martes, 29 de mayo de 2012

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XIX)Document num. 28

Font: Archiu Municipla de Valencia. Lletres Missives, G 3-43 f. 280

Valencia, 11 de juliol de 1.525 – Solicitut dels Jurats d’una canongia per a Celaya, quins servicis com a rector de la universitat de Valencia son requerits.

“Sacra Cesarea Real Magestat: Hun granb doctor de Paris, natural de esta vostra Ciutat de Valencia, nomenat mestre Johan de Celaya es vingut aci a visitar a sa mare y sons parents e segons som informats va a vostra Cesarea e Real Magestat demanant per aquells e perque sera molt gran servici de universitat, mes encara de les atres universitats e studis generals de estos seus regnes de Hespanya, que hun de tan famos doctor,  lo qual continuament desgue es vengut ha practicat en esta ciutat y en ses prehicacions ha fet gran fruit, aixi per la gran doctrina com per la bona vida de aquell, residis e tingues cathedra doctoral en lo studi general de esta vostra ciutat,  la qual ne seria molt honrada que fill natural de aquella la tingues, desijan e volriem ab totes nostres forces procurar que lo dit mestre Celaya se vlgues assentar en esta sua ciutat jutsia la dita ciutat  al prsent per les gran adversitats e dans que ha sostengut la causa de les rebellions e conmocions populars, no puga satisfer ni donarli grab salari  que corresponga al que en França cascun any li donen que alla segons havem sabut fan molt gran gas dell e per la gran fama e doctrina sua li han donat una gran dignitat de la cual reb cascun any setcents ducats de salari e ultra aço es vicari general de due bisbats en les terres de França, de forma que cascun any de totes estes dignitats te mes de mil ducats de salari e renda certa, lo que es impossible esta ciutat poderlo donar y per la raho dessus dita, empero confian que per ser lo dit mestre Celaya natural de esta ciutat si nosatres per alguna via li poder procurar alguna dignitat eclesiastica e danarli per atra part algu rahonable salari elegira pues prest restar en esta ciutat que es mare daquell que no tornaren a França. E per ço recortdantnos que vostra Magestat te una canongia en la Seu Cathedral de esta sua ciutat y essent absent de aquella la dita canongia sia content ab lo salari que nosatres constituhiren residir y pasar en esta ciutat y studi general de aquella y fer hi tal fruit que Nostre Senyor Deu y vostra Magestat ne seran servits y esta vostra ciutat molt decorada y honrada , havem delliberat scriure y supplicar a vostra Cesarea e Real Magestat  sia merce de aquella fer gracia de dita canongia  al dit mestre Salaya de viu sua tan solament e manarli que residexa en esta vostra Ciutat, permetent sa Magestat en nenguna manera, que hun tan gran doctor com este sen torne a França sino que reste en esta sua ciutat e Regne per a que tota hora que dell se volra servir sia mes pronte per a tot lo que convinga al servici del Nostre Senyor Deu y de vostra Cesarea Magestat y salvacio de les animes suplicant la divina Magestat conserve e augmente la vida e imperal stat de vostra Magestat an trimpho e victoria dels enemics de la sua imperial y real corona de la vostra Ciytat de Valencia a XI de juliol any MDXXV.

“Humils subdits e feells vassalls qui besen les mans de vostra Magestat los Jurats de Valencia”.

No hay comentarios: