martes, 29 de marzo de 2011

EUROPA, INTERNET I LLENGUA VALENCIANA (y V)


Joan Pau Merita
Direccio de Valencianlanguage.com

4- INTERNET I LLENGUA VALENCIANA


Internet ya no es una ferramenta de futur, es una ferramenta d’absolut i inneludible present. Present al que la llengua valenciana ni deu ni te que ser alie. Internet es comunicacio, es rapidea total, son contactes possibles, es difusio inmediata i permanent. I es gracies a Internet i a l’esforç de moltes persones hui en dia es possible visitar un bon numero de portals webs dedicats a la llengua valenciana des de Canada, Surafrica o Australia.

Afortunadament per a la llengua valenciana, hui en dia n’hi ha una nova generacio de persones que han apostat fort per la presencia de la llengua valenciana en Internet. A tal efecte es d’obligada mencio dir que hui contem en mes de 70 portals en Internet de major o menor importancia, en tota classe de continguts, escrites en llengua valenciana, en Normes d’El Puig. Ad alguns els pareixera un numero irrisori. Res mes llunt de la realitat, 70 portals webs sense practicament cap ajuda institucional, i en uns mijos mes que precaris en moltes ocasions, es un un verdader milacre. Es, no cap dupte, una bona mostra del voluntarisme i el sacrifici d’un bon grapat de persones. Un esforç que ya està donant els seus resultats positius i que fa que hui en dia buscar informacio sobre la llengua valenciana en angles, alema o françes siga possible, i no nomes possible, sino que s’informa des d’una visio nostra i valenciana.

Pero en Internet existixen atres proyectes a banda de portals sobre la llengua valenciana. No podem oblidar els esforços desinteressats de molta gent per dotar al valencià de ferramentes utils que estiguen disponibles per a tot el mon. Tal es el cas del Diccionari multilingue on-line de Logos que te mes de 10.000 entrades en llengua valenciana, la revista digital en valencià “El Palleter” en una informacio rapida i inmediata, el proyecte de la versio del programa de text de Microsoft “Word” en Normes d’El Puig, el portal de Software en Valencià, en un esforç interessantissim de dotar al valencià de programes informatics en valencià, el nou vocabulari on-line angles-valencià en proces de proves, les Normes d’El Puig en format pdf, el curs basic de valencià del portal LlenguaValencianaSi, l’Ortografia de la Llengua Valenciana, tots els llibres i els articuls disponibles en la xarxia sobre el valencià, que en son un bon grapat. Insistixc,  el volumen de documentacio disponible sobre el valencià en Internet no es gens despreciable.

Pero Internet es basicament informacio; informacio en moviment. I hem de dir que la llengua valenciana te per eixemple entre 37.000 i 50.000 entrades buscant per “valencian language” (llengua valenciana en angles), haguent arribat a tindre en alguns moments 70.000 entrades, en el buscador mes important del mon, Google (9), cifra gens despreciable si tenim en conte que l’asturia te unes 45.000 entrades o el gallec te unes 100.000 entrades, en tot el recolzament institucional que estes 2 llengües tenen darrere i en el qual nosatros no contem, sense contar en l’absensia del conflicte llingüistic-identitari que per desgracia patim aci.

Es tambe d’obligada mencio el fer constar aci que bona part de l’informacio que es mou a nivell internacional en referencies negatives o perjuins cap a la llengua valenciana prove majoritariament de tres fonts: una; fonts interessades catalanes, contra les que res es pot fer, res mes que denunciar-les. La segona partix de les institucions EBLUL i Eurolang, problematica esta que ya hem revisat en l’anterior punt. La tercera seria el catalec internacional Ethnologue (10), elaborat en els EEUU per l’institucio llingüistica SIL, Summer Institute of Linguistics (11). Es evident que la situacio d’este catalec es revisable puix una volta mes n’hi han llengües considerades com a tals en dit catalec que no son oficials en cap de lloc o que el seu numero de parlants o tradicio lliteraria o consciencia llingüistica es innexistent, per establir algunes comparacions rapides. Este complet catalec que compren documentacio sobre totes les llengües del mon està disponible tant en versio digital com en paper i es consultat per moltissima gent via Internet, d’ahi l’importancia d’abordar la revisio del valencià en en este catalec internacional.

Mes proyectes estan en marcha, com el de demanar el codic ISO per al valencià en Internet a l’organisme internacional corresponent; codic ISO en el que es imprescindible contar per a no topetar-se en els serios problemes que esta tenint el valencià per a desenrollar programes i proyectes informatics d’us general.

Internet ha fet possible el enviar mes de 1100 correus electronics oferint documentacio sobre la llengua valenciana a persones o institucions relacionades en les llengües o la llingüistica tant en l’estranger com en Espanya. Se pot tractar de recolzar i de dur avant nous proyectes, que els n’hi ha, fa falta que els senyors que estan al front de les institucions i associacions que treballen per la llengua valenciana fiquen els mijos necessaris i recolzen de veritat i en total serietat i eficacia ad esta nova generacio de gent i ad estes iniciatives, que tant necessaries son per a un futur digne de la llengua valenciana.

En este sentit i ya per a acabar, vullc fer un simil en una vella ensenyança o refrany de la Guerra Civil espanyola: “lo primer es guanyar la guerra i despres la revolucio”. Lo primer es fer possibles proyectes de tot tipo per a guanyar algun dia la batalla que la llengua valenciana lliura contra els seus interessats detractors; i els accents, les reformes de tots els colors possibles, queden, baix el meu punt de vista, en un segon lloc, puix ara no produixen mes que la llogica confusio dels usuaris, quan no el cansanci.

TUFILLO HITLERIANO

Per Federico Ferrando Roda
También el Nacional-Socialismo se desarrolló en una democracia. Hoy me huele algo a “tufillo hitleriano”. Nacionalismos imperialistas, anexionismos, eliminación de individuos no productivos (ancianos vs eutanasia), eliminación de fetos defectuosos (abortos), creación de niños sanos (sin enfermedad, con belleza, inteligencia), marginación de discapacitados (síndrome de Down, tetraplegias, sorderas, cegueras, etc); control de los medios informativos por el poder; ciencia e investigación contra natura, con embriones humanos, con niños indefensos. Imposición de culturas y lenguas. Censura medios informativos no controlables por el poder. Imposición de lenguas, planes educativos, control cátedras universitarias. Libertad de expresión mediatizada. Ataques a las religiones. Sólo el hombre por el hombre y su bienestar, sólo los míos (para qué la solidaridad). Muerte terrorista. Violencia de género. Cultura de la muerte.
No me digan que todo esto no tiene un “tufillo hitleriano” más que palpable. Con la cultura de la muerte, tolerancia cero (intolerancia = firmeza). Sí a la cultura de la vida, sí a la concepción de seres humanos de forma natural, sí a las adopciones de niños en familias tradicionales en beneficio de su desarrollo mental y físico como persona integrada. Sí a las creencias religiosas que liberan al hombre de la mentira con potestad de denunciar los excesos de las “malas leyes”. Sí a la familia tradicional como primera célula de la organización de la sociedad. Sí al respeto a la vida de toda persona, independientemente de su enfermedad, todos son hijos de Dios. Nadie mas que Él tiene en sus manos el llamarnos a todos a su lado cuando sea conveniente. Sí al respeto a los mayores, a sus sufrimientos, a su experiencia de vida. También a su muerte digna, sin alargamiento de los padecimientos innecesarios. Sí a la humanidad, a su libertad de expresión, a educarse en familia con valores superiores y trascendentales, y en los colegios.

LA ESTATUA DEL REY DON JAMIE


Per Domingo Gimeno Peña
La Corona d`Arago va tindre alguns reixos que van destacar dels demes per distints motius, Pere el Ceremonios, Alfons el Magnanim etc. Pero al contrari que en els atres estats de la Corona, en el Regne de Valencia, el gran rei, el mes emblematic de tots es sense dupte Jaume I el Conquistador; per que ell va ser el fundador del regne cristia de Valencia, creant lleis propies, institucions, peses i mides en paritat propia, e t c, vencén l`oposicio dels caballers aragonesos que com a liders de la conquista volien afegir Valencia al Regne d´Arago.
Poques son les ciutats en el Regne de Valencia que no tenen un carrer, una plaça o algun monument dedicat al noste rei fundador i Castello no es una excepcio. L`avinguda mes centrica de la ciutat està dedicada i presidida per una majestuosa estatua de Jaume I el Conquistador.
La familia Cardona Vives, va ser gran benefactora de la nostra ciutat, patrocinant iglesies, institucions benefiques e t c . La testamentaria cumplint el desig de l`ultim membre de la familia, don Joan Batiste, va manar fer l`estatua del rei don Jaume, sent l`ajuntament qui va costejar el monument base.
L`autor de l`estatua va ser l`escultor don Jose Viciano i el proyecte del monument obra de l`arquitecte don Godofredo Ros d`Ursinos, demostrant els dos el perfecte coneiximent de l`heráldica de la Corona d`Arago. El dia 20 de març de 1897 fon l`inauguracio en la Plaça Nova , que despres seria del rei don Jaume.
La figura de Jaume I en l`accio d`entregar al poble de castello el document del privilegi de trasllat, lluïs els simbols propis del rei de la Corona i que per lo tant nos son comuns a tots els estats membres: En el caixco el Drac Alat, simbol parlant d`ARAGO. En l`escut les barres, tambe propies en tota la corona.
Als peus del rei cuatre lleons mantenen els escuts dels cuatre estats mes importants de la corona. Les barres son un simbol comu en l`heráldica de tots, pero cada u dells lluïs elements propis diferenciadors dels atres estats germans: Arago el lleo, Valencia el losange coronat, Mallorca castell i palmeres i el Comtat de Barcelona, despres Catalunya, la creu de san Jordi.
Tancant el monument, una artística reixa completa l`heraldica valenciana en la representacio de Lo Rat Penat, simbol genui de la Ciutat i Regne de Valencia.

CXXIV JOCS FLORALS DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA(IV)


Per César Vidal
Por ejemplo, el canónigo de la catedral de Mallorca, Gregorio Genovar, se duele de que bien entrado el siglo XVI, la gran novela Blanquerna, del filósofo mallorquín Raimundo Lulio, no haya sido traducida todavía a la más culta de las lenguas romances de la España oriental, es decir, al valenciano. Y encarga de esta misión a un doctor en artes y teología de nombre Juan Bonbalij, más no por ser valenciano, sino por considerar que era el más experto conocedor de la obra liuliana de la época. El presbítero Juan Bonbalij era catalán de origen y de segundo apellido, natural de Queralt, hoy provincia de Tarragona. Cumple puntualmente el encargo que se le hace y publica la traducción al valenciano de Blanquerna, en Valencia, en 1552. Y en su prólogo dirigido al canónigo de la catedral de Mallorca que le encomendó la misión, le escribe estas esclarecedoras palabras: «...el cual libro ahora se ha traducido y dado a la prensa en lengua valenciana, según que, conociéndome apasionado de la ciencia luliana, me rogó tomara yo de esto el encargo aunque no sea docto ni muy limado en dicho idioma por serme peregrino y extranjero». Difícilmente se puede dar un mentís mayor a esa mentira histórica de la denominada "unidad de la lengua" que pretende que la lengua de Valencia y Baleares es un mero dialecto del catalán. El catalán Bonbalij si algo sabía era ciertamente lo contrario, que eran lenguas diferentes que el catalán y que por ello exigían traducción, tanto que denomina al valenciano "idioma... peregrino y extranjero".
De hecho, a esta ´lengua romance´ la llaman valenciana-nunca catalana -los escritores que la utilizan ya sea Antonio Canals, Jaume Roig, Roiç de Corella, Ausias March, Vicente Ferre o, Sor Isabel de Villena. Joanot Martorell y los literatos valencianos incluso adoptan el término: ´la vulgar valenciana lingua´.
Esta realidad ha sido reconocida vez tras vez por aquellos especialistas atraídos no por los motivos más nobles hacia el campo de la mentira nacionalista. Si Azorín podía afirmar que «El valenciano tiene su medida y su sabor. La concisión del valenciano se ve cuando se compara, texto con texto, con otro idioma», el P. Fullana, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española afirmaría acertadamente: «La existencia independiente del valenciano como lengua, que no es como dicen algunos una variante del catalán». Por cierto que resulta oportuno recordar que en 1925, el citado erudito señaló cortésmente que las siguientes lenguas ´romançs´ conocidas hoy por lenguas italiana, francesa, portuguesa, gallega, castellana, valenciana, catalana, provençal y mallorquina, tuvieron su origen en la lengua romana vulgar, traída por los ejércitos romanos a casi todas las partes occidentales de Europa, sobre todo a Francia, España y África, al ser conquistadas. Fue también el P.Lluis Fullana Mira el que recorrió todo el Reino de Valencia para recoger su Diccionario de la Lengua Valenciana toda la amplitud y riqueza del valenciano.
Extraordinario personaje este clérigo valenciano. En el colegio "La Concepción", de Onteniente, enseñó francés, principalmente, y en la Universidad de Valencia, valenciano. Valenciano, sí, no catalán. Fullana dominaba el latín, el francés, el italiano, el inglés, el griego .... En octubre de 1940, con motivo de la visita a España, del Gran visir del Protectorado Español en Marruecos, Fullana actuó de intérprete requerido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por que dominaba ni más ni menos que los dialectos rifeños. Pero su gran amor era su lengua valenciana - que no catalana - y así cuando en la Universidad de Valencia el día 27 de Enero de 1918 se creó una cátedra de Llengua Valenciana por iniciativa del ´Centre de Cultura Valenciana´, fue ocupada por el padre Lluis Fullana. Fue así como nació el ´Patronat de Llengües´ del mencionado centro docente y como, a propuesta de este centro, el P. Fullana se convirtió en el primer profesor de Llengua Valenciana en la Universidad Literaria de Valencia.

sábado, 26 de marzo de 2011

NARANJAS Y MANDARINAS


Autor: José Esteve Rico Sogorb


Es que no paramos. Detrás de una, otra. Por desgracia, los valencianos seguimos siendo moneda de cambio, juguete caprichoso y objeto de constantes discriminaciones. Sin ir más lejos, hace unos días, EE.UU amenazó con subir el arancel a las mandarinas valencianas -que son toneladas las que van para allá- mientras el Gobierno de ZP reconoce que su diplomacia no puede o no sabe impedirlo. Se nos niega el agua, se juega con la lengua, se retrasa el AVE, se paralizan inversiones y para colmo lo de las mandarinas. Sorprendentemente, para numerosos agricultores y empresas de la Comunidad Valenciana que se dedican al cultivo y exportación de tal modalidad de naranja, el Departamento de Comercio de EE.UU ha incluido -sin avisar como aquel que dice- a la mandarina valenciana en la relación de productos europeos que serán gravados con un arancel extraodinario. O se paga ese plus, canon o valor añadido de más por cada unidad o lo tenemos muy dificil para que se nos admitan nuevas exportaciones. La Administración yanqui según cada etapa de tensas relaciones con el Estado Español ataca o reacciona apretando las clavijas comercialmente. Si antes fue el jamón, ahora le toca a las mandarinas. El caso es que Bush sabe como presionar. No perdona, como buen rencoroso que es, que España se retirara de Iraq. Ellos se permiten esa licencia y nos hacen bailar al son de su música. Y si nos alejamos de su compañía, ahi van las consecuencias: descenso en las compras, retirada de embajador, ruptura de conversaciones, tensión, mayor rigurosidad y severidad aduaneras e incremento de los aranceles a nuestros productos. La prepotencia de la Administracion USA es un problema para los anhelos de libertad de muchas naciones y estados. "O estás conmigo o te hago entrar por el aro y las pasarás canutas"-es su estrategia: apretar suavemente pero apretando al fin y al cabo.
Como ven, la mandarina es una fruta muy valorada, estimada y bien pagada en EE.UU debido a su inexistencia muy a pesar de las naranjas californianas. Nuestra valencianísima mandarina es el único producto citrícola que Estados Unidos importa desde que apenas nos compra ya ni zapatos ni jamones -y menos aún los de jabugo y pata negra- Por mucho que los más optimistas se empeñen en superar las sesenta mil toneladas del 2003... si a la más minima severa escrupulosidad -como la 2001- EE.UU nos prohibe introducir las mandarinas valencianas porque en millones de unidades al menos una sale mala con larva de insecto o con un simple moratón; apañados vamos. No hay manera de que EE.UU nos quite de su "lista negra". Siempre actua contra nosotros como una "mosca cojonera", buscándonos las cosquillas. El Gobierno ZP es impotente ante los derechos de EE.UU a tomar medidas mientras a nuestras autoridades aduaneras se les "escapa" aplicar mayor rigurosidad arancelaria a las importaciones. ¿Qué harán los agricultores valencianos preocupados ante la amenazante subida del arancel y posible prohibición de entrada de mandarinas? El Ejecutivo no va a poder ejercer ningún tipo de presión si no mejoran las relaciones entre Madrid y Washington.O sea, que a "pagar" hipoteca doble: si no teniamos bastante con la de ERC y tripartito, ahora nos toca la de Bush. Y es que a ZP, EE.UU. y Catalunya le tienen cogido de los c.. perdón, del "pa amb tumaca" y de las mandarinas. Así nos va.

L’OPINIO DELS EXPERTS


Joan Costa i Catala (q.e.p.d.)
                          El ferro que desperta
                          Valencia 1998

S
’ha repetit tantes voltes que la qüestio llingüistica es cosa d’experts i titulats, i que els unics que poden opinar i decidir sobre el tema  son els filolecs de l’Universitat, que molta gent aliena a la materia a acabat per acceptar este principi autoritari com un dogma de fe. Es una cosa pareguda a dir que la politica es competencia exclusiva dels politics, la salut competencia exclusiva dels meges, els problemes del treball competencia exclusiva dels sindicats, l’educacio competencia exclusiva dels mestres. I aixina podrien seguir en tot allo que afecta als punts vitals de la nostra societat. Mai s’havia invocat tant el principi d’autoritat exclusiva com en la qüestio de la llengua valenciana.

Per ad esta manera de pensar, els experts, els filolecs, son els que deuen de tindre l’ultima paraula, encara que estiguen matant al pacient.  Ni l’historia, ni la realitat sociologica, ni la voluntat majoritaria popular, ni les mateixes lleis, no tenen a res a dir en materia llingüistica. Nomes els experts, en el mes pur esperit de “La Republica” de Plato, el qual, com a filosof que era, posava als filosofs com els unics realment aptes per a regir i governar la societat. La dificultat, naturalment, “insignificant”, està en que no mai l’experiencia ha avalat esta teoria platonica. Filosofs de prestigi, posats a politics, han segut un desastre.

En este mateix espirit neoplatonic, l’ultim recurs que l’Universitat Lliteraria de Valencia ha presentat davant el Suprem sobre el nom de la llengua es fomenta entre atres possibles arguments que desconec, en un informe redactat fa casi sis anys per tres d’estos experts.

Bo serà saber algunes de les ultimes opinions d’un d’estos experts, el rector de l’Universitat de Barcelona, Antoni Mª. Badia Margarit, convençut com el que mes de l’unitat llingüistica catalana. Fa no encara molt de temps, va publicar un llibret titulat “La formacio de la llengua catalana”, fruit, segons ell, de mes de vint anys de treball i maduracio, al terme dels quals reconeix, en la mateixa introduccio, que les propostes oferides per lo que ell mateix diu la dialectologia historica catalana, respecte a formacio dels per ell considerats “dialectes catalans actuals”, “son unes propostes no prou satisfactories”. I un poc mes avall confessa que “les que hom ha donat fins avui s’han adverat inviables”. Mira per a on els mateixos experts inqüestionables han estat durant anys fent propostes que s’han mostrat inviables.

La principal d’estes explicacions “inviables” la declara en la pagina dihuit: “Em limitare a palesar que no hi ha prou, amb la teoria de la reconquesta, per a explicaar la gran diferenciacio dialectal de la llengua catalana” (per a entendre-mos, esta “gran diferenciacio dialectal” mosatros l’anomenem en Valencia llengua valenciana des del sigle XIV, el mateix sigle en que van adquirint nom els diferents romanços derivats del llati, entre ells tambe el catala).

Parlant concretament de Valencia, escriu: “En resum, l’explicacio de la diferencia dialectal catalana a traves dels fets de la reconquesta no es acceptable, ni en l’origen, ni en l’expansio, ni per resultats tardans”. I conclou: “L’explicacio que ens dona la teoria de la reconqueta sembla del tot inadecuada” (pag. 25).

Ya cap al final del llibre, diu: “Ara sabem ben be que la rao profunda que tergiversava el curs que hom hauria dit normal dels fets era l’influix del substrat. El substrat  preromà jugà, tant a Catalunya Nova com a les terres valencianes, el mateix paper que ja havia tingut al Pirineu Occidental, ço es el d’emplenar la mancança de la romanitzacio mediatisada en Valencia tambe per l’arabisacio” (pag. 171).

Ara, per fi, un expert de la mateixa Catalunya canta la gallina a la teoria, tan acerrimament defesa per alguns del “experts” valencians, mes papistes que el Papa, de que la llengua valenciana es la que portaren els catalans reconquistaors. Ara resulta clar que la nostra llengua no fon importà, estava ya aci, marcà per un substrat pre-roma i una mediatisacio arap, exactament lo mateix que la de Lleida i Tortosa, tan paregudes, i que hui diuen catala occidental, per mes que Tortosa es totalment meridional a Catalunya Vella. I tot aixo no hi ha una atra manera d’explicar la “gran diferencia”.

L’obsesio d’un catala originari, arrel unica de tots els demes parlars del “domini llingúistic catala”, resulta que nomes portava a assucacs, a culs de sac, a carrerons sense eixida, a “explicacions inviables”. Pero no pareix aço somoure els fonaments de l’inquebrantable fe de l’unitat de la llengua, com tampoc els somou la gran diferenciacio, que per a l’ilustre rector seguix sent dialectal, no importa si un d’eixos “dialectes” porta tants sigles de vida i de nom com el mateix catala, i pot mostrar al mon la millor documentacio dels seus origens i un verdader sigle d’or lliterari, parlat i escrit per un poble que “no es nomena poble catala, ans per especial privilegi a propi nom o es nomena poble valencià”, com dia ya un atre catala en el sigle XIV.

A vore quan els valencians comencen de veres a fer païs, i cultura, i tot lo que s’haja de fer, sense “dominis llingüistics”, ni dependencies de ningu, sino en nom propi, reconeixent lo comu, pero defenent i mantenint lo nostre singular, en lo que no pot faltar el nom de la llengua. Fen-mos de respectar i mos respectaran, fen-mos oir i mos escoltaran.

viernes, 25 de marzo de 2011

LA ILEGAL A.V.L. DENTRO DEL ESTATUTO VALENCIANOAutor: Valencia d’Elig

Tanto el actual estatuto de autonomía valenciano aprobado en "les Corts" el 27 de Marzo de 2006, como su predecesor (en vigencia durante más de dos décadas), son claros y concisos a la hora de concretar el nombre y la entidad del [idioma] Valenciano. En ambas Cartas Magnas (marco jurídico y legislativo valenciano de rango máximo, supeditado únicamente a la Constitución española), el [idioma] Valenciano está definido como la "lengua propia" de los valencianos a la que se le reconoce y otorga (en justicia) su carácter de "idioma".

 El articulado del nuevo Estatuto Valenciano no deja lugar a la duda:

 "TÍTULO PRIMERO.
...
 Artículo sexto.
1.       La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
2.       2. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano".
3.      
 Queda pues legislativa y jurídicamente dictaminado al máximo nivel, que el idioma Valenciano es la lengua propia de los valencianos (y no la lengua Catalana, ni la Portuguesa, ni cualquier otra) y que además la lengua Valenciana dispone de rango de idioma (lengua que ha desarrollado un sistema de codificación propio), sin que del articulado de la Carta Magna valenciana pueda sacarse conclusión alguna de que el idioma Valenciano es un dialecto de la lengua Catalana, la Portuguesa, u otra, ni que el Valenciano sea la misma lengua que la Catalana, Portuguesa, etc...

 A pesar de que lo expresado en el Estatuto valenciano es fiel reflejo del sentir generalizado de la sociedad valenciana para con su lengua propia, existe una minoría social pan/catalanista (que recibe generosas subvenciones desde Cataluña) que contra-natura pretende imponer la falsa "unidad" de las lenguas Valenciana y Catalana, en su afán de "unificarlo" todo bajo una misma "lengua, cultura y nación catalana" (y satisfacer así las necesidades de una mayor extensión territorial y lingüística de esa imaginaria "gran (sic) Catalunya/Països catalans" que ambiciona independizarse de España). Esta minoría de colaboracionistas del nacionalismo catalán en tierras valencianas, viene argumentando que con la inclusión de la (catalanista) "Academia Valenciana de la Lengua" (A.V.L.) dentro del actual texto estatutario valenciano se ha consagrado indirectamente la (inexistente) "unidad" de las lenguas Valenciana y Catalana; algo que es del todo incierto ya que el dictamen de la A.V.L. sobre la "denominació i entitat del Valencià" (9-2-2005) sobre la que la minoría social pan/catalanista pretende sostener sus tesis "unionistas", es nulo de todo derecho debido a que la A.V.L., por ley, no tiene atribuciones para pronunciarse sobre los asuntos y supuestos a los que hace referencia en dicho dictamen.
 En su dictamen sobre la "denominació i entitat" del Valenciano la A.V.L. pretende dar como válidos los siguientes supuestos:

 "...la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d'Andorra...
...Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una llengua, és a dir, un mateix "sistema lingüístic"..."

 Sin embargo, legalmente la A.V.L. no puede otorgar otra "entitat" al idioma Valenciano más que la que recoge y marca la ley de creación de la propia academia. Pretender modificar o trabajar al margen de los postulados legales sobre los que se ha construido y rige la A.V.L. sería por parte de esta institución ir en contra de los principios y fines para los que, por ley, la A.V.L. fue creada y por tanto colocarse al margen de la legalidad, tanto la misma institución como sus trabajos o dictámenes. Algo, que de forma manifiesta ha sucedido con el dictamen de la A.V.L. sobre la "denominació i entitat" del Valenciano en el que, sin atribución legal para ello, la A.V.L. pretende "unificar" el idioma Valenciano y el Catalán al otorgarle a la lengua Valenciana otra "entitat" diferente a la que la academia, por su ley de creación, está obligada a reconocerle y preservar.
 En el "DECRETO 158/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). [2002/9996]" se puede leer:
 "Reglamento de la Acadèmia Valenciana de la Llengua

TÍTULO I

 De las disposiciones generales

 Artículo 1
...
2. La AVL tiene como función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del IDIOMA Valenciano...

3. En sus actuaciones, la AVL se inspirará en los principios y criterios que se desprenden del dictamen sobre el valenciano que aprobó el Consell Valencià de Cultura el 13 de julio de 1998, y que figura en el preámbulo de la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la AVL."

 Para el "nom i naturalesa" del idioma Valenciano el referido dictamen del Consell Valencià de Cultura (C.V.C.) estableció lo siguiente:

"c) "El valencià, IDIOMA històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del SISTEMA LLINGÜÍSTIC que els corresponents ESTATUTS D'AUTONOMIA dels territoris hispànics de l'antiga  Corona d'Aragó reconeixen com a LLENGUA PRÒPIA."

 El anterior punto (c) (perteneciente al dictamen para la creación de la A.V.L. realizado por el Consell Valencià de Cultura (C.V.C.)) es el único punto o apartado que hace referencia a un "sistema lingüístico" de todos los que conforman el reglamento o leyes que configuran y delimitan las atribuciones y funciones que legalmente posee la A.V.L. Cualquier lectura diferente que haga la A.V.L. respecto a la "realidad" del "sistema lingüístico" descrito por el C.V.C. no tendrá validez alguna, puesto que estará yendo en contra de la propia ley que da forma y entidad a la misma A.V.L. y sobre la que esta institución está construida. De dictaminar la A.V.L. una "realidad" para el "sistema lingüístico" valenciano diferente a la que el C.V.C. describió en su dictamen para la creación de la A.V.L., esta academia y sus trabajos dejarían de estar bajo el amparo de la legalidad vigente y en ningún caso se podrá exigir a nadie el cumplimiento de los mismos, antes al contrario, la A.V.L. habrá de reparar su ilegal posicionamiento y asumir las responsabilidades que su actuación haya podido dar lugar.

 Como ya ha sido señalado, el C.V.C. en su dictamen para la creación de la A.V.L. especificó respecto a la naturaleza del idioma Valenciano (anterior punto (c)) lo siguiente:

 "Sobre la naturaleza del valenciano

 El valenciano, IDIOMA histórico y propio de la Comunidad Valenciana, forma parte del SISTEMA LINGÜÍSTICO que los correspondientes ESTATUTOS DE AUTONOMIA de los territorios hispánicos de la antígua Corona de Aragón, reconocen como LENGUA PROPIA."

 En esta alambicada definición, cuyo significado es de obligada observancia (por ley) para la A.V.L., el C.V.C. describe la naturaleza del idioma Valenciano ligándolo indisolublemente a la propia naturaleza del "sistema lingüístico" que el C.V.C. presenta en dicha definición.

 El significado real de la anterior definición del C.V.C. (alejado del que pretende otorgarle el sector pan/catalanista) emerge de forma inequívoca tras analizar algunos de los postulados claves sobre los que el C.V.C. ha construido dicha definición; correspondiendo, en primera instancia saber cuál son las LENGUAS PROPIAS reconocidas en cada ESTATUTO DE AUTONOMIA (de los territorios hispánicos de la antígua Corona de Aragón):

-          - Cataluña: Catalán.
-          - Baleares: Catalán.
-          - Aragón: No define ninguna.
-          - Comunitat Valenciana: [IDIOMA] Valenciano.
 Por tanto (y según lo establecido por el C.V.C.) si el Valenciano hablado en la Comunitat Valenciana FORMA PARTE del "sistema lingüístico" que es RECONOCIDO como lengua propia en su CORRESPONDIENTE Estatuto de Autonomía, este "sistema lingüístico" no podrá ser otro más que el "[IDIOMA] VALENCIANO", que es la UNICA LENGUA PROPIA que reconoce el Estatuto de Autonomía Valenciano para la Comunitat Valenciana.

 "Artículo sexto (del Estatuto valenciano)

1.       La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano."

 Así pues, el C.V.C. establece que el [idioma] Valenciano es a su vez "lengua propia" y "sistema lingüístico" [valenciano], conceptos éstos plenamente compatibles que no entran en contradicción alguna entre sí, ya que "lengua" y "sistema lingüístico" son sinónimos y términos equivalentes tal como la lingüística prescribe, y tal y como la propia A.V.L. reconoce y defiende en el "annex 1" del referido dictamen:
 
 "ANNEX 1. Selecció de testimonis on es documenta la identificació del concepte llengua amb el de sistema lingüístic."
 
 Obsérvese que la A.V.L. considera sinónimos los conceptos "sistema lingüístico" y "lengua", en singular, jamás otorgando al concepto "sistema lingüístico" el carácter de "conjunto de lenguas", en plural.

 En definitiva, según establece el C.V.C., el idioma Valenciano posee tanto la dimensión de "lengua" como la de "sistema lingüístico", quedando excluido de dicho "sistema lingüístico" [valenciano] la lengua Catalana ya que en ningún momento esta lengua es mencionada, ni reconocida como "lengua propia" en el Estatuto Valenciano (condición indispensable - la del reconocimiento estatutario - según marca el dictamen del C.V.C.).


 La catalanista A.V.L. al haber otorgado en su dictamen del 9-2-2005 una "naturaleza" o "entitat" para el "sistema lingüístico" del Valenciano diferente a la establecida por el C.V.C. (pues considera al Valenciano y al Catalán la misma "lengua propia" de los valencianos, yendo en contra así de lo que el dictamen del C.V.C. proclama y de lo que está legalmente estipulado en el Estatuto de autonomía valenciano, marco jurídico de obligado cumplimiento para la A.V.L.), se coloca, dicha academia y su dictamen, al margen de la legalidad establecida por su ley de creación y reglamento, quedando inhabilitado y fuera de toda aplicación dicho dictamen e improcedentes y nulas de todo derecho las conclusiones que de él se quisieran derivar. De lo que se desprende que este dictamen ilegal no puede servir de justificación a los que argumentan que el idioma Valenciano y el Catalán son el mismo o que el Estatuto Valenciano reconoce indirectamente la falsa "unidad" de las lenguas Valenciana y Catalana por incluir a la catalanista A.V.L. en su seno.

 Es más, la nulidad del dictamen referido se traduce en la ausencia de valor jurídico-legislativo del mismo y de sus contenidos, concretamente en su consideración de que Valenciano y Catalán son una sola lengua, algo que es frontalmente contrario al estatus legal de lenguas independientes que cada una de ellas posee. Por tanto, y bajo el amparo que otorga la ley, cualquier resolución, dictamen, normativa, gramática, ortografía o trabajo elaborado por la A.V.L. en los que de manera implicita o explicita se "unifiquen" como una sola lengua el idioma Valenciano y el Catalán serán contrarias a derecho e ilegales, por lo que su observancia o aplicación no serán obligatorias en ningún modo para ninguna administración, ni institución o entidad pública o privada, ni púnible o perseguible dicha decisión legítima de no aplicar o asumir leyes o resoluciones injustas o contrarias a derecho (p.e.: no puede ser motivo para denegar subvenciones públicas no seguir la ilegal normativa catalanista y catalanizante de la A.V.L. (proclama que Valenciano y Catalán son una misma lengua) que buscando artificiosamente la "unidad" del Valenciano con el Catalán corrompe y desvirtua la genuina lengua Valenciana). Antes bien, será la catalanista A.V.L. quien habrá de rendir cuentas y a quien se le habrá de pedir, con toda la fuerza de la ley, responsabilidades ante su ilegalidad manifiesta y exigirle, que rectifique y repare su error y se ajuste escrupulosamente a las competencias y atribuciones que posee marcadas por su Ley de Creación, Reglamento y Estatuto Valenciano, si realmente está al servicio de la sociedad valenciana y trabajando en pro de su genuina lengua propia Valenciana (algo que, a día de hoy, por los hechos, parece ser que no es así).