martes, 27 de marzo de 2012

DISCRINMINACIONS I AGRESIONS QUE ACTUALMENT PATIX EL VERDADER IDIOMA VALENCIAAutor: Valencia d’Elig
2005 © Idioma Valencià

Sintesis de les discriminacions i agresions que actualment patix el verdader Idioma Valencià a mans de l'imperialisme nacionaliste català i els seus colaboracionistes en terres valencianes
  
RESUM

 ¿ Per qué es tan diferent eixa "llengua Valenciana" que ensenyen als nostres fills en les escoles, instituts i universitats, a la que sempre han parlat i mos han ensenyat els nostres pares, yayos o familiars ?

 Perque lo que s'ensenya als chiquets en les escoles no es el genui Idioma Valencià parlat per la majoria de valencians, sino un artificial "català avalencianat" al que enganyosament presenten coma "Valencià cult o ben parlat" i en el que volen substituir al verdader Idioma Valencià (hui en dia discriminat baix el nom despectiu de "Valencià mal parlat").

 L'idioma Valencià que parlem historica i tradicionalment els valencians es la verdadera i correcta Llengua Valenciana i lo que obliguen a estudiar en les escoles es un invent dels catalanistes que no hu parla ningun valencià en ningun poble de la Comunitat Valenciana.

 La finalitat ultima de l'ensenyança del "català avalencianat" es confondre al poble Valencià pera que crega que l'idioma que parla es el mateix que el Català, que forma part de la "nacio catalana" i que l'historic Reine de Valencia (hui Comunitat Valenciana) perteneix al (fictici i inventat) proyecte politic dels "Països catalans". Un proyecte politic independentiste i separatiste d'Espanya, de capitalitat en Barcelona, que vol posar baix les seues directrius i mando a la Comunitat Valenciana i a tots els valencians.
 Totes estes ambicions imperialistes del nacionalisme politic català no tenen base alguna que les done validea i son conseqüencia nomes d'aplicar la fascistoide i principal consigna del imperialisme català: "UNA llengua (catalana), UNA nacio (catalana)".

 Desde fa ya molts decenis l'imperialisme nacionaliste català, del que participen tots els partits politics i institucions culturals catalanes, està invertint molts esforços i dinés en catalanisar a la societat valenciana a traves del sistema educatiu valencià i la poderosa maquinaria de propaganda catalanista financià desde Catalunya i desde les institucions catalanes.

 Desgraciadament els partits politics valencians majoritaris, PP i PSPV (PSOE), mantenen unes postures politiques totalment destructives pera la pervivencia de la genunina Llengua Valenciana i bona part del patrimoni cultural valencià.

 Per una part, el PSPV (i tambe EU, Bloc i ERPV) consideren que l'idioma Valencià es el mateix que l'idioma Català pero en un atre nom, per lo que estan molt d'acort en que en el sistema educatiu valencià s'ensenye eixe aberrant i artificial "català avalencianat" i per aixo ni PSPV (ni EU, Bloc o ERPV) fan (ni faran) res pera evitar l'imperialisme politic-cultural catalanisaor que mos aplega desde Catalunya.
 Per atra part, al PP nomes li interesa, per motius electoralistes, defendre exclusivament el nom de "Valencià" sense importarli res que amagat darrere d'eixe nom s'estiga ensenyant en les escoles la llengua Catalana. Es mes, l'objectiu primer del PP es marginar la Llengua Valenciana en benefici de la llengua Castellana i la millor manera pera conseguiro es permitint que se donen classes en eixe aberrant "català avalencianat"; una llengua en la que no s'identifiquen gens els alumnes valencians i que no accepten coma propia. Per tant, com eixe "català avalencianat" no aprofita pera pujar el numero de valencia-parlants, ni l'estima, ni l'us de la verdadera Llengua Valenciana, el PP no te ningun interes en substituir el Català pel verdader Idioma Valencià. El "català avalencianat" es la millor ferramenta que té el PP pera conseguir que al final els valencians nomes parlen en llengua Castellana.

 La solucio a totes les agresions que patix l'idioma Valencià i la cultura propia dels valencians passa per manifestarse colectiva i individualment en contra de la politica anti-valencianista que estan fent tots eixos partits anteriorment mencionats, al mateix temps que se li dona el vot de confiança a aquell partit politic que honestament defenga la genunina Llengua Valenciana parlà pels valencians.

 Mentres tant i en el dia a dia, lo millor que podem fer es sentirmos orgullosos de la Llengua Valenciana que els nostres pares, yayos i antepassats mos han donat, i continuar parlant en eixe autentic Valencià als nostres fills, nets, nebots, familiars, amics, coneguts i a qui siga, per tal de que no desaparega mai i encara menos* en mans d'eixe "català avalencianat" que ningun valencià en ningun puesto del Reine de Valencia ha parlat en sa vida.

¿ QUÉ PODEM FER PERA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genuí Valencià que ca u va apendre de sons pares.
I continuar parlantlo als fills, nets, nebots i chiquets en general pera mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a atra. (Llegir més )


No hay comentarios: