domingo, 14 de agosto de 2011

PERILL DE DESAPARICIÓ DEL VALENCIÀ DE ELIGPer: Valencià d'elig

El Valencià de Elig, variant de la llengua valenciana usà per es ilicitans al menos desde la Edat Mija y que ha aplegat a la actualitat, se troba en estos moments en una situació de molta precarietat y gran perill de desaparició.
Son diferents es factors que afecten negativament al manteniment y pervivencia de la llengua valenciana de Elig. Principalment se podrien concretar en dos: la colonisació que desde antiu està fent el idioma castellà y , mes recentment, la sustitució de formes llingüistiques propies valencianes per atres catalanes que son estranyes al Valencià.

1)       La colonisació del idioma castellà.

La expansió y colonisació del castellà sobre la llengua ilicitana (igual que sobre es demes llengües minoritaries de Espanya), es un fet historic, ben conegut, pero no per axó menos perjudicial y present.
Encara no fa molt de temps que Elig era una ciutat, per no dir "poble", en un numero de habitants reduit, la majoria de ells de families ilicitanes "de tota la vida", que utilisaven el Valencià com a llengua primordial y quotidiana.
No va ser hasta es anys 60-70 del sigle XX quan Elig començà a crexer demograficament a un ritme vertiginos producte de la inmigració de espanyols de llocs castellà-parlants que venien a la ciutat buscant un puesto de treball dins de la industria sabatera que se estava desarrollant en Elig.
Com a conseqüencia de este "implant" de població castellà-parlant, fet en un espai molt breu de temps y en cantitats molt altes (en comparació al numero de habitants naturals de Elig), se propicià el canvi del habit llingüistic tradicional ilicità, o siga, de parlar habitualment en Valencià, se passà a fé-ho en castellà.
Se hauria de dir que a tot axó va contribuir, y encara continua fent-ho en gran manera, la actitut discriminaóra, inconscient o no, de molts de estos castellà-parlants de cara al idioma propi de es ilicitans. La falta de sensibilitat de cara a la llengua parlà per es ilicitans per part de estos forasters se ha vist moltes voltes manifesta en frases dirigíes a es valencià-parlants del estil: "¡ Habla en cristiano !", lo que demostra el grau de intolerancia que algunes de estes persones tenen per la cultura y senyes de identitat diferenciàes de la societat ilicitana.
Poc a poc, tot este tipo de frases, carregàes de mensages subliminals despectius a la llengua de mosatros, han desarrollat en es ilicitans una molt baxa autoestima de cara a la seua llengua materna Valenciana, induíntmos a vórela com una llengua de categoria inferior a la castellana o de "paletos" y provocant en mosatros inclus la vergonya de fer us de ella.

2)       La sustitució del Valencià a favor del català.

Part de la problematica en el castellà, anteriorment cità, va tindre com a causa la falta de un marc politic que afavoríra el us, protecció y foment de la llengua valenciana.
El anterior regim politic no reconexia oficialment atra llengua mes que la castellana, per lo que el proces educatiu, cultural y administratiu sempre se fea forçosament en castellà. Astó donaba peu a una concepció "monollingüista" del estat espanyol per part de es castellà-parlants "unicistes". Es quals sempre se havien caracterisat per no tindre moltes ganes de reconextre y aceptar una atra cosa que no fora una Espanya en la que se parlàra unica y exclusivament en castellà.
En el canvi de regim politic la llengua Valenciana pasà a ser reconeguda com a llengua oficial de la Comunitat Valenciana y , en teoria, se va posar en marcha el proces de recuperació del Valencià.
No obstant, decisions institucionals desafortunàes, a on obscurs interesos politics han privat mes que la propia realitat llingüistica valenciana, han fet que, lo que haguera pogut ser una oportunitat pa arreglar la situació de precarietat de la llengua Valenciana, se haiga convertit en un solapat intent de introducció del idioma català en es terres y llengua de es valencians. Algo que, en conte de ser positiu, "contaminaria" y desnaturalisaria el parlar de es valencians y podria posar el punt y final a la verdadera Llengua Valenciana.
Si som realistes vorem que el castellà mos ha colonisat a lo llarc de es sigles y no mos ha fet pedre la llengua valenciana. En tot cas el resultat ha segut que es valencians havem aplegat a ser bilingües, cosa que inclus mos pot ser de profit, ya que se trata de una riquea cultural que no tot el mon posseix. y si be el Valencià esta desprestigiat de cara al castellà y possiblement "contaminat" per éste, conseguir lo contrari y recuperar la seua "purea" no hauria de ser una empresa excessivament complicada savent potenciar es valors propis y verdaders del poble valencià.
En canvi, la introducció del català en la llengua valenciana pot resultar a la curta molt mes perniciosa y nefasta pal Valencià que la ocasionà per el castellà en tots es sigles que porta influenciànmos.
Degut al relatiu paregut llingüistic que presenta el idioma català en el Valencià, cosa que se dona en menor grau entre el castellà y el Valencià, una persona valenciana al que el sistema educatiu la haiga "instruit" en base al unitarisme llingüistic catalanista, o siga, introduint paraules y expressions catalanes forasteres, no sabrà diferenciar en claritat si paraules o frases que utilisa son verdaderament valencianes o si pertenexen a un català foraster implantat en el seu llenguaje despres de hores y hores de adoctrinament escolar.
El resultat final podria ser que la gent no parlàra ni Valencià, ni català, sino una mescla artificiosa de es dos llengues que, evidentment, no seria el Valencia verdader de mosatros.
Aclarínt-ho una volta mes, mentras que el contacte del castellà en el Valencià produix bilingüisme, el contacte del català en el Valencià lo que produix es un hibrit que no es ni una llengua ni atra y que acabaria desnaturalisant y destruint el verdader Valencià.

CONCLUSIÓ

Tenint en conte el greu perill de desaparexer que patix la llengua Valenciana, nomes cap pendre consciencia de que el seu us en el major numero de situacions possibles y la seua transmissió a es generacions mes jovens (pa que de la matexa manera la continuen utilisant y estenent), son aspectes primordials si desigem que la particular manera de parlar ilicitana no acabe sent una reliquia de la historia.
Per axó, també es precis que mos sintam orgullosos de esta particular llengua Valenciana que tenim y no dexàmos influir, ni per aquells que pretenen imposàmos un castellà arrogant y excloent, ni per es que en ares de una falsa "purea" pretenen clavàmos formes de parlar catalanes estranyes a la tradició y historia llingüistica ilicitana.

EL CORRELLENGUA CATALAN CONTRA EL IDIOMA VALENCIANO

 

Autor: Jaume de la Serra


Posiblemente muchísimas personas pensaran que la finalidad del "Correllengua" (manifestación lúdico-cultural, que cada año, y desde no hace muchos, recorre algunas poblaciones de la Comunidad Valenciana) es la de potenciar y proteger el uso y pervivencia de la, tan precaria, Lengua Valenciana. Sin embargo, ésto no es así, sino más bien todo lo contrario. Las finalidades últimas (y primeras) del "Correllengua" son la de potenciar la lengua Catalana, la cultura catalana y los "països catalans". Todo eso estaría muy bien y sería muy loable (exceptuando el expansionista proyecto de los "països catalans") si se realizara en Cataluña y para los catalanes, pero no cuando se promueve en nuestra Comunidad Valenciana y encima, de manera maliciosamente ambígua, se engaña al pueblo valenciano para que crea que es un acto destinado a promocionar y proteger su lengua vernácula Valenciana (cuando es todo lo contrario, ya que lo que se persigue, a medio/largo plazo, y por motivos puramente políticos, es la substitución del idioma Valenciano por el Catalán).

 Según catalanistas, pancatalanistas y demás "correllengüeros", nuestro secular idioma Valenciano es simplemente lengua Catalana a la que se le ha dado otro nombre en tierras valencianas; nuestra centenaria, rica y diferenciada cultura valenciana no es tal, sino "cultura catalana" (porque los valencianos hablamos (supuestamente), "Catalán" y por tanto formamos parte (queramos o no), de esa cultura forastera); y por último (y en base a esa falsa "catalanidad"), nuestro histórico, ilustre e ilustrado Reino de Valencia, hoy Comunidad Autónoma Valenciana, pertenecería al fantasmagórico e imperialista proyecto catalanista denominado "països catalans" (ayer "gran cataluña" de Prat de la Riba y hoy "eurorregión" de Maragall/Carod-Rovira).

 Todo lo comentado obedece a la marcada tendencia imperial-colonialista del nacionalismo catalán, el cual erige su ideologia sobre la falaz y trasnochada consigna: "UNA lengua (catalana), UNA nación (catalana)". O en otras palabras: todo aquel que (supuestamente) habla lengua Catalana, pertenece a la "nación" catalana. En ese orden de cosas resulta, pues, crucial para los nacionalcatalanistas y su proyecto imperial de la "gran cataluña" hacer creer que la lengua hablada por los valencianos no es su secular lengua Valenciana, sino lengua Catalana, para así, de cara a la opinión pública (y a través de la mentira y la manipulación), engrosar política y socialmente esa supuesta nación "catalana" y otorgar falazmente mayor peso al proyecto independentista del nacionalismo catalán.

 Resulta significativo el uso (más bien "abuso") que todos estos pan/catalanistas y "correllengüeros" hacen del eufemismo: "la nostra llengua", a fin de confundir al pueblo valenciano y hacerle creer que con esa coletilla se hace referencia al idioma Valenciano, cuando en realidad están refiriéndose a la lengua para la que trabajan de forma encubierta: la lengua CATALANA. (En definitiva, la habitual técnica pan/catalanista de "vendernos" el Catalán disfrazado bajo la etiqueta de "Valenciano"). Y para muestra un botón. Las citas que a continuación se presentan son traducciones de textos obtenidos en Internet de las páginas oficiales del "CORRELLENGUA" o de la asociación que organiza este evento "C.A.L" ("Coordinadora d'Associacions per la llengua CATALANA"). En ellas se proclama abiertamente lo que más tarde se le esconde malintencionadamente al pueblo valenciano:

 "El 'CORRELLENGUA' arranca un año más por tal de hacer llegar la defensa y la promoción de la lengua CATALANA a todos los rincones de los PAÏSOS CATALANS...una propuesta festiva, abierta y desacomplejada para vivir y celebrar la CATALANIDAD...y dar a conocer la LENGUA y CULTURA CATALANAS"

 "Por el futuro del CATALÁN: única lengua oficial"

 "oficialidad única del CATALÁN en los PAÏSOS CATALANS"
 "La 'Coordinadora de Asociaciones por la lengua CATALANA' [C.A.L.]...en el compromiso fundacional de trabajar en favor de...la lengua CATALANA...a lo largo del territorio NACIONAL (de les Corberes al [río] Segura [Guardamar, Alicante])"

 "desde C.A.L.,...queremos asegurar el futuro del CATALÁN, que llegue a ser nuestra lengua NACIONAL y común"

 Queda patente que el "Correllengua" no defiende ni la lengua, ni los intereses propios de los valencianos. Queda patente que el "Correllengua" está al servicio de la lengua Catalana y de aquellos que pretenden absorber el idioma Valenciano dentro del Catalán. Queda patente que dar soporte al "Correllengua" es dar apoyo a aquellos que nos quieren hacer de "nación" catalana y hacernos desaparecer como pueblo con cultura propia diferenciada.

 No nos dejemos embaucar por ese cortejo catalanista camuflado entre clarines y tambores, fuegos de artificio o cantos de sirena que machaconamente repiten aquello de "la nostra llengua". ¿Cuál? ¿La de ellos?...¿La CATALANA? Todo pura fachada y escaparate de un "Correllengua" de doble filo, que promociona el Catalán mientras trata de sesgar impúdicamente la existencia de nuestra más que centenaria e independiente LENGUA VALENCIANA.

AUTOODI LLINGÜISTIC


Autor: Joan Ignaci Culla

Prejuï llingüistic, es el juï de valor, basat en l’ignorancia o en la manipulacio. Si este juï de valoracio negativa s’emet sobre la propia llengua, rep el nom d’autoprejuï o autoodi.

Est es el cas de molts valencians que infravaloren i desprecien la seua llengua valenciana en l’unic fi de sustituir-la per atra, per la catalana. Molts d’ells se pujen al carro d’autoodi de la llengua valenciana.

I es que alguns, no es donen conte que la practica de l’autoodi, ademes d’anar contra natura, atenta contra tots els pincipis de sensatea. Segurament, tindra rao Jean de la Fontaine, quan va dir: “Tots el cervells del mon son impotents contra qualsevol estupidea que estiga de moda”. I es que ningu esta lliure de dir estupidees, lo pijor es dir-les en enfasis.

Pero lo preocupant es quan els que el practiquen tenen la responsabilitat de protegir la llengua propia, de difundir-la i de respetar-la per a que continue sent el vehicul de comunicacio del nostre poble. I per desgracia, a diferencia d’aixo, practiquen l’aniquilacio i la manipulacio, fent bo, lo que va dir Voltaire: “Diguem una necetat, i a força de repetir-la, acaben creent-la”.

El PP es u dels millors eixemples d’autoodi llingüistic. En el PP diuen que defenen la llengua valenciana, pero utilisen la majoria absoluta per a entregar l’autoritat llingüistica precisament a qui mes prejuï llingüistic pot fer a la llengua valenciana, l’AVLl. No se si el mon esta ple d’homens inteligents que ho disimulen, o de bovos que no se recaten de ser-ho.

Perque de no ser aixina, ¿a qui se li pasaria pel cap, crear una institucio que despres, de segur, aniria en contra del Govern? Un Govern que, ademes de crear-la i dotar-la economicament, va blindar el sous dels seus membres. I tot per a que despres estos mateixos membres eludixquen els dictats del govern elegit per la majoria de la societat valenciana i s’entregen fanaticament al cumpliment de les directrius d’una atra institucio, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). ¿O es que algu a estes altures, pot dubtar de que el fi de l’AVLl siga “l’unitat de la llengua” entre atres coses per a la consecusio del mercat unic que beneficie a les editorials catalanes, amen dels fondos europeus? L’autoodi al que abans feem referencia impregna, mes que a ningu, a esta institucio. Ella es el braç ejecutor dels bovos que es deixen fer i dels interessats que colaboren en la creuda. Per aixo, a ningu l’importa que es burlen de la veritat historica pasada i de la de hui. Els seus estrambotics dictamens donarien risa si no fora perque vulneren la llegislacio vigent.

¿De que es queixa González Pons, quan en el Camp Nou nos insulten o quan els organismes europeus ignoren al valencià? Uns i atres s’apoyen en els dictamens que elabora l’AVLl que va crear Zaplana, reunint-se discretament en representants del Govern catalan, i que el senyor Pons va ratificar despres? ¿A quí intenta enganyar quan ix en la telelevisio demanant respecte? No culpem ni als catalans, ni als catalanistes; els autentics culplables son els que practiquen l’autoodi! Es l’hora de dir en public, lo que diuen en privat. ¿O encara pensen intentar mantindre eixa posicio kafkiana, per a no perdre vots en les proximes eleccions?

No es d’estranyar que, cada volta mes, ixquen en les enquestes que el valencià vaja perdent usuaris. ¡Com no els va a pedre, si en els plans d’ensenyança se practica l’autoodi!

L’inmensa majoria dels llibres de text vulneren la llesgilacio vigent. En alguns cassos perque omitixen la paraula “valenciana” del titul de l’assignatura, deixant-ho a soles en “llengua”, i en molts atres perque la denominen “llengua catalana”. Est es el cas del “llibre” que s’impartix en 2.º de Bachiller de l’Institut de la Misericordia-26, que a mes d’indicar que el seu contigut es “llengua catalana”, senyala mes avall com si del nom d’una editorial es tratara, “catala l’atac”. Els responsables d’este centre, han anat mes enlla que els que baix l’etiqueta “llengua” impartixen en atres centres els mateixos contigunts anticonstitucionals i estatutaris, conscients que baix l’amenaça del suspens, ningun alumne ni pare protestarà.

No crec que Camps desconeixca estos fets. Si es aixina, pot demanar al seu conseller la denuncia presentada per registre. No entenc a que esperen estos amants de l’autoodi per a fer cumplir la llei i llevar els llibres que no estiguen homologats. I no comprenc per que els inspectors educatius fan gala de tanta permisivitat antiestatutaria. ¿Qui sera el responsable el dia de dema de que els nostres fills se convertixquen en els Jarrais del catalanisme?

No se com anem a recuperar la dignitat de la nostra llengua. Estos ultims anys han segut anys d’or per al catalanisme. A soles estic segur d’ una cosa: si se seguix fomentant des de les institucions valencianes l’autoodi llingüistic, quan vullguen donar-se conter ya serà tart. Com va dir J. F Kennedy: “En el passat, aquells que locament buscaren el poder cabalgant a lloms d’un trigre, acabaren dins d’ell”.

ELS CRISTIANS VALENCIANS DES DEL CIT A JAUME I (i II)


Autor: Agusti Galbis 

Recordem, que Carmen Barceló, en l´articul "Mozárabes de Valencia y lengua mozárabe" publicat en la "Revista de filología española" l´any 1997, va escriure que “…resulta enigmático no encontrar referencias a los cristianos andalusíes de este territorio en el siglo XIII.” I es que, lo que realment resulta enigmatic, es la presunta perdua de memoria d´esta dona que no s´enrecorda ni de lo que ella publica. En la p.131 de “Minorías islámicas en el País Valenciano” escrivia Carmen Barceló en 1984: “En Xátiva escribía sus versos de amor a la hija de un cristiano Muhammad b. Ali b. Yúsuf, oriundo de Valencia y nacido en 1204.” ¿Que ha passat des de 1984 a 1997? ¿Li fan falta rabos de pansa a Carmen Barceló o es que no conve airejar la veritat? Puix anem a fer-ho. En la p. 781 de la “Historia de los mozárabes de España” de Simonet, llegim: “Un autor árabe copia cierta poesía compuesta por un literato musulmán natural de Játiva y oriundo de Valencia, llamado Mohámed ben Alí ben Yúsuf, a una dama llamada Zainab, hija del cristiano Isaac Arrasaguini o Arrasaini,(Ishaq al- Nasarani, el Nazaré o el cristià). Que Isaac y Zainab eran mozárabes consta por usar nombres arábigos, siendo cristianos de religión.” La part del text que traduix Simonet es: “Adaa y Taim: No los mencionaré para mal, aunque soy amante de Háxim”. Ni yo lo censuraré a Alí y su familia mientras sean alabados en Dios. Dícenme: ¿Qué tienen los cristianos para que los ames? (Y sin embargo los hombres de inteligencia son alárabes o agemíes) Y yo les digo que para mí son dignos de ser amados los que inspiran amor a las criaturas y hasta las bestias”. Es despren, que en la Xativa, del s XIII, previament a la conquista de Jaume I, hi havien cristians.

La revolta de Zayyan contra Abu Zeyt, feu que este ultim, abandonara la ciutat de Valencia l´any 1229, fugint cap al nort. Segons Huici Miranda en 1236 es convertix al cristianisme, prenent el nom de Vicent (segons alguns, Vicent Bellvis). En document de 22 d´abril de 1236, transcrit i publicat en “Segorbe en el siglo XIII”, “Azeyt Abu Zeyt, vel potius Vincentius, rex Valencia…” es dirigix al bisbe de Sogorp, “Segobricensis Ecclesie et venerabili carissimo amico nostro Guillermo” i li dona les iglesies “assignamus, concedimus et damus ut ex tunc tanquam diocesanus Episcopus noster ea ad ius vestrum vestreque Ecclesie habeatis”, dels pobles baix el seu poder Arenoso, Montan, Castielmontan, Sirat, Tormo, Fuentes, Viliahaleva, Villamalur, Bordelos, Arcos, Xoda, Bueynegro, Villa Malea i dels pobles que espera tindre “habere speramus, scilicet Ondam, Nules, Huxon et Almanera i tambe Alpuent, Cardeiheis, Andilia, Tuessa, Chelva, Dominio, luliella, Liria et inde Murbedro…” Nules, Almenara i Vall d´Uxo no es rendiren a Jaume I fins a 1238. Onda no fon presa fins al 1242. D´este document, nos parla Beuter en el s XVI, en “lo llibre primer de la historia de Valencia” quan nos diu que "...i segons he vist un acte antic en poder del reverendissim senyor don Jofre de Borja, bisbe de Sogorb, ab que Zeit Abuzeit rei de Valencia, convertit a la fe cristiana…” No es pot descartar, que la donacio es referixca a iglesies fisiques, que podien i devien existir.

En les pp. 90 i 91 del llibre “La Valencia musulmana” de Vicente Coscollà llegim: “Sin embargo nos creemos en el deber de aportar la traducción de una referencia al acto de entrega de Valencia a Jaime por parte Zayyán, en la que el rey musulmán se refiere a los cristianos y judíos valencianos. Estas líneas deberán tomarse con toda reserva ya que no puede saberse con seguridad si Zayyán se refiere al presente, o a un pasado más o menos lejano: <...hemos vivido en esta «bondadosa» ciudad centenares de años cristianos, musulmanes y judíos. Permitíamos siempre a los cristianos pasear por las calles llevando la cruz, aunque obligándoles a respetar a los judíos pues atacaban las casas de estos los «Viernes de Tristeza», (interpretamos que Zayyán se refiere a nuestro Viernes Santo) intentando quemarlas en venganza de lo que hicieron con el Mesías (tenga paz). Y lo que os pedimos ahora es que tratéis a nuestros hijos musulmanes en esta «bondadosa» ciudad como os tratábamos nosotros, con tolerancia y amor.>

De la cita anterior, es important destacar la frase del autor del llibre, que quan diu, “…nos creemos en el deber de aportar…”, pareix que li dolga, que li coste, que no tinga mes remei, que posar de manifest, un fet mes, que torna a posar en evidencia, la mentira que la “ciencia” oficial catalanista, ha volgut fer-nos engolir.

Anant al cor de la cita, comprovem, no nomes l´existencia de cristians valencians, sino que ademes, estos, feen actes comunitaris. Vegem que per els carrers de Valencia es celebraven processons, “por las calles llevando la cruz.” I coneguem, que s´organisaven atacs als judeus, “en venganza de lo que hicieron con el Mesías”. Es imprescindible supondre, que per a fer actes comunitaris, es precis l´existencia d´una comunitat. Una comunitat de cristians valencians, que vivien i havien vixcut “centenares de años” en la ciutat de Valencia previament a la reconquista de Jaume I.

Pero la por a la “excomunio” de la “ciencia” oficial, fa dir al autor del llibre destrellats com que “…no puede saberse con seguridad si Zayyán se refiere al presente, o a un pasado más o menos lejano...”. ¿Es la rendicio i entrega de la ciutat, el moment mes adequat per a que de Zayyan es posara a contar “histories” a Jaume I, que tragueren l´evidencia d´una massacre o expulsio masiva de cristians? En el supost de que s´haguera produit eixe acte de cinisme, sense dubte, Jaume I, haguera fet correr la sanc, perdent sentit la reciprocitat de tracte demanada “que tratéis a nuestros hijos musulmanes …como os tratábamos nosotros, con tolerancia y amor.

En la pag 206 de "Moros cristians i jueus”, Burns nos conta respecte dels judeus, que Eliyahu Ashtor “creu, així y tot, que en quedaven 162 families a la ciutat de València quan Jaume la conquerí” (“The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History” pp. 91-132). ¿Judeus valencians sí i cristians valencians no? ¿Es que els cristians valencians molesten al dogma catalanista? La resposta es evident.

Alvaro Galmes de Fuentes, diu en "Las lenguas prevalencianas", que "Claro está que estas circunstancias no excluyen, en relación con los mozárabes, un bilingüismo activo, por lo que en la época del Cid los mozárabes de Valencia todavía conservaban, sin duda, su lengua romance, que sólo debió de desaparecer con la extinción misma de aquellos." En articuls precedents, hem conegut als cristians valencians de l´epoca del Sit, i la seua pervivencia fins a la reconquista de Jaume I i hui hem vist que eren una comunitat. Demostrada la falsa “extinción” i seguint a Galmes de Fuentes, haurem d´acordar, que els cristians valencians, “conservaban, sin duda, su lengua romance”, llengua romanç valenciana, que junt en els romanços dels minoritaris nous pobladors, evolucionà, donant com a resultat la nostra llengua valenciana.

jueves, 11 de agosto de 2011

TRAFALGAR Y VALENCIA


Autor: Juan Ignacio Culla 
Las Provincias
 Lunes, 11 de julio de 2005 

Los esfuerzos del pueblo valenciano han quedado destrozados al entregar nuestro presidente a los catalanistas la supremacía de nuestra lengua

Siempre he creído que las derrotas no se celebran; en todo caso se recuerdan. Algo distinto han debido de pensar nuestros políticos al enviar nuestro buque insignia, el portaaviones Príncipe de Asturias , y la fragata Blas de Lezo a la Revista Naval que el Reino Unido ha organizado en el canal que separa la costa de Portsmouth de la isla de Wight para conmemorar el bicentenario de la batalla de Trafalgar, en la que la flota inglesa, capitaneada por el almirante Nelson, venció a la escuadra hispano-francesa (21 de octubre de 1805). Y es que nuestros políticos no aprenden de los errores. Menos mal (supongo que ideado por algún cachondo militar, a los políticos no se les habría ocurrido) que la fragata evoca el episodio y la figura del marinero vasco, Blas de Lezo. Silenciado por unos y olvidado por otros, fue el protagonista en 1741 de la “guerra de la oreja de Jenkins”, en Cartagena de Indias. Aunque el motivo real de la guerra era la pugna comercial por el control de las rutas americanas, el conflicto estalló tras el agravio sentido en Inglaterra cuando el capitán guardacostas Juan León Fandiño interceptó la nave inglesa Rebeca . Al mando estaba Robert Jenkins, a quien el español arrancó una oreja y lo mandó de regreso a su país, con el siguiente mensaje: “Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve”. Ante este fracaso de la Invencible inglesa, el rey Jorge II prohibió publicar informes de la humillante batalla.

Pero Trafalgar fue distinto por muchos motivos, aunque algunos nos lo quieran presentar como una derrota gloriosa: por la bajeza de un político miserable y servil como Godoy, primer ministro de Carlos IV, que para complacer a Napoleón envía a la muerte a miles de hombres. Las pretensiones de Bonaparte (que no sabía nada de mar) de desafiar el poderío británico en los mares, para después invadir Inglaterra, quedaron frustradas por los británicos, que no estaban dispuestos a permitir que los franceses se fugaran una vez más.

Horacio Nelson aplastó con unos oficiales y marinería profesional (la nuestra estaba compuesta por grandes oficiales, pero con una tripulación reclutada en tugurios, cárceles, hospitales y hospicios) a una flota mayor, la franco-española, al mando de un magnífico capitán de combate que, sin embargo era un pésimo almirante, Villeneuve. Valiente en lo personal, pero pendiente de su destitución, no tenía ni capacidad táctica ni estrategia para la misión. Gravina, responsable español, junto a los Alcalá Galiano y Churruca, había recibido la orden del sinvergüenza de Godoy: “Trague todo lo que haga falta”. Y así fue. En vez de oponerse a la orden de salir de Cádiz, que era una barbaridad, lleva a la gente a una carnicería, cuando todos sabían del riesgo. Este gran marino, al no oponerse como responsable de la Armada española, es uno de los culpables de las miles de pérdidas que se produjeron. Armas Ferrero, el marino más importante de la época, dijo: “¡Esta escuadra vestida de luto, ay del que tenga la desgracia de mandarla!”.

Era el fin de casi un siglo de esfuerzos para crear y sostener una poderosa flota (envidia de franceses e ingleses) que asegurase la continuidad del imperio ultramarino y de potencia internacional. La destrucción de la flota contribuyó a la desaparición casi inmediata de las colonias. En la miseria quedaron las viudas, huérfanos y heridos, que nos les pagaron, además de dejarlos tirados.

Pero si los hechos ocurridos en Trafalgar, que ahora se conmemoran en Inglaterra, son para recordar que no para celebrar, por las consecuencias que tuvieron para España, no lo van a ser menos los producidos en Valencia, el pasado día 1 de julio y sus posibles (seguros) efectos. El haber aprobado la reforma del Estatut, con la inclusión y blindaje de la AVL y su famoso dictamen, tendrá (de hecho ya tiene) resultados lamentables. Como la historia se repite, aquí también nos encontramos los mismos personajes, pero con distintos nombres. El de Napoleón lo encarna el megalómano Carod-Rovira, futuro emperador de los Països, casi desérticos, catalanes. El servil Godoy, giocondo Zapatero, pendiente exclusivamente de mantener su posición y privilegios por encima de la lógica y el bien común. A Villeneuve, representado por Joan I. Pla, le viene grande el cargo; no tiene táctica ni estrategia; se deja llevar por las circunstancias; y nunca se opone a sus jefes, Zapatero/Maragall. Sabe lo que es verse casi destituido y no quiere volver a pasar por semejante trance. Y Gravina lo desempeña, para desgracia nuestra, Camps, quien como responsable de la Armada valenciana tenía que haber valorado que la dignidad, una vez más, reside en el pueblo y no en los políticos. Camps ha preferido obedecer las órdenes superiores, aun a costa de saber que no benefician a los valencianos.

Ha salvado el barco (el nombre de “valenciano”), pero ha perdido la flota (al aceptar la unidad de la lengua a través del dictamen de la AVL). Los esfuerzos del pueblo valenciano, que durante ocho siglos ha armado una cultura, hoy han quedado destrozados, al entregar nuestro presidente a los catalanistas la supremacía de la lengua (como si de Trafalgar se tratase). Sus malas decisiones sirven ahora de argumentos para que los nuevos afrancesados las conviertan en victorias.

El comisario político Regás, entre otras cosas, ha utilizado el dictamen de la AVL para descatalogar el valenciano, a favor del catalán. El no haber actuado con la conciencia y la razón nos va a hacer perder (como España en el siglo XIX), nuestra lengua, y vamos a pasar de ser una potencia cultural a una mera comparsa al servicio de los nuevos emperadores.

Es una pena que nuestro presidente, en vez del de Gravina, no asumiese el papel de Blas de Lezo, y les dijese a los usurpadores de lo ajeno lo que les haría si se atreviesen a destrozar la personalidad valenciana. Porque no hay derrotas gloriosas, por más que se disimulen.

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XXIII)


Document num. 22

Font: Archiu del Regne de Valencia Real 169 f. 298 v.

Toledo, 28 de giner de 1.529 – Provissio real favorable al vescomte de Chelva per els danys sufrits per este durant les Germanies.

“El Rey.

“Vicecanceller: Vos sabeys quantas veces de aca se ha provehido y mandado que al Visconde de Chelva se administrase iusticia sobre los danyos que recibio y la mucha razon que hay para ello, siendo mayormente como diz que es molestado por sus crehedores censalistas y porque y ha nos recibimos en molestia tanta tardança por lo que continuamente el dicho vizconde se quexa  y no queremos que mas se le dilate la iusticia sino que le sea administrada brevemente conforme a las provisiones y cartas que de nos tiene.

“Por ende, encargamosvos y mandamos que luego en tan danyo en ello y provehays que azer se haga sin dar lugar a calumnias ni que al dicho vizconde le convenga mas recorrer a nos sobre ello, que nos seria muy molesto, que tal es nostra determinada voluntad toda duda consulta cessante.

“Data en Toledo a XXVIII de jenero de mil quinientos y veintinueve.

“Yo el Rey.

martes, 9 de agosto de 2011

LA ALIMENTACIÓN EN EL MEDIEVALISMO VALENCIANO. UN TEMA MARGINADO. (III)


Juan Vicente García Marsilla
Extraido de Internet
La dicotomía "ricos-pobres" ha dado lugar sobre todo a estudios de tipo
regional y sincrónico, que pretenden realizar un análisis "sociológico" de
la alimentación en un lugar y un tiempo muy concretos. Trabajos de esta
índole se han multiplicado en los últimos años, abarcando prácticamente
toda la geografía española. Algunos ejemplos de este tipo de estudios son
el artículo de A. Sesma sobre Aragón, el de B. Arizaga sobre el País Vasco,
o las aportaciones de algunos autores franceses, como la de D. Menjot
para Murcia, o la de A. Rucquoi para Castilla (11).
Aquéllos que utilizan la metodología cualitativa cuentan con la ventaja
de poder recurrir a una variedad mucho mayor de fuentes: la literatura, las
crónicas, los textos legales, los libros de cocina o los tratados de medicina
pueden proporcionar datos preciosos sobre distintos aspectos de la
alimentación, aunque esos datos nunca sean cuantificables (12). Lo que
es necesario evitar, y no siempre se consigue, es caer en afirmaciones
demasiado obvias a la hora de diferenciar entre los distintos modelos alimentarios.
La máxima de que el rico comía mejor que el pobre no debe ser
la conclusión principal de ninguna obra que se pretenda científica. Para ir
más allá es necesario adentrarse con decisión en el estudio de los mecanismos
de diferenciación social, y tener muy en cuenta todos los condicionamientos
que rodean el consumo alimentario.
El estado actual de las investigaciones sobre historia de la alimentación
en España no es especialmente alentador. La mayor parte de la comunidad
universitaria parece ignorar su existencia, y todavía se mantienen
las reticencias a considerarlo como un tema historiográfico. Únicamente
existen dos polos aislados donde se sigue una línea coherente de investigación
en este campo: Murcia y Cataluña.
Los autores murcianos llevan ya diez años estudiando el mercado de
los productos alimenticios. Las series del Archivo Municipal de Murcia han
sido el material que han utilizado para ofrecernos diversos estudios parciales
sobre el mercado de la carne, el pan, el vino, etc.(13).
Pero sin duda es la catalana la escuela más coherente del país. En su
labor se observa una línea de continuidad y un cuidado muy especial en
que el tema llegue a las nuevas generaciones de historiadores. Se pueden
ya incluso distinguir en el Principado diversas metodologías y diferentes
formas de acercamiento a la alimentación; la visión diacrónica y evolutiva
impulsada por A. Riera (14), se complementa con el análisis sincrónico,
centrado en los rasgos de la vida cotidiana, de T. M. Vinyoles (15). Otros
parecen más interesados en los usos de cocina y la gastronomía (16), o en
las normas morales (17), mientras que los archiveros contribuyen, con su
profundo conocimiento de las fuentes, a descubrir nuevos materiales para
el análisis (18). Existe pues en Cataluña un entramado de enfoques e intereses,
distintos pero complementarios, cuya vitalidad se refleja también en
las primeras convocatorias de reuniones y coloquios sobre tema alimentario
que han tenido lugar en España. Al cursillo sobre tema alimentario organizado
por el CSIC de Barcelona en 1985 le ha seguido, en 1990, la
convocatoria del "ler Col.loqui d'História de 1'alímentació a la Corona d'Ara-
gó (Edat Mitjana)" que tuvo lugar en Lleida, con un extraordinario éxito de
asistencia (19).

NOTAS
 (11) J.A. SESMA MUÑOZ: "Aproximación al estudio del régimen alimentario del
Reino de Aragón en los siglos XI y XII", en Homenaje a D. J.M. Lacarra con
motivo de su jubilación del profesorado, Zaragoza, 1977, págs. 55-78. B. ARIZAGA
BORUMBURU: " La alimentación en el País Vasco en la Baja Edad
Media. El caso de Guipúzcoa", en el Congreso de Niza, t. II, págs. 197-208.
D. MENJOT: "Notes sur le marché de l'alimentation et la consommation alimentaire
a Murcie a la fin du Moyen Age", Ibid T. I, págs. 199-210; y A. RUCQUOI:"
Alimentation des riches, alimentation des pauvres dans une ville castillane
au XVe siécle", Ibid, T. I, págs. 297-312.
(12) Muy interesante por la variedad de fuentes de este tipo a que hace referencia
es el artículo de M. del C. CARLE: "Notas para el estudio de la alimentación y
el abastecimiento en la Baja Edad Media", en Cuadernos de Historia de España
LXI-LXII (1977), págs. 246-341.
(13) A lo largo de los años 80 han ido apareciendo en la Miscelánea Medieval Murciana,
revista del Departamento de Historia Medieval de la universidad de
Murcia, los siguientes artículos: de J. HERNÁNDEZ FRANCO: "Bases del comercio
del vino en Murcia durante la Baja Edad Media", en el número Vil de
1981, págs. 25-38; de J. TORRES FONTES: "Las ordenaciones del almotacén
murciano en la primera mitad del siglo XV", en el número X, de 1983,
pág.s 73-131; de F. VEAS ARTESEROS: "Molineros y acarreadores: la ordenanza
de 1426", en el número XII de 1985, págs. 98-103; y de A. MARTIN
GARCÍA: "Las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia (1450-
1500)", en el número XV de 19878-88, pág.s 51-99.
(14) A. RIERA MELIS, especialmente interesado, en la línea de M. Montanari, en
el paso del Alto al Pleno Medievo, es autor de diversos artículos como "Sistemes
alimentaris i estructura social a la Catalunya de l'Alta Edat Mitjana", en
Alimentació ¡ societat a la Catalunya medieval, Barcelona, 1988, págs. 1-26; o
"Sistemes
(15) T.M. VINYOLES I VIDAL: "El pressupost familiar d'una mestressa de casa
barcelonina per a l'any 1401", en La societat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana,
Acta Medievalia, Annex 1, 1983,
(16) La cocina medieval es objeto de interés para ciertos profesionales del arte culinario,
como J. LLADONOSA I GIRO: La cuina medieval catalana, Barcelona,
1984, o J. GARCÍA I FORTUNY: "La condimentació a la Catalunya medieval.
Aportacions peral seu estudi", en Alimentació i societat..., cit., pág.s 51-69.
(17) La moral la estudia especialmente J. HERNANDO: "Els moralistes i l'alimentació
a la Baixa Edat Mitjana", en Alimentació i societat..., cit., págs. 271-293.
(18) Entre los archiveros cabe citar a R. CONDE: "Fonts per al estudi del consum
alimentan en els temps medievals", en Alimentació i societat..., cit., págs. 27-
50, y J. RIERA I SANS: "La conflictivitat de l'alimentació deis jueus medievals
(segles XIV i XV)", en Alimentació i societat..., cit., págs. 295-311.
(19) La Institución Milá i Fontanals del CSIC, junto con el Departamento de Historia
Medieval de la Universidad de Barcelona organizaron, entre el 18 de febrero
y el 11 de marzo de 1985, un cursillo titulado "L'alimentació medieval. Producció,
circulació i consum de queviures a la Corona catalano-aragonesa", las
actas aparecieron en Barcelona en 1988 en un volumen, ya citado, que se tituló
Alimentació i societat a la Catalunya medieval. En 1990 tuvo lugar el segundo
encuentro, el ler Col.loqui d'História de la Alimentació a la Corona
d'Aragó (Edat Mitjana), que se celebró en Lleida los días 7,8 y 9 de noviembre
de 1990.

JAIME I DE ARAGÓN, EL CONQUISTADOR (II)


Autor: Desconocido 

      La política tendente a alcanzar el predominio peninsular por parte de J. sufrió un duro golpe con la muerte de Alfonso IX de León (v.), si es que verdaderamente estaba convencido de que era viable, en virtud de un posible matrimonio con una hija del leonés, hacerse con la herencia de Alfonso IX. Lo creemos difícil: en realidad, la política de J. se orientó entonces hacia Levante. También fracasó, a causa de su inexperiencia juvenil, como pretende su Crónica en un relato poco convincente, en el intento de anexionarse el reino de Navarra a la muerte de Sancho VII; este monarca, sin sucesión directa, había propuesto a J. un pacto de mutuo ahijamiento en virtud del cual el que sobreviviese al otro heredaría sus Estados (Sancho VII tenía entonces, 1231, 78 años).

      A raíz de la conquista de Mallorca, los leridanos y aragoneses habían manifestado su deseo de que la acción reconquistadora se orientase hacia Levante, en tierra firme, en lugar de tomar una dirección marítima. La conquista de Valencia era, pues, no sólo un objetivo del propio monarca, sino una tendencia natural de las regiones más peninsulares de la corona; un noble aragonés, Blasco de Alagón, había emprendido por su cuenta la conquista de Morella (1232). Después de la toma de Burriana y Peñíscola (1233), el monarca atraído por otros problemas -soberanía sobre Carcasona, cuestión que se resolvió a favor del monarca francés, y celebración de su nuevo matrimonio con Violante de Hungría (1235)- paralizó durante unos años la reconquista valenciana, que volvió a iniciarse en 1236. Con la caída de la capital (28 sept. 1238), quedaba cumplido un nuevo objetivo de la política de J. y se abría una zona de fricción con Castilla. Para evitar las rivalidades entre los catalanes y aragoneses, que pretendían establecer en Valencia su propio derecho, dotó J. a esta región de una legislación propia: el Fur de Valencia. La parte sur del reino se convirtió, como hemos dicho, en una zona de roce entre Castilla y Aragón. Aunque los tratados de Tudillén y Cazorla habían delimitado el área de expansión de ambos reinos, surgieron nuevas disensiones al tomar el infante castellano Alfonso (futuro Alfonso el Sabio) la plaza de Enguera, que pertenecía a la zona de reconquista aragonesa. El tratado de Almizra (26 mar. 1244) delimitó de nuevo las futuras conquistas de ambos reinos. La reconquista valenciana se completó con la toma de Játiva (1244) y Biar (1245).

           Los problemas occitanos. El tratado de Corbeil. El deseo de que Provenza, Tolosa y el Bearn no pasasen a la corona de Francia, fue el eje de la política de J. hasta 1258. Por el matrimonio de las herederas de Provenza y Tolosa (Beatriz, hija de Ramón Berenguer V, con Carlos de Anjou, hermano de S. Luis; y Juana, hija de Ramón VII, con Alfonso de Poitiers, hermano también del monarca francés) estos condados quedaron de hecho incorporados a Francia a la muerte de Ramón Berenguer V (1245) y de Ramón VII de Tolosa (1249). La dura lucha diplomática que habían sostenido ambos, en vida, y J., resultó del todo infructuosa y condujo al tratado de Corbeil (11 mayo 1258) por el que J., a cambio de la renuncia de los posibles teóricos derechos que el monarca francés tuviese sobre los condados catalanes, cedía sus derechos, bastante más reales y efectivos, sobre todo el mediodía de la Francia actual. La renuncia a Provenza fue hecha por J. no a favor de S. Luis sino de su esposa, Margarita de Provenza (16 jul. 1258). El tratado de Corbeil representa el fin de la etapa de predominio ultrapirenaico de la confederación catalanoaragonesa y el inicio de otra de política peninsular y mediterránea.

HISTORIA Y FUNDACIÓN DE VALENCIA Y SU REINO (VI)


Febrero 20, 2008
Extraido de Wikipedia.

Pinceladas borbonicas
Se puede ver también el caso de destacados borbónicos con cargos en el Reino y ciudad, como el “Jurat en Cap” y el secretario, dieron con sus huesos en la prisión de Pamplona por defender los intereses y derechos de los valencianos. Y por último destacar que los “Maulets”, salieron en dirección a Barcelona dejando la ciudad a sus suerte en lugar de dar batalla desde una posisicón cómoda y bien guarnecida como era la capital del Reino.
Los saqueos se costataron en ambos bandos
Tras la victoria de las tropas de Felipe V, como castigo tomaron represalias contra la población, saqueando ciudades y poblaciones del Reino de Valencia, eliminando todos sus privilegios o fueros. Exactamente igual que antes habían hecho los austracistas en otras poblaciones como Morella,Sagunto,Finestrat,Segorbe, etc., que no les apoyaron, si bien Valencia, donde el ejercito austracista encontró las puertas abiertas y entró sin oposición, no sufrió como otros pueblos.
Capital de un Reino sin fueros
Destacar que el Reino de Valencia siguió plenamente vigente durante el XVIII, como institución y la ciudad su capital. Los decretos de nueva planta supusieron la perdida de privilegios y leyes, al igual que el Reino de Aragón, si bien Aragón los recuperaró en parte más adelante.
“Considerando haber perdido los Reinos de Aragón y Valencia, y todos sus habitadores, por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como su lejitimo rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exempciones y libertades que gozaban”. Pero el decret continua dient: “He juzgado por combeniente así por esto, como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernandose igualmente todos por las mismas leyes de Castilla
Como se puede apreciar, se perdieron fueros y privilegios, no se eliminó el Reino.
Valencia fue una de las últimas ciudades de España que controló el ejercito francés, después del levantamiento popular de mayo, en Valencia cuando llegaron las noticias de lo sucedido en Madrid, la indignación popular fue en aumento y la chipa que desató la insurreción fue la famosa declaración de Vicent DomenechEl Palleter” declarando la guerra a Napoleón
En la Guerra de la Independencia española contra el ejército de Napoleón, más conocida como la guerra del francés. Los franceses atacaron la plaza de Valencia el 28 de junio de 1808. El Teniente Rafael Maroto, defendió la ciudad con las baterías de santa Catalina y de Torres de Cuarte que tenía a su cargo, destacar la acción del pueblo valenciano que liderado por una personaje anónimo apodado “el torero” y con un cañón de grueso calibre, fue capaz de rechazar al ejercito francés disparnado desde la puerta de Cuarte . Obligó a retirarse al enemigo en una hazaña bélica, por lo que fue reconocido posteriormente como benemérito a la patria y se le concedió un escudo de honor. La ciudad sin embargo terminará por caer en manos francesas tras un largo asedio, en 1812, situación que se prolongará hasta el final de la guerra en 1814

sábado, 6 de agosto de 2011

LA REAL SENYERA, BANDERA NACIONAL DELS VALENCIANS (I)Per: Antoni Atienza

No anem a reobrir una polemica, pero es evident que, a punt de complir vint anys d’Autonomia, la societat valenciana continúa dividida pel tema de la seua bandera nacional. Per a un sector significatiu, la seua Senyera valenciana “no porta el blau”, i en conseqüencia apliquen l’ingeni per a institucionalisar-la: aço es evident en algunes localitats, associacions civiques i grups politics i sindicals.

Realment, esta situacio d’enfrontament o disgust per una ensenya, no es anomala. Per aço, es preten, a través de les pagines d’este nou llibre, llevar dramatisme i intentar explicar qué era una bandera del Rei, qué era una bandera de ciutat-capital d’estat, per qué les dos podien ser perfectament banderes reals, i cóm es podien convertir en banderes nacionals.

Les banderes i els seus problemes

En un principi, el llibre vol explicar que els valencians no som un poble immadur —o alguna atra cosa pijor— per tindre una discusio vexilologica. Molts atres colectius la tenen o l’han tinguda, inclus en pressions internacionals, com fon el cas recent de Macedonia. Tambe es vol abordar el problema, complex, de l’heraldica de la Corona d’Arago, complicada per qüestions politiques, que porten a controversies —si l’escut dels quatre pals rojos en camp d’or te orige catala o aragones—, realment irresolubles i, per tant, esterils. S’analisa el concepte d’estat en el mon migeval, i cóm éste anava lligat a les ciutats, que estructuren o vertebren els regnes al seu voltant —¿es pot entendre la França migeval, sense Paris?—.

Entrant en materia, podem dir que la bandera que hui coneguem per quatribarrada s’estabilisa heraldicament a mijans del segle XIV per obra de Pere II El Cerimonios —anteriorment, el numero de barres no era fix—, i era fonamentalment una bandera personal del Rei d’Arago, Valencia, Mallorques, Sicilia, Napols, Corsega, Sardenya, Comte de Barcelona… Este personage tenía un control absolut sobre eixa bandera, l’us de la qual reglamentà la seua Cancilleria. Pero no fon mai una bandera nacional de la Corona d’Arago. Es cert que els Reis d’Arago, sobre tot Joan I i Marti I, concediren el seu us a gremis, societats, i inclus algunes viles, pero sobre tot era un simbol del monarca i del seu poder personal, el qual marcava el seu us i es reservava la seua propietat heraldica. El rei manava hissar-la en alguns castells i viles, no perque la concedira, sino perque volia subrallar el seu domini feudal sobre eixos punts, en ocasions de disputes o confiscacions.

Les viles i ciutats que aportaven tropes als eixercits dels seus senyors feudals o del Rei, tambe es proveïren de banderes, per a senyalar-se en el camp de batalla. Estos estandarts eren duts per les milicies, i la seua confeccio fon d’iniciativa local. Normalment eren de colors brillants, i portaven al mig l’heraldica del seu senyor, del municipi o del Regne de Valencia, el cairo o rombo coronat, acompanyat de simbologia relativa a la toponimia, al santoral o a la mitologia. D’este model de banderes conservem alguns eixemplars antics, com les de Morella, Sueca o Alzira. Estes banderes eren efimeres, i quan acabaven les campanyes no es guardaven en atencio. Extraordinariament, algunes viles tingueren bandera propia per concessio real: no hi ha que confudir esta bandera concedida, honorifica, en les atres. Si la simbologia de les primeres canviava en les modes d’ornamentacio, les concedides devien conservar el seu aspecte, testimoni de l’agraïment d’un Rei. Com els blasons heraldics, que no es poden alterar caprichosament, estes banderes responien sempre a un mateix esquema grafic. En la Corona d’Arago esta concessio de bandera era un privilegi, una distincio, com fon clarissimament el cas de Burriana. Unes atres eren les banderes cerimonials, representatives del municipi i del seu poder, com l’Oriol d’Oriola. Pero el cas de la Senyera de la ciutat de Valencia, fon diferent.

A partir del segle XIV, l’heraldica comença a perpetuar-se, a conservar una generacio darrere d’una atra uns mateixos simbols lligats a persones, llinages, dignitats i ciutats. Algunes ciutats importants, normalment ciutats-estat, autonomes en el seu govern, com les italianes, o be capitals de Regne o estat, se singularisen en una heraldica propia, basada en la del monarca, pero no identica ad ella, i plasmada tambe en una bandera. Estes banderes es faran oficials, i per tant inalterables en el seu contingut heraldic, front a les atres banderes, locals, gremials o religioses. Com eren utilisades en naus i cerimonies, no podran canviar caprichosament: deuran conservar el seu aspecte, per a ser reconegudes internacionalment. Algunes d’estes banderes tindran un referent fisic, una bandera original, feta en teixits rics, que crearà un ritual al seu voltant. Seran refetes i reparades, una i atra vegada i acabaran convertint-se en simbols per un costat de l’estat o nacio, i per un atre, del poble.