domingo, 7 de noviembre de 2010

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XIV)


Document num. 12

Font: Archiu Municipal de Valencia, Lletres Misives, g3-41

Valencia, 3 de març de 1.522 – Carta del Jurats de Valencia al virrey el 3 de març de 1.522, informant-li de l’atac de la casa de Vicent Peris i la mort d’este.

“Al molt ilustre senyor lo senyor D. Diego Hurtado de Mendoça capitá e loctinent general de la C.C.R.M. en lo prenset Regne de Valencia.

“Senyor molt ilustre.

“Lo disapte proppasat scribiem a vostra senyoria de la novitat que se era seguida en esta ciutat e com lo poble no habia acudit com debia a lo que en lo consell que en dit dia se era celebrat e com los era stat sit com habien fet mal e que no es podia sensar de grandissima e gravissima culpa e que per apunir e castigar a Vicent Peris e a sos secuaces era necesari que tots los oficis ressen com a bons vassalls en fer totes provisions que la justicia tinguera força pera castigarlo e moltes atres coses no oblidant hi res del que era menester lo que feu molta impressio en los consellers dels oficis e la relacio de aquells e tots los ofisis empero lo que mes ha imprimit en ells es stat que lo ilustre senyor marques vist que no habien acudit com debien dix que sen volia anar e no volia parar en la ciutat puix tan mal ho feyen, aço fen tan gran operacio en totos los ofisis que tots se ajustaren e asagramentaren que no fallisen al senyor gobernador e al ilustre marques tota hora que foren demanats o cridats ab de campana o de trompeta o de qualsevol manera quels vingues a noticia e casen de dits ofisis vingue al senyor marqies suplicanto que no deixes ni desamparas esta ciutat que moltes voltes era stada reunida per miga de sa ilustre senoria e que esta era la ultima redencio suplicantlo que volgues star ab ells que ells submarien totes ses culpes de manera que sa ilustre senoria veuria ab efecte de obre com tots estareien aparellats de morir por servici de nostre rey e senor e que no deixarien a sa ilustre senoria ans tots acudirien a sa ilustre senoria tota hora que mester fos lo ilsurtre senor marques les respos prou aspre culpanlos en gran manera del mancament que fet habien e que aço era la perdicio de ells e que sa ilustre senoria tenia vis de la gran gent que de Castilla en poch temps habia de venir sobre ells. E que tot temps que ells feren lo que debien en se5vici de C. E C.M. que sa ilustre senoria no els deixaria que per cosa que toque al servici de Sa. Altma. No dexara de posar sa vida e stat, los mateixos ofisis tambe anaren a suplicar al gobernador y al ilustre Marques que nous deusposaren la ciutat y se anara de la ciutat, nosatres senor molt ilustre suplicam molt. Apres de tot aço se es seguit que hui dilluns de mati a les huit hores lo traydors ladrer de Vicent Peris tenint apercibits tots los carrers de nostra Sinora de Gracia ahon ell tenia casa feu anar los tabals sonant aplegant la gent e fent molta gent empero tots se feren forts en aquells carrers ab moltes canteres en los terrats a ab moltes ecopetes e ballestes tant que era cosa de grandissim perill entrar en aquells carrers senyaladament en lo carrer de la verge Maria de Gracia hon estaba dit traydor e ladre de Vicent Peris essent informats deste ajust que feyo lo ilustre senyor marques nosatres e tots los oficials de la ciutat acudim al palau del revernedisimo e ilustre archebisbe hon estaba lo ilustre senor marques e en presencia nostra se arma e mentres sa ilustre senoria se armaba se tocha la campana al son de la campana acudi el ofisi de perires ab molta bona gent e ben armada ab un bon tir de polvora que portaben e molts atres ofisis e molt atra gent servidors de Sa Altma. Tant que se estima que la gent que acudi se eren set milia homens o mes essent aplegada la gent lo senor gobernador a caball ab un caball en sobrevesta real mogue la gent e hora se mogue ab molta voluntat de arribar a hon era lo ladre traydor Vicent Peris. E lo ilustre marques volgue pendre la delantera y entrar en lo carrer de la verge Maria de Gracia lo primer de tots ab tres o auqtre que lo seguiren e lo bellac de Vicent Peris veent venir lo ilustre marques ab moltes scopetes e ballestes e piques arremeteren per a ell e dispararen les spindargues e tortaren molts colps de ballestes de tal manera que fon cosa recia que may sia stada ni escriures poria. Donarentli molts colps de piqua en la rodella e en lo cos e en lo gorgal lo ilustre marques arremete pera ells tan fort que les entra entre les piques e los posa per cases e ells portaba de vensuda feen tot lo que mes sforzat caballer del mon poguera fer pera aplegar al traydor Vicent Peris per degollarlo de sa ma, com es cert que segons lo strenque e li habia fet leixar la piqua e la gent estaba ya de vençuda lo haguera degollat stant axi les canteres eren tantes y tan grans que de una molt gran cantera fonch ferit en lo cap e caigue a terra.... e psarenlo dins de una casa e poch apres se lleva a feu donar lo combat de tal manera que Vicent Peeris es stat mort e lo han levat lo cap hon neson morts alguns dels qui ab lo dit traydor eren e presos alguns los quals de ma mati seran squarterats es stada de les recies bregues qie sien stades perque habien a pelar en carrer stret e los lladres tenien molta scopeteria e moltes ballestes e moltes cvanteres per los terrats que en carrer sdtret feyen grandisima brega. Tots los ofisis han ben acudit com habien ofert a es stada de jornada que mes a asegurat esta ciutat pera que en nengun temps nenguns ladres se posen en lo pensament de gozarla conmoure e la justicia pera llibetament son eixercici sens nengun recel. Ha durat la brega puix de dos hores ab tempos que loilustre senor marques acomete contra los ladres e bellaquos e traydores Jaume Llopis acomete per un carrer que atraveza del cami de Sant Vicent a la Verge Maria de Gracia contra los qui en aquella part staben senors e tots los ofisials de la casa ab la bandera real la qual portaba u de nosatres haben fet lo que bons vasalls debien fere ses mostra be en esta jornada que la Ciutat de Valencia sta molt be renida e ha donat bon testimoni de sa fidelitat. Vicent Peris es stat mort dins de sa casa hon se retrague apres de haber quan pogue e li llevaren lo cap e en una lança la gent acompanan al ilustre senor marques e ha molta raho perque a sa ilsutre senoria no acometera primer a tan sforzadament pelear la victoria fora dubtora segon aparell que lo ladre tenia e se era fortificat en aquell carrer ab molta gent determinada de morir puix eren certs que essent presos no ponien acampar la vida. Nosatres senor molt ilustre tan alegres de esta victoria quan seriure poriem e molt mes per esser stat lo que sta victoria nos ha donat lo ilustre senor marques a la persona del qual es lo cert se pot atribuir tot lo que es fet e sia may vasall feu cosa digna de grandisima memoria per son rey e senor es stada lo que lo ilustre senor marques ha fet perque pot dir que li ha donat no sols la ciutat mes tot lo regne. E guarde nostre Senor Deu la molt ilustre persona de sa Senoria e prospere lo stat de aquella.

“De la parte dels ladres (....) es mort Raphael Celma e alguns nafrats de canteres encara que pochesLo ilustre senor marques de la cantera que li donaren staba un poch nafrat en oo cap empero es molt poca cosa.

“Voostra ilustre senoria mane a seriure a tots los ofisis de la ciutat e al quartre quarters de la horta donantlos gracies del servici que han fet a Sa M. E a lo juristes e als notaris puix tots han ben acudita e en la letra dels peraires mane vostra ilustre senoria se les diga com es ben informada dels grans preparatoris que han fet e la bona obra que han feta e als jurats e consell juntament una letra que puix tots han ben servit alegrarse han molt de les letres de sa ilustre senoria. De Valencia dilluns a mija nit a III de Març any mil DXXII.

“De V. Ilustre molt afectats e pronptes al servici de aquella.

“Los Jurats de Valencia”.

No hay comentarios: