sábado, 5 de febrero de 2011

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XVII)


Document num. 16

Font: Archiu del Regne de Valencia, Real 734 f. 85-86

Valencia, 16 de febrer de 1.525 – Orde de devolucio dels 379.787 sous degust als mecaders Antoni Usodemar i Bernat Grimaldo per ses prestacions durant les Germanies.

“Don Carlos e per ses Magestats Dona Germana Reyno. Al magnifich e amat conseller de ses Magestats mossen Miquel Sanchez Dalmau, loctinent general tresorer o al regent lo dit offici: salut e dilectio. Com per la regia cort sien deguts a los amat e devots de ses predites Magestats micer Antonio Usodemar e Bernat de Grimaldis, genovesos trescents setanta nou millia set cents huytanta set sous  e nous dioners moneda reals de Valencia, asi por la sort principal del prestach que los dies passats els feren as la Regia Cort per la subvencio del grans gastos del real exercit  que lo illustrisim don Diego Hurtado de Mendoça, loctinent e capita general en los presente Regne tenia que reduhir los pobles de la Ciutat e Regne de Valencia, per ocasio de la prava e damnada Germania e rebellio en lo dit regne suscitada, a la deguda obediencia de les predites Magestats. Com per raho dels interessos dels cambis per aquells presos per diverses parts e en diverse jornades comensant de les fires de Villalon de mija Cuaresma e de Resurrectio de Leo de Vfrança del any MDXII, fins per tot lo presnete anyy vint y cinch segons maslargament consta e es deduhit, manat e specificatab provision e declaracions reals e per la certificacio per lo magnifich mestre racional del dit present regne, feta en la presente ciutat a XII del corrent e infracrit mes a la qual nos referim, e com sia inst e rahonable que pues los dits Antoni Usodemar e Bernat de Grimaldis han fets los dits prestechs per servici de ses Magestatsen temps de tanta necesitat que per la dita Regia Cort e per vos en nom de aquella sten satisfets e pagats, del que tant instament los es degut, sens maiorment com es la determinada voluntat de ses prefaces Magestats que aquelles sten satisfets e com ab present nos sapia atra mes promta e facil forma de fer los pagaments que en la infrascripta per ço ab tenor de la present expresament e de certa sciencia per la real auctoritat e per primera e segona iussions vos diem e manam que faran cessio, consignacio e transportacio, segons vos a maior cautela en nom de ses prefates Magestats fern de tots los drets e actions pertaneyents o pertanyer poden a ses Magestats als dits Usodemar o Grimaldo asi que pugan esser satisfets e pagats en les quantitats que a la Regia Cort de aquell deven e son tenguts per fer les composicions dels delictes populars les Ciutats e viles reals del present Regne e officis de la present Ciutat que son los seguents:

-     La dita vila de Algezira                Nov. MDXXV            91.664  sous
-     La ciutat de Xativa                                   Dec.                            68.750    
-          La ciutat d’Oriola                         Set.                              15.000    
-          Lo offici de Assaunadors             Agost                            6.300    
-          Tapiners                                                                            2.100
-          Carnicers                                                                           5.250
-          Fusters                                                                            10.500
-          Pellers                                                                             13.125
-          Corders                                                                              5.250
-          Sombrerers                                                                                     5.250         
-          Ferrers i Manyans                                                               5.250
-          Armers                                                                              5.250
-          Teixiors de lana e de lli                                                  15.950
-          Abaxaors                                                                           4.250
-          Traginers i Bastaxos                                                          1.525
-          Flaquers                                                                             7.875
-          Calseters                                                                            5.562
-          Boters                                                                                1.625
-          Gerrers                                                                              2.100
-          Cirurgians o Barbers                     Nov.                               4.200
-          Blanquers                                                                          4.200
-          Velers                                                                                2.100
-          Seders e Tintorers                                                              2.100
-          Corredors de orella                                                                       10.500
-          Corredors de coll                                                               3.150
-          Peixcaors                                      Dec.                               6.825           
-          Tirasachs                                                                              210
-          Garbellaors                                                                                       686
-          Mesurers del almodi                                                          1.050           
-          Pedrapiquers                                 Nov.                                  367
-          Sucrers                                         Dec.                                  525
-          Calderers                                      Nov.                                  840
-          Vanoners                                                                              420           
-          Perayres                                        Agost                          26.250
-          Sabaters o Flassaders                                                         2.100
-          Aluders                                                                              4.200
-          Batifullers o Guadarmiles                                                  2.625
-          Guanters                                                                            3.150
-          Sastres                                                                            13.125
-          Carders                                                                              1.312
-          Matalafers                                                                         2.100
-          Pellicers                                                                             2.625
-          Paners                                           Agost                             1.575 sous
-          Cinters e Corregers                                                                        2.525
-          Llisters                                                                                  787
-          Çaboners                                                                        15.750
-          Obrers de vila                                                                    7.875
-          Obrers de vila                                                                    5.561

“Tots los quals items e paretides dessus specificades e contengudes prenen suma en univers dels dits 379.787 sous de la dita moneda e feta, que hauren dita cessio e transposicio cobraren de aquells apoca oportuna per vostre descarregament e cautela, siguent ab la present ab la primera figura e la dita certificacio del offici del dit mestre racional per tal que advenit lo temps de la redicio e examinacio de vostres comptes, vos puguen esser totes les damunt dites quantitats segons dessus transportades e consignades per lo dit magnifich mestre racional de la regia cort en lo predit regne e son loctinent e atra qualsevol de vos compte hoydorts admeses liberament e passades en compte de legitima e insta data e desepida toto dubte, difficultat e contradiccio cessants e de per vos ne per ells sia feta lo  contrari per que tal es la determiana voluntat de ses predites Magestats e noistra. Data en la Ciutat de Valencia a XVI de febrer en lany de la nativitat del Nostre Senyor MDXXV.

“La Reyna”.

No hay comentarios: