sábado, 3 de abril de 2010

LA GUERRA DE LES GERMANIES (I)


INTRODUCCIO


Escomence hui la introduccio en este blog d'aquell episodi que marcà, sense dupte, la vida dels valencians en la segon dena del sigle XVI (1519 a 1528). El poble consegui les armes pera lluitar contra la noblea y, encara que, va ser una derrota, es lluitá contra el contrafur, tant dins de la ciutat y regne, com per l'actitud de l'emperaor Carles I y lo seu menospreu cap al Regne de Valencia, aon no volia vindre a jurar Els Furs, obligacio de tot rey segons els privilegis otorgats en l'edad mija.


En la revolta de les Gemanies tingueren molt que vore –foren els protagonistes- els Antics Gremis del Regne de Valencia. Els gremis foren el que s’alçaren en contra de la noblea perque ésta volia que els Jurats de la Ciutat, que estaven composts per dos cavallers, dos ciutadans y dos menestrals, foren nomes un feudo de la noblea.


Es produgueren molts fets destacats, tant en contra del poble com de la noblea y, per tant, es una part de la nostra historia com a regne independet que se te que divulgar, pera coneiximent de tots aquells, valencians o no, interessats en el coneiximent de la mateixa.

No hay comentarios: