martes, 22 de junio de 2010

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (X)


Documento num. 8

Font: Archiu del Regne de Valencia Real, 251 f.4

La Coruña, 21 de Maig de 1.520 – Carta del Rey al Baile general manant-li que acondicione el castell de Penyiscola per a la seua millor defensa.

“El Rey.
“Bayle general: Ya sabeu quant importa al nostre servici y al be dels nostrtes regnes la custodia del castell de Penyiscola y que aquell castell sia ben fornit y bastit de lo que sia menester, axi a causa del moros que per aquells mars naveguen com per la ocurrencia del temps.

Per tant vos diem y manam que provian no sols en respetar les obres necesaries en dit castell, mes encara en provisio y gent necesaria per forma que sia proveit lo dit necesari per a defendres dels moros que tan van per aquells mars; posant en aço la diligencia que conve al servici nostre y deffensio del dit castell.

“Data en La Coruña a XXI de maig del any MDXX.
“Yo el Rey.