viernes, 30 de diciembre de 2016

PALEM DE POLITICA


ALGUNS POLITICS NO SABEN QUAN DEUEN ESTAR CALLATS.
MANUEL ZARZO
D. RAFAEL FERRAO, diputat de les corts valencianes pel grup del Partit Popular, escriu en Les Provincies el dimars 11 de giner:
- " Quan UV estava dins del terreny de joc, tan adins que inclus pugue distar les regles d`eixe joc, no intervinguè per a res i ara, que s`encontra fora d`eixe terreny preten que els demes juguem a les regles que ara tratar d`imposar. Quan en setembre de 1997se possiblità el dictamen del Consell Valencia de Cultura, quan en juny de 1998 se discuti i es feu public el dictamen, i quan en setembre de 1998 s `aproba la llei de creació de l`academia Valenciana de la Llengua,... U.V. que disponia de la clau de la gobernabilitat en la Comunitat Valenciana, no feren us d`eixa clau en defensa del mes important principi fundacional de la defensa del idioma valencià........
Li ho vullc recordar, Senyor Ferraro:
1 - Quan en l`Ajuntament de Valencià deixà de manar el PSOE perqque guanyà una coaliciò del PP i UV, la clau de la gobernabilitat la tingué UV pacta buscant carrecs per a molta gent d`U.V. pero mogué un dit per a que en dit ajuntament se parlara i escriguera en valencià. Vosté estava en la direccio d`U.V. i voste no feu res i a les hores vosté estava dins del terreny de joc. Vosté es u dels primers que deixà de cumplir el principi fundacional de Unio Valenciana. Vosté no està lliure de pecat i no pot tirar la pedra a ningun atre pecador.
2 - Vosté era diputat de Union Valenciana quan la gobernabilitat de la Comunitat depenía de la coalicio PP-UV. Gonzalez Lizondo era President de les Corts.
El conveni de vostes en el PP era carrecs, carrecs i conselleries on hihavia dinerets per a traure, pero, tenim la clau de la gobernabilitat , no exigi la Conselleria de Educacio, i per culpa, entre atres, de vosté, en els coleges se segui donat el català, en Canal 9 se segui parlant català, a pesar de que vostes, que tenien la clau de la gobernabilitat podien impedir - ho.
Torne a dirle que vostè es un dels culpables d`aixo i ara no pot tirar la pedra als atres.
3 - Hui per hui está vosté de Diputat en un partit que ha segut el creador e instigador tant del Dictament de Consell Valencià de Cultura, com de la seua publicacio, com de la creacio de la Academia Valenciana de la Llengua. ¿Per que no ha dimitit del seu carrec i ha deixat eixe Partit per disconformitat en lo que el PP està fent en contra de la llengua valenciana?. Per tercera vegada, les mateixes que San Pere negà a Crist, li torne a dir: D. Rafael Ferraro, vosté es un mes dels culpables de lo que se li està fent a la llengua Valenciana.
Per tant, millor calles en lloc dèndosta als demes els pecatsque vosté mateix ja comes.
I acabe preguntan - me: Si voste ha cregut sempre en el mes important principi fundacional de U.V. ¿ perqué se n`ana d`ella?
¿ Serà perque, expulsat el meu amic Gonzalez Lizondo li perillava el carrec poltitic i per a seguir tenint- lo fundaren IPC.
¿ Perque has desfet el seu partidet i s`ha clavat dins del PP? ¿Será perque sap que no podien conseguir en eixe partidet els vots suficients per a que a voste segira tenint un bon carrec politic, i entrant e el PP li aseguraven la continuitat en el carrec?
Sr. Ferraro , a vegades val mes callar que parlar, perque en llengua tanca no entren mosques.
Si l`obris te n`entren tantes que te pot ofegar.


No hay comentarios: