lunes, 30 de agosto de 2010

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XIII)


Document num. 11

Font: Archiu del Regne de Valencia, Real 1408 f. 4.

Valencia 14 de novembre de 1.521 - Carta del virrey des de Valencia a Joan Caro, comunicant-li que s’el mantindra en lo seu carrec de racional pel temps que el resta del trieni per al qual hi havia segut elegit pels Jurats y Consells agermanats.

“Joannis Caro
“Nos don Carlos etc. E per ses Mats.
“Nos don Diego Hurtado de mendoça etc. Jat sia vos amat de les seus prefates Mats. En Joan Caro per los tune asserts jurats, e consell de la present ciutat de Valencia sian stat a vos otorgat, e la dita vra. Eleccio es estada nulla, e nulliter feta per los respectes que a notorio consten, e ats. Anos benvista e los quals no euran aci exprimir. Empero perquant vos dit en Joan Caro que este temps de les perturbacions notories de esta predita Ciutat e Regne de Valencia segons tenim veridiques relacions, e nos encara sabem e per experiencia havem vist. Perço confiants de la rectitut vra. E que continuaren e regiren lo dit ofici de Racional a servici de les dites Mats. Expressament e de certa sia, otorgam, ens plau que regiscan e tingan lo dit offici de Racional per lo temps que resta del trieni, al qual foren elegit en Racional de la Ciutat de Valencia, e per lo dit tempsnovament elegim a vos dit en Joan Caro en Racional per lo dit restant temps del trieni, e nomes ab totes les preminencies prerrogatives, hopnres, salari, e emoluments al dit offici pertanyents devents. Manants ab esta mateixa de la dita certa scia. E expressament per prima e segona inssions e sots incorriment de la ira, e indignacio de ses Mats. E pena de mil florins dor als portantveus de general Gobernadot, e Batle general en este dit Regne, justicies en lo civil, e Criminal, Jurats, e Consell de la dita Ciutat de Valencia e a tots e sengles encara alts officials , e subdits de les dites sues Mats. E als locts. O subrrogats dels dits officials, o los dits officis regents segons els pertanya que a vos dit en Joan Caro, e no atre algu tinguen, reputen, honren, e tracten per Racional de la dita ciutat per lo dir restant temps de lo dit trieni tan solament e no mes, e lo dit offici per vos, e no atre, algu per lo mateix restant temps continuar regint, permeten liberament, e a vos dels dits emoluments. Salari, e drets responguen, o façen respondre. E per res no façan ne donen loch al contrari sia la gracia de les sues Mats. Tenen casa, e les dites penes desigen evitar. Com per les resppectes, consideracions, e causes dessus dites tal sia vra. Determinada voluntat, tota difficultat, contradiccio, consulta, e atres impediments qualsevol cesdants: En testimoni de les quals coses havem manat esser feta e expedita la presnet ab lo Real sagell en lo dors sagellada. Dat en lo Real Palau de Valencia a XIII dies del mes de novembre en lany dela nativitat de nostre Senyor MD vinthiu Don Diego Hurtado de Mendoça “

No hay comentarios: