lunes, 17 de octubre de 2011

EL PP, ELS ACCENTS, I EL VALENCIANISME


COLECTIU BASSET

27 de giner del 2.003

Molt -i en diferents ambits culturals valencians- s´està parlant de la polemica oberta al voltant d´un posible canvi d´accentuacio entre el sector defensor de l´autoctonisme de la llengua valenciana.

I es que un de les novetats mes rellevants introduides en el seu moment pels filolecs coautors de la Normativa d´El Puig (tambe nomenades Normes de la Real Academia de Cultura Valenciana) era l´introduccio d´un criteri modern i practic d´accentuacio a on a soles reben accent grafic les paraules homografes. No es que no s´accentuara cap com en el cas de l´angles (la llengua mes important del mon) o com en el cas de l´italia (una de les llengues romaniques mes importants del moment) que fins i tot es carregà les "h" mudes. Simplement es tracta d´accentuar lo estrictament necessari sense afegitons arcaics.

A hores d´ara, tota la moderna sociollingüistica internacional està d´acort en que una llengua que es minoritaria i que damunt es troba amenaçada, necessita dotar-se d´una gramatica lo mes senzilla posible, per a que els seus potencials usuaris puguen acostar-se ad ella d´una manera facil i sense complicacions innecesaries. Evidentment, quant mes compliquem l´escritura (que no oblidem que es la representacio del llenguage parlat que sempre la precedix) mes complicarém l´acces a la mateixa per part del poble.

Tambe coincidix la sociollingüistica (Chomsky, Pride, Fishman, etc) en afirmar que quan una llengua es troba en perill de substitucio per una atra (cas del valencià respecte del castella i del catala) mes te que defendre´s i mes te que fer una codificacio lo mes lluntana possible de la llengua que preten fagocitar-la, puix quant mes s´acoste a l´atra (normativament) mes estara facilitant la seua absorcio. No estic dient res nou.

No obstant, si alguns atres pensen que per accentuar mes, alhora tambe seran mes cults i mes moderns, puix alla ells ¡Que "guays" que som que ho accentuem tot! Llavors, ¿per qué no intruduim tambe uns quan accents circumflexs o accentuem les consonants com fan uns atres sistemes llingüistics? Tambe Fornes te tot el seu dret a demanar que accentuem "a l´occitana".

Qui mantinga -com s´ha dit- que accentuar podria supondre guanyar adeptes per a l´idioma valencià, es un ingenu absolut que parla a la babala ¿Qui canviarà de normativa per una grapadet mes o manco d´accents? Potenciar la llengua valenciana es fa publicant i difonent mes i millor, demanant un ISBN en valencià, vertebrant el mercant editorial, participant en congresos internacionals, etc. En definitiva: actuant en coherencia.

Pero ya posats a dir destrellats, alguns han aplegat a dir que els que tenen que parlar son els escritors ¡Com si els escritors foren algo sense els llectors!. Clar, aixo ho ha dit l´Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) sense consultar ni als seus propis membres, i com si publicaren unicament ells i ningu mes. Perque de l´atra entitat favorable al canvi d´accentuacio (Lo Rat Penat) no cal ni parlar: la governa un membre del PP (el partit botifler per excelencia) i no es mes que "la veu del seu amo".

Tambe es pot afegir que politicament es tracta d´una inoportunitat, que vullc pensar no ha segut calculada, puix ¿quina necessitat tenim ara, a 4 messos d´eleccions, de canviar la normativa? ¿No sería molt mes prudent esperar-nos a que passaren les votades de maig a les Corts Valencianes i llavors começar a estudiar el tema sense presses ni corregudes? ¿Per qué precisament ara? ¿Acas se volen vendre els accents com un atre exit de l´AVLl i de la gestio en materia llingüistica del Partit Popular?


Mes encara quan la vacant de X.Casp en l´AVLl està encara pendent de cobrir-se, i aixo alimenta les males interpretacions (i vosatres ya sabeu massa be de que estic parlant ¿veritat?). ¿O es que algu vol fer merits per a entrar en una AVLl en mayoria abrumadora de catalanistes?

Una atra cosa es que a partir d´ara la proposta de l´AVLl consistixca anar canviant un grapadet de paraules genuïnes pels accents; els incoatius valencians pels no-se-que catalans (o per una seu nova) i que alguns membres de l´AVLl s´hagen compromes a tirar avant reformes que no depenen d´ells (recordem que els membres valencianistes que s´enchufaren en l´AVLl ho feren pel seu conte, entre aldarulls i sense consultar ni a la RACV ni a la Plataforma Normes d´El Puig, lo que provocà la dimisions com de Casp de Deca de la RACV o la d´Arnau d´academic ¿Quina llegitimitat tenen eixos senyors? I lo que es mes greu: ¿a qui representen si no a ells mateixos?).

Obviament, esta vegada queda ben a les clares qui ha provocat la divisio del valencianisme obrint "la caixa de Pandora" ¿O es que qui volia tirar avant el proyecte d´accentuacio no sabia lo que anava a passar i quina sería la reaccio del valencianisme? ¿O acas se sabia massa be i per aixo ho han intentat? ¿Una atra vegada una nova jugada de marquetin per a quedar-se uns com a moderats i que els atres donen l´image de radicals?
¿Qui son els moderats? ¿El sector proPP? ¿I qui queda com a radical? ¿Tot el moviment valencianiste? ¡Puix aixina no jugue i damunt me'n porte el monopoli!

El valencianisme ya ha vist ploure prou i ya estem tots aveats a este joc enverinat a on sempre guanyen els mateixos, els que viuen del PP (mireu a Esteve en Patrimoni, Casp estrenant operes en diners gestionats pel PP, uns atres cobrant sous millonaris en la AVLl, etc). ¿Que ara ells volen acentuar? Puix que acentuen ells a soles, a vore quin soport social tenen. Clar que a lo millor, mes que el recolzament social lo que es busca es la subvencio en forma d´almoina.

I aço en el cas que un canvi d´accentuacio no suponguera deixar una porta oberta a uns atres futurs canvis ¿La "l" geminada? ¿Introduir mes difgrafs del tipo "tg", "tj" o "tz"? ¿Està ya tot el peix venut i encara no nos hem enterat? ¿Que entren a formar part de la RACV -com està passant- una nova colla de zaplanistes mentres el sector mes nacionaliste i progressiste espera i espera pels segles dels segles? ¿Qué sap de filologia un mege aficionat a la lliteratura? ¿Com li pot discutir Angel Calpe en este mateix diari a filolecs en el curriculum d´un M.Gimeno, A.Fontelles, Ch.Lanuza o Lleopolt Peñarrocha?

Tot aço sense coneixer encara quin es el nou criteri d´accentuacio propost per Lo Rat Penat, AELLVA i uns pocs membres de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV que tambe estan en el consell de redaccio de l´editorial L´Oronella. ¿Volem accentuar com la RAE i aixina castellanisar mes encara la llengua valenciana? ¿Volem accentuar com el IEC i aixina catalanisar encara mes la llengua? Puix malament si l´idioma valencià es troba en mans de castellanistes o de catalanistes, que tan roïns son els uns com els atres per a la llengua valenciana.

No està el valencianisme com per a anar jugant mes. ¿Qui ha calculat el cost de la renovacio de tot el material docent en Normes d´El Puig? (Diccionari, Gramatica, Flexio Verbal, etc). ¿Qui ha calculat el cost de reciclar a tots els professors de llengua valenciana titulats en els ultims 20 anys? ¿I als alumnes?
¿Qui pagarà els placs trencats? ¿Tal vegada el senyor Angel Calpe de la seua bolchaca?

Canviar l´accentuacio d´una codificacio llingüistica no resulta gens senzill i aixo ho sabem prou be els que estem titulats en unes atres llengues. Manco encara explicar-ho als usuaris d´eixa llengua. En el cas del catala -per ficar un eixemple- cal coneixer les vocals obertes i tancades, toniques i semitoniques, els diftoncs i els triftoncs, les regles, les excepcions i les excepcions de les excepcions, etc. No es, per tant, una broma. Ells sabran lo que fan puix no es tracta de babaus.

L´assunt es greu, i mes encara si tenim en conte que entitats com Unio Valenciana, Jovens Nacionalistes, el GAV, Valencia Universitaria, Estudiants Valencianistes de la Politecnica, L´Esguerda de Gandia, la Cardona de Castello, El Rogle Fullana d´Alacant i el Grup Ilicità d´Elig o el mateix Colectiu Nacionaliste, ya han enviat cartes a la RACV pregant-li trellat i prudencia, mentres es manifestaven en contra d´un inoportu canvi en l´actual sistema d´accentuacio. Com tambe ho han fet editorials com Accio Bibliografica Valenciana o el bolleti El Palleter. Potser, el valencianisme estiga a punt de dividir-se en dos gracies a una nova "jugada mestra" del Partit Popular. I per la seua majoria absoluta i absolutista.

Que ningu desprecie als castellaparlants de Cartagena o de Motilla del Palancar. Ni als del Real Madrit. Que ells manen molt en la nostra Nacio Valenciana. Mes que nosatres.

I els valencianistes que han decidit -unilateralment- trencar en el consens normatiu al voltant de la RACV, i aixina dividir al valencianisme, tenen la responsabilitat de ficar-li trellat a l´assunt ¡I el valencianisme te que quedar per damunt de tots nosatres!

2 comentarios:

Aky dijo...

Mire usted señor Russafi (Que además se pone nombre morisco después del poeta musulmán Al Russafi), me llama la atención que usted quiera separar lo que ya está diferenciado por historia, geografía y otros sucesos. No obstante Valencia, Cataluña y Aragón comparten historia, reyes, duques, condes y guerras comunes. Todo hasta la implantación del decreto de nueva planta que acabaría con la lengua que usted pretende respetar, pues me llama extremadamente la atención que usted no acentúa ninguna palabra. ¿Debería quizás usted revisar sus conocimientos gramaticales? He decidido escribir este pequeño parecer en castellano, ya que usted no admite el catalán en este blog. Le recomiendo que luche por el valencianismo y que fomente "sobretodo" y si se quiere, exclusivamente el uso del valenciano, puesto que desde el gobierno central atacan las políticas lingüísticas de todos los países catalanes con la inverosímil excusa que el castellano está en peligro. Que por si así fuera, no temáis castellano parlantes, puesto que si, se rescata el leonés (lengua extinta) el bable o el aragonés y después de dicho trance, no se hablase más castellano en la península (cosa imposible)siempre podéis viajar a practicarlo desde California hasta el Cabo de Hornos. Por lo tanto, no temáis.
Yo vivo en Cataluña hace años y no existe animosidad alguna contra Valencia y eso de los ataques es un mero montaje, si lo queréis creer, vosotros sois libres de ello. Estudio catalán y en la clase se mencionan las variantes de la lengua (el occitano) de acuerdo a su lugar. En el caso de su país, se menciona como valenciano, en Madrid se menciona igualmente valenciano y no catalán ni provenzal ni nada por el estilo. Entonces, en vez de encrisparos, os propongo acercar posturas entre estas dos tierras tan bellas y fértiles a la vez que esquilmadas por un poder central arrogante, ignorante, totalitario y además de orígen francés.
¡Que vivan Valencia, Cataluña, Baleares y Aragón!Pero que vivan libres e independientes.
Gracias por vuestra lectura y empeño en luchar por los derechos de vuestra tierra.

russafi dijo...

En el momento en que usted hace mención a “las políticas lingüísticas de todos los países catalanes” ya me dice que usted es partidario de esa entelequia que desde Cataluña se viene promulgando desde hace mas de cien años.
Perdone, pero por lo que leo en su comentario, me da la impresión de que usted no tiene ni idea de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, antiguo Reino de Valencia. Mucho dinero se está invirtiendo por parte de Cataluña y de Valencia, sí, sí, de Valencia, de los valencianos a través de las gestiones catalanistas que los políticos de turno nos han tocado en esta tierra desde el inicio de la democracia.
Por tanto. Le agradezco que visite usted mi blog pues de él usted se podrá informar ampliamente de lo que sucede en esta tierra en relación con el absorcionismo que mediante ”sus países catalanes” se pretende de nuestra tierra.
Efectivamente los valencianos queremos vivir libremente sin injerencias de catalanes ni de ningún otro pueblo. Los catalanes son muy celosos de su tierra y cultura (siempre que no pretendan apoderarse de los escritores del siglo XIV de Oro de las Letras Valencianas) Nosotros también somos celosos de nuestra cultura, desgraciadamente es que existen políticos catalanes y políticos valencianos catalanistas que pretenden que estemos todos dentro de “un totum revolotum” que sólo beneficia a Cataluña. Déjenos tranquilos. No queremos ser catalanes ni otra cosa que valencianos.
Yo no cuestiono su “alias” si es que es “Aky” (casualidad con k), usted si quiere cuestione el mío, en definitiva no pretendo cambiármelo.
Gracias por leer mi blog que veo ha despertado su interés, al menos con la lectura del artículo al que hace comentario. Observará que el artículo no lo firma Russafi.