martes, 8 de junio de 2010

LA GUERRA DE LES GERMANIES (VIII)


Document num. 6:

Font: Archiu Municipal de Valencia – Lletres Misives 41 F. 80

Valencia, 8 de juny de 1.520 – Carta dels jurats de Valencia al rei informant-li dels desordens ocurrits en la ciutat i culpant d’ells als forasters.

“No sens gran dolor de cospoden explicar a Sa Altesa lo cas que ses seguit lo dia de dimarts propasat en esta sua ciutat, del cual ab molta rao estem molt sentits e perque Sa Cesarea e Real Majestat si per nosatres de dita novitat informada e sapia que la cuklpa de dites novitats no es de esta sua ciutat e pobles e ofisis de aquella, com tots siam fidelisims vasalls de Sa Real Corona, mes es la culpa en persones particulars desmandades, axi gascones com francesos con navarros e moltes atres persones forasteres e vagabunts residents en aquella ciutat; e perque Sa Altesa tenint atra infromacio no reste indignada contra este seu poble que sempre es stat fidelisim habem acordat de desempajar este correu el darli noticia del que ses seguit e la forma com ses seguit:

“Lo alguazir del spectable loctinent general en lo dit dia de dimarts apres nitjorn poprtaba pres de fora de la ciutat hun mal factor, ques diu tenia sentencia de mort, per penjar aquell en lo mercat de la dita ciutat, de hon se mogue algun mormur entre algunes gents dient com se portaba dit home a penjar “sens portarlo a la preso e darli traurel e ferli la volta acvostumada: e portant axi dit home quant fonch prop de la forca alguns segons se diu parents e amics del dit malfactor, entre los quals sediu havia un frare, parent daquell e un fadri, quis pres a cridar viva el rey; le asi, per la molta gent que hi havia, ab lo crit e clamor del fadri e del frare, se segui ques dirigen algunes paraules abalotaes; por hon lo alguazir, resetant algun inconvenient de sa persona e axi mateix los ministres que anaben ab aquell sot desampararen lo malfactor; e ventse aquell en Lliberta, se leva la cadena del coll e ab molts particulars quel seguien cridant, aquell que era coronat e sens tinmdre culpa e confesio lo volien penjar sen fugi a la iglesia major de la dita ciutat.

“Poc apres, ab este remor e abalot lo dit malfactor, se mogue molta gent desmandada e anaren la volta de la casa del spectable loctinent general sens fer mal ni dan nengu, perque deya que lo dit loctinent general anaba a la iglesia major per a traure de alli lo malfactor; segons se diu per molts.

“En apres de la nit del mateix dia, se mogue un remor, es posa fama que habien mort a un que es diu Sorolla que hu dels Tretze elects e sindichs del poble, la qual fama fon lansada per quatres homens que anaben corrent per la ciutat predicant la dita fama, los quals fins hara no sabem qui eren perque era de nitm car si ho sabessem tambe dariem noticia a Sa Cesarea e Real Magestat; esta fama jatsia falsa e falsament e maliciosa sembrada per la ciutat e de nit; mogue tan gran remor e abalot en aquella, que moltes particulars persones de la condicio que damunt habem dit e poch celant lo be de esta ciutat, ans volent aquella posar en total ruhina e perdicio anaren a la casa del dit loctinent general e, ab les piques e alabardes que portaben, donaren de grans colps en les finestres del studis de la dita casa molt arremorats e abalotats, lo que fon cosa nejandissima e inaudita e segons la malicia de les persones particulars desmandades, bagabunts e mal homens e persones abonades dels ofisis del dit poble qui celen lo be e repos, pau e tranquilitat, no haguessen obiat a la dita malisia desjuntantlos e fentlos se anar e en apres discorrent per tota la ciutat perque no fes mal no dan algu en aquella.

“Sols Nostre Senyor Deu bastaba a remediar la destruccio de esta ciutat, e en sert poden dir que, ab la ajuda de Nostre Senyor Deu e ab la diligencia dels ditas elects tingueren prontament, la ciutat fonch reposada e nengun rebre dan. La que fon cosa divina e miraculosa que un poble tan grandisim com es este, stant la ciutat abalotada e remorada e concorrent en aquella tantes persones desmandades, bagabundes e malfatants, axi prontament lo dit abalot fos cedat e reposat e aso en apellido de la Cesarea e Real Magestat, per hon pot comprendre Sa Altesa quant este poble li es fidelisism que seguintse tan gran moviment e de nit ab lo nom e apellido de Sa Altesa sia stat reposat e remediat.

“E perque a cauda de estas novitats tan grans, esta sua ciutat e poble stan en grandisim perill, si vostra Altesa no ho remedia fent hi alguna saludable povisio per apartar semblants inconvenients, es stat delliberat per lo Consell de la dita ciutat que fos feta embajada a Sa Cesarea e Real Magestat e de fet es estada feta eleccio de dits embajadors los quals lo mamprets que posan partiran per mig dels quals, essen Sa Altesa complidament informada del que conbe al repos e pacifich stat de esta sua ciutat e regne, esperam en Deu a la Sacratissima Mare Sua, Sa Cesarea e Real Magestat y provehira de manera que sera servici de Nostre Senyor Deu e de Sa Altesa e be de este poble, repos e pacificacio de aquell.

“Suplicam Humnilment a Sa Altesa no tinga ninguna indignacio contra este poble seu fidelisim e que les culpes de les persones particulars desmandandes e abalotaores e de la condicio que damunt habem dit, no sia imputada al poble de esdte ciutat, lo qual fins hara ha fet totes les diligencies e tots temps se treballa, se fa´ça castichs dels que son cumplables.

“Mas reste la culpa e la pena condigne en tant nefandisim cas en dites particulares persones contra les quals no dexarem ne este poble dexara de fer totes les diligencies que poga perque als culpables sia castic e atres exemple. E sia la Santisima Trinitat en continua proteccio e guarda de la Cesarea e Real Persona de Sa Magestat e propsre aquella en lo imperi e real corona. De la nostra Ciutat de Valencia a VIII dies del mes de juny del any MDXX. De Vostra Cesarea e Real Magestat humils vassalls e servidors qui besen les mans de Sa Altesa.

“Los Justicias, jurat e consell de la Ciutat de Valencia”.

No hay comentarios: