miércoles, 23 de diciembre de 2009

ISLAMISMEArap: Natural de la Peninsula Arabiga. Tambe fa referencia a la llengua de la dita peninsula, que exteneren ses habitants en les terres conquistaes durant el sigles VII y VIII, formant un arc que comprenia el Proxim Orient, el nort d’Africa y la Peninsula Iberica. En ocasions, per extensio, fa referencia a musulmà, per la vinculacio que existix entre la religio y la llengua d’aquells que la practiquen, puix es la llengua del Coran.

Musulma: aquell que seguix la religio d’Alà, l’Islam.

Cristià: aquell que seguix la religio de Jesus, el Cristianisme. Eren considerats cristians vells aquells que durant generacions s’havien mantigut fidels a la religio cristiana; allo front als convertits, principalment judeus o musulmans.

Mossarap: cristià en territori de musulmans.

Mudeixer: terme acunyat per l’historiografia que fa referencia al musulma en territori de cristians.

Morisc: mudeixar que passa a ser cristià tras ser batejat. Estos conversos eren coneguts com a cristians nous. Les conversions majoritaries es produiren durant y tras la Guerra de les Germanies, entre 1.521 y 1.525. Foren expulsats en l’any 1.609.

Moro: habitant del nort d’Africa. Per extensio, es cridava aixi als mudeixars, que tambe rebrien lo nom de sarrains o agarens.

El Turc: habitant de Turquia. En epoca moderna fa referencia a l’imperi Otoma, en el que els Austries mantingueren una dura lluita pel control del Mediterraneu.

No hay comentarios: