martes, 29 de mayo de 2012

MUSTAÇAF: (Almotacen)
Funcionari municipal que v’existir en lo Regne de Valencia durant l’epoca foral i que va tindre lo seu precedent en el carrec de Muhtasib de la llegislacio musulmana. Se’l coneix tambe pels noms de Mustasaff, Mustaçaff, Mostaraf, Mustasap, Mostrassaff i atres derivats del vocable hispano-musulma Mohtasab.

Era peça basica en l’organisacio municipal i s’existencia es reflex del desenroll d’una vida urbana en vies d’expansio. S’activitat fonamental era la de defendre i fer cumplir els mecanismes de desenroll economic i les disposicions de la planificacio urbanistica. Ses cometits foren evolucionant d’acort en l’auge d’estes necessitats. Ses atribucions especifiques consistien en el control de pesos i mides, transaccions comercials, politica de preus i abastiments, conservacio dels aliments, fraus i enganyos.

Els gremis debien de nomenar dos veedors per a que l’assessorasen en estes materies. Tambe estava dins de sa competencia el cumpliment de les normes dictaes pel Consell en lo referent a urbanisme: alineacio de carrers, camins, places, parets, rafols, cases en roïna, noves construccions, alçaria de les mateixes, distribucio de murs i finestres, aixi com el manteniment de l’higiene i salubritat de la poblacio (abeuraors, sequies, femers, desaigües, inmundicies dels carrers, etc.). Per a fer cumplir estos cometits disponia d’ampla jurisdiccio i podia impondre multes que, de no ser pagaes, debien ser satisfetes en dies de preso (un dia per cadascu sou), confiscar les mercancies o castigar corporalment.

El mustaçaf era un funcioanri municipal que depenia per lo tant del Consell. S’eleccio era anual, siguent necessari que els candidats foren ciutadans. Existix ad este repecte una ampla reglamentacio que es remonta a temps de Jaume I El Conquistador,  qui va determinar que sa duracio deuria de ser de dotze mesos, elegint-se el carrec en la festivitat de San Miquel  encara que, posteriorment, Pere II de Valencia El Cerimonios, situá est eleccio en la vespra del dit dia.

Desempenyorava sa funcio auxiliat per un lloctinent i tres pesaors i tenia un lloc propi per a la celebracio de ses juïns (en Valencia ho fea en la Llongeta del Mustaçaf, situá junt a l’iglesia de Santa Caterina). En 1.372  l’almotacen de Valencia, Miquel Palomar, replegá en un volum el “Corpus de la Mustaçafia” d’esta Ciutat, que va servir de base a Pere II de Valencia El Cerimonios, per a crear est institucio en Mallorca i Barcelona. Aiximateix existixen documents posteriors provenients de Castello, Cati i Castellfort.

Font: Gran Enciclopedia de la Regio Valenciana – Valencia 1.972 – Tom 7  pags. 281-282 

No hay comentarios: