jueves, 17 de junio de 2010

¿ EL CONGRES DE L'ESPERANÇA ?

Autor: Miquel Carbonell Roig
Octubre 2003
Com a membre del reduït grupo de coneixeors de les trabes que en son dia pretengue possar Unio Valenciana de la ma de Xavier Casp front a la realisacio del I CONGRES DE LA LLENGUA VALENCIANA celebrat en ELIG y vista la situacio politica del valencianisme politic, cultural y academic, em pregunte si este segon congres patirà una situacio pareguda, o sera, el d'ixa esperança inalcançà pel poble valencià, de vorer com d'una vegà per totes, es conseguix desenmascarar la gran mentira que s'amaga darrere d'ixa llengua que se diu valenciana, pero que no es la que mos han ensenyat nostres pares.
Molts han segut els anys que el poble valencià ha patit la creencia de que parlar en valencià era costum vulgar de poble pla y de baixa condicio social.
Des de que el mal vingue d'Almansa y l'aristocracia y burguesia valenciana s'inclinaren per la llengua de l'imperi en el que no s'amagava el sol, hasda hui en dia en que els nous burguessos, els politics, han pactat crear una Academia pera normativisar la llengua d'ixe nou imperi, que pretenen inventar, tant l'actual President, com el candidat opositor de la Comunitat vehïna del nort, podem dir ,que el poble valencià s'ha preocupat ben poc per enaltir la seua llengua.
Ixe complejo d'inferioritat inoculat a lo llarc del temps, mos ha fet creure que lo de fora es millor que lo propit, d'ahí que els coents que volen formar part d'una suposta casta o elit superior, han intentat copiar en el parlar als extranys, be de ponent o del nort, provocant ixes actituts, mutacions alienes en la llengua autoctona valenciana.
En cada moment els homens tenim una image del mon y de la que ocupa la societat en ixe mon. Actuem y reaccionem en funcio d'ixa image. No cesem de transformarla o de confirmarla. Quant mes falsa es ixa image, mes perilloses son les accions y reaccions entre els homens. Tingam en conter que ixe canvit d'image sobre la llengua valenciana que afecta al sentiment d'un poble pot porovocar accions y reacions nefastes pera la societat valenciana,
Hui com sempre, podem dir que l'enemic de l'home està dins d'ell. Si abans podiem dir que l'ignorancia era la que mes mal li produia, hui podem dir que tant o mes mal li fa la MENTIRA.
La continua informacio sesgà que tenim sobre la llengua valenciana no influix de la mateixa manera en l'opinio publica per la sencilla rao de que la societat valenciana estereotipà com a dirigent, sempre ha begut de les influencies externes en tots els aspectes, tant culturals com politics, de ahí que les actituts actuals continuen en ixe mateix cami.
Tot lo mon pot comprovar que el valencià escrit actual no s'ajusta al parlat que ham heretat de nostres pares y a pesar de que les normes aprovaes en El Puig foren exclusivament ortografiques y no lexicografiques , no s'explica com el nomenat diccionari de la RACV arreplegua determinaes paraules que no se corresponen en les formes vives utilisaes per lo poble valencià
John Stuart Mill en son tractat sobre LA LLIBERTAT mos diu: Les opinions y les costums falses cedixen gradualment front als fets y els arguments, pero pera que els fets y els arguments produixquen algun efecte sobre els espirits es necessari que s'exponguen"
Necessitem un Vinatea y un Palleter conjunts que exponguen els arguments pera que el fet llingüistic valencià mos ajude a frenar, tant els vents llingüistics de ponent com els del nort, pera que implante el vent d'este llevant valencià, que en ixe nou sol que ix cada dia, cree y conforme en el sol valencià, ixa llengua autoctona,que mos ha permitit, conviure y desarrollarmos a lo llarc de l'historia, pera caminar cap a un futur, lliure e independent de cultures alienes a la nostra.
Si es que volem ser algo en esta vida, ha arribat el moment de dir ¡PROU! y que aquelles persones que utilisen l'intelecte, denuncien constantment, a les atres persones que pasen de l'intelecte, als meninfots valencians, la gran mentira que sobre la llengua valenciana ve arrastrantse des de fa sigles, per simples interesos: be crematistics, culturals o politics, de que la llengua valenciana dels valencians:
a- Ni es la llemosina que els fundaors de Lo Rat Penat aixina consideraven,b- Ni es la catalana que politicament interesa als pancatalanistes,c- Ni es un dialecte del castellà com pretenen els antics partidarits del centralisme espanyol,d- Ni forma part del sistema llingüistic dels antics pobles que conformaven la Corona d'arago com pretenen, tant els del P.P. com els del PSOE, venuts als interessos politics centralistes o imperialistes dels catalans tant d'esquerra com de dreta,e-Ni deu caure en la trampa d'acostarse a la llengua que utilisaren els grans escritors migevals valencians, seguint la recomanacio feta als valencians, pel inventor del catala modern Pompeu Fabra , postura que els membres y partidarits de la RACV SEGUIXEN HASDA EL DIA DE HUI.La llengua valenciana es la que es y no deu ser atra, que la que ha conservat y mantingut el poble valencià en les seues evolucions propies y caracteristiques autoctones .
Este II Congres de la LLENGUA VALENCIANA deu aprofitar pera trencar les caenes que mos nuguen al passat y a atres interessos economics, culturals o politics.Si la llengua la fa el pobleSi el poble es sobira.Si l'Academia està pera arreplegar la llengua que fa el poble y no pera crearla.
¿PER QUÉ els filolecs no desenmascaren en sa totalitat la mentira llingüistica existent?:¿Per covardia?¿Perque la seua formacio prove d'una Universitat catalanista?¿Perque no tenen les argalles per a poder mantindre les seues tesis intelectuals front a tots els poders politics y factics existents?¿Perque es l'arma que tenen pera defendre els seus interessos economics corporativistes front a una societat en la que no farien falta tans dines pera impondre una llengua extranya, ya que el poble coneix la seua propia?¿Perque la unitat llingüistica compren un mercat de mes millons de persones que reporta majors beneficis als que viuen de la llingüistica?.¿Perque no tenen independencia economica pera sobreviure enfrontats al poder factic catalaniste?¿PER QUÉ?Joan Lluis Vives en INTRODUCCIO A LA SABIDURIA mos diu: "Propit de qualsevol home es l'errar, pero de ningu sino del neci, es perseverar en l'erro"."Lo que es fals el temps heu desmentix; lo verdader heu confirma"
Carles Peguy mos recorda que : "El qui no chilla la veritat quan sap la veritat, es fa compliç dels mentirosos y facinerosos".
MIQUEL CARBONELL
Octubre del 2003