lunes, 16 de mayo de 2016

LA UNIVERSITAT ES PURA CIENCIA


MANUEL ZARZO

-Estem ya farts de oure pels quatre costats, naturalment quan els que parlen son els catalanistes, que lo que diu la Universitat es cientific.
-Quan parlem de la llengua valenciana, tan sols els filolecs universitaris, tan sols els catedratics de la universitat saben la veritat en torn a quina es la llengua valenciana, com, es parla, com es deu parlar, d'on ve, quan va naixer, qui la parlava. com s'escriu. I lo que diu la Universitat es pura ciencia per als politics i per als mestres de qualsevol escola i per a tants i tants valencians "enganyats".
O que voluntariament se deixen enganyar, que tot es posible.
-Si. He dit enganyats. Perque la Universitat mos enganya, vos enganya, els enganya. . La Universitat enganya a tots els que creuen en ella com sí els que parlen des d'ella foren infalibles, indiscutibles, portadors de la veritat científica.
-Vegem un cas totalment actual, d'esta mateixa semana, i totalment clarificador.
-La Universitat d'Alacant ha creat una biblioteca informatica digital, mijant la qual tots els internautes poden accedir als fons bibliografics, als seus llibres, per mig d'internet, sense moures de casa. Comditata de comiditats de la tecnologia moderna.
I diuen que funciona molt be.
  • Tant be ha estat funcionant que la Universitat de Valencia vol fer un atra biblioteca en internet. La biblioteca portará per nom "Biblioteca Lluis Vives" i codificará dins d'ella tots els llibres valencians
d´interes. Per a conformar-la, la Universitat s'ha dirigit a tots els catedratics de les Universitats de Valencia demanant-los que aporten els llibres valencians que creguen interesants.
- Fins ad aci, tot molt correcte. Pero esperen un poquet vostes a vore lo que resta avans de fer-se carrec de l'asunt i avans de pendre opinio. La Universitat de Valencia, defensora segons ella mateixa diu de la llengua valenciana, exigix (aixo si, democraticament) als catedratics que els llibres que han de aportar han de reunir les següents condicions:
- 1.- Llibres publicats per autors valencians entre l'any 1.400 i l'any 1.900. No valen els autors del present segle XX. Des de 1900 cap aci, res de res. No interesa que se puguen llegir pels internautes eixos llibres no siga cosa que en ells hi haixca algo que no els interesa que la gent conega i lligca.
- 2.- Tan sols han de ser llibres escrits en llengua catalana. ¡Que sí senyor! ¡Que si, senyora!, Voste ho ha oit be. ¡Tan sols llibres escrits en catalá per a una biblioteca de la Universitat Valenciana que diu ser defensora de la llengua valenciana. ¿Ho ha oit be?. Per si acas, lo ho tome a dir.
- Qué podem traure en net de tot aço? Que per als dirigents, tots ells catedratics d'Universitat, de la nostra Universitat, no hi en la nostra terra atres llibres ni tenen dret a sobreviure i a ser llegits atres llibres, que no siguen els de valencians que han escrit en Dur i clar catalá, Per tal de fer gran la cultura catalana i desfer , si desfer, la autentica cultura valenciana. ¡ I si en vols encara mes, para el cabas!. La biblioteca, con hem dit, tindra el nom de "Biblioteca Lluis Vives! ¡Ah; pero... en ella no hi podran haver llibres del nostre Lluis Vives .... perque Lluis Vives escrigue en castellà! I, curiosament, en la seua biblioteca no podran haver-hi llibres d'ell ....
- A fer punyetes els territoris valencians de parla castellana. Desterrats de les biblioteques universitaries els autor valencians que han escrit en castellà. Fora Azorin, Blasco lbañes, Arniches, etc... Els territoris de la Valencia castellano-parlant no tenen dret a llegir en les biblioteques universitaries, per que en elles tan sols hi hauran llibres catalans. Avans s`acostava a dir: "qui vullga apendre, a Salamanca; ara s'ha de dir "qui vullga apendre.. a Catalunya".
- Per descontat, ni un sol llibre que estiga escrit en llengua valenciana. Els de l`Inquisició eren angelets al costat dels dirigents universitaris que nos ha tocat patir democraticament. Aixo si, ells "imposen" les seus teories, les seues veritats, naturalment veritats cientifiques, al so de la Ilíbertat de catedra", naturalment que qualsevol catedra universitaria ensenye sola i exclusivament lo que ad ells els interesa que se diga, que si ensenye, que se lligca.
I per ad aquells que vullguen creure que aço son pures invencions nostres, o parladuries que se diuen per ahí i que no es "perfectament contrastades" com diuen els chiquets de la premsa, podem dir que en ONA VINATEA LO QUE ES DIU ES VERITAT I ESTÁ CONTRASTAT.
D. Antonio Colomer, Catedratic de Dret Constitucional de la nostra Universitat es quí ha rebut la demanda del claustre universitari i qui nos ha informat Al contrari dels periodistes que diuen no poder dir les fonts informafives. mosatros no tenim cap inconvenient en dir-les. La veritat, pese a qui pese, sempre será la veritat.
I ara parlem de llengua valenciana .....
-Com se diría en valencia "¿lejos. muy lejos, lejísimo ?
Voste dirá: llunt, molt lluntn, lluntissim .....
Puig no. Un valenciá diría: llunt, molt llunt, allà a fer la ma.....?
S'acaba l'any, siga o no final de mileni. Lo cert es que indubitable l'efecte 2.000,tenit en compte que esten en la era dels aparells informatics que ho dominen tot. ¿ Quin es l`efecte 2.000 que deuria retocar al valencianisme.
Esencialment dos punts
  • L'u: posar a punt del 1 -1 - 2000 al Presidente de la Nacio SR Aznar
  • El mateix tractament que dona a PNV de Arzallus " no ixirse´n de la constitucio i del Estatut de Guernica; que lil done a Jordiet Pujol" no ixirse`n del Estatut d´Autonomia de Catalunya. I al PP de Valencià: no ixirse`n del Estatut d´Autonomia de la Comunitat Valenciana.

- ¿ En que se'n ix Pujol de la Constitucio Espanyola?
- Articuls de la Constitucio que son afectats:
1 - Disposico Adicional Primera - La constitucio ampara i respecta els drets historics del territoris forals.
El Regne de Valencia ha tingut els seus furs i es foral. Catalunya ha fet tot lo posible per a que se amparara ni
se respectara El nom del Regne ( i aixo es un dret historic); el territori del Regne ( i aixo es un atre dret historic);
la cultura i llengua del poble valencià; ( i aixo es un atre dret historic)

¿ En alguna atra cosa mes se'n in ix?
Si. L`articul 145.1 diu: En ningun cas s`admetrà la federacio de Comunitat Autonomes?
La creacio per part dels catalans del Paisos Catalans es real. Oficiosament s`aceptat en diferents ocasions per les
Corts Catalanes, d'ells s`ha parlat continuament dins de la Generalitat Catalana del Govern Catalá.
Jordi Pujol ha inagurat oficialment el monument als Paisos Catalans. Tot aixo i atres moltes coses s'han fet sense que jordi Pujol ni ligaa CIU que han de respectar la Constitucio, com ha dit al PNV.


No hay comentarios: