sábado, 5 de mayo de 2012

MULADIES O MULADOS

En temps de la dominacio arap en Espanya, es cridaren aixi els fills de pare mahometá i mare cristiana, o de pare cristia i mare mahometana. Segons Reinaud esta veu doná orige a la de mulats, en la que es designa al fill de pare blanc i mare negra. Segons els Coran els muladies tenien que professar el mahometisme com a religio millor, segons el dit codic.

Els muladies foren moilts numerosos en Espanya, degut aço a que els araps s’endugueren del seu pais molt poquetes dones i tinguren que casar-se en cristianes.

Els renegats cristians i ses descendents eren considerats tambe com a muladies. La llei concedia als muladies iguals drets que als mateixos araps, pero el poble els considerava com a despreciables i els fea objecte de continues vejacions i, per este motiu, es varen insurreccionar en distintes ocasions. De totes maneres contibruien als progressos de la Reconquista, ya debilitant les forces de l’emirat independent de Cordova, ya obligant als emirs a emplear ses forces en la guerra civil.    

Durant lo regnat d’Alhaken I, que durá de 796 a 832, es sublevaren els renegats habitants de Toledo, i tornaren a alçar-se en armes quant regnava Abd Al-Rahman II (822-852). Durant l’emirat de Mohamed II (852-886) provocaren grans conflictes.

Hi hague atra rebelio d’Omar Ben Hafsum, cridat el Viriat dels muladies, qui aplegá a ser l’amo d’un poderos regne, en el que va restablir el cult catolic. Tambe es feren independents el celebre moro Muza, cristiá renegat, i lo seu fill Lupo. En Merida i Badajoz governá lliurement Aben Mernan “el Gallec”. En temps d’Abd al-Rahman III (912-961) els muladies no varen trobar la pau en l’emirat de Cordova, hasda la mort d’Almanzor (1002); pero, segons alguns historiaors, contribuiren els muladies als disturbios que n’hi  hagueren hasda la dissolucio del califat (1031). 

Les invasions almoravits (1086), almohades i benimerins contribuiren al menyspreu en que es tenia als  muladies. Aixi, se sap,  que Abu Casim Venegal, muladi,  fon visir de Granada  regnant Muley-Hacen (1466-1482). Mes tart, quant la dominacio cristiana fon total en els antics dominis araps, els muladies es varen confondre en els moriscs.

Font: Enciclopedia Universal Ilustrá – Espasa-Calpe – Madrid 1.991 – Tom. XXXVII – pags. 214 i 215

1 comentario:

el blog de Massamagrell dijo...

Gran treball cada volta es millor el teu blog