jueves, 24 de febrero de 2011

LA MÚSICA EN VALENCIA - CAMPANAS DE VALENCIA (IV)


RUIZ DE LIHORY, José (Barón de Alcahalí)
La Música en Valencia – Diccionario biográfico y crítico – València 1903 – f. 39-47
Librerías París – Valencia Copia Facsímil
Servicio de Reproducción de Libros – Valencia (1987)
Tocar a cors ab atre campanes.

Tosttemps que la creu mijana de la Seu hix pera soterrar algun cors/o/a remernbransa no pot exir sense que no toquen les quatre campanes si no ia exit gratis per fer honra/a algun capella/o amich// E toquen desta manera que aventen la chica y doblen ab la despertada una y una y quant es alta aventen lo Vicent y doblen ab lo Manuel una y una y axi van les quatre campanes.
Cascun toch aixi de general com de quatre campanes dura una hora en la qual fan tres parades y cadascuna parada dura una quarta e lo intervall de una parada al altra mija quarta en axi en les tres parades ab los dos intervalls dura huna hora E com lo cors general hix de fora de la Seu exint la processo comensen â tocar y no paren fins que tota la processo es tornada dins la Seu tocant per ses parades de una quarta y sos intervalls de mija quarta E axi mateix se fa aquatre campanes E si lo cors/ o remembrança y les obsequies esen en la Seu y la vespra apres completa dihen la letania per dirla mes a plaher corn se acostuma de fer algunes vegades volent dir la letania fan un toch e lo dia de la remembrança ara... hara letanya / o no es lo costum fer dos tochs lo hu apres que son tocat a misa dihen terça o festa fins al Evangeli y laltre apres obsequis///
Senyal a morts.
Tosttemps quey ha de hauer demorts Los tres scolas del campanar inrnediate ans de tocar a vespres fan senyal ab lo Manuel quel aventen fins a mes de mija finestra y deixenlo caure alguna vega per no esser auisats ab temps per lo baser ó sotcabiscol ó per oblit dells fan senyal tocant lo primer toch ço es que posen la campana y fan lo senyal apres tornen a tocar lo primer toch.
Senyal de processo.
Sis fa processo de fora la Seu quei hagen de venir la parochia Si es de mati fan lo senyal apres que son acabat de tocar a misa y si la proçesso es apres vespres fer senyal apres que han tocat a vespres ço es que aventen lo Manuel e parenlo tres parades apres soltanlo.
Quan torna la processo.

Essent les creus en vista de la Seu lo campaner aventa la morlana ab la una ma e ab laltra quan la rnorlana es quasi alta toca tres badallades lo Manuel espau fent hun poch de espay de una badallada a laltra E parada la morlana apres repica un poch lo Manuel y dexa de doblar la morlana y lo campaner y ell comensen á tocar les altres campanes que estan ya atesades ab temps per lo campaner E lo scolá de les chiques comensa a repicar les chiques y tocant aixi totes les campanes toquen hun toch fins que tota la processo es dins la Seu.E acaben de tocar aquedant primer les chiques lo Arcis lo Esquellot lo Vicent e lo Jaume e lo Manuel e apres dexen caure la morlana questaba parada doblant ab laltra fins acabar de tocar.

No hay comentarios: