lunes, 16 de mayo de 2016

LA VALENCIANIA


Manuel Zarzo

Per a molts valencians i, desgraciadament per a quasi tots els partits politics, eixe es un assunt que no te importancia. I aixo es un plantejament fals. Te molta importancia.
A nivell de l'Estat Espanyol i de la resta de pobles d'Espanya, com ara es diu, els valencians serem tinguts en conte, serem oits, serem respectats tant en quant es fem valdre. I aixo ho será tant en la vertent cultural com en la economica i la politica. Un poble es mes fort, quant mes se sent i se precie com a tal. Per aixo mai hauriem de votar els valencians a ningun partit que no tinguera com a punt esencial del seu programa el ser valedor politic del fet diferencial, del fet cultural, del fet nacionaliste valenciá,
O se mos reconeix a tots els nivells com a un poble diferent, personal, unic, fort, unit, valent i propi o mai se mos fará cas. Viuran de nosatros, pero nosatros mai recebirem res d'ells. 1 aixo ya fa masa temps que mos está passant. Tots els que sempre hem lluitat en defensa de que tot lo nostre siga reconegut en tot lo mon, res podem fer si a l'hora de votar, unic dret democratic que pot gastar el poble, no votem be.
I eixa ENTESA CATALANA ( Socialistes catalans, Republicans i esquerra unida) mos han dit clarament que ells propugnen constituir ELS PAISOS CATALANS, O siga, propugnen anular al poble valenciá, borrar-lo com a poble, tan politicament, com culturalment, com historicament, com economicament. I ¿com algun valencia pot votar a qui propugna eixe genocidi i eixe empobriment del nostre poble? Es algo totalment aberrant. Pero el diumenge voreu quant hi ha que ho hauran fet.... Recordem-los ad eixos:
La Entesa Catalana está composta per socialistes catalans, republicans catalanas i esquerra Unida catalana. Els Socialistes catalans son una part del Partit Socialiste Obrer Espanyol, al igual que ho es el Partit Socialiste del Pais Valencia, o el gallec, el andalus o el d'Euskadi, Tots son trocets d'un sols partit. Per tant qui vota al Partit Socialiste del Pais Valenciá, está votant indirectarnent a LA ENTESA CATALANA que mos vol desfer com a poble. Esquerra Unida de Catalanuya, igualment, una part de Izquierda Unida de Espanya. Al igual que Esquerra Unida Valenciana.
Per tant, votar als conjunt del PACTE DE ESQUERRES, que es presente en qualsevol lloc en conjunt, per separat en atres llocs, baix distints noms en atres autonomies, es votar QUE SI a que se puga fer realitat eixa utopía dels PAISOS CATALANS, o lo que es lo mateix, votar per a que el poble valenciá desaparega absort, tragat per Catalunya, i deixem de ser en el futur lo que hem segut historicament des dels inicis de la nostra existencia.
Es molt dur. Pero hi ha que ser clars. Segons a qui votes, estás votant a favor o en contra de VALENCIA. Mes clar no ho puc dír, més fort si.


No hay comentarios: