miércoles, 23 de mayo de 2012

EL MOTIU POLITIC DEL PANCATALANISME (I)Colectiu Valldaura.
La Real Academia Espanyola front a la Llengua Valenciana.
El motiu pel que els pancatalanistes volen que la llengua valenciana siga un mero dialecte del catala es purament politic. Les persones interesades NO VOLEN "desmembrar el País Valenciano de la comunidad idiomática v cultural catalana". Afirmar que la Ilengua valenciana no es dialecte del catala es, per ad ells, "un intento" contrari a la finalitat política que perseguixen que existisca una comunititat catalana dins de la qual estiga Valencia.

No existix una Comunitat Catalana que englobe a la valenciana, ni jurídica o llegal, historica, ni idiomatica, ni cultural.

A.-Valencia, historicament, mai catalana.
En cap moment de la seua historia Valencia ha segut una part de Catalunya. Ni en temps anteriors a la Reconquista. ni en ella quan Jaume I creá el Regne de Valencia en 1'intencio clarissima de que fora independent de tot lo que era el Regne d’Arago i els seus contats de 1'orient aragones. El Regne de Valencia tenía tan sols vinculacio a la seua persona real i a les persones dels seus descendents, en la "Corona d'Arago", reunint-se les Corts a on manava el rei, pero independentment de les atres.

I no trobarém mai en temps posteriors res que faça pensar ni de llunt en una vinculacio historica de catalans i valencians.

B.- Valencia mai llegalment catalana
En cap moment, ni abans ni ara, ha hagut Ilei alguna que unira a Valencia i Catalunva. Tan sols la pertenencia de les dos Comunitats autonomes a Espaya. En l’ordenament juridic espanyol no hi ha cap de vinculacio jurídica que supedite unes autonomies ad atres, ni que les vincule especificament de forma diferent a les demes. Es mes, l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana es va obtindre contant en els vots reglamentaris de les tres provincies que la constituixen. En canvi, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya no es va obtindre aixina, llegalment, perque Tarragona no arriba al numero de vots necessaris i es va tindre que acodir a una argucia llegal per a poder donar a Catalunya el seu Estatut, que estrictament no havien d'haver-li donat. Catalunya no ha pogut absorbir a Valencia, com hagueren volgut i intentat si en Valencia no haguera eixit l'Estatut i si que ho hagueren tret en Catalunya. Pero el fet es que Valencia es Comunitat Autonoma, en mes resposta popular que la que va tindre Catalunya.

C- Valencia mai culturalment catalana.
Es aberrant afirmar que Valencia i Catalunva tenen la mateixa cultura.
El conjunt d'activitats, comportaments i creencies que componen I'entramat vital d'un poble es la Cultura, com afirma el Prof. D. Juliá San Valero Aparisi: la serie de creacions materials, les solucions i creacions sociologiques i les espirituals de arts, ciencies, creencies, llengua en un conjunt organic, com diu Ortega, i dinamic, com recalca San Valero.

Observant i estudiant este conjunt que constituix la Cultura dels dos pobles, es evident que no es solapen ni coincidixen. Son clarament diferents i distinguibles.

L’idiosincrasia del poble valenciá es distinta i en moltes coses contraposta a la dels catalans. No fa falta aportar autoritats que ho confirmen. Salta a la vista.
Les manifestacions culturals valencianes tenen una qualitat, una varietat. unes formes. unes caracteristiques, que es distinguixen individual i colectivament de les que puguen sorgir en Catalunya.

Clar está que, volent Catalunya absorbir a Valencia, está gastant molts esforçs en propagar falsament que les manifestacions culturals valencianes son "catalanes".

D'una forma que, si no fora trágica, sería risible, han arribat, i continuen fent-ho, a atribuir a Catalunya les abundoses maravilles de tot lo valenciá: l'art arquitectonic (¡Llonja!), pictoric (¡Sorolla!), gastronomic (¡paella!), la ceramica (¡Manises!), i sobre tot, ignominosament, els classics de la llengua valenciana.

Se1s atribuixen. Pero es fals. No son catalanes les manifestacions de la Cultura Valenciana. Valencia no ha segut mai culturalment catalana.

No hay comentarios: