domingo, 12 de junio de 2011

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XXI)


Document num. 20

Font: Archiu del Regne de Valencia. Real 1.408 f. 3 v.

Valencia 14 de novembre de 1-521 – Carta del virrei des de Valencia al Duc de Gandia En Joan de Borja, intervenint per a que es pague al dit duc tots els gastos realisats durant la guerra en reclutament de tropes per a l’eixercit real.

“III Ducis Gandie

“Seu Verig, pro curia

“Nos don Carlos, etc. E per nos ses Magestats.

“Nos Don Diego etc. Per quant vos III don Juan de Borja Duch de Gandia per obs de pagar lo sou de la gent darmes axi de peu com de cavll: lo exercit de la qual esstat fet per reduhir lo dit prsent Regne de Valencia a la obediencia der sa Cesarea e Catholica Majestat per les grandissimes revolucions e conmocions que ha hagut en lo dit Regne, per les quals es stat forçat, e molt necessari fer lo dit exercit de gent darmes,  per pagar lo sou de la qual gent no tenint sa Cesarea e Catholian Majestat forma pera poder pagar vos ent. los alts.  Que per pagara los dit sou haven prestat moltes quantitats haven promeas per servici de sa Alteza prstar docent deu milia setcents cincuanta sous. E aço sens atres quantitats que ya tenim per dita raho prestades. E per al present vos III Duch no tenim forma ni disposico alguna per les grans dans que rebut haver de poder haver dites quantitats sino fermant quitament als dipitats del Regne de Valencia de tants censals que tenim sobre lo dit General e bens de la generalitat que prenguen la dita suma: lo que vos dubten o recusen fer per raho de  contracte que tenim fet ab la Cesarea Majestatt del Senyor Rey don ferrando de etna. Memoria ab lo qual vos es stat pues per les causes, e rahons en dit contracte, e capiotulacions contengudes sebut per en joan garcia nosdtri a XXVIII del mes de Agost any DXII que en cas de quitament dels dits censals, los quals son carregats a raho de quince milia p. Miller nos pagaria aquella demasia que son cinh milia sous per cascum miller. E en lo interin pagar vos interes de la dita quantitat a raho de vint  milia p. Miller lo qual inetres es stat consignat sobre les rendes de la Batlia genal. E per quant  dits diputats no volen fer dit quitament inx. Certs actes  de Cort. E capitols de Genal. Sino demanantho vos als dits diputats perque  apr. No q. Fos dit que vos havau voluntariament request, e demana lo dit quitament lo que en este servici tan gran a sa Cesarea e Catholica Majestat no tenim atra forma per a fer lo dit servici,  prtech. E jatsia insta forma de dita obligacio p. Nos vista,  y examinada simplemnent se diga que quitantse los dits censals vos sia  pagada la dita demassia:  no feta differencia si los dits diputats quiten les pecunies de la dita generalitat, o de pecunies de atra qualsevol persona per via de nou carregament,  e quitament.No resmenys considerant que vos dit III duch no requirrien, ni demanarien lo dit quitament, ni aquella voldrien demanar sino p. Fer este servici tan accepte a la pfata. Cesarea Majestat no ponent ferho sino  requerint quitament dels dits censals fins en la dita suma que a la Cesarea Majestat haven de prestar. E no sia cosa insta que vos III duch reporten dan algu. Per ´ço ab tenor de las presnets de certa scia. Y deliberada per remoure tot dubte que vos dit III duch dan algu no haian: feta a nos relacio p. Lo magnifich regent la  Eximen Pz. De figuerola doctor en cascun  dret de dites coses: declaram que quant menester sia que per la Cesaresa e Catholica Majestat vos sia restituhida la demassia quee sde quincemilia fins a vintmilia 40 miller inxta  forma dels dits capitols, e obligacio. E Manam ab lo mateix tenor per la auctat.  Real al noble Batle Genal. De psent. Regne  que fins la demmassia que es setanta milia doscents cincuenta hum sou e huit dners. Per la dita Cesarea Majestat vos sia pagada vos pague lo interes de aqlla. A la dita raho de vintmilia lo miller de les rendes Reals inx. Forma del dit contracte y capitulacio. E que la psent e ats. Provisions que seran pa. Aço necessaria, vos sien  liurades y expedides franques de sagell. En testimoni del qual mana, esser fetes, y expedides  les prsents. De segell comu en lo dors de aquelles sagellades. Dat en lo real de Valencia a XIII del mes de novembre any de la nat. dE nre. Señor MDXXI.

“don diego hurtado
“de mendoça.

DNS LOCUMT. GENALIS MANT.
NIHI FRANC. TELLES VIS. P.
FIGUEROLA RX. CANC.

No hay comentarios: