jueves, 28 de septiembre de 2017

ULTIMES INVESTIGACIONS

 

Per: Manuel Mourelle de Lema
Anals de la Real Academia de Cultura Valenciana
Segon epoca – Num. 68
Valencia 1991.


Com a remat de tot lo expost anem a dur a estudi un document verdaderament important i decissiu baix el nostre punt de vista.

En la seu catedralicia d’esta capital de Valencia, en lo seu ric Archiu, obra un codic intitulat “Epistolare Valentinum”.

Tot el voluminos codic transcurrix entre llatins i gregorià (està escrit, naturalment, en la llengua de la Roma decadent). Pero he aci que, a l’aplegar al full 11, s’obri un mon nou davant la mirà atonita del curios indagaor. Apareix llavors l’epistola farsida denominà “Planchs (laments) de Sen Esteve”. I, aci, hi ha que fer un important parentesis: per la mateixa epoca (sigle XI?) apareixia un fenomem similar en la llirica migeval: el “pranto” dels cançoners galego-portuguesos.

Esta valenciana epistola consta de parafrasis en llengua vulgar i notacio gregoriana sobre la pauta de cinc llinees (el conegut en la semiologia musical com a pentagrama).

Pero no mos confundam. Algo paregut va fer ( sense musica) Sant Vicent Ferrer en ses “Sermons” (en els sigles XIV/XV), pero no es lo mateix, com vorem.

La parla romanç dels “Planchs” es de les mes primitives manifestacions que es coneixen del romanç. Pero, aplegat aci, he de fer un somero paralelisme en el romanç de Castella d’aquel tepms.

Es sabut que els primers testimonis valits del romanç castellà son les “Glosas” de Sant Millan de la Cogolla y de Silos, abdos del sigle X i escrites preponderantment en navarro-aragones. Pero, tant en unes com en atres, la calcigà del romanç es reduia a paraules soltes o, a lo mes, a frases molt breus. Tan a soles en les “Emilianenses” hi ha un paragraf que podem dir que ne te ya morfologia i estructura sintactica romançs.

Puix be, en el cas dels “Planchs” ocorrix que la sintaxis  està encara mes evolucionà que la morfologia. ¿Quedà arraconà l’evolucio lexica entre els hispans-godos que permaneixqueren en territori musulma, mentres que existia una verdadera consciencia llingüistica en orden sintactic, molt evolucionà ya? Es un preguntat important al que personalment tinc que respondre afirmativament. Vejam si no.

Si prenim dels “Planchs de Sen Esteve” a soles un eixemple, al tun tun, obtindrem com a resultat lo següent: a) us “forçat” del paradigme verbal, com es el cas de l’imperfecte del subjuntiu –com a forma llatina- en lloc del present o similar; b)empleo de formes castellanes (esta), i c) vacilacio en l’us de dos variants de una mateixa paraula. Vejam el text:

                        “Lectiu actuum apostolorum.
                        Esta liço que legirem dels fayts dels apostols la trayrem.
                        Lo dit sant Luch recontarem, de sen Esteve
                        Parlarem”.

                        (Esta llectura que vaig a llegir dels Fets dels Apostols
                        la he tret/duc, lo (que) diu Sant Esteve vaig a
                        contar, de Sant Esteve vaig a parlar).

Es deu comparar aço en un parafrag d’un sermo de Sant Vicent Ferrer (sigles XIV-XV), es dir, del seu “De incaràtione Verbi Sermo”, a on es troben intercalaes frases del lalti de l’Evangeli en lo seu discurs en Llengua Valenciana:

                        “Mas jo us dire: “en lo Evangeli  de hui, tres vegaes son
                        nomenaes ecce, primo, quan(t) lo angel dix: Ecce conci-
                        pies in utero et paries filium; la segonda, qua(t) lo angel
                        li porta novella de Santa Elisabet, dix: Ecce Elisabeth;
                        la terça, quant la Verge Maria, consentint a la volentat
                        de Deu, dix: Ecce ancilla Domini, fiat mihi...”.

El text dels “Planchs “ el considere quasi coetaneu del text primer del castellà –sigle XI- aquel que Damaso Alonso considerà com el primer vagito d’esta llengua, una plegaria tremolosa i humilt:

                        “Cono ajutorio de nuestro dueno, dueno Christo, dueno    
                        Salvatore, qual dueno get ena honore, equal dueno tie-
                        Net ela mandatione cono Patre, cono Spiritu Sancto,
                        Enos sieculos de los sieculos...”.


TROVES DE MOSSEN JAUME FEBRER

Per

Domingo Gimeno Peña

Historicament s`han acceptat com a fets historics, contalles i personages que son fruit d`indicis insufientment contrastats o directament de falsificacions interessades, fetes per personages plens d`un romanticisme mal entès que els du a falsificar lo que siga per a conseguir els seus objectius ; El LLibre dels Fets d `Armes de Catalunya, El Peno de la Conquista, El Curial i Güelfa etc, son bons eixemples.

En Castello tots sabem que Jaume I, estant en LLeida va concedir a la Vila de Castello permis per a traslladar-se al pla, privilegi dirigit al seu lloctinent en el Regne de Valencia Ximen Pereç d`Arenos, com tots ham pogut comprovar al llegir dit document.
Pero segons les Troves de Mossen Jaume Febrer, l`encarregat d`acondicionar el nou assentament i organisar el trasllat va ser Alons d`Arrufat, afirmacio que des de sempre s`ha acceptat com un fet historic sense cap critica, sent que tal personage, a part d`en les Troves no apareix en cap atre document.
Les Troves de Mossen Febrer, es un llibre en el que l`autor assegure ser coetaneu de Jaume I i en forma poetica nos conta la procedencia i els merits dels cavallers que van acompanyar al Conquistador en la conquista de Valencia, aixina com la heraldica de tots ells.
Les Troves estan escrites en un llenguage massa pulit per a l`epoca, en absolut comparable a atres escrits coetaneus, i nomena toponims i noms inexistents en el seu temps, inclus conta quins van ser el primers en escalar la muralla, quan tots sabem que Valencia va capitular sense batalla, lo que nos indica clarament la seua falsetat. El primer en no acceptar l`autenticitat de Les Troves va ser l`erudit i poligraf, catala, Manuel Milà i Fontanals, dient que en el sigle XVI se van compondre varies obres evidentment apocrifes, entre elles Les Troves, (ad ell no el podien enganyar per que ell va ser el falsificador del Curial i Güelfa, va ser cuiner abans que frare).
S`ha demostrat que Les Troves son una falsificacio feta per Onofre Esquerdo i Sapena ( 1635-1699 ), erudit, genealogiste, heraldiste i croniste de la ciutat de Valencia, per lo tant escrites cuatre sigles despres de lo que Febrer diu , les afirmacions fetes per ell en Les Troves no tenen puix absolutament cap credibilitat.
Alons d`Arrufat provablement no mai va existir, pero en Castello el carrer Alonso de Arrufat li rendix homenage, esperem que despres de les repetides peticions a l`ajuntament per part de la nostra associacio, el nostre pare don Josep Maria Guinot algun dia tanve tinga eixe honor, merits li`n sobren.


TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA... ¿Y FILOLOGÍA?

Ricardo García Moya
Diario de Valencia 2 de mayo de 2004

Ya estamos tranquilos. El Tribunal Supremo de Justicia y, también, Filología de la Co­munidad Valenciana ha ratifi­cado la exención de la prueba de valenciano para los docen­tes titulados en Filología Ca­talana. Es decir, que podrán impartir clases de valenciano, matemáticas o bricolaje en ca­talán, ¿o es que Camps les obligará a respetar la lengua valenciana? En realidad, con sentencia o sin ella, al expan­sionismo catalanero se la bufa el Estatuto, la democracia y todos los tribunales supremos del orbe; y ahí siguen en escuelas e institutos con lo de país, cuatro barras, lengua ca­talana, mapas donde el terri­torio catalán llega hasta Orihuela y enciclopedias donde se ratifica que Sorolla y Blasco Ibáñez son catalanes. Y nin­gún juez ínfimo, mediano o de calidad suprema lo impide.
Pensem, per eixemple, que´l sinyor Carod Captaire i Tramviaire, naixcut en Figols d’Organyá, aplega a Valencia pera donar lliçons de Ciencies de la Naturalea. Escomença, per a ferse amic dels chiquets, parlant del peix teleósteo palaya; pero, com es cátala, li dirá `llenguado’. Tot es Ilegal pera Carod. Con la sentencia del TSJ puede llamar `llenguado’ a la ‘palaya’ y, además, procla­mar que la ‘y’ griega no existe en valenciano. Lástima que no puedan viajar en el tiempo el TSJ, el IEC, Camps y Carod Captaire, pues pondrían en su sitio a los rebeldes valencianos que escribían: ‘palaya grossa’ (Chabás: Arch., I; 367, Doc. valenciá, a. 1324 ); ‘palayes... se venen sens pes’ (DCVB. Doc. a. 1518); `palaya’ (Palmireno: Voc, 1569); ‘pelaya: buglossa’ (Pou: Thesuarus, 1575); ‘palaya: lenguado´ (Ros: Dicc. 1764), `palaya’ (Orellana, 1802); ‘palaya´ (Sanelo: Dicc. 1805); `palaya’ (Lamarca: Dicc. 1839); `palaya: lenguado’ (Rosanes: Voc. 1864); `palaya: lenguado’ (Escrig: Dicc. 1871); ‘palaya, lenguado’ (Fullana: Voc. 1921); ‘palaya: lenguado’ (DRACY 1997). También exis­te ‘palayeta’ (Fullana, 1921) entre los teleósteos; pero, con la sentencia del TSJ, da igual la documentación sobre estos sustantivos valencianos, sean ‘pechines, clóchines, abaechos, polps, conches, tiburons, anchoves...´, o el molusco cefa­lópodo ‘porceguí’, probable mozarabismo valenciano que encandilaba a Coromínas. Nostre amic Captaire, en tendrea (o, com diría el TSJ, `amb tendresa’), portaría una mesura de tramusos (d’étim arábic) pera que’ls chiquéts estudiaren les papilionácees; pero, al vindrer del Nort, triaria la veu catalana ‘llobí´ (d’étim llatí). No pasa res, el TSJ controla tot. En temps nor­mals, al simbólic Carod Tramviaire li hagueren fícat de tranvier pera la placha (en cas d’aprofitar); pero huí, en l’amparo de la Generalitat, pot ferse el chulomerda llingüístic en lo Reyne de Valencia.
Para hablar de aerodinámi­ca, Tramviaire hablaría de las cometas de Pascua, llamándo­les con el arcaísmo ‘estel´; pe­ro en idioma valenciano tene­mos ‘milocha’ y ‘cacherulo´, Carod no tendría problemas, pero sí los alumnos que usa­ran infinitivos como `favoreixer’ (Escrig, 1871) o `favorir’, prohibido en catalán y vivo en idioma valenciano desde tiem­pos de Joanot Martorell. El señor Captaire se sentirá cómo­do en esta colonia del Princi­pado. Toda voz valenciana que no coincida con la catalana la considerará subproducto léxi­co o morfológico y, lo que su­pondría una dificultad para él, como la supresión intervocá­lica, será motivo de compasión o mofa. Así, del sustantivo ‘faniqa’ usado en tiempos cidianos por los árabes valencia­nos, nuestros antepasados crearon el actual ‘faneca’ y su plural `fanecaes’. Corominas recoge `fanecaes´ en el Maes­trazgo, y `fanecá’ en Picasent. Casualmente, el sábado estu­ve comiendo en el restaurante `Fanecaes’ de Biar; aunque previamente atravesé la ‘Llo­ma Badá´. Entre lenguas her­manas hay poca diferencia, pero existe entre ‘fanecada’ catalana, fanegada castellana y ‘fanecá’ valenciana. Hubo un tiempo en que los jueces ratificaban sentencias al dic­tado del poderoso. El pueblo los despreciaba llamándoles papagayos, periquitos y pelucones, según explica Corominas (DECLLC). Hoy no es el caso, al ser ajenos a la influen­cia política. La ley es la única obsesión de los letrados del TSJ, putativos hijos de Teodosio y Asoka (per cert, ¿encara es fiquen peluques?). Respecto a mi opinión sobre la senten­cia del TSJ, imitaré al humanista Palmireno (que sí distin­guía entre idioma valenciano y catalán), cuando comentaba sobre un delicado asunto: “no es cosa que me agrada; las causas yo os las diré a la oreja, quando nos topemos” (El Es­tudioso. Valencia, 1568, p. 11).
Los Captaire desconocen que voces catalanas como `grípia’ difieren de las valencia­nas como ‘pesebre´ de origen mozárabe (DECLLC). Docu­mentada en los clásicos, poste­riormente se propagó por Cas­tilla y Cataluña, especialmen­te por la ruta valenciana a Lé­rida. Algo no encaja entre tan­to cientifismo leguleyo, pues el método para robar palabras valencianas o rechazarlas huele mal, incluso apesta a ra­cismo. Así, las voces catalanas ‘paer, paers, paeria´ aludían a jueces y tribunales de Catalu­ña; pero esta familia léxica –ine­xistente en idioma valenciano-, eran corrupciones de las ara­gonesas `pazer, pazeros, pazeria’ (de ‘paz´); es decir, los en­cargados y el lugar para apli­car la justicia. ¿Se dan cuenta? Cuando los catalanes devoran intervocálicas (aragonés ‘pazería’; catalán ‘paeria’) se tra­ta de un proceso de la vitali­dad lingüística y un logro ad­mirable de la morfología foné­tica. ¿Y si sucede en idioma valenciano? ¡Por Dios, qué asco, qué corrupción tan soez! El IEC tiene a la ‘paeria’ en una urna, pero vean qué ocu­rre, p,e,, con el localismo va­lenciano ‘pesombre´. Corominas cuenta que “pesombre es una paranla duta del sur va­lenciá” (DECLLC); es decir, desde el sur de Elche se llevó como botín a la cueva del IEC. El autor del robo léxico fue el filólogo Barnils, que insistió para que fuera admitida en el diccionario catalán de Pompeu Fabra (Barc. 1917); pero la acepción de ‘malsón’ que le dieron estos chapuzas era fal­sa y, además, a estos nazis les gustaba decir que la lengua viaja de norte a sur, no al re­vés. Para remediar la proce­dencia, el doctor Griera del IEC se inventó la localización de `pesombre´ en Ripoll; pero no contaba con los celos del sádico Corominas, que lo des­cabelló así: “Griera prová de legitimar-lo mentint sabudament que es diu a Ripoll”. Pe­se a las mentiras de Griera, la voz no podía tener éxito entre los camisas negras del IEC, al venir del castellano ipesadumbre´ y la deformación murcia­na `pesaombre’.
Esta suciedad de sangre era intolerable. Los del IEC acepta­ban germanismos, galicismos e incluso aragonesismos como ‘paeria’, pero `pesombre’ olía a gitano murciano, y a Corominas le daba asco y recomendaba huir de lo agitanado: ‘pesombre... fugim de tals oripells agitanats´ (DECLLC, t.VI, p. 466). Hoy la voz valenciana ‘pesombre’, procedente de una raza agitanada, ha sido gaseada y apartada de los diccionarios de la Generalitat y el programa SALT de Camps. ¿Vostés m’antenen quan parle de fascismo expansioniste catalá?


TRANQUILINO, SHERIFF DE `VALENCIA COUNTY´


Ricardo García Moya
Diario de Valencia 5 de Mayo de 2002

Hay, por suerte, valencianos que escapan del engrudo cata­lanero y que nadie hostiga lla­mándoles levantinos o ca­talanes. Pienso en valencianos como Tranquilino Luna, per­sonaje que nació en 1847 en el Condado de Valencia en Nuevo México (EE.UU.). Entre va­queros e indios del republica­no condado sin conde, Tran­quilino se convirtió en un per­sonaje similar a los héroes del western, siendo ganadero y sheriff del territorio donde Ford ubicó la trama de “La diligencia”. El Condado del Valencia, fertilizado por el pe­liculero Río Grande, nos re­cuerda que los valencianos del Condado y del Reino zascandi­learon entre cheyennes, kio­was y apaches mucho antes que los anglosajones. El cata­lanismo rehuye historias como la de Tranquilino y fray Joseph Marqués (aquel francis­cano que viajaba con su india apache, la de generosas ubres, por California y hablando valenciano), prefiriendo bio­grafías de aulladores co­laboracionistas como Ovidi Monllor.
Aunque nada tiene que ver con el pueblo o “Village of Los Lunas” del Condado de Valen­cia, ambos nos recuerdan in­conscientemente el modismo “Mos quedem a la lluna de Valencia”; frase anterior a la epopeya de los Luna en el Oeste, pues Lope de Vega ya había usado la expresión “a la luna de Valencia” en “El an­zuelo de Felisa” (a. 1617). La segunda documentación del modismo -no registrada por los estudiosos-, corresponde a Castillo Solórzano en “La fan­tasma de Valencia” (a. 1634), poniéndola en boca del lúcido Ruzafa: “Sufra pues, le ha de­xado, sin paciencia, / en Va­lencia, a la luna de Valencia” (p. 294). La comedia está am­bientada en la playa de Va­lencia la noche de San Juan, sensual escenario donde Cu­pido asaeta damas y caballeros del Reino, mientras en el sarao se mezclan el duque de Cala­bria, criados, esclavas moras, uno que se hace pasar por Don Quixote, otro que “canta con carraspera” y un “musicote de Sodoma”, afeminado, que es increpado agriamente: “hijo de puta, músico del cancerbero” (p.    203). En el Grao de Valencia , “en las noches de San Juan, todos despiertos están” (p. 205).
Solorzano salpica sus come­dias con citas a Mislata, Meliana, la plaça de la Olivera, etc.; pero castellaniza vocablos al ser obras pensadas para ser representadas por el Imperio. Mantiene voces como “carrer” o “murta”, pero el Micalet lo transforma en “Micalete”, res­petando la denominación de “las bien labradas alquerías que el río Turia riega” (La vuelta del Ruiseñor, 1634); es decir; no las llama masías, co­mo hace la mafia catalanera. Nacido en Tordesillas, Solor­zano no nos llama levantinos o catalanes, sino valencianos; y al Reino no lo degrada a País o Levante. En 1634 no podría existir un rector como Tomás Vert, que reniega del legado idiomático y acepta sumiso que el “vert” (presente en su apellido) lo sustituyan por “verd”, obedeciendo a Catalu­ña. Vaya espectáculo la de este rector Vert que, sin ton ni son, suelta lo de “a mes a mes”, locución adverbial catalana que en idioma valenciano equi­vale a “ademés”, aunque a Vert le avergüence: “ademés de pagar lo credencier” (Establiments de la sissa de la carn, 1659); “y es cert, perque ademés” (Ballester,: Ramellet, 1667); “ademés del vestit” (Falcés: Fiestas a San Juan de Mata, 1669); “ademés deste armament” (Ros: Romans dels peixcadors, 1752); “ademés dels groguets” (Galiana: Ron­dalla, 1768). Incluso lo halla­mos en la prosa valenciana de Azorín: “ademés, tu saps molt be...” (Azorín: Valencia, Ed. Losada, p. 79).
Las novelas de Solorzano lle­vaban por el Imperio recuer­dos del Reino, de forma que los Luna que vivían en el Río Grande podían leer “La vuelta del Ruiseñor” (a. 1634), título alusivo al romántico lugar de encuentro de Carlos y su ama­da en los jardines situados tras el Palacio Real de Valencia. Don Carlos era un Borja que regresa del Pirú (piruleros o peruleros eran los peruanos), adonde acompañó al virrey (p. 158). En una fiesta valenciana, cuenta Solorzano, unas jóve­nes danzan vestidas con “va­queros de lama (sic) de oro y plata” (p. 195), y el novelista -como un Mariñas cualquiera ­enumera familias valencianas: los Centelles, Marrades, Boyl, Borja, etc. Junto al prólogo figura una décima de Maluen­da, poeta que seis años antes, en 1628, componía endechas “en idioma valenciano” y con ortografía moderna: “choguet de crestall / milacre de su­cre...”
En “La fantasma de Va­lencia” (femenino habitual en el XVII, “la fantasma, visión o espíritu”), el dramaturgo usa un vocablo que espoleaba a Joan Fuster: “rumfla de seis carrozas, / de alabardas, y de chuzos, / o Gran Duque de Ca­labria”(p. 211), y no se trata del valencianismo “rumflar”, presente en Roig (a. 1460). El de Sueca se excitaba ante cual­quier fallo o despiste que le ayudará a masacrar la lengua valenciana o a sus usuarios, de ahí que su maldad le impulsa­ra a escribir (para probar la inexistencia del poeta Mulet en el XVII), que: “voces como chuzos son históricamente inimaginables en el siglo XVII” (Fuster: Dec. p. 24). Solorzano ridiculiza al falan­gista de Sueca al describir el armamento de los soldados valencianos, que usaban chu­zo; aunque los etimólogos ca­talanes y sus colegas tagamo­chis valencianos siguen ocul­tando la antigüedad de “chu­ço”. En otro artículo dábamos la cita de 1640 (“ab piques, chuços, espases”), pero para escarnio de Fuster, el IEC y su mascota (la AVL), hay anterio­res: “prohibir també los chu­ços... per los molt homici­dis” (Crida. Imp. Mey. any 1617). Al silenciar esta docu­mentación que conocen, los de la academia de Ascensión podrán seguir engañando a los estudiantes valencianos, im­poniendo el excremento ca­talán “xuixo” en lugar del va­lenciano chuço.
En los siglos XVIII y XIX, pese al cuente de Almansa, nadie intentaba hacernos des­aparecer como pueblo, y la len­gua valenciana tenía lectores incluso en el Madrid borbóni­co, imprimiéndose obras como “Tercera part: seguix la honra­da y crítica conversació entre Nelo y Quelo. Madrid. Imp. de Manuel González, año1787”. Hoy, la mafia inmersora susti­tuiría “seguix” por “segueix”, “conversació” por “conversa”, Nelo por Nel-lo, etc. Un date curioso para finalizar: los valencianos de Nuevo México, siguiendo los meandros del Río Grande hacia el norte, pueden asistir a una representación de Moros y Cristianos que se cele­bra todos los años en Chimayó, en el mes de julio. Aquí, los del Reino, presenciamos los do­mingos la aplaudida comedia protagonizada por la alcaldesa Nolla que, por el Valencia CF, mordería la yugular a un gori­la; pero, esta Juana de Arco del balompié, es incapaz de levantar un dedito contra la ca­talanización que nos humilla, igual que San Zaplana y su peana Tarancón.


TRAFALGAR Y VALENCIAJOAN IGNACI CULLA

LAS PROVINCIAS

 Lunes, 11 de julio de 2005 

Los esfuerzos del pueblo valenciano han quedado destrozados al entregar nuestro presidente a los catalanistas la supremacía de nuestra lengua

Siempre he creído que las derrotas no se celebran; en todo caso se recuerdan. Algo distinto han debido de pensar nuestros políticos al enviar nuestro buque insignia, el portaaviones Príncipe de Asturias , y la fragata Blas de Lezo a la Revista Naval que el Reino Unido ha organizado en el canal que separa la costa de Portsmouth de la isla de Wight para conmemorar el bicentenario de la batalla de Trafalgar, en la que la flota inglesa, capitaneada por el almirante Nelson, venció a la escuadra hispano-francesa (21 de octubre de 1805). Y es que nuestros políticos no aprenden de los errores. Menos mal (supongo que ideado por algún cachondo militar, a los políticos no se les habría ocurrido) que la fragata evoca el episodio y la figura del marinero vasco, Blas de Lezo. Silenciado por unos y olvidado por otros, fue el protagonista en 1741 de la “guerra de la oreja de Jenkins”, en Cartagena de Indias. Aunque el motivo real de la guerra era la pugna comercial por el control de las rutas americanas, el conflicto estalló tras el agravio sentido en Inglaterra cuando el capitán guardacostas Juan León Fandiño interceptó la nave inglesa Rebeca . Al mando estaba Robert Jenkins, a quien el español arrancó una oreja y lo mandó de regreso a su país, con el siguiente mensaje: “Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve”. Ante este fracaso de la Invencible inglesa, el rey Jorge II prohibió publicar informes de la humillante batalla.

Pero Trafalgar fue distinto por muchos motivos, aunque algunos nos lo quieran presentar como una derrota gloriosa: por la bajeza de un político miserable y servil como Godoy, primer ministro de Carlos IV, que para complacer a Napoleón envía a la muerte a miles de hombres. Las pretensiones de Bonaparte (que no sabía nada de mar) de desafiar el poderío británico en los mares, para después invadir Inglaterra, quedaron frustradas por los británicos, que no estaban dispuestos a permitir que los franceses se fugaran una vez más.

Horacio Nelson aplastó con unos oficiales y marinería profesional (la nuestra estaba compuesta por grandes oficiales, pero con una tripulación reclutada en tugurios, cárceles, hospitales y hospicios) a una flota mayor, la franco-española, al mando de un magnífico capitán de combate que, sin embargo era un pésimo almirante, Villeneuve. Valiente en lo personal, pero pendiente de su destitución, no tenía ni capacidad táctica ni estrategia para la misión. Gravina, responsable español, junto a los Alcalá Galiano y Churruca, había recibido la orden del sinvergüenza de Godoy: “Trague todo lo que haga falta”. Y así fue. En vez de oponerse a la orden de salir de Cádiz, que era una barbaridad, lleva a la gente a una carnicería, cuando todos sabían del riesgo. Este gran marino, al no oponerse como responsable de la Armada española, es uno de los culpables de las miles de pérdidas que se produjeron. Armas Ferrero, el marino más importante de la época, dijo: “¡Esta escuadra vestida de luto, ay del que tenga la desgracia de mandarla!”.

Era el fin de casi un siglo de esfuerzos para crear y sostener una poderosa flota (envidia de franceses e ingleses) que asegurase la continuidad del imperio ultramarino y de potencia internacional. La destrucción de la flota contribuyó a la desaparición casi inmediata de las colonias. En la miseria quedaron las viudas, huérfanos y heridos, que nos les pagaron, además de dejarlos tirados.

Pero si los hechos ocurridos en Trafalgar, que ahora se conmemoran en Inglaterra, son para recordar que no para celebrar, por las consecuencias que tuvieron para España, no lo van a ser menos los producidos en Valencia, el pasado día 1 de julio y sus posibles (seguros) efectos. El haber aprobado la reforma del Estatut, con la inclusión y blindaje de la AVL y su famoso dictamen, tendrá (de hecho ya tiene) resultados lamentables. Como la historia se repite, aquí también nos encontramos los mismos personajes, pero con distintos nombres. El de Napoleón lo encarna el megalómano Carod-Rovira, futuro emperador de los Països, casi desérticos, catalanes. El servil Godoy, giocondo Zapatero, pendiente exclusivamente de mantener su posición y privilegios por encima de la lógica y el bien común. A Villeneuve, representado por Joan I. Pla, le viene grande el cargo; no tiene táctica ni estrategia; se deja llevar por las circunstancias; y nunca se opone a sus jefes, Zapatero/Maragall. Sabe lo que es verse casi destituido y no quiere volver a pasar por semejante trance. Y Gravina lo desempeña, para desgracia nuestra, Camps, quien como responsable de la Armada valenciana tenía que haber valorado que la dignidad, una vez más, reside en el pueblo y no en los políticos. Camps ha preferido obedecer las órdenes superiores, aun a costa de saber que no benefician a los valencianos.

Ha salvado el barco (el nombre de “valenciano”), pero ha perdido la flota (al aceptar la unidad de la lengua a través del dictamen de la AVL). Los esfuerzos del pueblo valenciano, que durante ocho siglos ha armado una cultura, hoy han quedado destrozados, al entregar nuestro presidente a los catalanistas la supremacía de la lengua (como si de Trafalgar se tratase). Sus malas decisiones sirven ahora de argumentos para que los nuevos afrancesados las conviertan en victorias.

El comisario político Regás, entre otras cosas, ha utilizado el dictamen de la AVL para descatalogar el valenciano, a favor del catalán. El no haber actuado con la conciencia y la razón nos va a hacer perder (como España en el siglo XIX), nuestra lengua, y vamos a pasar de ser una potencia cultural a una mera comparsa al servicio de los nuevos emperadores.

Es una pena que nuestro presidente, en vez del de Gravina, no asumiese el papel de Blas de Lezo, y les dijese a los usurpadores de lo ajeno lo que les haría si se atreviesen a destrozar la personalidad valenciana. Porque no hay derrotas gloriosas, por más que se disimulen.


TRADICION MANIPULADORA

 

AUTOR: JUAN RAMON RALLO Los nacionalistas catalanes llevan años reclamando la devolución de los papeles de Salamanca. Uno tiende a preguntarse el porqué de tan abnegado interés. ¿Simple amor por el pasado o cierto miedo a que ese pasado salga a relucir en el futuro? En realidad, si los papeles fueran una simple reivindicación romanticona para exponer ante sus fieles como el franquismo español sigue pisoteando los derechos legítimos del pueblo catalán, al nacionalismo le interesaría mucho más que permanecieran en Salamanca.

 Pero parece ser que el nacionalismo, habida cuenta de su pacto con Zapatero, sí quiere obtener los documentos. Quizá, para explicárnoslo, debamos volver a la advertencia de Antonio Ubieto hace 25 años cuando señaló que el control de los archivos históricos por parte del catalanismo tienen como objetivo, en última instancia, controlar la historia.

 De hecho, mucho se ha hablado de que Salamanca retiene "injustificadamente" legajos catalanes, menos (o nada) se critica el hecho de que el Archivo de la Corona de Aragón, sito en Barcelona, retenga legajos valencianos sin explicación alguna. Hay que recordar que tales documentos fueron saqueados por las tropas napoleónicas del Archivo de Simancas a principios del siglo XIX y que, tras su devolución en 1852, se conservaron en Barcelona, aún perteneciendo a Valencia. El caso no pasaría de anecdótico si los archiveros catalanes, testaferros del nacionalismo, no tuvieran una más que acreditada tradición manipuladora.

 El Archivo de la Corona de Aragón estuvo controlado durante todo el siglo XIX por la familia Bofarull. Uno de sus más insignes miembros, Próspero de Bofarull, publicó a mediados de siglo una serie de documentos inéditos entre los que figuraban una nueva versión del Llibre dels Repartiments.

  Durante la reconquista del Reino de Valencia, Jaime I prometió una porción de tierra y una casa a todo aquel que le ayudase en la guerra; en este Llibre dels Repartiments figuran las promesas que efectuó Jaime I a los distintos soldados. En teoría, este documento acreditaría la repoblación catalana de Valencia (si bien este extremo ya fue refutado por el propio Ubieto al demostrar que el Llibre dels Repartiments sólo contiene las promesas efectuadas por el Rey, pero no el nombre de quienes realmente se quedaron en Valencia)

El caso es que en la traducción de Bofarull aparecen numerosos nombres tachados u omitidos con respecto al original; casualmente, se trataba de nombres de aragoneses y de navarros. Esto permitió hablar de una repoblación netamente catalana de Valencia.

 Nadie duda de que, cuando los papeles de Salamanca sean trasladados a Barcelona, éstos se encontrarán en perfecto estado. ¿Podremos afirmar lo mismo dentro de 10 años?

 No debemos olvidar que la historia oficial nacionalista se basa en una mitificación en contra de las fuentes. Hace 150 años, cuando la historia que quería contar Bofarull no casaba con sus fuentes, las destruyó. En este sentido, uno tiende a pensar que tan nefasta tradición no ha desaparecido del ánimo de ciertos "constructores nacionales".

 


TOTS CONTRA ELLA (II) REPLICA A UN HISTORIADOR IMPERIALISTEAutor: Francesc Josep Segura Sanchez

Diuen que lo promes es un deute. Es per aixo, i perque a mes, m'apetia fer-ho, que he volgut continuar aci la carta que el BIM, amablement me publicà en el numero de Maig, i en la que per qüestions d'espai, deixava en l'aire la replica a la d'En Antoni Rico i Garcia, del mes de Febrer, que mos oferia una ficticia i molt pobra visio de l'historia dels valencians, encara sent com diu ser, llicenciat en Historia i Antropologia. Esta formava part d'una trilogia de cartes publicades en contra d'un anterior articul de la regidora Filo Martínez, en el que esta defenia l'autoctonia de la nostra llengua valenciana, i de les quals ya vaig parlar en la meua anterior del mes de Maig.
Pareix ser, que per al Sr. Rico i Garcia (no pareixen molt "catalans" estos llinages que diguem), l'historia dels valencians comença i acaba segons ell, en l'Edat Mija, per lo que deduim de les seues afirmacions. Per ad ell, no tenim res a vore en els romans, ni en els visigots, ni araps, ni en cap atra civilisacio que haja habitat el nostre territori. Per lo vist, les calçades ¿"romanes"? han de ser mes be calçades catalanes; i el Teatre Romà de Sagunt, hauria de dir-se mes be, Teatre Català de Sagunt; per supost, el valencià no tindra res a vore en el llati, ni en l'arap, ni en cap atra llengua que no siga unica i exclussivament la catalana, que per deduccio llogica tampoc deu de ser una llengua romanica, sino tal volta una d'eixes llengües uniques, rares i exotiques, que no se sap molt be d'on venen; paraules com per eixemple: brossa, fanc, alberc o bramar, ya no son, com diu la llingüistica, d'orige visigot; com tampoc: carrasca, esquerra, socarrar, llosa o sarna, son d'orige iber; ni: fonda, armela, batejar, o botiga, son d'etimologia grega; ni tampoc: fardacho, bacora, albercoc o aljup son d'orige arabic-valencià; sino que totes elles no tenen un atre orige etimologic que el català, eixa llengua que es pert en l'orige dels temps. I tots els complexos sistemes de regadiu que entre moltes atres coses de profit hem heretat dels araps, no les feren en realitat els tals araps, sino mes be els catalans. A mes, resulta, que tots aquells aragonesos que vingueren a reconquistar i poblar gran part de les nostres terres, junt a navarros, bascs, occitans, i per supost, catalans, a mes de tots els emigrants aplegats segles despres d'unes atres comunitats espanyoles, especialment, Andalucia, La Mancha i Arago; mes ara immigrants del Magrep, Sudamerica, Anglaterra i paisos de l'est europeu, no venen a ser mes que descendents de catalans, que despres de pegar voltes pel mon (que ya dins de poc passarà a formar part tambe del Gran Imperi dels "Paissos Catalans"), i com aquells marins valencians que segons el Sr. Rico i Garcia, anaven pregonant la seua "catalanitat" pels ports del Mediterraneu, tornen a la seua "patria d'orige", la "Gran Catalunya Imperial". ¿No es aixina, Sr. Rico i Garcia?;.....,¡Ni el mateix George Lucas haguera tingut tanta imaginacio!
Be, siguem serios, Sr. Rico i Garcia; un historiador i antropolec que es precie de ser-ho hauria de ser mes rigoros, i deixar-se la ficcio per a les noveles.
Mos referix l'historiador Toni Atienza en un dels seus ultims articuls, que hauriem de fer cas als arqueolecs (puix ells es basen sempre en proves materials, irrefutables), quan diuen que els valencians som un poble ya definit en l'Edat del Bronze, quan teniem una cultura ceramica, ossea i metalica diferent a la dels nostres veïns. Per supost, les fronteres no eren exactament les mateixes, pero si que llinden en l'Ebre, en la conca del Segura i en la meseta castellana. El ferment iberic valencià sintonisa en el romà, creant un conjunt huma basat en un poblament intens i homogeneu des de l'Ebre fins al Segura, mantenint-se estes fronteres culturals fins l'epoca islamica, en que les terres valencianes queden dividides en regnes de taifes, com son els de Valencia, Alpont i Denia, incloguent est ultim les Mallorques. Alguns historiadors fan comprendre en eixe conjunt tambe als de Tortosa i Murcia, lligats als anteriors des del punt de vista polític i economic, i dins del caent islamic llevanti. Llógicament, al pancatalanisme cultural i politic, estos aspectes de l'historia no l'interessen, i preferix ignorar-los.
Mos parla el Sr. Rico i Garcia de la "repoblacio" de les terres valencianes despres de la reconquista. Molts historiadors no consideren adequat este terme per a dessignar les diferents poblacions o colonisacions de terres que tingueren lloc, i en realitat no els falten raons, puix si be la paraula -repoblar- significa lliteralment, tornar a poblar terres que han segut despoblades, i si tenim en conte que estes "repoblacions" no fan aumentar la poblacio valenciana en mes d'un 5% degut a que aci va permaneixer una gran majoria de poblacio morisca, i en menor mida, judeua, en seguida comprendrem el perquè.
Si a mes tenim en conte que d'eixe 5%, el major contingent estava compost per aragonesos, com queda demostrat a traves de la correcta llectura de diversos documents com el "Libre de Repartiment" o els "Llibres d'Avehinaments", nos donarem conte de lo incorrectes i falses que poden resultar les afirmacions del Sr. Rico i Garcia, i del pancatalanisme en general, i de com resulta evident que uns "repobladors" catalans que a penes constituien un 1.5% de la poblacio, difícilment pogueren ser els que ensenyaren al 98.5% restant, el romanç català, fent-los oblidar el seu propi romanç valencià; ¡Ni que hagueren vengut en moderns ordenadors i sistemes "multimedia" baix del braç a montar academies i donar-los classes!
L'existencia d'un romanç valencià anterior a la reconquista, es a dia de hui una evidencia innegable, demostrada i defesa pels diferents estudiosos de la qüestio, des de Menéndez Pidal, fins a Lleopolt Penyarroja o Josep Vicent Gómez-Bayarri, i passant pels J. Ribera, Huici-Miranda, Gual-Camarena, Antonio Ubieto, Ampar Cabanes, Ramon Ferrer, entre molts atres.
Fins i tot, Sanchis Guarner i Germa Colom, en els seus respectius llibres: "La llengua dels valencians" i "El valenciano", edicions anteriors a 1970, reconeixien l'existencia del romanç valencià, batejat tambe baix el nom de mossarap valencià, anterior a la reconquista. A partir de 1970, estos canvien d'opinio, sense dubte a força de colp de talonari català, i oferiments de prestigi, gloria i mitificacio, com aixina ha ocorregut en tants atres valencians reconvertits al pancatalanisme, en benefici de les seues propies boljaques i prestigi personal. Tambe el filolec català, Joan Coromines, inclou, en el seu afany "unificador-anexioniste" una gran quantitat de paraules valencianes en el seu Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, pero comet el "erro" de reconeixer en molts dels casos, l'orige etimologic mossarap de les mateixes.
Dir que el valencià i el català son la mateixa llengua, o que el primer es dialecte del segon, resulta tan aburt, com dir, que l'idioma valencià no te ni ha rebut mai cap influecia per part del català, com resulta evident i ningu o quasi ningu nega. Influencia que per supost tambe ha rebut de la llengua dels aragonesos, que no era exacta i exclussivament el castellà com nos han volgut fer creure interessadament, sino mes be l'aragones, llengua practicament reduida a dia de hui a l'Alt Aragó i franja llimitrof en terres catalanes, pero que en el seu dia estigue molt mes extesa per tot el Regne d'Arago, i que estava a mijan cami entre el castellà i la família de llengües del conjunt Occita-Romanic (gasco, llemosi, provençal, català, valencià, etc...), com demostren els estudis d'especialistes com Francesc Lliso o Antonio Beltran. I influencia que per supost tambe ha rebut de les llengües de tants atres pobles que per estes terres han passat a traves dels temps, tals com occitans (en menor mida), araps, visigots, grecs, ibers,....., i per supost, romans. Pero per una atra part, tambe la llengua valenciana ha eixercit una forta influencia sobre la catalana, especialment sobre el català denominat ocidental, per diversos motius historics, tals com l'assistencia d'entre 300 i 800 valencians a l'Universitat de Lleida (a la que Jaume II concedi el monopoli dels estudis universitaris de tots els seus estats) entre els segles XIV i XVIII. Tenint en conte que esta ciutat no superava els 3000 habitants en 1708, tal com resa el Manuscrit Ms. 1010 depositat en l'Universitat de Barcelona, i investigat per l'historiador Ricart Garcia Moya, es llogic pensar que la llengua valenciana parlada pels estudiants valencians alli establits, tinguera una forta influencia sobre el català parlat en Lleida, i aixina ho testifica l'esmentat manuscrit quan confirma que les llengües parlades en Lleida eren el català, el valencià i el llati en els circuls universitaris. Aço queda patent tambe en el "Thesaurus Puerilis" o diccionari en les llengües valenciana, catalana i llatina editat en 1575 pel gironi Onofre Pou, que havia estudiat a fondo l'idioma valencià en Valencia, i que es convertiria en "bestseller", servint de llibre de text en l'Universitat de Lleida fins al sigle XVIII. N'hi han moltes mes raons d'influencia valenciana en la llengua catalana, que els interessats en el tema, podrien consultar en el llibre "Historias del idioma valenciano", de Ricart Garcia Moya, editat per l'imprenta Romeu S.L. en Valecia en el 2003.Tambe el notari valencià Carles Ros apuntava en 1734, en el seu llibre "Grandezas del idioma valenciano" la possibilitat de que la llengua dels valencians fugits cap al nort durant l'invasio arap, influira d'alguna manera en els parlars dels habitants de les terres que segles despres serien catalanes, o inclus en els dels habitants del Migdia Frances, lo que es coneix tambe com Occitania. Esta teoria es mes difícil de comprovar, donada l'escasea de documents de l'epoca en que contem, pero no per aixo es descabellada ni deixa de ser possible. Mes actual es l'artificial influencia que catalanofils com Pompeu Fabra, Mossen Alcover, Joan Coromines, o el catalanisme llingüistic en general han fet i continuen fent en incorporar formes genuinament valencianes en els diccionaris i gramatiques de la llengua catalana, per tal de voler intentar demostrar aixina, eixa falsa i artificial "unitat" de les llengües.
Podria continuar donant replica a molts atres punts, tant de la carta del Sr. Rico i Garcia, com de les atres dos, o inclus d'alguna mes apareguda en el BIM ultimament, pero de nou l'espai es un handicap, i com tampoc vullc avorrir-los massa, ni abusar de l'amabilitat del consell de redaccio del BIM, crec que em prendré de moment un descans vacacional, desijant a tots els novelders i novelderes unes molt bones festes patronals, i de moros i cristians. Aixo si, si el Sr. Brauli Montoya vol que li faça una completa bibliografia dels llibres consultats, com demanava en la seua carta a determinats regidors, no te mes que demanar-m'ho per correu electronic, i en molt de gust, li la fare aplegar. Bones vacacions per a tots.


TOTS CONTRA ELLA (I)

Autor: Francesc Josep Segura Sanchez

Resulta un tant desficios que mentres uns atres pobles saben valorar i aprear com cal la seua cultura i personalitat propies sense cap obstacul que ho impedixca; o que inclus alguns mes gossats, s'hagen atrevit a manipular i falsejar la seua propia historia per tal de donar-se mes bombo del que els pertoca i intentar aixina subjugar les de pobles veïns (com el nostre); mosatros els valencians, continuem enfrascats en polemiques, que posen en dubte la nostra propia historia, cultura i personalitat diferenciades. Tot degut a que alguns acomplexats o enganyats, preferixen tirar-se pedres al propi terrat i fer-li el caldo gros als nostres veïnets, i per a tal fi, no dubten en colaborar en aquells a falsejar i tergiversar lo que els historiadors de mes prestigi i reconeiximent, han demostrat per activa i per pasiva. Aço sense reparar lo mes minim en l'autoodi i la baixa autoestima colectiva que aixo genera entre els propis valencians, i gracies a les influencies que els principals lobbies de pressio pancatalanista en Valencia (ACPV, Casals Jaume I, Universitats, Fundacions J. Fuster i A. March, editorials,etc...) financiats en gran part des de la Generalitat Catalana (a mes de per les nostres boljaques, vullguem o no), eixercixen sobre molts valencians.

Mentrestant, els afectats del barri d'El Carmel de Barcelona, en el carrer i en una misera almoina com desagravi per a buscar-se nova vivenda. Mes els valdria als governants catalans dedicar eixes inversions a proporcionar als seus afectats unes vivendes dignes com cal, i deixar-nos tranquils als valencians; eixiriem guanyant tots.

Una bona mostra d'aixo es una serie de cartes aparegudes en el BIM de Febrer, en les que dos persones i una associacio cultural, arremeten contra la regidora Filo Martinez, per haver tingut el bon gust i el gest de reflexar en un articul seu una chicoteta part de les tesis llingüístiques de l'insigne i històric filolec valencià, Lluís Fullana, en les que defenia l'autoctonia de l'idioma valencià respecte al seu germa besso, el català, lo mateix que diversos testimonis al respecte d'autors classics i d'uns atres intelectuals. Resulta incomprensible, que es puga acusar de falsetat a Filo Martinez, quan simplement es llimita a donar llum a lo que prestigiosos llingüistes, escritors i erudits han deixat plasmat en les seues obres i que el catalanisme sempre ha tractat de silenciar i/o manipular. No cal mes que llegir a Fullana o als demes autors per a comprovar que Filo Martinez no va incorrer en cap falsetat. Pero lo pijor no es que vullguen trobar falsetats on no les hi ha; sino que a mes, per a fer-ho, siguen ells els que, fent us d'un evident cinisme, introduixquen una serie de falacies, abusant de la seua condicio de "titulats" i prenent-nos per badocs als demes llectors. Vegem-ho a continuacio:

1.- Se li acusa a Filo Martinez de no dir que Eximenis era català; ¿Es que acas no dir-ho es negar que ho fora?; ¡Ni que calguera fer un biografia completa per a citar a un autor en un articul!; quan Filo diu que era afincat en Valencia, està donant a entendre que no era valencià de naiximent (a bon entenedor, sobra en poques paraules); i es totalment cert que ell a pesar de ser català (un dels poquets autors catalans en cert prestigi de l'epoca) sempre diu escriure en llengua valenciana, a la que definix en el seu "Regiment de la Cosa Publica", pagina 18, com a "llengua composta de les diverses llengües que li son entorn, havent retingut de cascuna d'elles els millors vocables, i deixat els mes durs i malsonants". Testimonis d'este tipo, podriem citar-ne a milers. Baste nomes afegir com a mostra, que ya les edicions fetes en Barcelona en 1560 de les obres d'Ausias March portaven un vocabulari valencià-català, per tal de que els llectors catalans pogueren entendre-les; o que el tambe català afincat en Valencia, Joan Bonlabi fa en 1521 una traduccio del mallorqui al valencià de l'obra de Ramon Lull "Blanquerna", per encarrec d'est ultim. Aço ve a demostrar clarament com de nitida era ya en aquells temps la diferenciacio entre les llengües, en les consciencies d'uns i atres. Per a que nos vinguen dient que "la unitat de la llengua, aleshores, ni es qüestionava.."; en efecte, no es qüestionava, senzillament perque no existia.

2.- Se dia tambe en una de les cartes, que el Pare Fullana fon dels primers en signar les catalanes "Normes de Castello", i que "des d'eixe moment ya mai publicà cap atra obra de caracter llingüistic", lo qual es totalment fals, puix eixe mateix any, publicaria la seua obra cim "Ortografia Valenciana", en la que reafirmava i ampliava els seus anteriors treballs sobre l'ortografia propia de la llengua valenciana, adaptada a les seues particularitats fonetiques, i a l'any següent, en 1933, una volta venuts tots els eixemplars, eixia al carrer una 2ª edicio de la mateixa. Inclus se te constancia en la Biblioteca Publica de Valencia d'una carpeta seua en unes fulles de lo que podria ser la seua Gramatica Fonamental , anunciada en l'Ortografia de 1932, i que no aplegaria a publicar-se. Lo que no diuen els firmants d'esta carta es que el Pare Fullana es negà des d'un principi a signar les Normes de Castello (recull de normes ortografiques tretes de les normes catalanes de Fabra, en un parell de concesions a les normes de Fullana, que no aplegaven a ser una completa normativa, sino nomes les bases per a una posterior elaboracio de la mateixa), per no considerar-les aptes per al valencià. Pero, donat que entre els promotors de les mateixes no hi havia cap filolec, el prestigi de la figura de Fullana com a maxim representant de la filologia valenciana en aquell temps, era molt abellit per a donar-lis l'importancia pretesa, per lo que continuaren insistint i pressionant-lo, fins que, dut del seu esperit conciliador, i per no fer un lleig als que li havien deixat el primer lloc, accedi a firmar-les, afegint a la seua firma les següents paraules: "Atés lo carácter provisional que tenen les bases anteriors no tenim inconvenient en firmarles"; es a dir, que si les firma, es precisament per tindre caracter de provisionalitat, i no per considerar-les com a definitives.

3.- No se si Filo Martinez va beure o no de les fonts de la web www.elpalleter.com per a escriure el seu articul com diuen els firmants d'una de les cartes, pero me te igual; no es eixa l'unica font en la que es poden trobar els testimonis ressenyats; i si algu te dubtes, no tinc cap inconvenient en mostrar-li els facsimils de diversos llibres de Lluis Fullana. Lo que si dire es que entri per curiositat en dita web, per tal de comprovar si era certa l'afirmacio de l'Associacio "El Rogle", en la que dia que es podia linkar des d'esta web a la del partit politic España 2000, i novament em trobí en un nou engany, puix des de la mateixa, a banda d'accedir a diverses entitats i associacions culturals, fundacions benefiques, o webs personals, es pot enllaçar a les de diversos partits politics valencianistes, que van des del centre dreta foraliste fins a l'esquerra nacionalista; pero ni rastre de l'esmentat partit. Voler encasellar al sentiment de valencianisme en una determinada tendencia dreta o esquerra, es tindre una falsa image, prou distorsionada del mateix, o be pretendre desprestigiar-lo de manera prou malintencionada i poc honesta. Una atra cosa es que determinats partits vullguen apuntar-se al carro del valencianisme, be perque pensen que els puga ser rentable electoralment, o be perque tinguen la seua manera particular d'entendre'l, i participen de determinades manifestacions al respecte.

4.- En les tres cartes se li preten negar a Filo Martinez el seu dret a aportar aquells testimonis que crega convenient, en relacio a una qüestio que afecta a tots els valencians pel simple fet de no ser filologa, volent els seus firmants fer un abus absolutiste de la seua condicio academica. Diu el prestigios llingüiste americà, Noam Chomsky, u dels intelectuals mes influents del planeta en l'actualitat, i Doctor Honoris Causa per l'Universitat de Tarragona, que no correspon ni als cientifics ni als politics decidir en els conflictes llingüistics, sino mes be al poble que es el que utilisa la llengua. Es evident que Filo Martinez, a mes de ser regidora es tambe ciutadana i usuaria de la llengua i per lo tant, te tant de dret com puga tindre qualsevol filolec o qualsevol ciutada a parlar i opinar sobre llengua. Negar-li eixe dret es poc manco que mantindre una actitut absolutista, per no dir una atra cosa pijor. Per una atra banda, un dels factors que la llingüistica te en conte a l'hora de dellimitar la diferencia entre llengua i dialecte, juntament al filogenetic i al lliterari, es precisament el sociollingüistic, es a dir, la percepcio o consciencia idiomatica que els usuaris d'eixa llengua tenen respecte a la mateixa; i es molt evident que els valencians sempre hem tingut molt clar que eixa llengua es i ha segut sempre la valenciana, diferenciada de sa germana la catalana, com ve a corroborar l'ultima enquesta realisada pel CIS entre valencians de diferents comarques i de diferent ideologia politica, condicio social, etc...El Sr. Montoya pot seguir dient totes les tonteries que vullga sobre l'oli i el cos huma; per eixe cami difícilment nos fara canviar d'idea respecte a QUI som els valencians, i QUINA es la nostra llengua. Està clar que un filolec o un mege saben mes de la seua professio que un usuari o un pacient; pero davant d'un possible erro o negligencia dels primers, qui mes te a perdre no son els primers sino mes be els segons, i per lo tant, son estos qui han de tindre l'ultima paraula a l'hora de decidir a quin mege volen anar i a qui han de fer o no cas. Clar, que en el cas llingüistic que mos ocupa, els poders factics, ajudats pels mijatics i moguts per interessos politics, sempre acaben dificultant i manipulant l'informacio que aplega als usuaris, en este cas la societat valenciana, en l'unica finalitat de fer creure que l'idioma valencià i el català son el mateix (cosa que no es certa), per tal de donar-li força al proyecte imperialiste dels ficticis "Paissos Catalans". Precisament, este tipo de manipulacions es un dels fets mes denunciats per Noam Chomsky.

I si parlem de filogenetica, entronquem en l'historia i en la carta d'En Antoni Garcia Rico, que mes li sembla a un relat d'historia-ficcio en certs matissos de realitat tergiversada, que no a una exposicio rigorosa, realista i fidel d'uns fets. Pero donar replica ad esta carta, lo mateix que a uns atres punts de les atres dos, em faria allargar-me massa, per lo que ho deixare per a una atra pròxima carta, sempre i quan, clar està, el Consell de Redaccio del BIM continue concedint-me l'amabilitat de publicar-la.
TONELADAS Y TONELADAS DE FLEXIÓ VERBAL


Por Ricardo García Moya
Las Provincias 31 de Octubre de 1998

Llegó la fecha de cobro y, ¡ticlín, ticlin!, suena la calderilla en la mente de los futuribles premiados. Antes de la ceremonia, los "herois" inmersores se mirarán al espejo, arquearán cejas y reflexionarán sobre qué corbata o bolso reflejará más sus profundas inquietudes sociales; o qué frase escogerán para que su sabiduría y progresismo resplandezca sobre el olimpo de cuatribarradas, desenvolupaments y "petits petons".
EI poder agita monedas, y el enjambre revolotea como aquellos barceloneses del XVII que -defensores de la catalanidad poco antes- no dudaban en participar en certámenes donde tenían que manifestar "en Idioma Castellano, y de forma agudamente expresiva, el sumo gozo por haber vuelto al dominio" del rey de España. EI jurado de catedráticos de la Universidad de Barcelona anunciaba que, al más ingenioso, "se le daría una calderilla" (Festivo agradecimiento, Barcelona, 1698, p. 24). Ahora, las arcas inmersoras rebosan de calderilla para importar batallones de invitados, desde bailarines del Rajastán a prestigiosos intelectuales como Friedländer, que disertará sobre el holocausto judío (no el palestino, creo).
Este año, la Generalidad de Cataluña ha ordenado que los actos sean en homenaje a Pompeu Fabra. Previamente, a los centros de enseñanza valencianos Ilegó publicidad sobre el "Homenatge a Pompeu Fabra, aniversari de la seva mort", con la consigna: "Per a nosaltres catalans, es molt més que un gramàtic, es un reconstructor de la nostra nació" (Informatiu Generalitat de Catalunya, setembre 1998). Quieren reconstruir lo que no existió. En "Notas al canto del Turia", un valenciano dieciochesco comentaba sobre "la ventaja que damos e la lengua valenciana en cotejo de la catalana. La distinción no la han podido comprender los que no son oriundos de estos reinos, motivo por el cual han incurrido no pocas veces en el error de confundirnos, llamándonos equivocadamente catalanes y mallorquines a los valencianos" (Ed. año 1778, p. 158). En este error caerán los invitados, pues cualquier impreso oficial que lean -como los del Museo de Bellas Artes de Valencia- comprobarán que están en barcelonés; no en idioma valenciano.
También  debieran  saber  los Jackson y Friedländer que la calderilla procede en parte de la catalanización del pueblo valenciano. Miles y miles de alumnos son coaccionados todos los años por maestros inmersores para que adquieran libros editados por la empresa del mecenas, como "La flexió verbal" de Enric Valor; obra que cuesta 1.500 pesetas -editada en papel corrientucho y sin fotografías- y va por la 22 edición (hagan, hagan cuentas, multipliquen por 20 ó 40.000 alumnos y verán la lluvia de oro que vivifica al victimista).
EI librito dice a los niños, por ejemplo, que la forma verbal "pateix es preferible a patix, que no tiene tradición literaria" (p. 8). Qué raro, pues los cultos valencianos forales como Mossén Porcar escribían: "la necessitat que patix la Corona de Valencia" (Dietari, any 1624,  f. 445); y "patixen" (f.  525). EI negocio marcha. Toneladas de "La flexio verbal" en catalán esperan mutarse en millones, muchos millones, en el presente curso 98-99; pues la inmersión también obliga a comprar otros productos de la factoría, como "La Llengua dels valencians" (creo que va por la 15 edición), curioso amasijo de martingalas inmersoras ya comentadas en otro artículo.
No sé si en el homenaje a Pompeu Fabra se recordará la época en que el químico admiraba al idioma valenciano moderno. Todavía en 1912 era partidario de -según declara- oponer "vaig a Barcelona a vixc en Barcelona, tal com fa el valencià modern" (sic). Pompeu Fabra aceptaba el concepto de "valenciano moderno", y sabía que la lengua valenciana se filtraba benéfica por la cuña geográfica hasta Lérida, ciudad donde el alumnado y profesorado valenciano fue constante desde el 1300 hasta el 1714. Por si el señor Friedländer o la señora Anne Brenon tienen dudas, les diré que los propios catalanes reconocían este hecho, como prueba que el catedrático catalán Diego CisteIler, de la Universitat de Lleida, en 1636 comentaba que los religiosos del Reino "predican en Valenciano en Cataluña, y explican en Valenciano los mandamientos en los púlpitos". Y no se refería a la misma lengua, pues en el primer folio aclara que las leyes están en idioma valenciano en Valencia; y en catalán, en Cataluña (Cisteller: Memorial en defensa de la lengua catalana, Tarragona 1636).
La influencia de lengua valenciana sobre la franja de Tortosa a Lérida perduró   hasta 1939, cuando los gramáticos partidarios del general Franco controlaron el Institut  d,Estudis  Catalans y la Revista Valencia de Filología. Todavía en 1934, el catalán Joan Moreira publicaba obras donde podíamos saborear el idioma del Reino, filtrado más allá del Cenia, en la franja tortosina-leridana: "Era el trinquet un rectàngul d'uns 18 a 20 metros d'ample, cobert per la part de la falta i flares, i descoberta I'atra mitat" (Folklore tortosí. Tortosa 1934, p. 249). Señores Friedländer, Jackson y señora Brenon: ése era el idioma valenciano moderno que aludía en 1912 el homenajeado Pompeu Fabra, la misma lengua que ahora es perseguida por los que presumen de cultura y tolerancia; aunque su ideal sólo anhela el ticlín, ticlín de la calderilla.


TODA PESETA HACE DURO


Autor: Desconocido
Yo seguramente equivocado, siempre he oido hablar de la Corona de Aragón, recientemente allí donde miras, encuentras la nueva denominación Corona catalano-aragonesa.( primero catal ano y luego aragonesa)

Todos, de la forma más natural, caemos en el error de aceptar normalmente los señuelos que nos van presentando poco a poco desde el nacionalismo catalán o vasco. Son datos insignificantes, aspectos sin gran interés que no merecen preocuparse por ellos, pero curiosamente para los naci... si lo tienen. Como escuché a Rajoy el otro día, si "nación" no es importante lo quitamos y ya está fuera problema, a lo que logicamente los nacionalistas no accedieron.

El partido socialista tiene una gran responsabilidad en el tema, pues ellos, son los primeros en asumir como propias todas las manipulaciones nacionalistas, con la intención de ganar cuota de mercado a su costa, siendo incapaces de darse cuenta que la situación es la inversa.

Algunos ejemplos por la parte que me toca.

La corona catalano-aragonesa: la imposibilidad de la denominación, por Domingo Gimeno Peña.

Es habitual llegir en llibres, revistes de divulgacio historica, inclus en llibres de texte, la denominacio antihistorica, Corona Catalano-Aragonesa, per a nomenar a la historica Corona d´Arago, despreciant a atres membres que com el nostre Regne de Valencia en una llarga epoca va ser el mes important de tota la Corona. ( En tems de Marti l´Huma, 1395-1410, quan Barcelona no pasava de 20.000 h. Saragossa 18.000, Mallorca 15.000 i Perpinya 12.000, la ciutat de Valencia ya contava en 90.000, superant a les demes tant en economia com en cultura...

...Arago i el Comtat de Barcelona no se van poder unir per que el comtat era d`orige frances,.i per lo tant LLuis IX rei de França no ho haguera acceptat, i ademes en temps de Ramon Berenguer, el Comtat de Barcelona no era l´unic en la Marca Hispanica; existien en les mateixes condicions, els comtats de Pallars Fussà, Roselló, Pallars Subirà, Ampuries i Urgell, per lo tant Catalunya no estava encara formada i la denominacio tampoc. Cap resenyar que el Comte de Barcelona per a anar a Arago, tenia que pasar per territori que no li perteneixia ad ell sino al Comte d`Urge.

La denominacio Catalano - Aragonesa era impossible per que en 1137 la paraula Catalunya no existia, va naixer a finals del segle XII i va tindre entitat en la segon mitat del XIII, quan Jaume I va cedir Languedoc i la Provenza, menys el senyoriu de Montpeller, a canvi dels territoris de la Marca Hispanica mes el Rosello, que perteneixien a Sant LLuis Rei de França. ( tractat de Corbeil 1258"


Almogávares que he leído bajo: Tropas aragonesas de élite, a las ordenes del Rey de Aragón, serranos de las montañas aragonesas, catalanas, valencianas, navarros,... ahora parece ser que son unos heroes legendarios de la corona catalana, los que les dieron su imperio.(tararí que te ví)

La heraldica: Parece ser que la bandera catalana es la cuatribarrada, la Senyera dicen, pero los datos demuestran que es falso, "Catalunya la Creu de Sant Jordi quartelada en barres i de bandera, la de Santa Eulalia", vale aceptamos la manipulación, pese a que en todo caso tendría que ser únicamente de Aragón, es su problema. (Els reis de la Corona d´Arago tenien heraldica i bandera propies, pero els estats que la formaven tambe tenien escuts i banderes que els diferenciaven dels demes estats de la Corona)

No podemos aceptar que nos impongan a los demás los simbolos que ellos se han dado( ciertos o no), pues sería otra cesión, otro paso más en su camino excluyente. En Valencia están empeñados con el apoyo del PSOE(ahora latente) en imponernos la bandera cuatribarrada, pese a que la Real Señera valenciana es nuestro simbolo desde 1377 según se desprende de los documentos. " En la catedral de Valencia es conserva un pergami de data 27 de maig de 1312 que nos diu: "La divisa antiga : en lo camp de argent una ciutat bella sobre aigua corrent." i el cuny mostre la ciutat amurallada sobre aigua. El 10 de març de 1377 el consell(el nuestro), a proposta de Pere el Ceremonios, aprova canviar l´heraldica antiga pel Losange Coronat i Lo rat Penat, afegint la corona a la Real Senyera i la ciutat queda com a segona ensenya. Desde sempre, les barres han estat en l´heraldica valenciana pero acompanyant als elements genuins i diferenciadors del nostre regne...L´heraldica del rei era : un drago alat sobre un escut en les barres ( simbol que la nostra Generalitat a pres com a propi ). La bandera portava les cuatre barres roges en fondo groc (abans del sigle XIV, dos barres ).www.cardonavives.com

La denominación: en Valencia la denominación de siempre, desde que Jaime I conquistó Valencia (antes tambien pero musulmán) fue reino de Valencia, esta denominación se utilizó hasta si mal no recuerdo, que Primo de Rivera instauró las regiones y provincias. Pues bien, los nacionalistas, se han empeñado en llamarnos Pais Valencià, denominación que encaja perfectamente en los Paises Catalanes (pais, paises) el PSPV Partido socialista del Pais Valencià intentó colar la denominación en el primer estatuto así como la bandera aragonesa, y se montó la gresca, como definición de consenso se llegó a Comunidad. Bueno pues hoy en día muchos, siguen utilizando la ilegal denominación de pais, PSOE, IU, ERC-ERPV, Bloc-CIU,... todos los partidos de izquierda y los convergentes del Bloc, estos últimos es comprensible, los secuaces de Carod tambien, los de Llamazares según quien pague mejor, pero el PSOE, caramba espabilen ya, no le hagan el juego a la alta burguesía catalana señores, piensen en la clase media y baja valenciana.

La lengua: ¿Que decir al respecto? un señor de Alcira, un valenciano, uno de Denia, uno de... resulta que son las joyas de la literatura catalana, ellos decían que escribian en lengua valenciana, pero estos afirman que escribian en catalán, el mismo rey Jaime ordenó escribir los fueros del reino la lengua del pueblo, y resulta que esa dicen que es la de cuatro gatos que vinieron de Barcelona y manipulan libros historicos burdamente para justificar el hecho, claro, se les ve el plumero y cambian de tercio, ignoran a los mozárabes, pese a que ellos reconocen que hablan romance,...

NO SE PUEDE CEDER EN LOS SIMBOLOS, EN LAS DENOMINACIONES, EN LAS PEQUEÑAS COSAS APARENTEMENTE SIN IMPORTANCIA O APARENTEMENTE ABSURDAS, PUES QUE LUEGO, CON EL PASO DEL TIEMPO, FORMAN PARTE DEL IDEARIO NACIONALISTA Y QUE UTILIZAN PARA IDEOLOGIZAR A LAS NUEVAS GENERACIONES Y CREAR PEQUEÑOS "ASALTA CONFERENCIAS", PEQUEÑOS RADICALES NACIONALISTAS QUE CON EL PASO DE LOS AÑOS, SERÁN GRANDES RADICALES.viernes, 8 de septiembre de 2017

TOC, TOC


Por Ricardo García Moya
Las Provincias 8 de Diciembre de 1996


La verborrea puede transformar en profundo mensaje estético las varillas de Alfaro o la chimenea tirada frente al Mercado Central: Llevan décadas controlando todo. Ya en el tardo franquismo lanzaban como señuelos de libertad las ediciones de Climent o el disco de Raimon con poesías de Espriu, portada de Tapies y asesoramiento de Marti de Riquer. Ellos, organizados, podían encumbrar o condenar obras al Tártaro.
De 1972 son unas poesías de don Andrés Estellés (q.e.p.d.), editadas por Eliseu Climent, entre las que destacaba la onomatopéyica "Toc, toc, ¿qui es? La mort". EI tétrico repique se convirtió en la composición más célebre del vate de Burjasot y, ciertamente, se eleva de sus temas habituales que, según Fuster eran: '"el sexe; la fam, la mort, la merda, rots, pets i semen"("Recomane tene- bres").
Para los inmersores, Estellés ha sido "el más grande poeta que hemos tenido desde nuestros clásicos".  Curiosamente, en 1663 hubo otro valenciano que escribió: "Toc, toc, ¿Qui está ahí? Lo pecat", muy similar el: "Toc, Toc, ¿qui és? La mort".
Entre las poesías de Estellés y las marginadas de 1663 hay matices. Las primeras están en cata- lán; las segundas, en "idioma valenciano"  (Valda, I: Solemnes fiestas. Valencia 1663, p.165). En éstas, además de lógicos arcaismos, encontramos la lengua prohibida por la inmersión:"chic y chiqueta" "homens"; "fer faena”, no feina; "Vixca Valencia" (p. 283), no visca; "esquadra" (p. 478), no escaire; "al devot ampara" (p. 479), no empara; "en lo hort de Ensendra" (p. 498), no a el hort d'Ensendra.
Palabras olvidadas en nichos de papel esperan su retorno al idioma del  Reino. Hay alguna como "garrama" (p. 198) que podría ser sinónima de la conflictiva "facenda". Los inmersores del IEC la deprecian, pero en el Diccionario Valenciano-Castellano de Escrich (ed.1887), leemos que era "tributo por razón de bienes o haciendas". Por cierto, como Escrich no cita fuentes, y el doctor Corominas no las localiza, escribe enfurruñado: "era tan defectuoso como los demás diccionarios valencianos, en cuanto admite muchas palabras inexistentes" (Corominas, DECH). Pues "garrama" sí existía en el idioma valenciano de 1663, y no era castellanismo.
Con peores modales que la muerte y el pecado -sin Ilamar con el toc, toc- se nos cuela el Síndrome de Isaac en el salón. ¿Recuerdan al anciano Abraham que, puesto a prueba por Yahvéh, estaba dispuesto a inmolar a su hijo Isaac?  Pues aquí tenemos una cutre versión a cargo de los que sacrifican palabras valencianas al Institut d'Estudis Catalans.
Los afectados por el Síndrome de Isaac practican su holocausto léxico en publicaciones subven- cionadas con nuestros impuestos. Así, en una revista eclesial imploran al Institut d'Estudis Catalans que sea benevolente y admita por caridad ciertas palabras valencianas como pallola, cantó, foguer y empomar en la próxima edición del Diccionari de la Llengua Catalana (Saó, nº 196, p. 34).
Y es que el IAC de Barcelona son -como los dioses del Olimpo- juguetones con los "Valencia- nets".  Lo de "pallola", por ejemplo, les suena mal y no les gusta, a pesar de que Carlos Ros ya la incluía en su diccionario de 1764 como equivalente al casteIlano sarampión. quizá en un futuro -como favor especial a los sollozantes clérigos inmersores- admitan "pallola" en el normalitzat.  Mientras tanto,  la palabra culta es el "xarampió" catalá.
En el subvencionado Boietin de la Sociedad Casatellonense de Cultura también sufren el Síndrome de Isaac, ya que sacrifican a los catalanes hasta "176 mots del País Valenciá" (BSCC, T. LXXI, p. 341 ). En las 30 páginas del suplicatorio siempre Ilaman a Cataluña "Principat"; sin embargo, a lo que se supone que es su tierra la designan como "Sud del Principat" (p. 242), o "pais".
¡Y que no falte la alegría en el "Sud del Principat" o el Norte de Murcia! Hace años se editó "Cervantes", premio Goncourt de biografía para Jean Canavaggio, catedrático de la Universidad de Paris. En ella figuraba un mapa de "España en 1600", en el que por arte de magia introducían Alicante y Altea en el norte de Murcia, aunque hacia tres siglos que formaban parte del Reino de Valencia. Item más: en 1996 se ha publicado "Un esclavo  Ilamado  Cervantes", de Arrabal ¿y adivinan qué mapa vuelve a falsear nuestra historia? Exacto, el mismo que se comía nuestro Reino hasta Benidorm.
Ara, prop del any 2000, criden a la porta del Reyne de Valencia, pero no es lo Pecat ni la Mort: Toc, toc ¿Qui está ahí? Lo fumeral del Mercat, el Institut d'Estudis Catalans, lo Síndrome d'Isaac, lo  Sud  del  Principat,  el Norte de Murcia...TIRANT LO BLAUGRANA


Autor: Antonio Burgos

Fue precioso. Una maravilla de rigor científico. Con su cara de pasa de uva de Almería, María Teresa Fernández de la Vega salió a eso a lo que ahora todo el mundo sale, a la palestra, y proclamó solemnemente:

-          Perdonen, es que no nos habíamos dado cuenta. Pero tengo que decirles que el valenciano es ¡igualito, igualito, igualito que el catalán! Vamos, que no puede haber dos cosas más iguales. ¡Idénticos! Dos gotas de agua son la noche y el día al lado de lo que se parecen el valenciano y el catalán. ¿Qué digo parecerse? ¡Como que son lo mismo!
-           
No habré, pues, de ser menos que la vicepresidenta. A cesión ante el chantaje de los republicanos separatistas o a camisas de once varas de medir la lingüística con el oportunismo político no hay quien me gane. Yo ya sabía que eso del valenciano es un mote que le tienen puesto al catalán al sur de Tortosa. Yo ya sabía que Carod y la comunidad científico-lingüística estabulada en los pesebres de la Generalidad tenían toda la razón. Si visitan mi modesta biblioteca y miran el anaquel de literatura en otras lenguas peninsulares, junto al galaico «Catecismo do Labrego» hallarán un libro cuyo lomo retitulé hace mucho tiempo, etiquetándolo con un adhesivo. Se trata del famoso «Tirant lo Blaugrana», obra cumbre de la literatura universal, que cuatro catetos conocen equivocada e interesadamente como «Tirant lo Blanc», por el color de la camiseta del Valencia, claro. Cuando en la Universidad de Princeton descubrieron ya que ese Tirant lo Blaugrana es más catalán que la cruz de San Jorge que acaba de rechazar Albert Boadella.

Estoy muy agradecido a este Gobierno que sabe tanto de lingüística y que mandó a los albañiles a Ferdinand de Saussure. Su proclamación sobre la lengua valenciana ha confirmado todas mis sospechas. Yo ya sabía que no hay nada más catalán que las Fallas. Las famosas Fallas de Barcelona. Catalanas por los cuatro costados por los que arden en la noche de San José. Como es completamente catalán el Tribunal de las Aguas, que se reúne, como es sabido, en el atrio de la Catedral de Gerona y habla un catalán, vamos, que ni Pompeu Fabra con negra blusa huertana. Menos mal que este Gobierno hace también justicia a la paella, a la famosa paella catalana, que cuatro chuflas de horchata de chufa habían hecho creer al mundo que era valenciana.

Y hecho este descubrimiento lingüístico universal, pienso que el Gobierno no debe pararse en barras, en barras del Reino de Aragón usurpadas por la bandera catalana, ni quedarse entre el Ebro y el Turia. El mundo entero está pendiente de sus hallazgos. El problema energético mundial podrá solucionarse el día que Fernández de la Vega anuncie que el gasoil y la gasolina son una y la misma cosa. Nuestras relaciones con los Estados Unidos quedarán plenamente normalizadas cuando proclame que la Coca Cola y la Pepsi Cola son como el valenciano y el catalán: ¡igualitas, igualitas, igualitas! El comodísimo igualitarismo debe llegar a todos los ámbitos de la cultura, de la economía, de la sociedad. Picasso y Dalí son lo mismo, como son lo mismo Murillo y Velázquez, BBVA y SCH, Roma y Cartago, Julio Iglesias y Alejandro Sanz, Lutero y Torquemada, Joselito y Belmonte, Sony y Grundig, Cánovas y Sagasta, Zara y Loewe, Sevilla y Betis, Fanta Limón y Fanta Naranja, Vega Sicilia y Don Simón, Chinchón y Cazalla, turista y preferente, gambas y langostinos, Enrique Ponce y El Bombero Torero.


Y, si se pone, hasta podrá este Gobierno cambiar el lema que Rodríguez Ibarra ha escrito en las vallas publicitarias de su Junta extremeña: «No seas cateto. Ven a la tierra donde resulta que los valencianos hablaban catalán, y ellos sin saberlo».