miércoles, 17 de octubre de 2012

VALENCIANISME: REGIONALISME O NACIONALISME. UNA APROXIMACIO ALS CONCEPTES I AD ALGUNS TEORICS DEL VALENCIANISME. (I)Per Juli Moreno Moreno
Extraigut d’Internet
Valencianisme: regionalisme o nacionalisme. Una aproximacio als conceptes i ad alguns teorics del valencianisme.
I Introduccio:
En esta breu intromissio conceptual es te l´intencio d´expondre aquelles idees que poden preocupar en relacio a conceptes que, be han estat poc definits o be han acabat diluint-se entre la fraseologia i la verborrea facil, quan no han segut sigilosament buidats del seu estricte significat. No es te la pretensio d´expondre la rao sobre termens i concepcions tan complexes, perque a la fi sería una rao, pero encara que res està mes llunt de voler acotar la seua vera significacio ni de marcar fronteres exclusivistes, tampoc es pot consentir que el confusionisme siga la guia de qui s´arrima per primera vegada a uns conceptes que es consideren sinomims de compromis, de dedicacio i, perque no, d´entrega. Al cap i a la fi ser o considerar-se valencianiste, regionaliste o nacionaliste valencià, son en definitiva una senya, una manera d´afrontar la vida i sobre tot una militancia que obliga a una practica, la de fer compatible els diferents ordens de la vida en el conreu de la cultura i de l´idiosincrasia valencianes.
Des del mes estricte purisme podem trobar que el concepte fonamental s´arreplega de la següent manera en els diccionaris que se citen:
Diccionario de la RAE:
-     "Valencianismo:      1. Locución, giro o modo de hablar propio de los valencianos.                                     
2. Amor o apoyo a las cosas características o típicas de Valencia."
-     "Valencianista":     No dona entrada.
Diccionario de Uso del Español. María Moliner. Ed. Gredos, 1997:
-     "Valencianismo:      Expresión de la lengua valenciana usada en otras regiones." Es l´unica accepcio que arreplega i no dona entrada al terme valencianiste/a.
-     "Valencianista":      No dona entrada.
Diccionari Català-Valencià-Balear (Diccionari Alcover):
-     Valencianisme:      "1. Mot, locució o altra forma d´expressió pr=pia dels valencians o del llenguatge valencià".                                 
 "2. Amor i conreu de les coses valencianes, sobretot en l´aspecte cultural o politic".
-     Valencianista:      Pertanyent o relatiu al valencianisme, seguidor del valencianisme.
Estos termens no s´inclouen dins el Diccionario Valenciano-Castellano de J. Escrig i Martínez i Constantí Llombart, Valencia, 1887.
La Enciclopedia de la Región Valenciana, en el seu volum 12 arreplega lo següent:
- Valencianisme. "En un sentido amplio, viene a designar la fidelidad a las raíces socio-culturales valencianas a partir de la decadencia de la cultura autóctona en el siglo XVI y de la desaparición de la estructura institucional del país en el XVIII. En un sentido estricto, con el término valencianisme se quiere designar una aspiración de recuperar la autonomía política. El valencianisme, entendido en este último sentido, comporta unas reivindicaciones lingüístico-culturales que lo completen y enmarquen. El valencianismo político tiene como punto de partida las postrimerías del siglo XIX y los principios del XX. (…) Pag. 137.
Lo mateix nos cal fer dels atres dos conceptes que nos proponem analisar, sobre tot per confrontar els seus respectius significats i lo que en sí mateix poden comportar en eixe compromis que veem en el terme "valencianisme", veu en la qual se designaria un fort compromis cap a les manifestacions valencianes. Abans, no escapa a la nostra curiositat en fer un breu analisis de les definicions arreplegades en el diccionari Català-Valencià-Balear, la direccio del qual inicià Mossen Alcover. Resulta, com a minim curios, que la diferenciacio en la seua significacio llingüistica, en el cas del valencianisme llingüistic, no es tracta mes que d´una paraula o terme valencià, que es expressio propia dels valencians o del seu llenguage (reparem en que no diu llengua). Mentres, per al terme catalanisme, aplicat en el mateix sentit es tracta de la paraula o del terme llingüístic introduit en una atra llengua. Tambe es obvia la diferencia en el sentit socio-cultural i politic. De la devocio cap a l´esperit i els interessos de Catalunya, es passa a un amor i conreu de les coses valencianes, en el cas del valencianisme.

No hay comentarios: