martes, 17 de agosto de 2010

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XII)


Document num. 10

Font: Archiu Municipal de Valencia – Lletres Misives g3 – 41)

Valencia, 1 de juliol de 1.521 – Carta dels Jurats de Valencia a Urgelles demanant-li s’encarregue del mando de l’eixercit mentimentres dura la convalescencia de Joan Caro, i procure remediar els furtaments i saquejos que es cometixen.

“Al molt magnifich En Stebe Urgelles, lloctinent e capita general de l’eixercit:

“Molt magnifich e virtuos señor: Per los elects del poble a este exercit tramesos habem sabut com lo magnifich capita genera sta mal dispost de la sua persona e per lo que cumple a la salut sua te molta necesitat de vindre a esta ciutat e nosotros ho tenim per be o aixi le habem scrit que sen vinga per entendre en la sua salut.

“E perqueessentall capita general es molta raho que vinga ab bona guarda e compania, tenint vos lo carrec de aquell exercit, no ha paregut scriures e pregarvos que vos procuren e fasan que lo dit capita general vinga ab tota honra que conve a son ofisi; ço es acompanyat de bona gent e guarda com es de raho.

“E puix vos tenin carrechs del dit exercit, miren en la honra de esta ciutat que fama es e publicament se diu que la bandera de Valencia va robant e saltejant e tingaus la Sancta Trinitat en sa guarda.

“De Valencia al primer de juliol any MDXXI.

“Los jurats de Valencia a vostra honor aparellats”.

No hay comentarios: