especialmente nacidas en la universidad, donde hacia tiempo que se habían contratado profesores catalanes para ir aleccionando a los estudiantes que, por su juventud y por debilidad de cerebro, eran un campo abonado para que fructificara la inmersión de lo catalán en el Reino de Valencia.

Y empieza a aparecer la denominación de “País Valenciano” para nuestra tierra nombre que, en el caso de su inclusión en el estatuto, nos introduciría todavía más al estrafalario proyecto de los Países Catalanes, donde querían engullirnos los poderes fácticos. Aprobado el estatuto comenzó a ponerse en marcha el mismo creándose los reglamentos oportunos para su aplicación.

Como digo antes, en el estatuto y debido a la presión que en la calle hicieron muchos valencianos, se ganó la denominación de Idioma Valenciano para nuestra histórica lengua, pero el triunfo del PSOE en las segundas elecciones autonómicas, fue el desencadenamiento de la inmersión catalanera en los colegios, instituciones, medios de comunicación, etc., política que el PP asimiló y que, además, tomó como propia, incrementándola, oficializando el catalán (disfrazado como lengua valenciana) por medio de la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, organismo constituido por veintiún académicos de marcada tendencia pancatalana-colaboracionista –lo que Ricardo de la Cierva define como “txacaltecas”, aquellos indígenas que ayudaron a Hernán Cortés en la conquista de Méjico-, para decirnos a los valencianos de que forma catalanista tenemos que hablar nuestro idioma. De tal manera que la inmersión lingüística iniciada por los socialistas en las postrimerías de los años setenta, continua manteniéndose por los populares, después de traidoras connivencias con las fuerzas políticas y culturales catalanistas.

VALENCIANISME SOCIO-CULTURAL Y POLITIC (III)

Pep Guillen y Milla
Juny del 2003

2. Els valencians i ses senyes d’identitat

La Llei de Simbols num. 8/1984 establi els simbols representatius de la Comunitat i la seua utilisacio, llei que no fa mes que plasmar en el DOGV lo que els valencians ya ne teniem assumit des de fa moltissims anys, i per tant, de vital importancia perque està clar que encara que els valencians no necessitavem d’una Llei de Simbols promulgà posteriorment a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, per a saber quins ne son els nostres simbols. Si que es de justicia dir que en esta llei es tallen d’arraïl totes les interpretacions partidistes de la nostra simbologia. Si be es cert, tot n’hi ha que dir-ho, hui per hui existixen ajuntaments i centres oficials en els que encara no son acceptats, especialment, la real senyera.

Tenim molt clar qui es lo nom historic i, per tant actual, de les nostres terres, indiscutiblement: Regne de Valencia, primer moro i, des del 9 d’octubre de 1.238, cristia, com a consequencia de la reconquista que dugue a terme el rei Jaume I El Conquistaor. No obstant, seria convenient fer constar que mes que una reconquista fon negociacio entre Jaume I i Zayyan, ultim rei del Regne Moro de Valencia, produint-se l’entrà del cristia en la Ciutat de Valencia, Cap i Casal del Regne, sense derramament de sanc.

Tenim molt clar quina es la nostra bandera, i no des de fa xixanta anys com els enemics de la Patria Valenciana volem fer creure als desinformats. La nostra Senyera coronà naix en el sigle XIV per concessio del rei Pere II de Valencia, El Cerimonios o del Punyalet, decretant la composicio de la mateixa en les quatre barres roges, sobre fondo groc i en el blau junt a l’asta, blau que representa la realea a on va sobreposta una corona real desplegà.

Tenim molt clar quin es l’himne de la nostra terra valenciana: El que va compondre el mestre Josep Serrano en lletra del poeta valencià Maximilia Thous per a l’Exposicio Regional Valenciana de l’any 1908. Hinme acceptat pels valencians com a propi de la seua particular idiosincrasia. No obstant, en el devenir dels temps i com a consequencia de la marginacio que a la Comunitat Valenciana se le te des del govern central, per motius que mes avant raone, considere que les dos estrofes que fan referencia a...........

Per a ofrenar
noves glories a Espanya......

deuen de ser sustituides per

Tots baix els plecs
de la nostra Senyera.......

VALENCIÀ I CATALA: ¿IDIOMES DIFERENTS?

Autor: J. Romero
9 de novembre del 2004

El passat 16 de setembre, el diari Levante publicava que, en l´entrevista mantinguda entre Zapatero i Carod-Rovira en La Moncloa, este ultim personage li havia regalat al primer “las traducciones de un extracto de la Constitución europea al catalán y al valenciano para que constatara las escasas diferencias existentes entre ambas”. Llamentablement ham de dir que, en este cas, Carod te rao. M´explique. Les dos traduccions apenes es diferencien en res perque usen la mateixa normativa: la de l´IEC. Pero tambe es veritat que si la traduccio al valencià l´haguera fet la RACV estariem practicament igual, sense apenes diferencies entre les dos traduccions.

En efecte, convide a qui lligga est articul a que contraste les diferencies entre un text escrit en “normalitzat” i un atre en les actuals normes de la RACV. Amargament podra comprovar que apenes es diferencien en res. Per tant, ¿com podem dir mosatros que el valencià i el catala son idiomes diferents si no es diferencien (per escrit) en casi res?. Esta una de les flagrants contradiccions que desde fa molts anys requerix corregirse si no volem pedre els nostres arguments i fer el ridicul alla aon anem.

Anem a vore. Està molt clar que el valencià i el catala son idiomes diferents. El problema es que les actuals Normes d´El Puig (o de la RACV) no arrepleguen decididament la realitat de la Llengua Valenciana desde el punt de vista ortografic, morfologic i lexic valencià. Estan massa prop de la normativa catalanista i massa llunt de l´autentica Llengua Valenciana, la que parla el Poble Valencià, que es la que realment es diferencia del catala.

Hasda els temps de Pompeu Fabra (sigle XX), mai s´han escrit els guionets enclitics en Llengua Valenciana. Estos guionets fabrians, ademes d´eliminar una particularitat que mos diferencia del catala, complica moltissim l´escritura de la llengua ¿no es mes facil i mes valencià escriure ‘tornameu’ que escriure ‘torna-m´ho’?, ¿per qué ham d´utilisar la complicà ortografia catalana pera escriure en valencià?.

Hasda els temps de Fabra, la preposicio valenciana per excelencia es ‘pera’, i no ‘per a’ que es com s´escriu en catala. Convide als llectors a que heu comproven en la lliteratura valenciana que va desde el sigle XV hasda principis del sigle XX, i voran quina es la forma general. ¿Per qué ham d´anar a parar a la forma catalana ‘per a’?, ¿pera llimar diferencies entre els dos idiomes?, ¿acas no es eixa l´estrategia catalanista?.

Ya els bons diccionaris valencians i la lliteratura valenciana del sigle XIX escrivien sense les coentissimes /d/ intervocaliques finals en les terminacions -ada, -ades, -ador, -adora, -adors, -adores, -adet, -adeta, -adets, -adetes. Els valencians diguem ‘vesprà’ no ‘vesprada’, ‘llauraor’ no ‘llaurador’, ‘albaes’ no ‘albades’, ‘picaeta’ no ‘picadeta’. Ademes de la coentor, escriure estes /d/ intervocaliques supon llimar les diferencies reals entre el valencià i el catala, i pegar un jagant pas arrere en la codificacio de la Llengua Valenciana; pas acertat que ya pegaren els nostres estudiosos del sigle XIX al suprimir estes /d/ intervocaliques, pero pas errat i incomprensible que en el sigle XXI hajam de seguir en esta immundicia morfologica que a soles es conserva actualment en el catala.

¿Com podem dir que lo correcte en valencià es ‘atre’ i no ‘altre’, sense eixa consonant interior, i al mateix temps dir que es incorrecte escriure les formes valencianes vives ‘abre’, ‘pedre’, ‘dinés’, ‘dimats’, i que lo correcte son les estranyes formes ‘arbre’, ‘perdre’, ‘diners’, ‘dimarts’ i que, ademes, coincidixen en el catala?. Mosatros mateixa mos tirem terra als ulls.

Per motius d´espai no puc estendrem molt, aixina que a soles posare un eixemple mes. En la web de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV es diu que la forma general en valencià (i per tant, estandar) es ‘nosatres’, mentres que la forma dialectal es ‘mosatros’. Aço es un dels desproposits mes inadmissibles. En sap mal diro aixina, pero es una mentira com una casa. La ridicula i coenta forma ‘nosatres’ NO EXISTIX en Llengua Valenciana; a soles es conserva en certes comarques de Barcelona i Lleida (mes d´una vegà s´ha escoltat pronunciar ‘nosatres’ a J. Pujol). Per atra part, la valencianissima i genuina forma ‘mosatros’ ya es documenta lliterariament en el sigle XVIII, apareix en els diccionaris i en la lliteratura valenciana del sigle XIX, es la forma general viva actual en practicament tot lo Reine de Valencia, i ademes mos diferencia del catala. ¿Per qué ham de seguir escrivint coma borreguets l´estranya forma ‘nosatres’?, ¿pera llimar diferencies entre el valencià i el catala?

Desde fa molts anys, molts valencianistes vinguem reivindicant la revisio de la normativa valencianista de referencia per tal d´acostarla a la realitat de la Llengua Valenciana. En 1985, l´eminent filolec, el pare Guinot, en el llibre ‘Raons d´Identitat’ ya dia “lo primer en que es deu contar pera l´elaboracio de la llengua lliteraria valenciana es en el llenguage viu del poble. El poble es l´amo de la llengua: la llengua es seua, i la gramatica deu estar al seu servici. No ve la llengua de la gramatica, sino la gramatica de la llengua, no està l´ortografia per damunt del llenguage, sino al seu servici”; en 1993, el gran investigaor del lexic genuinament valencià (que ya es hora de que es tinguen en conter les seues investigacions), Ricardo Garcia Moya, dia en el seu magnific llibre sobre la Real Senyera que li haguera agradat escriurel en idioma valencià pero aixo haguera supost polemica inclus entre valencianistes, aixina que s´esperaria a que confiarem en mosatros mateixa i no tinguerem complexos d´usar el lexic autocton; en 1999, el valent Palleter del sigle XXI, Juan Garcia Sentandreu, dia en el seu revelaor llibre sobre el pacte de la llengua que per fidelitat a les normes de la RACV l´escrivia en dites normes, “en el be entes de que, segons el manifest del Nou Valencianisme, es fa urgent una actualisacio d´elles adequantles a l´evolucio de l´autentic parlar popular valencià”; quatre anys mes tart, en 2003, les conclusions del II Congres de la Llengua Valenciana apuntaven en la mateixa direccio, es dir, la d´acostar la normativa al parlar popular i maximisar les diferencies i minimisar els pareguts en relacio al catala, que es lo que recomana la Sociollingüistica en el cas de que una llengua estiga amenaçà d´absorcio per una atra.

Per desgracia, el sector dominant de la Seccio de Llengua de la RACV no te en conter estes reivindicacions i recomanacions de millores necessaries ans de que la confusio acabe canviant el parlar del Poble Valencià en les proximes generacions i el valencià acabe engolit pel catala. Pel contrari, no s´heu ha pensat dos voltes a l´hora de mampendre el cami contrari que s´acosta al catala, com es l´introduccio d´una accentuacio grafica ‘a la catalana’.
L´unica entitat seria, honrà i de contrastat rigor cientific (ahi està la prestigiosa Revista de Filologia Valenciana que edita desde fa anys i distribuix en les universitats mes importants del mon, ademes de numerosos llibres sobre la Llengua Valenciana) que ha mostrat la seua predisposicio a pegar el pas acertat d´acostar la normativa a l´autentica Llengua Valenciana, la que parla el Poble Valencià, es la Societat de Filologia Valenciana. La seua proposta de revisio normativa es la que poden vore aplicà en este mateix articul que estan llegint vostes. Segur que si traduirem la Constitucio europea seguint estes normes s´apreciarien molt millor les diferencies reals entre l´idioma valencià i el catala. A mosatros, als bons valencianistes, mos toca no fermos mes els ingenus i obrar en conseqüencia, coherencia i dignitat.

jueves, 19 de noviembre de 2009

QUE ESPECTACULO ESTAN DANDO

Autor: Pepe Guillen Milla
Valencia, 19 de noviembre del 2009

A estas alturas de la democracia en España ya no nos extrañamos absolutamente de nada ni de algo en lo que puedan intervenir los políticos.

El espectáculo está servido, es decir, empezó a servirse en los momentos en que hubo de realizarse un cambio de régimen político en España, en la mitad del siglo pasado.

En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, los enjuagues de los parlamentarios fueron frecuentes y, aunque sobre el papel los intereses de todos los bandos en lid estaban contrapuestos, lo bien cierto en que todos se pusieron de acuerdo a la hora de pergeñar un estatuto para nuestra peautonomía, en el que no se reconociesen las señas de identidad del Pueblo Valenciano, a cambio de introducirnos como ciudadanos de tercera o cuarta categoría dentro del estrafalario proyecto de los países catalanes.

Si entonces el espectáculo estuvo servido ¿Qué podemos decir del espectáculo al que en la actualidad estamos asistiendo?

Las garantías históricas que se consiguieron con el estatuto de autonomía, fueron tergiversadas por el dictamen de los decretos leyes que se formularon y, lo que es peor, por los reglamentos que cada institución política puso en marcha para la aplicación, tanto del estatuto como de los dichos decretos leyes.

Ello trajo malas consecuencias para nuestro pueblo. Los habitantes de esta Comunidad hemos sido, somos, relegados a un nivel tan bajo en el que sólo contamos para depositar nuestro voto en las urnas cada cuatro años. Mientras tanto, en este ínterin de tiempo, los políticos organizan a su conveniencia la administración institucional y, generalmente, sólo aplican sus atenciones al pueblo cuando se acerca la fecha de las elecciones tanto municipales, como autonómicas como generales.

Entonces se desviven para ofrecer una imagen de dedicación a la solución de los problemas habidos y por haber en el ámbito de la Comunidad. Entonces los ciudadanos somos para ellos los protagonistas, unos protagonistas que nos convertimos en los “convidados de piedra” cuando se publican los resultados de las urnas. Después sigue el espectáculo.

La ley electoral que tenemos vigente en España está totalmente orientada para beneficiar a los partidos políticos que cuentan con más votos. No es de recibo que el voto de una persona valga más en un sitio que en otro. Si nos remitimos a la frase “un hombre un voto”, ello no se aplica en la ley de Hont.

Por ello, si los vividores de la política se comportan con sus votantes de la manera que venimos padeciendo, es lícito aconsejar el voto en blanco, al menos les diremos que no estamos conformes con la actuación de ninguna de las opciones “democráticas” que se presentan a las elecciones. Que sigan con el espectáculo que ofrecen, pero, al menos, no con mi voto.
martes, 17 de noviembre de 2009

PANCATALANISME: GENESIS I EVOLUCIO

Per: Ramon Garcia Hernandez
Noviembre 1992

LAMENTS D’AZAÑA EN SES MEMORIES DE GUERRA

El 24 de setembre de 1932 Azaña aplegà a Barcelona, al saludar-li Macia, li diu que: “en la concesio de l’estatut evitava una guerra entre Catalunya i Espanya”, Azaña li contestà: “El vostre himne historic es queda sense enemic a qui motejar.

Este tindria temps de reflexionar hasda el moment de sa mort produida en lo seu obligat desterro en Montauban (Francia) en 1941, sobre el seu apoyo a l’Estatut de Catalunya. Ha soles n’hi ha que llegir ses “Memories politiques i de guerra” i “la velà de Benicarlo”, escrita esta ultima en sa residencia de La Pobleta en Valencia. Estes ne son lo seu vertader testament politic. En ell dona a entendre l’amargura de la guerra civil, aon subyaç el convenciment de l’exclusivisme nacionalista i de sa postura irritant i mendaç. Repleguem algo al respecte que apareix en elles.

3 de maig de 1937. “que per moltes i molts molt grans i encadaloses que hagen segut les proves d’insoliratirat i desafecte, d’hostilitat, de “chantajisme” que la politica catalana d’estos mesos ha donat front al govern de la Republica...” (pag. 58). “El major obstacul per a l’accio del govern serà la politica tortuosa dels homens de la Generalitat; (...) ara posaran mil trampes i estaran amagats en espera d’una ocasio” (pag. 59).

3 de juliol de 1937. “Pi i Sunyer, Alcalde nominal de Barcelona es u dels pocs politics catalans en que es podia parlar noblement”. I mes avant dirigint-se a Pi diu:” ...en el fondo n’hi ha sempre una camaraderia entre catalans, en virtut de la qual mai es barallen uns contra atres seriament” (pag. 122-122).

28 de juliol de 1937. “La carta (de Companys) en un sintoma. Repetidament l’he dit al president del Consell i al govern en ple que les gents de la Generalitat..., tractaran de promoure un conflicte, en quant trobaren un pretext per a parlar de la catalanitat ofesa o de les llibertats chafaes, etc. etc. I en una ocasio propicia. “Lo millor dels politics catalans es no tractar-los”.

9 d’agost de 1937. “El president del Consell, recientment aplegat de Barcelona vingue a contar-me ses conversacions en aquells senyors. L’impresio de Negrin es desagradable. Moltes queixes d’ells per coses menudes, imposibilitat de concretar res formal. Lios; paraules, falsetat” (pag. 213).

13 d’agost de 1937. “Companys i atres se lis acaba l’estupida comedia de que les terres aragoneses les haja conquistat Catalunya per a la Gran Catalunya”. (pag. 218).

10 de setembre de 1937. “Estes llinees ham fan recordar algunes atres circunstamcies d’aquella desbaratà expedicio naixcuda de la tartarina vanitat, petulancia i desvarià ambicio d’alguns politics barcelonins.” “Alguns, en Barcelona, havien per lo vist decidit aprofitar l’ocasio per a construir la “Gran Catalunya”, sometint a les atres provincies proximes. Vollgueren conquistar Arago, tambe les Balears. Bayo em telegrafiava tots els dies contat-me els progresos de l’expedicio que hi havia mampres “per orde de la Generallitat de Catalunya”. En atres comunicats es dia que conquistava les Balears per a Catalunya, Quan desembarca, demanà cent banderes catalanes (...) Megalomania i egoisme".”(pag. 269-270).

19 de setembre de 1937. “ Des de usurpar-me (i al govern de la Republica en qui ho compartix) el dret a l’indult, cap a baix, no s’han privat de cap de transgresio, de cap invasio de funcions. Assaltaren la frontera, les aduanes, el Banc d’Espanya...Volgueren conquistar Arago, decretaren l’insensata expedicio a les Balears, per a constituir la Gran Catalunya, de Prat de la Riba” (pag. 291). “Per lo vist es me facil fer una llei, encara que siga lo seu estatut, capaç de satisfer les aspiracions de Catalunya, que arrancar la raïl psicologica del recel, de la desconfiança, de les emulacions vanidoses i, sobre tot, la raïl d'eixe sentiment depriment de poble incomprendit i vexat, que obstenten alguns de vostes” (se ho diu a Pi i Sunyer). “En el temperament que tinc, si yo fora catala, eixe sentiment m’avergonyiria” (pag. 296)

20 de setembre de 1937. “Prieto, a Pi i Sunyer li ha soltat aço: “Mire voste: yo soc d’una franquea brutal. Tot lo que passa en Catalunya prove de que vostes estan governats per un malalt com Companys, i per dos miserables canalles con Tarradellas i Comorena incapaços d’una accio noble, me diu” (pag. 299)

20 d’octubre de 1937. “Els catalans l’han indicat (a Negrin) que, una vegà el govern en Barcelona podria fer-se una modificacio, reduint-se el numero de consellers de la Generalitat i aumentar-se el de ministres catalans en el govern de la Republica. ¿Ho veu voste? –li dic a Negrin- ya ixen les combinacions. Son com l’hedra. Se li pujaran a voste per les cames hasda envoltar-lo” (pag. 333). (J. Boronat Gisbert. “Max Aub, Azaña i els catalans”. “Murta nº. 17, oct. 1979. Pag. 6,7 i 8 (El proyecte de recatalanisacio...)

RESUMINT

Morts fisicament Admirall, Prat de la Riba, Macià, i un llarc etcetera de nacionalistes que enarbolaren l’antorcha del pancatalanisme, sa idea, lo seu proyecte i s’estrategia seguixen vives, vigorisaes i actualisaes. No es una qüestio teorica a soles, sino que es un programa que està realisant-se dia a dia sense desmai i sense llimit cronologic ni fre que el detinga.

Es com una carrera de relevos, a on el corredor de tanda, d’una marcha que han iniciat uns atres, replega el testic que justifica un recorregut salvat per lo sea antecessor. Aixi el pancatalanisme actual ha replegat el “testic” i s’ha trobat en un proyecte degudament estructurat, molt be estudiat i programat, en una estratgegia i una tactica acrisolà per tots estos sigles de lluita. Aço ha fet possible el transmetre eixa consciencia colectiva del “Fet Catala” i que fora asumit per tot el teixit socio-politic i hasda l’eclesial de Catalunya.

Al fil de l’expost i per a concloure, mos be com anell al dit, un document airejat per “El Periodico de Cataluña”, en fecha del 28.10.90, -alguns mijos s’han fet eco- que no es ni mes ni manco que el desenroll de tota la filosofia pratiana. Un document elaborat per les altes instancies de la coalicio de partits que governen en Catalunya (CDC-UDC), s’antenga Convergencia i Unio. Elevat, per al seu estudi i acceptacio, a l’Eixecutiu catala. Son unes propostes per a aumentar la consciencia nacional de Catalunya, o siga los “Països Catalans”. Aço no es cap de novetat. Es lo que des de moltissins anys està fent el pancatalanisme a tots els vivells, dins i fora d’Espanya.

En el dit document es senyala l’estrategia de la recatalanisacio, quins ambits d’actuacio van desde el control i l’alineacio del pensament, des de l’ensenyança primaria a l’Universitat i l’investigacio, passant pels mijos de comunicacio i de les entitats culturals i de l’oci, sense oblidar al mon empresarial, aixi com de la proyeccio exterior, infraestructures i l’administracio, etc. etc. Es cert que el Sr. Pujol, Roca, etc., han tractat de desmarcar-se del document ara que ha eixit a la llum publica, pero sa trayectoria nega veracitat ad estes declaracions.

Com a tasca fonamental a realisar en tots els ambits que senyala el document en qüestio, està la d’incidir en la sensibilisacio sobre la personalitat catalana, entenent com a tal els “Països Catalans”. Per a allo es precis la divulgacio de l’historia del “Fet Nacional Catala” i del seu transfondo mitic. Del nou concepte de nacio dins del marc europeu de lo que es Catalunya, o siga els “Països Catalans”. Tambe es parla d’airejar tot allo que done fe del memorial d’agravis, descobrint-lo, constatant-lo i divulgant-lo en l’objecte de que es coneguen els fets discriminatoris i les carencies a que està somesa Catalunya.

No podia faltar en el document, la rao, fonament i meta final que es perseguix: La sobirania de Catalunya, dins del marc europeu. En eixe sentit camina. Tambe parla d’impulsar el sentiment nacional catala davant els professors, pares i estudiants, ademes de potenciar l’us de la llengua catalana entre tots ells. Exigir-lis al mateix temps el coneiximent de la geografia i l’historia dels “Països Catalans”. Controlar la formacio del professorat d’EGB i la catalanisacio dels programes d’ensenyança. Reorganisar el cos d’inspectors per a controlar la normativa de la catalanisacio.

Potenciar les Associacions de pares, en gent que tinga criteris nacionalistes. Potenciar per l’exterior la llengua catalana, aixi com tambe les associacions de professors universitaris, i les equivalents d’estudiants nacionalistes. Potenciar a personalitats d’ideologia nacionalista en els orguens rectors de les tres universitats.

En relacio als mijos de comunicacio, potenciar-los per a que siguen eficaços en la mida de que poguen transmetre el model nacional catala, extenent l’ambit d’actuacio per a que apleguen a tots els “Països Catalans”. Per a conseguir aço haura que incidir en els periodistes i tecnics de comunicacio. I per a tindre garantia de que eixa consciencia nacional siga real es tindra que introduir gents en els puestos claus, en estos mijos, que tinguen consciencia nacionalista.

En quant a la proyeccio exterior donar a coneixer l’existencia de Catalunya, els “Països Catalans” en tot lo mon, especialment Europa. Tambe hi ha que estretar els llaços entre tots els “Països Ctalans”, i conseguir que Barcelona siga la capital economica, comercial i turistica-cultural del Mediterraneu del Gran Sur Europeu.

Aço no es pot considerar com a un proyecte de futur a estudiar. Es una realitat constatà dia a dia. Es un programa que ya fon posat en practica per Prat de la Riba, des de la Presidencia de la Mancomunitat de Catalunya. Hui, ses epigons, a soles han tingut que seguir desenrollant-lo i adaptant-lo a tenor de les circunstamcies, cosa que estan fent des de fa moltes decades.

L’unica novetat, si cap aixi considerar-la, es l’exit que ha supost com a producte d’exportacio, tant pel resto d’Espanya com per l’extranger quina promocio a nivell universitari es evident, com evident es el fet palpable de sa proyeccio en aquelles zones a absorbir. I tambe el que siguen les mes altes instancies d’estes Comunitats –governs autonomos i universitats, organismes que inciden directament en la societat- els promotors i “gendarmes” de que es cumplixen els “diktats” filologic-politics del pancatalanisme.

Aixi es fa bona la sentencia del comentariste i escritor frances Francois Revel, replegà en son llibre “El Conocimiento inutil”. “No es la veritat sino la mentira la força que mou a la societat del nostre temps i son certes persones i certs mijos –i certes institucions, afegim- els que manipulen l’informacio hasda aplegar a llegitimar, gracies al prestigi de que gogen, estes mentires flagrants”.

I en esta lluita que tenim mampresa algunes gents de Valencia, com en atres Comunitats, toma cos la de Davit contra Goliat. Esperem que tinga el mateix fi que aquella.

domingo, 15 de noviembre de 2009

VALENCIANISME SOCIO-CULTURAL Y POLITIC (II)

Pep Guillen y Milla
Juny del 2003

Com a introduccio crec que no dec extendre’m mes i val lo referit i, per tant, dec de centrar-me en els següents punts en els que he classificat les meues reflexions:

1. Idiosincrasia de la poblacio valenciana
2. Els valencians i ses senyes d’identitat
3. Els valencians i la politica
4. Els Partits Politics
5. Les Associacions Culturals
6. El mon de les Falles
7. Necessaria conscienciacio dels Valencians
8. Cridamente a la societat valenciana

1. Idiosincrasia de la poblacio valenciana:

Baix el meu punt de vista, crec que la poblacio actual de la terra valenciana està dividida en diferents grups. Encara que considerem que hi hasquen mes, podrien resumir-los en els següents.

Els habitants auctoctons valencians: Els que els seus arraïls venen des de temps inmemorials, naixcuts valenciaparlants: son els naturals de les nostres terres valencianes quins arraïls es confundixen en l’orige dels temps. La seua personalitat està formà per la solapacio de diferents cultures procedents de gents invasores: ibers, fenicis, grecs, romans, visigots, musulmans, jueus, cristians, estos ultims subdividits en cristians vells i nous com a consequencia de la –obligà o no- cristianisacio dels musulmans i jueus poblaors de les nostres terres.

Com poguem facilment deduir, el poble valencià es un poble obert a un sinfi de etnies foranees i allo, potser, haja segut l’orige de la transformacio de la seua personalitat que es caracterisa com molt oberta al mon, acollidora i assimilaora de tot allo que de bo per a la seua supervivencia portaven els estrangers. No obstant, la base de la personalitat valenciana, es caracterisa per una gran capacitat de treball, un gran amor per la seua terra, que es la que li dona de menjar, i una gran dedicacio al cultiu de l’art representat per totes les branques de la cultura.

Els naixcuts en les terres valencianes de pares inmigrants: Es molt comprensible que gents d’atres terres, tant espanyoles com estrangeres, acudixquen a les terres valencianes moguts per la sana intencio de trobar una millor calitat de vida que en els seus punts d’orige. Especialment han inmigrat en temps que podem dir recents -cents anys aproximadament- gents d’Arago, Castella, Andalucia i atres punts de la peninsula que crec son de menor consideracio en quant al numero d’inmigrants.

Valencia sempre s’ha distinguit per l’acolliment dels inmigrants sense cap de recel. Mes encara, obrint les portes de les seues cases i tractant de fer que aquells que opten per una vida millor en la nostra companyia es trobem com en la seua propia casa. Estos inmigrants ya ne tenen, a hores d’ara, descendencia en una o dos generacions. Gents que per lo seu natalici en les nostres terres son valencians de fet i de dret, encara que llogicament, estiguem molt influenciats pels origens dels seus pares. D’entre ells existixen grans valencians i valencianistes i, per contra, atres que no han aplegat a obtindre una conviccio, o no han volgut o reconeixer la cultura valenciana perque la llavor de l’amor per la seua patria no ha segut degudament regà.

Els naixcuts en les terres valencianes castellaparlants: Valencians de ple dret, com els ades nomenats, pero en una concepcio del valencianisme llingüistic diferent dels naixcuts en les zones valenciaparlants. No per allo menys amaors de les seues terres i tradicions culturals, encara que en gran part prou diferenciaes especialment per la naturalea de la llengua en la que s’expressen.

La diferenciacio d’abdos zones geografiques -la valenciaparlant i la castellaparlant- de les nostres terres no es ni mes ni manco que com a consequencia de la distribucio provincial politicament promoguda, anexionant terres castellanes al Regne de Valencia. No obstant aço els habitants d’estes zones, encara que castellaparlants, es considerem en sa major part com a valencians de fet i de dret.

Hui, com a conseqüencia de la instauracio de la democracia en l’Estat Espanyol, la Constitucio Espanyola i l’Estatut d’Autonomia amparen a tots els habitants de Valencia, Castello i Alacant dins del marc territorial de lo que politicament se denomina com a Comunitat Valenciana.

Els que procedents d’atres terres de fora de les espanyoles han triat la nostra terra per diferents motius: Hui en dia, des de fa molt poquets anys, cinc o sis, deu a lo sum, estem assistint a l’aplegà a les nostres terres valencianes d’un sinfi d’inmigrants procedents practicament de tots els continents del mon: araps, subsaharians, orientals, llatinoamericans, rusos, rumans, etc., que fugint de la pobrea i manca de treball existent en els seus països, recalen en la nostra terra en busca de majors nivells de vida i inclus d’una dignitat que en molts casos no se li reconeix en ses terres d’orige.

Este segment inmigrant recala en les nostres terres valencianes portant un bagage cultural d’orige i, segons els casos, estan mes o manco decidits a assimilar la cultura autotocna valenciana. L’escolarisacio obligatoria dels chiquets els subsumis en una cultura que desconeixen totalment i, per tant, aliena als seus arraïls, produint-se dos situacions: l’assuncio de la nostra cultura o el rebuj de la mateixa. En el primer cas possiblement assistiriem a una acceptacio lliure i voluntaria, resultant -en el mateix cas que els originaris d’atres terres espanyoles-, molt favorable la seua integracio per al reforçament del seu benestar social i, en el segon cas, a que la nostra cultura no recale en la seua forma de pensar i, al desapareixer l’obligacio de l’estudi, els esvare tot lo nostre, recluint-se i tancant-se a tota cultura valenciana i, especialment, a la llengua valenciana propia dels valencians, encara que la meua opinio al respecte es prou clara: preferixc que no asumixquen la cultura i llengua oficial que se’ls dona perque no es la propia dels valencians, al menys mentres persistixquen les actuals tendencies catalanistes en l’administracio valenciana.

No obstant esta subdivisio o grups que he considerat oportu reflexar en estes reflexions, tinc que dir que molt possiblement, n’hi hauran atres sensibilitats o grups dins de la nostra terra valenciana, pero crec que els que comente son lo suficientment representatius de l’actual situacio sociocultural de la Comunitat Valenciana.

REAFIRMACION VALENCIANA

(38) Consideramos –dice A. Ubieto- que la lengua romance hablada en el siglo XII en Valencia persistió durante el siglo XII y XIII, desembocando en el “Valenciano medieval”. Sobre esta lengua actuaría en muy escasa incidencia la de los conquistadores, ya que, como he señalado en otra ocasión, el aumento de la población del Reino de Valencia no llegó a un 5% con la inmigración aragonesa y catalana. Y esta inmigración iba aproximadamente mitad por mitad... (Archivo del Reino de Valencia: Llibre del Repartiment)

A esta “lengua romance” la llaman Valenciana los escritores que la utilizan (Antonio Canals, Jaume Roiç de Corella, Ausias March, Vicente Ferrer, Sor Isabel de Villena, etc. ...). Joanot Martorell y los literatos valencianos más libres de espíritu adoptan el termino: “la vulgar valenciana llingua”. Antonio Ubieto Arteta.


(39) “La llengua –dice el P. Fullana (1916)- te vida independent, lliteratura propia y pot formar part de la seua historia d’evolución morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no por tindre vida independent, ni molt manco lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valencià es un pur dialecte: eixos no han llegit nostres clasics dels sigles XIV, XV, XVI y XVII”.

“...Es llengua valenciana la parlada en la major part de l’antic Reine de Valencia y perteneix al grup romanic de les llengües inflexio-indo-europees, germana del castellá, frances, Italia, etc”. Pare Fullana (1919).

DE LA MEUA CATACUMBA (y V)

Autor: Miquel Adlert Noguerol (q.e.p.d.)
Valencia, 1984

25) No es deu dir pels malintencionats o ignorants, ni creure per ningu, que es fa politica quan es defen la valencianitat sense adherencies canceroses. Perque la valencianitat no es una idea politica sino un sentiment patriotic, com ho pot ser l’andalusitat, la galleguitat, l’aragonesitat... i es diu la hispanitat. Lo que si que es fer politica es lo que fan els que ataquen a algun d’estos sentiments patriotics.

26) Pense en horror si -¿per l’accio de patricis de ponent o tramuntana?- arribara un dia en que, per algun patriota supervivent, es podrà fer un requiem per la Patria Valenciana.

27) ¡Pobre del patriota valencià que es amant de la veritat!

28) Es curios lo que, per lo manco a molts, sol molestar l’Historia. Perque poques coses hi ha mes mal tractaes, manco respectaes i mes falsejaes.

29) Es una pervensio insolita i contra natura servir-se de la ciencia i de la cultura en contra de la Patria.

30) Hi ha qui en lloc de parlar deuria d’anar a pasturar. Segur que el lector ya ha pensat noms.

31) Tots els que ara som valencianistes, aixi com els anteriors a nosatros, nos ferem valencianistes sense “alfabetisacio”. Ningu de nosatros no havia anat a cursets de llengua valenciana. Pero teniem els llibres de totes classes i materies (principalment de poesia) que s’havien publicat “sense haver segur alfabetisat els autors”. Com tambe “sense haver segut alfabetisats” els posteriors (entre ells nosatros) nos feren valencianistes per “culturisacio” de la llengua valenciana que representaven els llibres que nos trobavem publicats. I per culturisacio i no per alfabetisacio es el valencianisme existent en l’actualitat.

Com sense alfabetisacio tinguerem el sigle d’or de la nostra llengua valenciana que supongue un altissim grau de “culturisacio”. Perque no s’oblide que es la cultura i no l’alfabetisacio qui dona categoria a una llengua. Sense “alfabetisacio” fon la nostra portentosa cultura que centra el sigle XV.

32) No deu oblidar-se que “evolucio” pot ser –i ho es molt correntment- nomes que un eufemisme, un “camouflage” de traïcio.

Continuarem…

LOS ENEMIGOS DE VALENCIA

EL PUEBLO DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Jueves, 20 de junio de 1.907

La prensa catalanista anda estos días muy preocupada organizando la expedición de “segadors” que ha de desembarcar en el puerto de Valencia el día 29 a las diez de la mañana, para dar el abrazo fraternal a la trinidad pepino-vinatera que pretende regenerarnos entre calabazas, alcohol y lanas.

Y con ocasión de ello nos endilgan sus correspondientes chinazos en un castellano pésimo, que necesita ser leído varias veces para poder entenderlo. Son enemigos hasta del idioma estos cerebros de primera, y se necesita un poco de buena voluntad para poder descifrar sus logorreas que se agitan en un mar de proposiciones inútiles.

Pierden el tiempo los periodistas catalanistas al escribir en la forma que lo hacen, porque el ambiente contrario a este viaje de señores egoístas no se puede deshacer. Hay varias razones para manifestarse hostilmente en día de su llegada, y ciertamente no escapan a la vista de los jefes solidarios, por cuanto ellos no se arriesgan a venir, considerando que tal viaje, además de revelar un cinismo estupendo, es una burla cruel que se hace a esta región, victima siempre de los brutales aranceles proteccionistas.

En primer lugar conviene dejar sentado que los que a bordo del “Brasileño” llegarán el 29 no son catalanes, son catalanistas. Aquellos son apreciados en Valencia, como ha dejado ya de modo explicito probado esta culta población recibiendo amorosamente a cuantos hijos de aquella región vinieron en calidad de forasteros o visitantes. Ahí están para no desmentirnos el viaje que hicieron los coros Clavé y cuantas veces vino la Banda Municipal de Barcelona, en que todos rivalizamos en agasajar y obsequiar a los que eran nuestros huéspedes.

“La Tribuna”, el ex diario canalejista, quiere, pasándose de lista, hacer ver que en Valencia el partido republicano de la Unión es enemigo de Cataluña y de los catalanes. Se equivoca, y permítanos el colega catalanista que le digamos que eso es una habilidad trasnochada propia de los tiempos en que imperaba el progresismo histórico; aquí. Señores de “La Tribuna”, de lo que se es enemigo es de esa amalgama Solidaridad, en la que ingresaron todos los partidos que tuvieron en mas estima la ambición que la dignidad, todos los personajes y personajillos que apreciaron mas el odio y el despecho que el pudor.

Cataluña y el pueblo catalán tienen en Valencia y en nosotros unos admiradores entusiastas, porque sabemos apreciar la virilidad de una región que sabe trabajar progresivamente haciendo un buen uso de sus altas virtudes cívicas que sabe concretarlas en obras tan sublimes como la Casa del Pueblo.

Pero la desviación del carácter catalán, ese sentimiento mezquino que no mira mas que al cajón y aprovecha todo movimiento para dar satisfacción a su sed de avaro, a su avaricia, en una palabra, sin pensar que ello puede redundar en perjuicio de otras regiones, es lo que inspira nuestra antipatía, nuestra repulsión y nuestro odio.

¿Cómo se ha de odiar a Cataluña si ella, junto con las demás regiones, integra la nación que tan desdichada hicieron los desgobiernos de los políticos monárquicos? ¿Por qué se ha de ser enemigo del pueblo catalán, si éste como el valenciano, el andaluz, el gallego, el castellano, fue a morir pacientemente a la manigua cubana en los barcos de ese gran chupóptero catalanista marqués de Comillas? ¿Acaso este pueblo catalán no sufre las implacables persecuciones de unas leyes burguesas, y no padece iguales tiranías en Barcelona que en el resto de España?.

Todos somos hermanos en injusticias y todos soportamos los dolores que producen los irritantes privilegios, de los que son primeros en disfrutar los personajes motores de Solidaridad Catalana, y a todos nos interesa luchar porque termine el régimen de aprobio y desigualdad que tiene aherrojada y humillada a la nación española.

Valencia de lo que es enemiga es de una conjunción catalanista, que no se reúne para otro fin que para la consecución de unos aranceles proteccionistas que salven los intereses de unos cuantos, aun cuando ello ocasione la ruina de los productos de las demás regiones. Valencia acepta la lucha económica en la libre concurrencia de productos noblemente, justamente; pero lo que considera indigno, y más que indigno villano, es la hipocresía de encubrir las aspiraciones egoístas con la máscara de un partido potaje que llegó al Congreso para desleírse en verborrea vulgar y ridícula.

No, aquí no se odia a Cataluña ni se tiene como catalanes a los que vienen el día 29; se les juzga como catalanistas, como enemigos de los intereses de nuestra región y por eso consideramos un delito de leso valencianismo el recibirlos con palmas y vítores.

No hay que confundir los términos, señores de “La Tribuna”. Los catalanes son nuestros hermanos, y éstos siempre tienen nuestros brazos abiertos; los catalanistas son nuestros enemigos y como tales les hemos de tratar y recibir.

Dicen que vienen a acabar con el partido que sigue a Blasco Ibáñez, a terminar con su obra y con su influencia, y para ello reclutaron a todos los carlistas recordándoles que ahora es el momento propicio para vengar la pedrea contra la peregrinación, el recibimiento a Cerralbo y las diatribas del ilustre novelista contra el partido vergüenza de España.

No saben siquiera engañar a la gente. La peregrinación catalanista cubre a una bandada de facciosos carlistas, y Valencia demostrará el día 29 que odia tanto a los súbditos de Carlos Chapa como a los catalanistas insultantes.

Ya verá “La Tribuna” como no tenemos que apuntar ningún fracaso ni tomamos tizas de tila. Eso queda para los que huyen vergonzosamente de San Sebastián corridos a bofetadas y a puntapiés.

viernes, 13 de noviembre de 2009

MANIFESTACIONES PUBLICAS

Por: Pepe Guillén Milla

En (de Albiñana...) Vicente Ramos insiste en detallarnos lo que fueron algunas de las manifestaciones públicas entra de los intereses que perseguían los políticos catalanistas. O sea, la mayoría de los que integraban el “Plenari” y de los que posteriormente se conjuraron para confeccionar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y nos dice…

“Manifestaciones Públicas. Durante el corto y divertido febrero, dos grandes grupos de manifestantes se pasearon y vociferaron por las calles de Valencia. Uno, el 8, organizado por pesoistas y comunistas; otro, el 10 por la “Coordinadora Nacionalista i d’Esquerres del País Valencia”. Aquellos enarbolaban la bandera del 151; estos abominaban tanto de la 151 como de la 143 (se refiere a los artículos del estatuto de autonomía que debían de aplicarse a la Comunidad Valenciana). (No se pronunciaron sobre la 144.) “Las vías constitucionales –dijeron los segundos- son vías muertas para nuestro autogobierno. Con la falsa polémica 143-151, el bloque reformista, (derecha e izquierda) pretende hacernos entrar en el juego constitucional para ofrendar nuevas glorias a España (…). Nosotros no queremos construir España: queremos reconstruir nuestro País. Estos paisanos que no españoles estaban encabezados, entre otros, por Francisco de P. Burguera, Vicente Ventura, Jorge Olcina, Carlos Dolç, Francisco Candela, Vicente Badía Marín… ¡Todos muy adictos a la Constitución!"

Esta es una prueba insignificante de las manifestaciones callejeras que vendrían después, tanto por estamentos o seudopartidos catalanistas, disfrazados con el aura del valencianismo político, como de organizaciones valencianistas, entre las que más se distinguió fue la Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia.

Todas las manifestaciones que se han convocado por los estamentos pancatalanistas en nuestra ciudad y en otras del resto de la comunidad, han sido organizadas para defensa del estatuto, pero de una defensa orientada a que nuestra comunidad, nuestro Reino de Valencia, no fuera absorbida dentro del estrafalario proyectos de los Países Catalanes. O sea, pancatalanismo puro y duro.

Las manifestaciones organizadas dentro y fuera del ámbito de nuestra Comunidad convocadas por las entidades culturales valencianistas, que no por los partidos políticos, que en toda su existencia democrática jamás han organizado, ni siquiera convocado manifestación alguna dirigida a la defensa de nuestras señas de identidad y de nuestra historia como pueblo diferente y diferenciado del resto de los de España.

Aquí tenemos dos bien diferenciadas actitudes, la valencianista y la pancatalanista.

De todas las manifestaciones las de mayor presencia de ciudadanos han sido las convocadas por las entidades valencianistas, en las que no hace falta pagar ni autobuses ni bocadillos para que la gente se vuelque en nutrir las mismas. Por el contrario, las pancatalanistas siempre se han distinguido por el escaso número de participantes a pesar de que han sido traídos en autobuses, incluso de Cataluña, y con la comida pagada. Mucho ruido, pero pocas nueces.

Las manifestaciones valencianistas siempre han sido agraviadas con la presencia de buen número de efectivos de la policía nacional que, tanto de uniforme, como de paisano, siempre han estado atentos a cualquier desmán que pudiera producirse, tanto a favor del motivo de las manifestaciones como en contra de las provocaciones de elementos catalanistas que siempre han merodeado por los recorridos autorizados previamente por los delegados del gobierno de España.

Los valencianos, los que defendemos nuestras señas de identidad y para lo que nos hemos manifestado, siempre estamos denostados. La policía se emplea contra nosotros, en ocasiones, excesivamente. Los medios de comunicación no se hacen eco del gran numero de manifestantes a favor de la causa valenciana y los estamentos comunitarios, o sea el gobierno autonómico, fuere del color que fuere, jamás se han eco de la voz de la calle. Muy al contrario, siempre han contribuido económicamente con las organizaciones catalanistas cuando las entidades valencianistas, -las beligerantes, claro, las mansas aunque poco han recogido algunas migajas- , jamás han obtenido ni ayuda ni reconocimiento a la labor reivindicativa y de la defensa de nuestra historia y de nuestra lengua valenciana.

A pesar de ello. A pesar del gran número de valencianos que siempre han nutrido las manifestaciones valencianistas, el voto en las urnas siempre se ha decantado por los dos partidos mayoritarios: PP. y PSOE., ambos netamente catalanistas y culpables de la difícil situación por la que hoy atraviesa nuestra Comunidad, tanto en el aspecto económico, como, en el que más duele a los valencianistas, al aspecto cultural. La traición es constante, la ofensa a los valencianos es total y la inmersión lingüística que nuestros hijos y nietos están sufriendo aún los centros escolares, universidades y todos aquellas instituciones que dependen del gobierno autonómico, es el objetivo más significativo de la colaboración incondicional que nuestros políticos ofrecen a sus “socios” catalanes.

PANCATALANISME: GENESIS I EVOLUCIO

Per: Ramon Garcia Hernandez
Noviembre 1992

LAMENTS D’AZAÑA EN SES MEMORIES DE GUERRA

El 24 de setembre de 1932 Azaña aplegà a Barcelona, al saludar-li Macia, li diu que: “en la concesio de l’estatut evitava una guerra entre Catalunya i Espanya”, Azaña li contestà: “El vostre himne historic es queda sense enemic a qui motejar.

Este tindria temps de reflexionar hasda el moment de sa mort produida en lo seu obligat desterro en Montauban (Francia) en 1941, sobre el seu apoyo a l’Estatut de Catalunya. Ha soles n’hi ha que llegir ses “Memories politiques i de guerra” i “la velà de Benicarlo”, escrita esta ultima en sa residencia de La Pobleta en Valencia. Estes ne son lo seu vertader testament politic. En ell dona a entendre l’amargura de la guerra civil, aon subyaç el convenciment de l’exclusivisme nacionalista i de sa postura irritant i mendaç. Repleguem algo al respecte que apareix en elles.

3 de maig de 1937. “que per moltes i molts molt grans i encadaloses que hagen segut les proves d’insoliratirat i desafecte, d’hostilitat, de “chantajisme” que la politica catalana d’estos mesos ha donat front al govern de la Republica...” (pag. 58). “El major obstacul per a l’accio del govern serà la politica tortuosa dels homens de la Generalitat; (...) ara posaran mil trampes i estaran amagats en espera d’una ocasio” (pag. 59).

3 de juliol de 1937. “Pi i Sunyer, Alcalde nominal de Barcelona es u dels pocs politics catalans en que es podia parlar noblement”. I mes avant dirigint-se a Pi diu:” ...en el fondo n’hi ha sempre una camaraderia entre catalans, en virtut de la qual mai es barallen uns contra atres seriament” (pag. 122-122).

28 de juliol de 1937. “La carta (de Companys) en un sintoma. Repetidament l’he dit al president del Consell i al govern en ple que les gents de la Generalitat..., tractaran de promoure un conflicte, en quant trobaren un pretext per a parlar de la catalanitat ofesa o de les llibertats chafaes, etc. etc. I en una ocasio propicia. “Lo millor dels politics catalans es no tractar-los”.

9 d’agost de 1937. “El president del Consell, recientment aplegat de Barcelona vingue a contar-me ses conversacions en aquells senyors. L’impresio de Negrin es desagradable. Moltes queixes d’ells per coses menudes, imposibilitat de concretar res formal. Lios; paraules, falsetat” (pag. 213).

13 d’agost de 1937. “Companys i atres se lis acaba l’estupida comedia de que les terres aragoneses les haja conquistat Catalunya per a la Gran Catalunya”. (pag. 218).

10 de setembre de 1937. “Estes llinees hem fan recordar algunes atres circunstamcies d’aquella desbaratà expedicio naixcuda de la tartarina vanitat, petulancia i desvarià ambicio d’alguns politics barcelonins.” “Alguns, en Barcelona, havien per lo vist decidit aprofitar l’ocasio per a construir la “Gran Catalunya”, sometint a les atres provincies proximes. Vollgueren conquistar Arago, tambe les Balears. Bayo em telegrafiava tots els dies contant-me els progresos de l’expedicio que hi havia mampres “per orde de la Generallitat de Catalunya”. En atres comunicats es dia que conquistava les Balears per a Catalunya, Quan desembarca, demanà cent banderes catalanes (...) Megalomania i egoisme".”(pag. 269-270).

19 de setembre de 1937. “ Des de usurpar-me (i al govern de la Republica en qui ho compartix) el dret a l’indult, cap a baix, no s’han privat de cap de transgresio, de cap invasio de funcions. Assaltaren la frontera, les aduanes, el Banc d’Espanya...Volgueren conquistar Arago, decretaren l’insensata expedicio a les Balears, per a constituir la Gran Catalunya, de Prat de la Riba” (pag. 291). “Per lo vist es me facil fer una llei, encara que siga lo seu estatut, capaç de satisfer les aspiracions de Catalunya, que arrancar la raïl psicologica del recel, de la desconfiança, de les emulacions vanidoses i, sobre tot, la raïl d'eixe sentiment depriment de poble incomprendit i vexat, que obstenten alguns de vostes” (se ho diu a Pi i Sunyer). “En el temperament que tinc, si yo fora catala, eixe sentiment m’avergonyiria” (pag. 296)

20 de setembre de 1937. “Prieto, a Pi i Sunyer li ha soltat aço: “Mire voste: yo soc d’una franquea brutal. Tot lo que passa en Catalunya prove de que vostes estan governats per un malalt com Companys, i per dos miserables canalles con Tarradellas i Comorena incapaços d’una accio noble, me diu” (pag. 299)

20 d’octubre de 1937. “Els catalans l’han indicat (a Negrin) que, una vegà el govern en Barcelona podria fer-se una modificacio, reduint-se el numero de consellers de la Generalitat i aumentar-se el de ministres catalans en el govern de la Republica. ¿Ho veu voste? –li dic a Negrin- ya ixen les combinacions. Son com l’hedra. Se li pujaran a voste per les cames hasda envoltar-lo” (pag. 333). (J. Boronat Gisbert. “Max Aub, Azaña i els catalans”. “Murta nº. 17, oct. 1979. Pag. 6,7 i 8 (El proyecte de recatalanisacio...)