lunes, 16 de mayo de 2016

LA VOSTRA LLENGUA


Autor: Ferrer

Em sorpren que els catalanufos valencians parlen de “la nostra llengua” per a referir-se a l’idioma que parlem els valencians, que, segons ells, es el catala. Pel que es veu, tant els catalanufos com els espanyoleros estan molt contents de que Valencia no tinga una llengua ni cultura propia. Perque aixo es lo que significa que el Valencià siga un dialecte del catala i no una llengua propia naixcuda i conreada en terres valencianes. No sé a que ve aixo de “la nostra llengua”, eufemisme per a referir-se a una llengua –el catala- que no es nostra sino d’ells.

  Seguint la tesis catalanufa si en Valencia parlem catala no hi ha per qué identificar-ho en “la nostra llengua” puix no es una llengua propiament nostra. El castellà prove de Castella i el catala dels comtats precatalans/Catalunya per lo tant abdos son llengües foranees, estrangeres, cap de les dos ha naixcut propiament en Valencia, sino que foren importades com ho fon el llati en els romans o l’arap en els al-andalusis. Si resulta que en Valencia tenim dos llengües i les dos les han portat de fora ¿com puc dir “nostra llengua” a una de les dos?

  ¿Per qué he de sentir com “nostra” la llengua catalana? ¿Al cap i a la fi no ve de fora igual que el castella? ¿Per qué hauria de sentir com a propia una de de les dos llengües i com estrangera i aliena una atra? Al remat, les dos venen de fora segons els catalanufos ¿no? En principi tan estrangera es l’una com l’atra, i per tant tan nostra pot ser una com l’atra. Una atra cosa sería que el Valencià haguera naixcut en Valencia pero com eixa tesis la rebugen visceralment els catalanufos resulta que els valencians no tenim cap llengua “nostra” propiament dita.


  Yo tinc clar que el Valencià es una llengua que naixque a terres valencianes, i que es una llengua independent i distinta de la catalana. Per aixo senc el Valencià com una llengua nostra propiament dita. I els valencians no sentim com a propia una llengua estrangera –la catalana- que no es la nostra sino que es la vostra llengua, la dels catalanufos, pero que no es la dels valencians. Si el catala es un idioma de filolecs i cientifics que el parlen ells, yo preferixc la Llengua Valenciana, eixa en la que el gran Joanot Martorell asegurà escriure sa obra.

No hay comentarios: