domingo, 2 de septiembre de 2012

AUSIAS MARCH, POETA Y CAVALLER VALENCIÀ (IV)

Per Xavier Gimeno Alonso
Extraído de Internet
3. Apunts biografics d´Ausias March
3.3 Casament d´Ausias
Es casà tart, tenint quaranta anys – edat alvançada per a l´epoca -, contraent matrimoni per primera volta ab Isabel Martorell i Montpalau (1437), filla del cavaller de Gandia, Francesc Martorell, que havia segut Jurat de Valencia i cambrer del rei Marti d´Arago. Isabel era germana d´un atre important escritor valencià, Joanot Martorell, l´autor del famos Tirant lo Blanch. El seu primer matrimoni fon molt curt, Isabel mori en 1439, sense deixar descendents. Als quatre anys (1443), contrau novament matrimoni ab Joana Escorna i Castellà, de vella familia valenciana, filla de mossen Bernardo, que fon Jurat i Justicia civil de Valencia i senyor de Pedreguer, aportant una considerable dot en importants interessos en Denia, Ontinyent i Ayora. En 1450 es traslladaren a la ciutat de Valencia, a on havien adquirit una casa, en el carrer de les Avellanes, hui carrer de Cabillers, pero a finals de 1454 mori sa dona Joana, fent hereu universal al seu marit, pero sense haver tingut un fill en els onze anys de matrimoni; sent soterrada, com Isabel, en el monasteri dels flares de Sant Jeroni.
De les seues dones poca cosa se sap, a no ser que siga per documents oficials, com actes notarials. La vida amorosa d´Ausias March està envoltada de misteri, ya que es casà dos voltes i tingué cinc fills, pero illegitims, de diferents dones (Francesc, Joan, Joana, Pere i Felip).
Dels cinc fills borts, el primogenit, Francesc, es creu que fon el seu fill predilecte. Fullana diu que possiblement el llegitimara, ya que apareix un document oficial ab el titul de “Mossen” que naixeria segurament abans del seu primer matrimoni, sent Ausias fadri, puix en 1444, es a dir, set anys despres del seu segon matrimoni li encarrega a Francesc algunes responsabilitats i li delega mes tart, algunes qüestions com percebre els emoluments per l´assistencia a Corts. Es creu que mori abans de son pare ya que no el nomena en el seu testament, en canvi nomena als atres fills no llegitims donant condicions a Joan; propietats a Joana i diners a Pere. Tambe nomena a Felip, dient que es fill d´ell i d´una esclava de sa propietat de nom Marta, revocant-li cap llegat, a soles per a aliments. No volent que els seus bens foren a parar a la rama dels March de Catalunya, nomena al donzell Jofre de Blanes (nebot de Joana Escorna i Justicia de Valencia, fill de Castellana Escorna), el seu hereu universal; deixant tambe diners als seus sirvents i esclaus, distints llegats als seus escuders i d´otorgar la llibertat als seus esclaus.
La seua mort fon el 3 de març de 1459 en la ciutat de Valencia, als xixantados anys, Ausias va ser soterrat en el cementeri de la Catedral de Valencia, en la capella dels March, dient el document: “en la claustra de la Seu, prop lo Capitol”. Tambe vullgué que es traslladaren les restes de la seua dona, Joana Escorna, del monasteri de Sant Jeroni de Gandia “on yo vull esser soterrat” i tambe que figuraren els escuts d´ell i de la seua dona. Les seues despulles descansen baix una artistica llosa proyectada per En Manuel González Martí i realisada a expenses de l´Ajuntament de Valencia i de Lo Rat Penat en 1950, emplaçada als peus de l´antiga capella dels March.

No hay comentarios: