jueves, 10 de febrero de 2011

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XVIII)

Document num. 17

Font: Archiu del Regne de Valencia – Mestre Racional

Valencia, 15 de maig de 1.525 – Certificat de deute a Miquel Jeronim de Santangel de 6.300 sous cifra per est aportat a la facenda real en motiu de les Germanies.

“A la serenissima senyora reyna dona Germana, reyna de Aragon de las dos Sicilias e loctinent general de la Cesarea e Catholica Magestat del Emperador y Rey nostre senyor en lo present regne de Valencia de part de Joan de Romani e de forma conseller de la prefetra real Magestat e Mestre Racional de la seua cort en lo dir regne en tempo ab en Joan Hieroni Seriva, fill de aquell simul etinsolibum certifich vostra real alteza com el magnifich mossen Miguel Hieronim de Santangel, cavaller son deguts de la regia cort sis milia trescents sols moneda real de Valencia, los quals aquella ha donat prestats e liurats per manament del ilustre don Diego Gurtado de Mendoça. Comte de Melitp tune loctinent e capota general en lo present regne de Valencoa per a subvencio del ca,mp e real eixercit, que aquell en nom de la dita Cesarea Magestat tenia per reduhir los pobles de la ciutat e regne de Valencia a la obediencia de la dita Cesarea Magestat, per rao e causa de la prova e dannada rebellio e germania que en los anys prop passats era en lo dit Regne los quals aquell dona a mossen Alfonso Sanchiz loctinent de general thesorer segons apper ab apocha fermada per lo dit mossen Alfonso Sanchiz en poder de Francesc Celters notari a XXVI de setembre any MDXXI e dels quals aquell ne fa rebuda  en tres acrtes del compte, que de su administracio ha seent en nostre offici e per que a nostra real alteza conste enb les dites coses a instancia a mi feta per lo dit mossen Miquel Hieronim deSantanegl faç la present certificacio sagellada ab lo sagell del dit mon offici scrita en Valencia a xv dies del mes de maig anno nativitate domini millesimo quinquentesimo vicesimo quinto”

No hay comentarios: