miércoles, 17 de octubre de 2012

VIDA DE SANT VICENT FERRER, APOSTOL D’EUROPA (II)Autor: Josep Teixidor
Ajuntament de Valencia – 1999
Signatura: ARV. DM 1431/1-1431/2.

Capitul XXII – pag. 117 y següents.


En l’entrà del duc de Montblanch, Jurats, Oficials Real y gent d’armes cessà l’atropellament y matança dels restant jueus, que ixquent a tropes en ses families s’encaminaren a la Catedral y demes Parroquies demanant en moltes lagrimes lo seu bateig y foren tants els que es batejaren aquella mateixa vesprá, el dilluns y el dimarts, que s’acabà tot el sant crisma, quedant totalment a seques y sense una gota de crisma les crismeres. Manifestà Deu en milacres ser esta conversio obra de sa infinita bondat y misericordia, puix trobants tots els retors molt acongoixats per mancar en totes ses iglesies de crisma y no saber d’a on haverla, el dimecres per lo mati trobaren les crismeres plenes del vertader crisma. Pera que este milacre contase autenticament, l’Oficial y Vicari General del Bisbe de Valencia, acompanyat de quatre solemnes Notaris  Publics, visità una per una totes les iglesies parroquials de Valencia y averiguant en tot rigor el creiximent del nou crisma y ser este real y vertader, com tambe certificar que les crismeres hi havien quedat sense gota de crisma, per inspeccions que feren els Retors el dimarts abans de menjar;  recibint de tot sumaria informacio dels testics; per lo seu subseguit Decret declarà ser vertader el crisma y milagròs creiximent.

Foren singulars les circunstamcies que examinà y aprovà en les Iglesies Parroquials de Sant Nicolas. Tres anys abans del de 1931 manà fer noves crismeres d’argent, retirant les antigues que eren d’estany. El dimarts a 13 de juliol de 1931, abans d’anar a dinar, es certificà per si mateixa que en les crismeres d’argent no hi havia gota de crisma y el dimecres de matinà havent aplegat un chiquet pera que el batejaren de correguda, es tan cert de que en la crismera d’argent no hi havia gota de crisma, digue al Sacrista li duguera la crismera antiga d’estany pera vore si per ventura hi havia quedat alguna gota de crisma pera aprofitarla en aquella urgent necessitat. Duguela correguent el Sacrista y obrintla el Retor, la trovà omplissima de crisma.

En Santa Catarina Mártir trobant el Vicari General la crismera plena del crisma milagròs, vullgue certificarse si era vertader el crisma; el ficà en una netejà vaixella, feta la prova y constant ser vertader, volent tornarlo  a la crismera no va caber en esta, sobrant molt en la vaixella.

En l’Iglesia de Sant Andreu Apóstol, estant el Retor mostrant al poble la crismera plena del milagros crisma, certificantli el ser la mateixa que ell hi havia deixat sense una gota de crisma el dimarts abans d’anarse’n a dinar, sobrevengue ab este temps un extranger “clericont” (Clericont: el que usa habits clericals sense estar ordenat: clerc mal vestit o de roïns modals) y digue incredul y com per “befa”: seria cert y segur que hi havia posat el crisma, que donaven a entendre ser milagros. Lo mateix fon pronunciat aço, que quedar al mateix instant la crismera en mans del Retor sense una gota de crisma. Pasmat en vista d’aço el clericont y arrepenedit de sa incredulitat y de lo seu proferit escarni, es llançà a terra, fent acte de contriccio; y el Retor en tot lo circunt poble es possà en oracio y en esta feta reconegue la crismera, que trovà atra vegà plena de crisma.

A l’ìnstant que cesà l’invasio de la jueria en la Sinagoga Major fon nomenà Iglesia de Sant Cristofol, sense haverse pogut trobar al qui donà eixa invocacio, ni ses motius,  per mes que en sabero feren algunes diligencies els Jurats y l’atribuïren a que un jueu al principi de l’invasio va vore sobre el terrat de la Major Sinagoga a un home molt gran y arrogant en un chiquet al coll, de la mateixa manera en que es pinta a Sant Cristofol. Al remat, pacificà la que hi havia segut Sinagoga de les abominacions judaiques, quedà convertida en l’Iglesia de Sant Cristofol Mártir, fon possà en ella la chicoteta image del sant, que describim en l’ilustracio d’este capitul, la que encara es conseva y experimenten singulars beneficis els que en fe viva imploren lo seu ampar y proteccio.

Honrà Deu la dedicacio d’esta Iglesia, manifestant en milacres ser obra de lo seu poder y clementísima misericordia, quals foren: encendre’s per si mateixa les llums que en ella posaren; creixent maravillosament y sobreixint d’oli, sense que per molts dies es menycabara en lo que  moguentse els contrafets y atres malalts recobraven instantaneament la salut desijà; com tambe, la conversio de trans jueus y acabarse del tot el crisma y omplintse les atres crismeres en totes les Iglesies a una mateixa hora. Encarregose el cuidat d’esta nova Iglesia a Tomas Roca, Presbiter secular, hasda que lo Rey En Joan I de Valencia per sa Real Cedula de 8 de novenbre de 1392 institui en ella un benefici en titul d’Archipestac, reservantse pera si y ses real succesors la presentacio y donant facultat a Francesc Marco, Oficial y Vicari General del Bisbe En Jaume d’Arago pera que el presentase a Marc d’Esplugues, natural de Valencia, Capellà del mateix Rey, a qui succei Pere Dassio y en este feren una Concordia els Majorals de la Confraria de Sant Cristofol que, en llicencia de lo Rey En Marti, erigiren en la nova dita Iglesia els recents convertits jueus. Rebuda la Concordia per Berenguer Descamps en 22 de febrer de l’any 1399 quina copia pot vore’s en el tom 2 de “Antiguetats” pag. 268. quins confrares foren afectissims devots de Sant Vicent Ferrer. A quina predicacio debien sa conversio, y canonisat el sant celebraren sa festa com escric en la pagina 271 y en la 273 dic que, a suplicacio de lo Rey En Marti y del Jurats de la Ciutat de Valencia foren traslladats en Breus al Papa Lluna el 21 de febrer de 1409 les Monges Agustines d’Alzira al nou convent de Sant Cristofol de Valencia.

Remate esta prolija narracio en la següent noticia que dona Escolano (Decades de l’Historia) llibre 5, capitul 10, subnumero 8: “Ad esta Casa y Sant tenit en Valencia (diu) per u  dels reparos contra l’açot de Deu y mes despres que, aconsellats els Regiors per Sant Vicent Ferrer del remei que derruyen de tindre pera defendre’s d’una pestilea que corria, manaren assentar en molts cantons dels carrers y places l’image del sant, sustentant al chiquet Jesús en proporcio de jagant, avisats per ell que era prou pera tancar y pendre els pasos a que no entraren la malaltia”. Aixi, Escolano, quina clausula està erro en lo meu sentit, puix no diu si en esta diligencia de posar a Sant Cristofol pels cantons es lliurà la Ciutat (de) que no entrase la pesta en ella; y en este sentit entengue la copia clausula del Mestre Vidal, pagina 65, cap 1: “La Ciutat de Valencia, aconsellà per Sant Vicent, per una pestilea que corria manà posar en molts cantons y carrers y places l’image de Sant Cristofol com a esent y donant moral pera que no entrase la pesta, de la qual la preservà com heu escri Escolano”. Aixi Vidal. Si esta fora l’inteligencia de la clausula d’Escolano, la noticia que en ella dona es falsa, puix la pesta que escomençà en 1393 y repeti en el 1395 y entrà en Valencia fent en ella prou mortandat, com pot vores en Zurita y donaré les seus paraules mes avant.

En la Catedral d’esta Ciutat, entrant per la porta del Micalet a ma dreta, hi ha pintat sobre un llenç, un Sant Cristofol, que este any de 1770 ha fet renovar un Beneficiat de la mateixa Iglesia, per dirse que Sant Vicent Ferrer la manà posar a la pica de l’aigua beneida. Pero es parlar del vulgo perque la nau d’ella que corre des del Micalet a la Capella de  Sant Pere Apóstol, es llaurà despres de la mort del Sant, com tinc escrit en el tom 1 de “Antiguetats”, pagina 327; y el mateix Beneficiat que va fer renovar el llenç, em digue que en l’archiu de sa iglesia no es trova noticia d’esta tradicio; ni yo he trobat rastro d’ella. Creurè ser aixi pera conservar la memoria de que gran part dels jueus acodi a la Catedral demanant el baptisme, com mes ades va dit.

No hay comentarios: