viernes, 1 de julio de 2016

LES HOMILIES D’ORGANYA


Autor Desconocido

Les Homilies d'Organya son un recull fragmentari de sermons o homilies que es trobaren en Organya, en l'Alt Urgell, en setembre de l'any 1904. Foren descobertes per En Joaquim Miret i Sans, mentres feya neteja en l'archiu de la rectoria de l'extinguida Colegiata de Santa Maria d'Organya.

El descobriment consistix en un chicotet quadern de tres fulles doblades per la mitat, que constituixen sis fulles d'una amplaria de 18 centimetros d'alt per 12,5 d'ample escrits per les dos cares.

Un poc mes avant es trobaren unes atres fulles de les mateixes caracteristiques, que unides a les que ya hi havien, fan un total de 8 fulles escrites per les dos cares, 16 planes.

Cada plana consta de 23 linies d'escritura.

Hem de dir que des del concili de Torus en l'any 813, l'Iglesia autorisà que els sermons, entre unes atres coses, pogueren realisar-se en la llengua que volgueren els feligresos i els retors, perxo els catalanistes, diuen que les Homilies d'Organya son u dels primers documents d'una llengua que fon inventada molts mes anys despres.


Tambe volem dir que els experts daten estos texts a finals del sigle XII o principis del XIII, mes concretament en lo temps de Pere I el Catolic (1196-1213), sent el caracter de la lletra el de l'epoca de transicio al gotic i la calitat del pergami prou ordinaria, per no dir roïna.

Com a momunet de cult d'esta megalomania, han erigit en la Plaça dels Arbres d'Organya la construccio que apareix en la foto.

Fins aci, mes o manco els catalanistes podrien estar d'acòrt en lo text, pero el mateix, igual que tots els que han escrit els catalans te un grapat d'erros i mentires.

Pero ara anem a començar per dir que en la data en que es daten les homilies d'Organya, Catalunya no existia com a tal, a soles eren uns quants comtats que pertanyien a la Corona d'Arago, per lo tant es del tot impossible que foren els inicis d'una llengua d'un territori que no existia. O acas digueren els que viviiren en eixe lloc en eixe moment, 'anem a inventar el catala per a quan existixca Catalunya'.

Tambe anem a dir que en eixe moment, en eixos territoris la llengua o una de les llengües dominants era el provençal, de fet, fent una llectura tranquila de les homilies, trobem que hi ha un bon grapat de paraules, un molt alt percentage de paraules propies del provençal, i si ad est alt percentage li afegin que com a en totes les llengües, hi ha paraules que s'han quedat oblidades en lo cami, podriem dir que queda un percentage molt chicotet de paraules que podrien ser qualsevol cosa i pertanyer a un bon grapat d'atres llengües.

Tambe volem apuntar que com Catalunya no existia, si eixos texts foren un brot de nova llengua, es deuria dir que sería la llengua que es parlaria en Arago, i si volem afinar mes, en uns comtats d'Arago, o siga que sería un brot d'aragones. Mai en un principi un chicotet territori ha tingut mes importancia que lo regne d'a on pertany.

I no podem deixar de passar el següent punt. Segons la ruglonadora catalanista, les homilies d'Organya foren els primers texts escrits en catala, (1213), i En Jaume I el Conquistador, conquistà Valencia en 1238.

Quan es redactaren els Furs de lo Regne de Valencia, (Cataluyna no existia), lo rei En Jaume I digue que es escrigueren en la llengua que parlava lo poble per a que foren entesos per ell, aixo vol dir que en lo Regne de Valencia ya es parlava nacosa diferent a lo que es parlava en qualsevol atre puesto.

En lo Regne de Valencia ya teniem una llengua propia, incipient pero propia, mentres que en lo que ara es diu Catalunya, no es que no hi havia llengua propia, sino que tampoc hi havia territori, no hi havia res... no eren res.

Les Homilies d'Organya, escrites de segur en provençal, es una mentira, una megalomania mes dels pancatalanistes.No hay comentarios: