sábado, 7 de agosto de 2010

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XI)


Document num. 9

Font: Archiu Municipal de Valencia. Lletres Misives g3-41

Valencia, 28 de juny de 1.521 – Carta del Jurats de Valencia a Joan Caro, comunicant-li l’embaixá que acudirá davant d’ell a informar-ho dels sorolls que contra ell corren per la ciutat.

“Al molt magnifich e virtuos senyor En Johan Caro, racional de la Insigne Ciutat de Valencia e capitá general del eixercit del poble de la dita ciutat.

“Molt magnifich e virtuos senyor. Asi entre lo poble va algu mormur a causa de la dilacio del camp e per causa de aço les ofisis han delliberat trasmetre a vostra mercet los honorables En Miquel Vicent, mercader, En Jaume Ferrer, aluder, En Joan Alfonso, perayre, En Joan Jordi, velluter e Godo, pintor e Joan Navarro, capuzer per a que donen noticia o raho de tal a vostra mercet, axi senyor per ells seren informats de tot. Nostre Senyor sia en guarda de la sua molt magnifica e virtuosa persona e de tot lo seu eixercit e capitania com els desijen. De Valencia a XXVIII juny MDXXI.

“Los Jurats de Valencia a la honor e complasencia de vostra magnificensa promte e aparellats.

No hay comentarios: