martes, 6 de marzo de 2012

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XVII)
Document num. 26

Font: Archiu del Regne de Valencia. Real 168 f. 112 y 112 v.

Valladolit, 13 de març de 1.523 – Disposicio del Rei instant als deudors del monasteri de la Trinitat a que es pagaren les pensions de censals que per causa de les Germanies s’havien suspendit.

“Don Carlos. Als spectable, nobles, magnificos y amats consellers nostres lo lochtinent general nostre que hara es eso per temps sera en lo dit Regne de Valencia regiente la lochtinencia general portanveus de nostre general governador, batle general, justicias y atres qualsevols officials maiors y menors en lo dit regne constituyents y constituidors al qual o als quals les coses deball scrites en qualsevol manera pertanga y las presents presentadas seran: salut y dileccio.

“A nos es stat regorregut per part de les devotes y amades monjes del monasteri de la Trinitat de Ciutat de Valencia dient que, per causa de les revoltes passades de aquex Regne, moltes persones per diverses vegades han recusat pagar les pensions de censals y sen fos que cascun any acopstumbran prestar al dit monasteri y de atres censalistes, axi per se pot haver presta ni cumplida paga impedint o algunes moratories, per los quals coses que les dites  mmonjes no tenen atra cosa mer certa que de alimentarse ni pagar les anuals de les mises que responen sentirse molt agreugades,  mos han fet molt humilment suplicar fos de nostra solita clemencia provehir los de concedent remedio de iusticia e nos, perque de manera cosa insta ab tenor de les presents de nostra certa sciencia auctoritat real, vos deiem y manan per primera y segona iussions que per justicia compellian a totos y qualsevol universitats y sengulars persones de aquex regen que ara o per avans sian en alguna manera debitores a las ditas monjas a pagar tot lo que debran axi per raho de censos, censals, com per atres qualsevols causes en sens ab totes les despesses, danys y dannajes que per tardança de la paga han conseguts y convendran fer y sostindre, per las ditas monjas no obstant qualsevol moratorias, que las tals persones o universitats hauran obtengudes de las quals en lo que toca a las ditas monjas, volen que en manera alguna no pugan alegrar e gran dany de fer lo contrari en manera alguna si nostra gracia tenin casa y la pena de mil florins dor de Arago a nostres cofres aplicadors desigan no incorrer con axi proveesca de la  nostra tota contradiccio cessans. Data en la villa de Valadolit a XIII dias del mes de march dit any de la nativitat de Nostre Senyor mil DXXIII”.

No hay comentarios: