lunes, 7 de marzo de 2011

LA LLENGUA PROPIA DELS VALENCIANS


Autor: Valencià d'Elig

Fecha: miércoles, 22 de diciembre de 2004 3:58

Benvolguts amics:

Començare donant la meua opinio respecte a la sentencia del Tribunal
Constitucional (TC), la qual resolvia que en aplicacio de la Ley de Reforma
Universitaria (autonomia universitaria), esta universitat no actuava
illegalment al substituir el nom de Llengua Valenciana per el de "català"
sempre que ho fera en el ambit academic ESTRICTAMENT DINS de la mateixa
universitat (mai fora d'esta o en atres ambits).
Els panques apliquen el seu "punt de vista" i se dediquen a escampar la
falacia de que el TC en la seua sentencia ha dit que el Valencià i el català
son la mateixa llengua. NO. El TC no entra en assunts filologics o
llingüistics. Tans sols diu que en hi ha una llei que diu que l'Universitat
te ampar llegal pera pendre la decisio comentada i que per tant no es
illegal tal decissio.
Convendria recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) i el Tribunal Supremo espanyol van resoldre en contra de
la Universitat de Valencia a diferencia del TC a on, pareix que per la
composicio de membres, resultava mes favorable pera els panques.

Es bo no deixarse llevar per els intoxicadors "punts de vista" dels panques
(encara que pareguen molt logics) perque estos sempre presentaran la
"realitat" a la seua conveniencia.
La part del dictamen del CVC que parla de la "naturalea" del idioma Valencià
es la "pedra angular" a on se fonamenta la "validea" i "llegalitat" de tota
la merda "unitarista" que els pancatalanistes valencians mos estan i mos
volen abocar damunt.
Baix el meu propi "punt de vista" la famosa frase:
"El valencià, idioma historic i propi de la Comunitat Valenciana, forma part
del sistema llingüistic que els corresponents Estatuts d'Autonomia dels
territoris hispanics de l'antiga Corona d'Arago, reconeixen com a llengua
propia."
Es una frase que no concreta res, incongruent i que pareix que diu lo que
els panques pregonen, pero que pot ser interpretada desde atres "punts de
vista".
¿ Es que tenim que ferli el joc als panques i acceptar la  "interpretacio"
que interesadament fan de esta frase ?
En el anim de la critica constructiva (pera trobar atres "punts de vista"
que puguen solucionar els nostres problemes) voldria fer uns comentaris a la
següent frase:
"Hi ha un sistema (=llengua) integrat per: catala (Catalunya), catala
(Balears) i valencià (Valencia). ¿ En un "sistema" es pot donar l'autonomia
o diferenciacio dels "elements-components"? Si... o no."
Si partim de una postura que YA RECONEIX "a priori" la existencia de un
"sistema llingüistic", de una determinada concepcio de lo qué és eixe
"sistema llingüistic" i de que el "Valencia" està integrat dins de tal
"sistema llingüistic", llavors, no havem fet atra cosa que acceptar "a
priori" tots els "punts de vista" dels panques i per tant, jugant en les
seues regles de joc "trucades", no podrem mes que acabar donantlis la rao.
Si en el cas present se admitix que "sistema llingüistic" es lo mateix que
"llengua" (quan aixo es tan sols una possibilitat) i que el Valencià esta
dins de eixa "llengua" (atra possibilitat), llavors ¿ quin sentit té
continuar pensant o defenent que el Valencià i el català son dos llengües
diferents ?
Cap sentit, perque baix eixe punt de vista lo que se esta admitint es una
"unificacio" absoluta de llengües que no dona peu a cap atra alternativa.
Per tant, iniciar un debat acceptant uns postulats falsos i identics als
dels panques esta fora de lloc i no conduix a cap conclusio positiva pera
els defensors de una llengua Valenciana independent.
Tenim que partir de la base de que la frase del dictamen del CVC NO ES UNA
VERITAT RECONEGUDA JURIDICAMENT EN ANTERIORITAT, SINO QUE ES UNA SUPOSTA
VERITAT QUE ENCARA ESTA PER DEMOSTRAR QUE HO ES, PERA QUE, LLAVORS, PUGA SER
RECONEGUDA COM A CERTA I ACCEPTABLE DINS DEL MARC JURIDIC VALENCIÀ ACTUAL (I
per supost el criteri del CVC quan va fer eixe dictamen no ha de ser
garantia suficient pera els que defenen les tesis "blaveres").
O siga, els postulats i afirmacions del dictamen del CVC no han de ser
acceptades "a priori" sino que s'ha de demostrar que lo que la frase diu es
cert i adecuat a DRET, i aixo significa que eixa frase no pot entrar ni en
contradiccions, ni en incongruencies de consevol tipo.
Pera mí eixa frase es una falacia que aboca a incongruencies que no
s'ajusten a la realitat (siga esta "realitat" de tipo llingüistic o de
consevol atre tipo), y que, incomprensiblement, s'ha deixat de costat sense
traure a la llum la seua manca de substancia (pot ser perque a ningu mai se
li havia passat pel cap que els desgraciats de l'AVL s'atreviren a canviar
hasda el NOM del idioma Valencià).
Per no fer massa llarc este escrit posare un parell de enllaços a on se
manifesta eixa manca de "realitat" del dictamen del CVC.
-"La A.V.L. no puede legalizar el nombre catalan-valenciano"
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=370297&temaid=2655646

- "El Consell Valencià de Cultura (C.V.C.) y su falso sistema lingüístico"
Pense que el mensage mes important que s'ha de traure de tot lo que s'ha
parlat, es la necesitat de ser conscients de que se te que fer constantment
un gran esforç per trobar "punts de vista" que siguen favorables als nostres
interesos i aixina poder contrarrestar tota la propaganda pancatalanista que
mos bombardeja (I per supost eixos "punts de vista favorables" se tenen que
escampar pera que apleguen a ser coneguts per una societat valenciana molt
desinformada i per tant molt manipulable).
Be, desige que els meus comentaris servixquen pera trobar solucions a tots
els nostres problemes. Segur que entre tots anirem fent cami.

No hay comentarios: