sábado, 22 de septiembre de 2012

LA GUERRA DE LAS GERMANIASDocument  num.: 31

Font: Archiu del Regne de Valencia H3 f. 7º-2

Valencia, 31 d’octubre de 1.521 – Perdo concedit pel virrei als agermanats, en indicacio de les pèrsones exceptuaes.

“Nos Don Carlos per la divina clemencia Emperador dels Romans, August Rey de Alemanya, Donna Johana, sa mare y lo mateix Don Carlos per la fracia de Deu, Reys de Arago, Castella, de Leo, de les Dos Sicilies, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, etcetera e per ses magestats nos Don Diego Hurtado de Mendoza e compte de Melito, conseller dels ditas senerissims reys e persones reals magestats, loctinent e capta genera en lo present Regne de Valencia.

“Com dia de princips y dels qui loch de aquell tenen, usar de misericordia y donarse clementment a sos sundits y deliquents en los quals vechen alguns senials de contriccio y demanen perdo, coneixer ses culpes y delictes, per ço, como axan antes los delictes e conmocions populars per vostres vehins e habitadors de la ciutat e horta de Valencia comesos contra la dita Cesarea Magestat, preheminencies y jurisdiccio reals e contra nos, por los quals casen de vosatres seria encorregut de pena de mort natural, valentnos habent ab clemencia ab vosatres suplicants humilment per los reverent, illustres, spectables, nobles e magnifichs, los prelats, lo Capitol de la Seu de la dita ciutat e com embaxador de la qual nos ha suplicat lo canonge de la Torre, los duchs, comtes, barons, cabvallers e generosos del dit regne haguessen per be havernos misericordiosament ab vosatres e no castigarvos, segons los demerits vostres e segons les gran ofenses que habeu fetes a la Cesarea Magestat y a nos, sperant seren obedients en tot lo que per sa alteza e per sos real officials vos sera mane e mungit e que smeranen los erros passats e viuren ab tota obediencia e fidelitat de la Sacra Cesarea Magestat y nostra representant la real persona. Anahuint a les dites suplicacions, usant de la autoritat e poder a nos,  per sa magestat  atribuit e donats, ab tenor de las presents, de nostra certa sciencia, deliberadament e consulta, absolvem , remetem e relaxem y perdonem a vosatres dit vehins e habitadors de la ciutat e horta de Valencia puix no sien vassalls de religio o caballers de les viles reals, comprenense en aquelles la vila de Morvedre, la pena de mort natural y mutilacio de emmbres que habeys encarregat per auqlsevol delictes populars,  envcara que sia de crim de rebellio, de lesa Magestat, de la qual remisio volem essem sceptades les persones següents, a sabes es:

“Los Tretze vells e novells y de este volem sien compresos en lo dit perdonament: Pere Llorens, Anytoni Garbi, Francesc Pastor.

“E mes volem ser sceptades les persones següents:

-          Bueso, artiller
-          Andreu, capita de Patrix
-          Antonio Eixarchs, veeder de Flaçaders
-          Lo fill de Bernabeu, lo argenter
-          Los cinch germans Fonts
-          Franciscot de la Madrina
-          Los dos fills de Ambros Artes
-          Gonsalvo d’Arcos, velluter
-          Guitart, lo sastre
-          Gaspar, lo carnicer que te un colp en la cara
-          Gisbert, lo notari
-          Joan Avila, carnicer
-          Johan Sadosni, clavari dels fusters
-          Luis Vle,a notari
-          Luis, lo cofrener
-          Geroni Guitart
-          Miquelot, lo arquer
-          Nofre Dogna
-          Navarro de Ruzafa
-          Perico Speramochi
-          Pedro Navarro Velluter
-          Lo elet dels fuster, Quadrado alferix
-          Rodrigo de Moya, pedrapiquer
-          Romero, perayre
-          Simonet, lo corredor
-          Cerda de Ruzafa
-          Soler del Cano de Morvedre, capita dels desmandats
-          Teuset, lo corredor
-          Vicent Perez Figuerola, lo corder
-          Santa Fe, lo foguer
-          E sis juristes
  
“E totes les persones de aquelles qui per manament nostre son stat presos e retenguts en preso e ajen fugit de aqeulla, les culpes dels quels la caneixança de castichs de aquelles reservan a nosresmenys reservanm totes les persones de tots los senyors, caballers, generosos, eclesiastics, offcials real les culpes de aquells que en los sobredits delictes seran en qualsevol manera participants per a poderlos castigar, asi en les persones com alalteris, segons a nos sea ben vist ab les excepcions y retencions sobredites remetem a vosatres segons dit en la dita pena de mort natural e mutilacio de membres per la causa damunt dita. E axique a instancia de aquella no poguen esser presos, detenguts, arrestats, molestats e inquietats per nos o per atre offcial de Sa Magestat.

“Manam a tenor de les dites presents a tots e qualsevol officials major o menors y a sos loctinent presents e esdevenidors en lo dit present Regne, baix incorriment de la ira e indignacio regia e pena de dos milla florins d’or de Arago al fisch de la regia cort aplicadors, que la dita real e nostra remisio de pena e mutilacio de membres ab les excepcions e retencions damunt dites, tinguen e observen tindre e observar fassen per qui vulla e no contrafaren ni permetan sia contrafet per qualsevol raho e causa ans a sola asetio de la present remisio perdonament axi fets com faedors contra vosatres, exceptats los sobredits. Imposam, absolvem al sobredit fichs real sobre les dites penes de asi avant silenci perpetuo.

“En testimoni de les quals coses habem manat fer les presents del sagell secret real sagellades datis. Etcetera.

“In universis manu mandatorum et empaparum enric gobernacionis. Valentia any MDXXI. En Pere Artni trompeta public de la Ciutat de Valencia, que ell ensems ab sos companyons haber publicada la preinserta povisio real per la ciutat e lochs acostumats de aquella.

No hay comentarios: