lunes, 27 de junio de 2011

ATRE VALENCIANISME POLITICJoan Ignaci Culla  26.06.11
Final del formulario
Les eleccions del 22-M demostren que el valencianisme politic s'enfronta a un final de ciclo. Les forces estrictament valencianes han obtingut un rotunt fracas. Els ciutadans han donat l'esquena a UV i la seua aposta per una tercera via tendent a establir llaços en el catalanisme, com el d'assumir l'autoritat de l'AVLl. Pareguda desfeta ha patit CV, en un discurs arnat i a la dreta del PP. Lo que demostra que, per a copies ya estan els originals. En quant a UV que dir, pareix que el carrec va lligat a la traïcio i l'afonament mes si cap del partit. L'ultima, gracies al seu president Miralles, va ser la de no presentar-se als comicis per a major gloria del seu nou protector: Camps.

Aixina i tot seguix sent cert que la Comunitat Valenciana necessita un partit valencianiste, mes si cap en una Espanya que camina en la practica cap a una federalisacio. Perque no es cert que formacions que se travestixquen de valencianistes ho siguen. I eixa ha de ser la primera missio: desemmascarar-los.

Es el cas del PP, que despres d'haver creat una Academia que renega de la nostra principal senya d'identitat, despres de permetre que els mijos de comunicacio publics apunyalen fins a dessagnar la llengua valenciana, i despres d'afavorir la dogmatisacio catalanista en la escola, no dubte en embolicar-se en la senyera o en reinagurar per enesima vegada la seu de Lo Rat Penat en la equiescencia del seu solicit president.

Es el cas tambe de Campromis, la 'marca blanca' del Bloc, un partit criat en les faldes de CiU. Ha conseguit el seu major exit ara, aixo si, a costa de mostrar un discurs orfe de mensages catalanistes per no espantar als votants. La seua verdadera cara la mostraren en la mateixa nit electoral, alliberats ya pel resultats, rodejats de banderes que no son precisament les de nostra terra.

Pero no n'hi ha prou en llevar els caraces als impostors. No tot pot ser culpa dels atres. El valencianisme politic te que fer autocritica i vore a on ha fallat. Per a escomençar, necessita urgentment una reunificacio, de la que han de quedar al marge personages que han demostrat en el seu passat que estan disposts a canviar el seu ideal per una nomina. I es necessita tambe un proyecte que done respostes a la societat valenciana, en financiacio, en infraestructures, en politiques d'ocupacio, en defensa del mig ambient, en drets socials..., que formen, igualment, part de les nostres senyes d'identitat com son la Senyera o la llengua. Un proyecte clar i revindicatiu, autonom, que ilusione i que reemplace a eixos atres proyectes que enarbolen els que consideren que la Comunitat Valenciana ha d'estar al servici dels interessos de Madrit o Catalunya.

Ha de ser un proyecte en el clar proposit de govern. S'ha d'acabar lo de servir de clossa per a que els que sempre han governat continuen fen-ho. S'ha d'acabar lo d'actuar com clau per a que atres obriguen la porta, la seua porta, eixa que no mes conduïx a la fustracio i a l'engany.
I te que ser un proyecte que transmeta honestitat i professionalitat, alluntat dels 'Bigotes' i els 'Eliseus'. En definitiva, un proyecte que recupere la consciencia de poble i nos faça sentir orgullosos de ser valencians.

Molt de treball queda per fer per a revertir la situacio. Hi ha qui creu que el valencianisme politic ha entrat en una estacio d'arribada. Hi ha qui el veu en via morta. Pero eixe valencianisme en el que creem i al que aspirem conta hui en un actiu com mai havia tingut abans: una generacio de jovens preparats i ilusionats per a regenerar-lo, per a corregir els errors que atres hem comes en el passat. Ells son la locomotora que demana pas i que posa les coses en el punt de partida. El valencianisme politic ha mort, es veritat. ¡Vixca el nou valencianisme politic!

sábado, 25 de junio de 2011

LES RONDALLES DEL PARE GUINOT

LA CHIQUETA DE LES CASTANYOLES.

Una volta era un chiqueta que li dien Maria Roseta. Sos pares tenien una horta en que conreaven flors. La chiqueta anava tots el dies a l’horta i cullia flors, i sa mare les venia en una paradeta en la plaça.
Un dia va vore en el jardi una rosa diferent a les atres per sa hermosura, i li dolia cullir-la, per lo que la va deixar estar.
Al cap d’uns dies va vore que la rosa era encara mes bonica, i és que en ella estava amagada la reina de les flors.

A l’acostar-se la chiqueta al roser per a olorar la rosa, se li aparegue dita reina i li digue: Roseta, com m’has perdonat la vida, vullc donar-te un premi: demana'm lo que vullgues que te ho concedire.
Roseta no sabia qué demanar, pero al instant va recordar que en la fira volia unes castanyoles i se va quedar en el desig, perque sa mare no va valer comprar-li-les, per lo que respongue: vullc unes castanyoles, ben alegres i repicadores.
Al moment la reina de les flors, li posà en les mans unes castanyoles, tan alegres que tots els que les sentien repiquetejar no podien deixar de posar-se a ballar.
La reina li va dir a la chiqueta que aquelles castanyoles eren magiques i que, al sentir-les tocar, totes les persones de be sentirien ganes de ballar.
La chiqueta de moment s'en ana a sa casa, pero el día siguient se va dirigir al mercat, a vore a sa mare, i pel cami se li va ocorrer tocar les castanyoles.
Al instant se van posar a ballar tots els que passaven pel seu costat.
En aixo un hortola, que Roseta va encontrar pel carrer, li va dir: amaga eixes castanyoles, que em fas ballar sense ganes, perque, lo que tinc yo, son motius per a plorar.
Maria Roseta se les va alçar en la boljaca del devantal, i li va preguntar a aquell home qué es lo que li passava.
L’hortola li va contar que anant ell en companyia del seu fill en un carro ple de taronges, per a vendre-les en el mercat, els van eixir uns lladres, que no sols robaren les taronges ,sino que ademes secuestraren al fill, i tingue que pagar per la seua llibertat un important rescat, tant, que quedà arruinat, mes pobre que una rata, puix, va tindre que vendre els horts que tenia i hipotecar la casa en que vivien, per a pagar als lladres.
La chica li va preguntar al hortola si havia denunciat el fet a la policia, i el hortola respongue: si que ho he dit a la justicia, pera de cap de les maneres han pogut identificar als lladres.
A Maria Roseta va acodir en aquell moment al pensament una idea lluminosa: senyor hortola, va dir, ya vorà com algo ho arregle yo. Y s'en va anar al Governador, li va exposar les virtuts magiques de les castanyoles, i li demana dos guardia-civils per a apresonar als delinqûents.
Per la vespra d'aquell dia es celebrava una romeria, no llunt del poble, i quan estava la gent reunida, Maria Roseta anava per la plaça tocant les castanyoles, i per alli a on passava se posaven tots a ballar, encara que no els abellira.
Solament quan arribà als lladres, que tambe estaven alli per a vore si "despullaven" a algun incaut, estos no se posaren a ballar, fent resistencia a les virtuts magiques de les castanyoles.
Maria Roseta, recordant les paraules que li va dir la reina de les flors, de que "al sentir les castanyoles ballarien totes les persones de be", va compendre que aquells homens eren males persones, i els denuncia a la guardia-civil.
Esta els va interrogar, va descobrir en ells als lladres de les taronges i extorsionadors de l'hortola, i els va conduir esposats al calaboç.
El Governador va donar a Xaria Roseta una gran recompensa.
L'hortola va recuperar els diners dels lladres i va recomprar els horts Maria Roseta es va casar en el fill de l'hortola i en els diners de la recompensa van abrir un taller de castanyoles pero estes ya no eren magiques.
Els dos recencasats foren molt feliços, i sempre que volien fer festa tocaven les castanyoles de la reina de les flors.
Artana Estiu 1995Per Josep Maria Guinot i Galan  (q.e.p.d.)El Pare Guinot.

ALMANSA Y LA MENTIRA CATALANA


Ricardo García Moya                                    Diario de Valencia 25 de abril de 2004

La divisa emblemática de los nacionalismos vasco y catalán es la mentira compulsiva. Mienten en la lengua y mien­ten en la historia. Para eso cuentan con esa gran tropa de historiadores ciencia-ficción dedicados a la afanosa tarea de hacer histeria en vez de historia. El fílibusterismo editor, cómplice del delito fal­sario, completa el cuadro.
El 25 de abril es siempre la fecha elegida por los trileros de la historia catalanenca (los Rovireches, los Blocqueros y demás troleros...) para bajar, con sus mesnadas pardas, a insultar a los valencianos y para confundirlos, otra vez más, con el tocomocho de la batalla de Almansa: esa gran mentira que se inventaron los catalanes para enriquecerse a costa de los valencianos que fuimos, por su culpa, las ver­daderas víctimas de tan feno­menal descalabro.
A los valencianos nos gusta celebrar victorias. Al `nazionalismo´ catalán le gusta celebrar derrotas. El Reino de Valencia, victorioso tras la conquista del Rey Jaime I, celebra, con su “9 d´Octubre”, el gran triunfo de los valen­cianos sobre el rey moro. El 25 de abril nos bajan del ‘condadito’ los trileros catalanencos para recordarnos su derrota que arrastró para los valencianos la pérdida de nuestros “FURS” (derechos forales del Reino de Valencia). A la muerte de Carlos II el Hechizado, rey de España, los valencianos perdimos la Gue­rra de la Sucesión (1707) al posicionarnos, por nefasta influencia de los catalanes, a favor del Archiduque Carlos de Austria y contra el here­dero legítimo que era Felipe V el Borbón francés.
La “Gran Alianza de la Ha­ya” entre Inglaterra, Holanda y Austria había declarado la guerra a Francia y, frente a Felipe V que era el titular legítimo del trono español, las potencias europeas nos que­rían imponer su candidato, el Archiduque Carlos de Aus­tria. Cataluña arrastró erró­neamente a los valencianos a posicionarse a favor del Ar­chiduque Carlos y en contra del heredero legítimo, Felipe V.
Tuvo lugar la llamada Guerra de la Sucesión y los valencianos la perdimos: culpa nuestra por posicionar­nos por el candiadto equivo­cado. Evidentemente Felipe V hizo su vendeta que consistió en privar a Valencia de nues­tros fueros mediante el Decreto de Nueva Planta de 1717. Ahora bien, los falsifi­cadores de la historia –histo­riadores, editores y burguesía catalana- mienten y se pre­sentan como las víctimas de esta derrota cuando, pese a ser los mayores culpables, los catalanes fueron los más beneficiados de la derrota. Los realmente dañados fui­mos los valencianos.
El comisariado nazionalista y su “popaganda machine” hace culpable de todos los males acaecidos contra la Cataluña y Valencia del 1700 al famoso “Decreto de nueva Planta” (1716) del Borbón Felipe V. Dicen ellos (falsa­mente) que “Cataluña perdió su personalidad y su lengua fue prohibida”. Pura ficción y falseamiento histórico pues, como decía el historiador catalán Vicens i Vives, no existe en ningún artículo de dicho Decreto la prohibición del uso de los dialectos catala­nes. Lo único que se dice en el Decreto es que las sentencias judiciales deberían de escri­birse en castellano, pero... porque hasta ese momento se habían escrito en latín y por­que, al igual que pasó en Inglaterra, Alemania, y Francia en ese momento, se proclamaron obligatorias las respectivas lenguas naciona­les para las sentencias judi­ciales. Los dialectos catalanes se siguieron usando total­mente.
El famoso historiador cata­lán Vicens i Vives en su famo­so libro: “Aproximación a la Historia de España” nos dice: “Un Decreto de Nueva Planta echó por la borda del pasado el anquilosado régimen de privilegios y fueros de los con­des feudales. Y este desescom­bro benefició insospechada­mente a Cataluña porque le brindó las mismas posibilida­des que a Castilla en el seno de la monarquía común”...
Hasta el mismísimo cate­drático catalán Emíli Giralt dice en su manual de historia: “la Barcelona conquistada (‘por Felipe V´) era una ciudad típicamente medieval y sería difícil de encontrar un ejem­plo tan patético de inmovilismo”... Cataluña se modernizó y creció a costa del hundi­miento del Reino de Valencia pues, al poco del Decreto de Nueva Planta, se canalizó hacia Barcelona el paso de 25.000 hombres camino de la conquista de Sicilia y Cerdeña y esto hizo que se reanimara el comercio, la artesanía de confección y calzado, así como la fabricación de barcos cata­lana.
En 1718, Felipe V para pro­teger la industria catalana, prohibió la importación de tejidos de Asia y China y se empezó entonces el aumento demográfico de Cataluña que pasó de 350.000 habitantes en 1708 a 817.000 habitantes en 1787. Entre 1745 y 1770 y, gracias al comercio ultrama­rino, el puerto de Barcelona alcanzó la primacía en España: no sólo se exporta­ban tejidos y calzados, sino también el vidrio, de Mataró y el papel de Olot. Y fue a Felipe V y al gobierno de Madrid a quien Cataluña le debió el incremento del culti­vo de la viña, la exportación de vinos a América y el creci­miento de las cepas en el Ampurdán y el Penedés ¡que dieron lugar al actual cava!.. con toda su riqueza.
El muy actúal historiador Marcelo Capdeferro dice en su libro “Otra Historia de Cataluña” (pág 371): “Gra­cias a la paz y al orden y a la laboriosidad de todo un pue­blo; y gracias también a la desaparición de unas institu­ciones anacrónicas y oligár­quicas, en menos de medio siglo, se operó un desarrollo impresionante en Cataluña en todos los órdenes”. Y lo mismo opinan, además de Vicens i Vives y Emilio Giralt otros historiadores como Henry Kamen, Antonio Pons, André Laborde y el profesor Tamames.
El problema real lo tuvo Valencia quien, tan mansurrona y soguzgada ella como de costumbre, fue la más marginada y la que más per­dió pues fue esa fecha (1745) cuando el puerto de Valencia y su economía empe­zaron un espectacular declive que se prolongó durante lus­tros. Y es que como nuestro profesor de historia nos decía en clase: “La historia de Cataluña y Valencia, desde siempre, ha sido la historia de dos fieras competidoras y a lo largo de los siglos se ha visto claro que, cuando Barcelona ha subido, Valencia ha bajado. Y viceversa.” El mal económi­co y financiero no le vino a Valencia desde Almansa como los manifesteros fletados desde el Contat, cada 25 de abril, pretenden intoxicarnos. El mal le vino a Valencia –y le sigue viniendo por oleadas-, desde sus vecinos del norte quienes, como de costumbre, hicieron lo indecible por sacar ventajismo y tajada de su situación a costa de los veci­nos del sur –els “ valencianets”-, cuyo desarrollo econó­mico siempre bloquearon y si­guen bloqueando como ahora mismo con el Plan Hidro­lógico y con el AVE. Y siempre con la complicidad de esta vergonzante izquierda socia­lista antivalenciana, cómpli­ce del catalanismo burgués y enemiga del desarrollo de Valencia: ahora los socialistas nos la matarán, llenándola de salmorra y tendremos un Mediterráneo muerto.
Los tontos útiles del pasa­calle manifestero del 25-A son los que siempre traen, desde el norte, el verdadero “mal de Almansa”. Los archivos e his­toriadores catalanes decentes así lo testimonian. Los trileros, mienten. Y los tontos úti­les se lo creen.

COSERIU, LAPESA Y CHOMSKY

 
Per José Vicente Gómez Bayarri

Los dogmatismos son la antítesis de la ciencia. El gran filósofo Ortega y Gasset ya expuso lo incongruente que resulta creerse en la exclusividad de la verdad al hablar del prespectivismo de la ciencia en su obra ”El Espectador” y el poeta Campoamor dejó escrito, en unos conocidos versos, que “nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Ideas que vienen al caso para tener en consideración las declaraciones de tres grandes lingüistas que han expresado sus pareceres sobre cuestiones filológicas que tienen vigencia actualmente y pueden aplicarse a la realidad sociolingüística de la Comunidad Valenciana y ayudar a resolver el problema de la Lengua Valenciana.
1. El famoso lingüista Eugenio Coseriu, nacido en Rumanía en 1921, doctor en lingüística y en Filosofía, profesor ordinario de la Universidad de Tubinga (Alemania), titular de la cátedra de Lingüística Románica, Presidente de la Sociedad Internacional de Lingüística Románica y doctor “honoris causa” de numerosas Universidades, creador de la doctrina ligüística denominada del” realismo lingüístico”, que cuenta con numerosos seguidores en diversos países del mundo, al estudiar “Las aportaciones de la investigación histórica para el conocimiento real de la lengua” resume su pensamiento en el aserto “La lengua funciona por y para los hablantes y no por y para los lingüistas”. Para dicho autor, la dimensión futura de una lengua depende de lo que es y ha sido. Solo la historia puede considerar la realidad de la lengua más allá de la simple descripción a que lleva el estructuralismo que estudia exclusivamente un sistema unitario y estático.
2. El escritor, filólogo, académico y catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española en la Universidad de Oviedo, que fue investido doctor “honoris causa” en Abril de 1996 por el Estudi General-Universitat de Valencia, centró su discurso en la dialectología y en los problemas de los contactos de las lenguas afirmando que “ los dueños de las lenguas son sus usuarios y nunca los que desde el poder pretenden encauzarlas, imponerlas o desarraigarlas” y subrayando que “hay que dejar que las lenguas sigan el curso que inconscientemente quieran sus hablantes”. A su juicio, lo fundamental es “tener un sentido lingüístico”, entender que el lenguaje escrito debe sonar a lengua hablada, pues “una lengua escrita sin oírla es una lengua casi muerta, de libro malo, pesado”.
3. El lingüista, filósofo y politólogo norteamericano Noam Chomsky, nacido en 1928, nombrado recientemente doctor “honoris causa” por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona que participó en un ciclo de conferencias sobre “Lenguaje, ciencia y sociedad” y presentó su libro “Una aproximación a la mente y al lenguaje”, defendió que no sean los lingüistas ni los políticos los que decidan qué es lo que tienen que hablar los ciudadanos, sino que, en todo caso, se limiten a recoger la realidad lingüística de cada sociedad. Para el padre de la Nueva Gramática Generativa “a menudo las decisiones oficiales son solo colores en el mapa”, pues” la lengua no depende ni de los lingüístas ni de los políticos, sino de la gente que la usa”. Para dicho lingüista, el papel de los políticos “se ha de limitar a recoger las aspiraciones democráticas de una comunidad, respetando las circunstancias y peculiaridades de los individuos que la forman”. Chomsky mantiene que “la identidad de un pueblo hay que relacionarla con la estabilidad del poder y con la historia antes que con la lengua”.
Estas tres grandes personalidades del mundo lingüístico de la comunidad científica coinciden en sus apreciaciones con el sentir mayoritario de nuestro pueblo sobre la problemática actual de la lengua valenciana.
De estas manifestaciones se deduce que la lengua es una creación de los hablantes y no un sistema unitario y estático.
La defensa o preocupación de un idioma debe fundamentarse en los siguientes principios básicos:
1. Respeto a la autenticidad idiomática de la comunidad hablante.
2. Derecho de las comunidades lingüísticas al desarrollo de las lenguas y culturas propias.
3. La aceptación de expresarse en lengua materna.
4. La adopción, de forma progresiva, de las denominaciones usuales en las formas toponímicas y lingüísticas, partiendo de la lengua vernácula de ese territorio.

ELS EFECTES DEL "NORMALITZAT"Autor: Chimo Lanuza 
(Nomes versio en Valencià · Solo versión en Valenciano)


 Certament, la politica llingüistica que s’ha posat en practica en Valencia no ha cobert les expectatives creades –ingenuament, es pensaven els politics que tot consistia en la “Llei d’us” i au-. Despres de tots estos anys d’aplicacio de l’esmentada llei, la conseqüencia mes evident es que aumenten els coneixedors de la llengua pero disminuixen els seus usuaris. ¿I aço per que?
Una reposta clara, evidentment, es el divorç existent entre el sistema que s’ensenya en les escoles i el que es parla en el carrer. Resulta tan forçat, tan ridicul, tan antinatural parlar el tal “Normalitzat” que, a l’hora de la veritat, a soles s’utilisa en molt poques ocasions –i sempre condicionades per l’entorn-. D’entre totes les barbaritats, la mes coenta es sentir parlar a un chiquet de deu anys utilisant formes com “aquest”, “aleshores”, “esbarjo” i un llarc etcetera. El chiquet pareix d’un atre mon. Resulta tan horroros com sentir-lo declamar “La princesa está triste...” de Rubén Darío en l’afectat historionisme que tal poema sugerix.
Un atre motiu igualment important es –ya ho he apuntat en unes atres ocasions- la falta de referents utilisant eixe codic tan afectat. Deportistes d’elit, artistes, politics..., habitualment s’expressen en castella. I lo que passa; com en el cas del chiquet de deu anys, quan algun d’estos personages publics “normalitza”, el resultat es patetic de forma que ni ells mateix ni els seus seguidors son capaços d’identificar-se en eixe codic. Afortunadament, clar, per a la llengua valenciana.

No podia faltar: la nefasta politica llingüistica dels governs que hem tengut i seguim tenint en Valencia: acomplexats, castellanistes, catalanistes; gent que no li importa ni la llengua ni l’identitat valencianes, gent que te uns atres objectius en la seua carrera politica, gent que no te preparacio en el tema, gent que no te clara la seua filiacio identitaria... De tot aço, l’unic resultat possible ha segut governs que s’han dedicat a “omplir la papereta”, “fer el numeret”, intentar llevar-se el problema d’enmig. Ahi està lo llamentable del cas: el valencià, la llengua valenciana –inclus el catala i el castella-, en definitiva, la llengua, ha acabat convertint-se en un problema deixant de costat i cada volta mes arrere la seua funcio natural: ser un instrument de comunicacio aglutinador, vertebrador, identitari i referencial.

Ara be, no tot ha segut negatiu (per al pancatalanisme, clar; el valencianisme mai trau beneficis dels seus esforços). Lo que ha conseguit el “normalitzat” ha segut confondre als propis valencians, inclus a molts valencianistes. ¿Quin valencià “normal” no utilisa formes alienes al valencià comu, formes evidentment catalanes? ¿Quin valencianiste no ha dubtat mes d’una vegada davant l’utilisacio de determinades paraules, expressions, etc.? Moltes persones utilisen catalanismes sense donar-se conte i, no obstant, juren i perjuren que son mes valencianistes que ningu. 
I una atra conseqüencia: el “normalitzat” ha creat grapats i grapats de “correctors vius”. Les ultimes generacions no saben parlar be valencià, no saben escriure ni valencià ni “normalitzat”, cometen moltes incorreccions, utilisen molts castellanismes i barbarismes en general... pero si que s’han quedat en la cançoneta: “La y grega no existix en valencià”, “Nosatres està mal dit”, “Falten accents” (quan ells no en posen ni en castella”, “Aço no es diu aixina”... ¡No et fot!

RECORDANDO VIEJOS TIEMPOS


Esta es una foto de dos amigos y compañeros de trabajo hecha en un día de paella, febrero de 1972, en un campo de algarrobos de Ribarroja.

Enrique Alonso, el de la derecha, desgraciadamente ya no está con nosotros, un "footing" por la playa de Oropesa se lo llevó hace unos años. Seguro que continuará corriendo por allá arriba.

Vicente Rubio, el de la izquierda, no se por que circunstancia de la vida ha venido a parar como seguidor de mis dos blogs, cosa que me sorprendió gratamente. Espero que esta foto le sorprenda también a él.

Russafi.jueves, 23 de junio de 2011

SENYERA EN BLAU

 

Per: Josep Boronat Gisbert (q.e.p.d.)


El blau, l’heraldic “azur”era l’antiquissim color del senyoriu de Sobrarbe, primitiu nucleu del Regne d’Arago. Per aixo, les armes de l’antiga casa real d’Arago portaven la famosa “creu  d’Iñigo Arista” sobre fondo blau.

El color blau, en aquell temps, no era facil d’obtindre’s com el groc i el roig, sobre tot per a una tintoreria de calitat. Les plantes tintoreres que s’utilisaven per a l’anyil donaven colors  poc brillants i de molt bona persistencia i inalterabilitat. Per aixo, les denominacions que es donen no son molts precises. El color livit “colores livido”, dignifica color blau tirant un poc a carmesi, blau com les blaüres, un poc amoratat. Color que, destenyint-se, quedava un blau desvait, blau cel.

Pere II el Cerimonios, honrant al seu renom, donava molta importancia als detalls heraldics i vexilografics, sent en ell una especie d’obsessio el protocol i el cerimonial, conscient sempre de la seua potestat per a canviar o afegir al seu arbitri els signes heraldics i vexilografis dels seus subdits.

El dia 12 de març de 1348, des de Valencia, concedi a Borriana, per la seua fidelitat al rei contra la discola noblea aragonesa de l'Unio, quant es conté en el document que, en lo substancial, diu textualment: “Per la present carta nostra otorguem, volem i manem que la bandera de la dita ciutat s’aumente en la part superior. Tal afegit ha de tintar-se de color livit (“colore lividus intingetur” en el llati original”, o siga en el mateix color en el que els antics reis d’Arago, ilustres progenitors nostres, posaren en les seus senyals de victoria; i en l’afegit del dit color, siguen pintaes o brodaes o estampaes tres corones reals de color d’or, com a signe de fidelitat...”.

Pere II distinguix a Borriana per l’ajuda que d’esta ciutat obtingue per a vencer als castellans en Mislata, com hem vist ya.

De la mateixa manera, Pere II v’agrair i va distinguir tambe a Valencia pel seu exit en els assedis patits per la ciutat, dels que ixque victoriosa en 1364.

El document real d’esta distincio i agraïment s’ha perdut; pero consta historicament de modo indirecte, pero indubtable, que fon expedit entre 1364 i 1377, com podem comprovar per quant seguix:

En l’Archiu Municipal de Valencia, en el “Manual de Consells i Stabliments”, anys 1375 a 1383, n. 17 f. 87 r, es troba un acort del Consell de 10 de març de 1377 que diu: “Aço enadit, que en lo senyal Reyal de cascun dels dits Cinch segells, al cap subira, sia feta corona, per dos raons: la primera, car la dita Ciutat es cap de Regne; Majorment e la segona, Car lo molt alt senyor Rey ara Regnant, per son propi mootiu e de sa mera liberalitat, tenint-se, aixo com fon sa merce, per molt servit de la dita Ciutat, senyaladament en la guerra de Castella prop passada, specialment en les dos setges, e pus principalment en lo segon e darrer daquells tenguts sobre aquella per lo Rey de Castella,  enadì (afegí) la dita corona al dit senyal e per mayor certificacio e memoria, lo dit senyor, ladonchs e de ladonchs a ença, continuament en les seues Reyals letres  que ell signa de sa ma, ço es lo seu titul on se diu Rey darago, de Valentia, etr. En la L.que es mijana letra daquets nom Valentia, pinta de sa ma una corona per tal forma Valentia”. (Sobre la “l” esta dibuixà una corona).

Com podem vore, per esta decisio burocratica d’actualisacio i forma dels sagells que utilisaven els juges i escrivans de Valencia, apareix de modo indirecte, pero clar i indubtable,  la referencia a la concessio de la corona, com a simbol de distincio i agraïment, en la seua senyera.

No podem oblidar que, en la redaccio de documents d’eixa epoca, imperava el sistema de formularis, utilisant termens semejants en resolucions de casos pareguts.

I aixina s’inferix naturalment d’aço que la concessio referida a la Senyera de Valencia fora, en text, molt similar  a l’otorgà a Borriana. El rei Pere II de Valencia el Cerimonios considerava el blau com el color apropiat per a pintar o brodar els signes de victoria i llealtat. Es coherent que la corona campejara sobre la franja tenyida "colore livido"” de blau, formant la peça heraldica honorable de primer orde, el “cap” concedida simultaneament, si no la tenia ya.
Per tant, des d’aquell temps, sigle XIV, com a minim, la Senyera de Valencia, per merits propis i –notem-ho- per ser Cap del Regne duya el blau i la corona en la part superior o “cap sobera”.

Per Cap del Regne, i com a Cap del Regne. Facen vostes la deduccio.

¿PRINCIPAT?

 
Autor: Domingo Gimeno Peña
En l`edad mija se van crear els principats; eren tituls nobiliaris que tenien per missio donar prestigi inclus en alguns casos importants, rendes als futurs reis. El titul de princip significava ser l´hereu oficial de la corona.
L´any 1301, el rei Eduart I d´Anglaterra va nomenar primer princip de Gales a son fill Eduart, com a successor seu, sent l`actual princip Carles, el numero 21 de la llinia.
En 1364, el rei de França va nomenar al seu successor comte de Viennois, en el titul de delfí, per això al seu territori se li va dir el delfinat. ( Encara hui, als successors de personages importants se’ls denomina delfins ).
En Espanya el principat mes antic es el d’Asturies, que en 1388 durant el regnat de Joan I es va constituir per a nomenar al successor de la corona de Castella, Enric III ( 1379-1406 ); va ser el primer princip l`actual don Felip que es el 35 titular.
Va ser en 1351 quan Pere el Cerimonios ( 1336-1387 ), per privilegi datat en Perpinya el 16 de febrer d`eixe any, va nomenar al seu fill Joan, Duc de Girona com a successor seu; el ducat va continuar vigent dasta 1414 quan el rei eixit del Compromis de Casp, Ferran I d`Antequera va elevar a principat al primitiu comtat, per a equiparar-lo en ranc al recient naixcut Principat d’Asturies; el primer Princip de Girona va ser Alfons el Magnanim ( 1416-1458 ), l`actual titular don Felip es el 15 de la llista.
El titul de princip de Viana el va crear en 1423 Carles III El Noble, rei de Navarra, per als hereus d`este regne.
En l`actualitat, don Felip de Borbo i Grecia es, per real decret 1368/1984, l`unic en l`estat espanyol que ostenta la dignitat de princip; es per tant el titular de tots els principats corresponents als regnes que, a l’unir-se, van formar la nacio espanyola. Els tituls complets son : Princip de Asturies, de Girona i de Viana, apart dels tituls menors de, Duc de Montblanc, Comte de Cervera i Senyor de Balaguer. ( A lo millor el princip no s`ha enterat que existix el principat de Catalunya i s`el està perdent.)
Com podem vore, existixen quantitat de documents que avalen la llegitimitat dels tres principats historics que ostenta l`hereu del rei d`Espanya. Lo que resulta realment sorprenent es que no n`aparega cap de document que demostre l’existencia del principat mes principat del mon mundial “ EL PRINCIPAT de CATALUNYA “, ¿ no serà que es tant fraudulent dir-li a Catalunya “ Principat “ com dir-li al regne de Valencia “ Païs Valencià “, al Regne de Mallorca “Les Illes” o a la Corona d`Arago “ Catalano-Aragonesa “?.
Com no parem els peus a esta “ gentola “ que tenim dins i fora de casa, acabarem tots en la Plaça de Catalunya, en la barretina al cap i ballant la sardana al só que nos tocaran Rovira i Maragall.

EN DEFENSA DE LA LLENGUA VALENCIANA (XIX)


Per Miquel Adlert Noguerol (q.e.p.d.)
En quant al citat soldat català, se li diria Micalet per ser el diminutiu valencià i el nom del campanar i inclús potser perqué s´ho dien ells; que els catalans ara també pronuncien Micalet, o e vocal anterior mixta, no arredonida, com diuen els científics, a lo que sempre han escrit a els catalans, abans de Fabra.
La substitució de Micalet per Miquelet és un absurt més de la intromissió que, disfrassada d´erudició i cientificisme, fa el pancatalanisme en la llengua valenciana. La llengua és com vol el poble i el diminutiu més encara. Si ve de Miquel o d´una antiga arrel en Mica, -més aïna Micha-: Michael com (fàcil comprovació) du "Diccionari Català-Valencià-Balear"; o si l´ha tret el poble de Miquel de forma anticientífica per irregular, és igual. És Micalet perqué el poble, amo de sa llengua, ho vol així, encara que per als científics faça "errors". Per aixó, voler impondre Miquelet en lloc de Micalet per ser el primer diminutiu "cientific", és tan absurt com seria pretendre corregir totes les formes irregulars de la llengua, per unes científicament regulars. El poble té dret a fer en la llengua lo que els cientifics diuen "errors". I resulta incomprensible que, ara que impera la democràcia, se li negue al poble lo que ningun despotisme no li ha negat mai.
¿I quin femení correspon a Miquelet? Potser ho puguen dir en l´Ajuntament de Valéncia el o els causants de qué en les rajoletes del nom del carrer s´haja posat ara Miquelet. No seria estrany que estos "puristes científics" respecte a la llengua valenciana, facen igual en la castellana i, en les rajoletes en castellà, substituïxquen el diminutiu castellà "anticientific" de Miguelete pel "cientific" de Miguelito.
¿Saben en l´Ajuntament que, en la documentació municipal, li diuen Micalet des de fa segles, com, per eixemple, en un acort dels jurats referent a la celebració de la processó del Corpus de 1603? (Cfr. Salvador Carreres Zacarés, Las Rocas, pàg. 4, Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 1957).
La prova de qué l´interés per la imposició de la paraula Miquelet és per la significació valenciana del campanar que al pancatalanisme interessa atacar, és que hi ha el mateix "error" en Viçantet. Potser que els pancatalanistes no vullgueren saber res d´açó per lo que els catalans senten (simpatia no) per San Vicent Ferrer per allò que Domènech i Montaner digué de "la iniquitat de Casp". O potser també haurien de començar per impondre l´onomàstic català, que en llengua valenciana és diferent: Vicent i Vicenç, i la catalanisació completa seria: Vicenç, Vicença, Vicencet, Vicenceta. Tan absurt com Miquelet.
La substitució de Micalet (la mateixa arrel del femení Micaela que no refusa tampoc el castellà) per Miquelet, pretextant el cientificisme, és tan absurda com ho seria en castellà (que no ho ha pensat ningú) rebujar l´onomastic Santiago, per "anticientific" i substituir-lo per Iago o Yago com en portugués, puix que Santiago és l´aglutinació de les paraules Santo i el nom de l´Apòstol, i, per tant, només a este pot referir-se i no als homens que duen el nom del fill del tro, que deuen dur el nom de Iago o Yago. ¿I dels diferents noms referits a dit Apòstol -Jaime, Jacobo, Diego- són "cientifics" o "anticientífics"?
Estic segur que si en algun lloc de parla castellana tingueren una torre campanar, famosa i simbòlica i representativa que li digueren Frasquito, no pensarien ni consentirien que se li canviara pel diminutiu "cientific" de Francisco: Francisquito.
Micalet el duen "Diccionari Escrig-Llombart", i "Diccionari Català-Valencià-Balear", en els tres sentits. ¿Ho sabien els "cientificistes" que han posat Miquelet al carrer de la ciutat de Valéncia?
Regne de Valéncia o Valéncia o Regió Valenciana o Regió de Valéncia i no País Valencià ni Llevant.

martes, 21 de junio de 2011

CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS FRESCOS RENACENTISTAS DE LA CATEDRAL DE VALENCIA


 
CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS FRESCOS RENACENTISTAS DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

Autor: Jose Vicente Gómez  Bayarri.

El arzobispo de Valencia, don Agustín García-Gasco, bendijo ayer los frescos renacentistas restaurados, pintados en la bóveda de la capilla mayor de la Catedral de Valencia por Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio en el último tercio del siglo XV. Cabe recordar que estos Ángeles músicos (1474) representados majestuosamente, de gran belleza y riqueza de colorido, fueron realizados gracias al patrocinio del cardenal valenciano Rodrigo de Borja, que accedió al solio pontificio con el nombre de Alejandro VI (1492-1503). Una réplica de los mismos instrumentos musicales medievales reflejados en los frescos serán los que sonarán en la mañana de la inauguración.
Para acercarnos al conocimiento del contexto histórico en que fueron realizadas las pinturas debemos preguntarnos: ¿cómo era Valencia en el siglo XV? La respuesta se deduce de las fuentes documentales. La mayoría de la historiografía valenciana coincide en presentar el Cuatrocientos como un siglo de prosperidad y esplendor del Reino de Valencia en el seno de la Corona de Aragón. Valencia asume la hegemonía en los aspectos demográficos, socioeconómicos, culturales, etc. Se consolidan las instituciones políticas y se produce un afianzamiento de su personalidad jurídica y lingüística, y una gran actividad artístico-cultural.
El caballero y escritor Joanot Martorell en el capítulo CCCXXX de su novela Tirant lo Blanch , escrita a mediados del siglo XV, relata que la ciudad de Valencia “fon edificada en prospera fortuna de esser molt pomposa e de molt valentissims cavallers poblada e de tots bens fructifera; exceptat species, de totes les altres coses molt abundosa, de hon se trahen mes mercaderies que de ciutat que en tot lo mon sia. La gent qui es de alli natural, molt bona e pacifica e de bona conservacio”.
La rica agricultura y la variedad de cultivos sorprendieron extraordinariamente al viajero Antoine de Lalaing induciéndole a escribir: “Al otro lado de Valencia, hasta cerca de cinco o seis leguas de distancia, están los pueblos y los jardines más hermosos que se puedan ver, adornados con higueras, naranjos, granados, almendros y otros frutos no vistos en nuestro país. Crece también allí el arroz, el azafrán, el algodón, y en grandes cañas crece allí el azúcar, el cual refinan en la ciudad de Gandía [...]. Todo el azúcar que llamamos, en nuestro país, de Valencia, viene de allí”.
El cronista Gaspare da Verona, en su obra De gestis Pauli II (1468), en una referencia que alude al papa valenciano Calixto III –Alfonso de Borja– afirmó: “Valencia es hoy en día una ciudad famosa por su esplendor, que Calixto III solía comparar con la urbe de Roma. Se refería al nombre, pues, como él mismo repetía a menudo, Roma significa en idioma argólico fuerza y valor , es decir Valencia ”.
El viajero alemán Jerónimo Münzer, que visitó la ciudad y Reino de Valencia, en 1494, después de recorrer Cataluña, plasmó la sorprendente impresión que le causó y escribió: ‘‘Hállase situada en un inmenso llano [...]. En esta llanura, a poca distancia del mar, álzase Valencia, ciudad mucho mayor que Barcelona, muy poblada y en donde viven condes, barones, algunos duques, más de quinientos caballeros ricos y otras personas de condición’’.
Describe la belleza de los jardines de Valencia, los frutos que proporciona la fértil huerta de Valencia, la actividad mercantil, belleza de la Lonja, la riqueza de la Catedral, los famosos monasterios que posee la ciudad, las vicisitudes de los judíos, la venta de esclavos de Canarias, etc.
Le llamó la atención la abundancia y riqueza de las iglesias: ‘‘Nunca habíamos visto otra ciudad cuyas iglesias estén tan ricamente adornadas con tantos ornamentos de altar y dorados retablos’’.
Sin embargo, es al describir la “Cortesanía de Valencia” cuando mejor refleja la Valencia de finales del XV: ‘‘El pueblo de Valencia es extraordinariamente afable y cortesano. Viven en la ciudad dos duques, uno de ellos hijo del papa Alejandro VI; muchos condes, como los de Oliva y de Aversa, y más de quinientos caballeros. Mercaderes, artesanos y clérigos pasan de dos mil. Visten los hombres ropa larga y las mujeres con singular pero excesiva bizarría’’.
El crecimiento demográfico de la ciudad al socaire de la prosperidad económica hizo escribir al humanista italiano Lucio Marineo Sículo que Valencia a finales del siglo XV era “la primera entre todas las ciudades de España”.

AHORA LE TOCA A S. PEDRO PASQUAL

 

Por Ricardo García Moya

Las Provincias 20 de Diciembre de 1995


Lo devoran todo y a todos. Ahora le ha llegado el turno a Pedro Pasqual, prejaimino pesadilla  de filólogos integristas. El ataque lo ha desencadenado una revista religiosa en un monográfico dedicado a negar la existencia de mozárabes valencianos y el consiguiente romance autóctono antes de 1238. En tono burlesco, Jaume Riera i Sans, secretario, del Archivo de la Corona de Aragón, afirma que S.Pedro Pasqual fue un "invento" del siglo XVII y -desde la pedantería soez- desprecia a los valencianos que "les falta la luz de la inteligencia y propagan tales disparates históricos" (p. 35).
Pero oculta datos. No dice que en la Biblioteca. de la Universidad de Barcelona -tres paradas de Metro de su lugar de trabajo- se  halla el manuscrito "Sant Pere Pasqual”. Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus”, fechado en el siglo XV; o que Iván de la Presentación testifica la existencia en poder del obispo de Tortosa de una copia de "la Biblia Pequeña, escrita por S. Pedro Pasqual en lengua materna de los valencianos en 1290" (EI Machabeo. Madrid, 1671, p. 51 ).
Y él sabe que la persistencia del mozarabismo está documentada por textos como el siguiente: "No sólo en España, pues en la misma Africa, en tiempos de Fernando III y en el de Juan I, se hallaron en la ciudad de Marruecos, christianos que en la antigua religión de sus padres vivían (....) y lo mismo se hallaron en la ciudad de Túnez ahora en nuestros días, cuando el emperador Don Carlos conquistó aquel reyno de Barbarroja" (Garibay, E.: Los cuarenta libros. Barcelona 1628, p. 325). Es decir, si hacia 1540 sobrevivían en Túnez - crisol de integrismos islámicos, de donde partían en Guerra Santa contra la península- colectivos similares a los mozárabes valencianos ¿por qué tuvieron que desaparecer en el Reino?
Si la fuente anterior no convence a los inmersores de la revista, podrían darse una vuelta por  Egipto -subvenciones les sobran- y constatar la presencia de los cristianos del Nilo; o al patriarca Chenonda celebrando misa en la catedral de EI Cairo. Son reliquia viva del Egipto preislámico, con tradiciones y ritos que. ni los turcos medievales o el terrorismo fundamentalista logró destruir. Los mozárabes valencianos que acudían a San Vicent de la Roqueta no serían tratados con mayor rigor que los egipcios. En 1995, en la parte antigua de EI Cairo los fieles de la iglesia de EI-Moallah  siguen impertérritos con su calendario juliano y la doctrina del monofisismo.
Fray Diego Aedo pudo observar en Argel, hacia 1600, que "los moros Azuagos y sus mujeres y sus hijos suelen traer una cruz tallada en la carne, en la mano derecha. Quedóles esta costumbre desde el tiempo de los vándalos, los quales, para conocer que éran Christianos, mandaban que todos andasen señalados con la cruz (...) ellos dicen que la traen porque son descendientes de christianos antiguos" (Aedo, D.: Topographia de Argel. VaIladolid, 1612, f.8). Estos moros -que en 1600 llevaban con orgullo la cruz-, ocupaban en Argel un barrio de cien casas.
EI cristianismo pervivió en  los territorios controlados por el islam. Otra prueba: en abril de 1510 visitaron Valencia ocho frailes etíopes;  venían de Roma "de dar obediencia al Pontífice y celebraron en el convento de Predicadores de Valencia la Misa Mayor y procesión" (Urreta, L.: Historia. Valencia, 1610, p. 606). Otro monje negro que visitó el Reino un siglo después -hospedándose en el Convento de Predicadores- traía documentos en lengua etiópica con detalles sobre la liturgia y ritos, como "ponerse tres puntos en la frente cuando se bautizaban los etíopes" (p. 483).
La redacción de la revista, empeñada en catalanizar a los valencianos y aniquilar obstáculos como San Pedro Pasqual, invita al lector a "degustar amb fruïció” (p.3) su cacería de mozárabes a cargo de expertos como el citado Jaume Riera i Sans, que -con soberbia- se burla de los dos cronistas valencianos y sugiere al lector que lea sus obras "si quiere sentir compasión de su analfabetismo (p. 35). Para Sans, los que se oponen a su tesis son mentirosos o estúpidos.
Pues lo siento,  pero me fío más de las noticias que en  1671 transmitía Baltasar Sapena, pues ¿cómo iba a falsear que en "la capilla mayor de la iglesia de los Mártires de Granada, a la parte del Evangelio" aparecía grabado en piedra junto a los nombres de otros religiosos el de "F. Petri Paschasi.i Valentini Gienensis Episcopi"?; o que en el "Convento de Religiosos Mercedarios en Xerez de la Frontera" tenían pinturas y esculturas con la inscripción "Fr. Petrus Paschasius de Valentia" (Sapena, B.: La cándida flor. Valencia 1671, p. 23) . Son datos silenciados por Riera.

LA DURA REALITAT

                        
                          Joan Costa i Catalá (q.e.p.d.)
                          El ferro que desperta
                    Valencia 1998

Soc dels qui creuen que el Sr. Zaplana es, en conjunt, un bon President de la Generalitat Valenciana. Crec que es preocupa i s’ocupa dels grans problemes i reptes que hui te plaeatejats la nostra comunitat. Vol i treballa per una prosperitat i un major protagonisme de la Comunitat Valenciana dins del context politic i social espanyol. I per aixo vol tambe una base de pau i consens.

Pero no veig que tinga del tot clar el tema de la llengua, tan unit al de la nostra identitat, sense la qual, tot lo que es puga fer no es mes que un edifici construit sobre arena.

En veritat que ha defes inequivocament la lletra del nostre Estatut d’Autonomia, el qual afirma la cooficilitat de l’idioma valencià, no del catala, en la Comunitat Valenciana. Impecable en eixe punt. Pero de poc aprofita, o de no res, la defensa d’un nom buidat de contingut, pijor encara, de contingut manipulat i contrafet. Que no es una atra cosa l’afirmacio pretesament cientifica de que el valencià no es mes que el mateix catala en envas o etiqueta mudats, diferent nomes en el nom i en alguns aditius. I eixe producte, que s’avenen a dir-lo valencià, per tal de que siga acceptat en Valencia, es fabrica en Barcelona, es controla des de Barcelona  i es proclama i promou per tot el mon com a catala. Com si fora una patent registrà en propietat, no es permet que, fora de Valencia, porte nom i llinages valencians.

No es pot ignorar el fet de que ha segut precisament durant la presidencia del Sr. Zaplana i el govern del Partit Popular quan han ocorregut dos dels atacs mes greus i dos dels impactes mes destructius a la mateixa llinia de flotacio de l’identitat i autonomia dels valencians: La sentencia del Tribunal Constitucional i la proposicio no de llei del Parlament Espanyol. I aixo ha pogut passar perque els agressors han cregut que era este un dels punts debils que podien atacar sense greus conseqüencies. Potser s’han equivocat, pero han hagut de ser, una volta mes, institucios privaes i socials, i una gran part del poble, molt mes que els organismes oficials, els qui han eixit al pas i protagonisat una massiva reaccio.

Estes coses no passen perque si. Ningu s’haguera atrevit, inclus tenint tota la llei del seu costat, a mamprendre accions paregudes en contra de Catalunya o d’Euskadi. Ni somiar-lo tan a soles. Aci, contra llei i rao, han actuat sense contemplacions, inflingint-mos una ofensa moral que ha deixat afrontat i calent al poble valencià. Com està de moda dir hui, mos han ningunejat. De fet, lo ocorregut demostra que encara els valencians no pintem res.

No dire yo que el poble valencià no tinga part de culpa. La tenim. I pot ser que, d’ara en avant, molts valencians seran mes conscients de que no es pot passar olimpicament de certes coses, quan hi ha forces poderoses encabotaes en que no digam lo que hem segut i som, en que no contem per a res, ni tan a soles en qüestions que son nostres, com la llengua, que nomes pertoca a mosatros.

Pero es tambe veritat que, en mes d’un any que governa el Partit Popular, ajudat per Unio Valenciana, a penes s’ha notat algun canvi en la politica llingüistica. S’han deixat les coses com estaven, es dir, mal. Un malentes sentit de la pau social els ha fet fugir del problema, com si, no parlant d’ell, el problema estiguera resolt o no existira. Tapar la ferida en fals.

Les universitats han seguit ensenyant mes que mai catala i fent politica catalana. Han plantat cara al mateix President, i el varen humiliar delliberadament en Alacant. No fan mes que posar pedres i barreres a la nova Univertitat d’Elig, no per atra rao que voler controlar-la, com volen controlar, i de quina manera, la politica llingüistica. S’han constituit de fet en una especie d’estat autonomic dins de la Comunitat Valenciana, amparats ademes pel ya fa molt de temps politisat Tribunal Constitucional, que s’ha burlat dscaradament del nostre Estatut i de la mateixa Constitucio Espanyola.

Tres voltes el PP ha hagut de canviar al Conseller de Cultura i Educacio, total per a que no canvie res. La dita Conselleria, com totes les institucions oficials valencianes, seguixen poblaes de gents que neguen al valencià sa condicio de llengua en nom de la suposta unitat catalana, d’antics comissaris politics que continuen redactant i coregint els escrits oficials segons el “costum normatiu” impost per l’anterior govern, es dir, pels qui fa poc han votat la supressio del nom de llengua valenciana fora de la nostra Comunitat, pels qui seguixen normes estrategicament aprovaes per l’Institut d’Estudis Catalans.

En les escoles i en els instituts seguixen ensenyant respecte a la llengua exactament lo mateix que fa dos anys, o quatre, o deu: el "dialecte valencià” de l’unica llengua catalana, “millorat” i adobat per paraules i girs del mes pur catala. En TVV i en Radio 9, vista la total passivitat, quan no l’indiferencia de l’actual govern en el tema llingüistic, s’han avalentat i mantenen desafiants eixe llenguage, tan tipic d’estos mijos, totalment estranger al nostre parlar.

Institucions com Lo Rat Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana, o l’Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana, apenes han rebut fins al moment un infim soport institucional. No s’ha fet ni s’ha reconegut ningu reciclage de professors per a substituir, donà l’absencia de normes oficials, un “costum” per un atre “costum”, al menys en igualtat de condicions.

El poble valencià, com mostren les enquestes, ve clamant per una llengua  valenciana i unes normes valencianes, concretament per les de la RACV, aprovaes per mes de mil persones en El Puig, i no mai rigurosa i cientificament contrastaes pels que, segurs en la seua prepotencia, s’han llimitat a ignorar-les o cobrir-les d’insults i desqualificacions globals. Tecnica que dominen a la perfeccio, com be pot ara comprovar el Partit Popular en propia carn, alguns partits politics i grups determinats de pressio.

Finalment, la doble farsa d’una sentencia tan clarament contra dret i d’una proposicio no de llei, que vol borrar del mapa espanyol el nom de la llengua valenciana, han donat la resposta a eixa politica passiva i vacilant. I en mig de tot est aquelarre, oficiat des de llunt pel Gran Mestre Pujol, el poble valencià se sent desprotegit, en la mes total indefensio i desampar per part de les forces politiques, que han anat tot el temps trampejant i contemporisant, en estos resultats.

Ara el Sr. Zaplana vol forçar un consens. ¿Quin consens pot haver sobre la llengua valenciana, quan una de les parts no solament li nega l’existencia, sino que no està disposta a renunciar al dogma politic d’un unic catala, quan ha fet i esta fent tot lo que pot per a que la llengua valenciana desaparega dissolta en el catala, arribant als extrems que ya hem vist? ¿Des de quins presuposts de contigut real pot haver una base comu de consens? ¿Mos permetran usar, nomes en Valencia, el nom de llengua valenciana? ¿Incorporaran uns quant centenars o millers de paraules valencianes en el seu diccionari catala, convertint un espoli a favor, els guararan alli com en un armari,  ¿Rodaran la clau oblidant-se per a sempre d’ells, i a seguir ensenyant el “llenguage cientific” catala?.

Es blanc o negre, catala o valencià, en totes ses conseqüencies. No es tracta d’una componenda, sino d’una opcio. Si el Sr. Zaplana vol fer alguna cosa per la llengua i el poble valencians, que mire el problema global–llingüistic, social i politc-. No es poden separar estos dos aspectes. Els qui mes parlen i s’omplin la boca de ciencia i de filologia han fet i estan practicant una clara opcio politica que mos afecta a tots. I ells tenen per ara la ventaja de tot lo que han fet sense obstaculs durant vint anys.

Que faça revocar el decret d’equiparacio dels tituls i reconega els que dona Lo Rat Penat. Que accepte oficialment i use en peu d’igualtat la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana. Que rebuge qualsevol llibre de text que ensenye als chicons valencians l’unitat catalana de llengua, o negue el  nom de llengua valenciana, o parle de països catalans, o d’area llingüistica catalana. Que vigile en els ulls be oberts qui son els destinats a la nova Universitat d’Elig, i mos done als valencianas l’oportunitat  de que al menys una facultat de filologia investigue i ensenye de veres la llengua valenciana, en lloc de fer proselitisme catala. Segur que no li faltaran llicenciats i doctors en Filologia disposts a treballar.

I si aço li pareix massa fort, que faça un referendum i  pregunte ben clar al poble valencià  que es lo que vol al respecte. Si la resposta resulta, com crec, amplament majoritaria, ya te el Sr.President les mans lliures per a actuar i exigir sense contemplacions. Que en ell no en tindran cap. Si, cosa que no pense, els resultats estan prou igualats, sempre podra buscar un consens. De conseguir-ho mereixeria un monument i el recort per a sempre agrait del poble valencià.

MOSATROS ELS VALENCIANS


Autor: Valencià d'Elig
----------------------------

¿ Son els emigrants culpables de que l'us de la llengua Valenciana estiga minvant ?

Ans d'aplegar a considerar (i presentar) eixe motiu com el responsable de que no aumente l'us del nostre idioma Valencià s'hauria de reflexionar al voltant de la normativisacio del Valencià que se li està tractant d'impondre als valenciaparlants a traves del sistema educatiu i les institucions publiques valencianes. En poques paraules, una artificiosa normativisacio forastera catalana/catalanisant que no s'ajusta a la realitat llingüistica de la major part dels valenciaparlants i que en conte de fomentar l'amor i l'orgull cap a la propia llengua materna Valenciana, per a l'unic que aprofita es per aumentar l'auto-odi dels valenciaparlants cap a la seua llengua propia Valenciana abocantlos a parlar unicament en Castellà.

No pareix que l'actual metodo "impossitiu/coercitiu" de la A.V.L. ("Academia Valenciana de la Llengua" - catalana) basat en l'impossicio d'una artificiosa normativisacio catalana aliena al Valencià siga el cami més adecuat per a fomentar i dignificar l'us de la llengua Valenciana entre els valenciaparlants; més be els resultats demostren que els estudiants valencians una volta han aprovat els examens abandonen esta artificiosa normativisacio catalanisant que la A.V.L. vol impondre i, lo que es pijor, deixen de costat la seua propia llengua materna Valenciana en benefici d'una llengua Castellana que conta en un major prestigi i en una normativisacio més coherent i ajustà a la realitat llingüistica que este idioma presenta en terres valencianes; aspectes éstos que fan que la llengua Valenciana, representà per la catalanisant normativisacio actual, no puga fer res per evitar la substitucio llingüistica del Valencià en favor de l'idioma Castellà.

A dia de hui els professionals llingüistes i la A.V.L. haurien de treballar sobre un metodo "descriptiu" de la realitat llingüistica valenciana, deixant de costat l'obsolet i acientific metodo "impossitiu" si de veritat volen que la societat valenciana de forma real i efectiva recupere l'us i la dignitat de la seua llengua Valenciana.

Es molt trist vore com se gasten dines, temps i esforços sense obtindre els resultats desijats en la dignificacio, promocio i us de la llengua Valenciana. Es igualment trist comprovar com una institucio com la A.V.L., per culpa de la seua forta carrega politica (catalanista) estiga fora de sintonia i totalment divorcià del poble Valencià i la seua realitat llingüistica. En eixes circumstancies nomes es una qüestio de temps el que la A.V.L. deixe de ser considerà una institucio util per a la societat valenciana i que s'acabe qüestionant molt seriament la seua continuitat (a fi de contes sempre existirà el "Institut d'Estudis catalans", I.E.C., (de moment ya en Castello i Alacant), que continuarà fent el mateix paper catalanisant que fa ara la A.V.L. pero sense que mos coste als valencians un chavo de les nostres bujaques).

La solucio a esta greu precarietat en la que se troba la llengua Valenciana no es atra que la d'adoptar una postura estrictament valenciana i treballar honestament pels valencians i la seua llengua. Eixa llengua Valenciana que a lo llarc de sigles i generacions el poble valencià ha fet evolucionar i l'ha donat vida. Voler impondre atra cosa als valencians, ademes de ser un acte del tot deshonest i rebujable, es una empresa abocà al més absolut fracas.