miércoles, 23 de diciembre de 2009

ABU SA’ID ‘ABD AL-RAHMAN (Moro Zeit):


Governaor almohade semindependent de Valencia, Alzira, Xativa y Denia. No vullgue acatar a l’emperaor de Murcia, que era rey de la taifa de Valencia. Era conegut entre els cristians como el Moro Zeit.

Davant la derrota sarracena d’Asp (1225), rendi vassallage y es va fer tributari de Ferrando III de Castella. Este fet preocupà a Jaume I perque vulnerava els acorts existents entre els reys cristians sobre les zones de reconquista, y el decidi a realiçar una expedicio sobre Penyiscola, que fracasà. Davant el perill d’un nou atac, Abu Sa’id es declarà tributari del Conquistador (1226).

Dos anys despres, Ibd Hud es sublevà contra els almohades y atacà entre atres, la taifa de Valencia, apoderantse d’Oriola, Denia, Bayren, Xativa y Alzira.

En Valencia, Abu-l-Dyumail Zaiyan s’apoderà del govern y Abu Sa’Id hi hague de refugiarse en Sogorp.
Firmà en Jaume I un pacte en Calatayud en el que cedia una serie de territoris valencians a canvi d’una ajuda militar que el musulma mai aplegà a rebre.
Perduda l’esperança de recuperar lo seu regne, que pronte passarà a mans de l’aragones, Abu Sa’Id es converti al cristianisme y encara que conservà distints drets territorials hasda el remat de la conquista de Valencia, els va cedir paulatinament a l’iglesia y al rey aragones.

No hay comentarios: