sábado, 15 de diciembre de 2012

APROXIMACIO AL CONFLICTE SOCIO-CULTURAL-LLINGÜISTIC I POLITIC ENTRE CATALUNYA I VALENCIA (V)
Per: Ramon Garcia i Hernandez

Valencia 1990

LA CORRENT HISTORICISTA

El problema de la llengua valenciana ha estat plantejat durant molts anys, i encara es seguix mantenint per sectors interessats, com a fenomen de la reconquista de Jaume I, en 1237. Esta hipotesis tenia sa rail en l’interpretacio del “Llibre del Repartiment”, duta a cap per Prospero de Bofarull i Mascaros (catala), en 1856. El dit “llibre” es l’assent a on consten les donacions que el rei va fer als senyors que l’ajudaren en la conquista de Valencia.  El treball realisat per este historiaor ha careixcut de rigor cientific al no constatar-ho en la documentacio existent. (Desamparados Cabanes, “El Llibre del Repaartiment”, del Regne de Valencia, pag. 11 Ed. Anubar. Zaragoza 1979). Varis ne son els treballs que han tractat este tema, no molt afortunats per cert, no anem a enumerar-los. Teodor Llorrente tampoc estigue molt encertat en lo seu llibre “Valencia”, publicat en 1887, en Barcelona, com a part de la coleccio “España, sus monumentos y artes...”, al tocar el tema de les donacions asignaes als nous poblaors (D. Cabanes. “Geografia i Repoblaciones”, pag. 10 Ed. A.D.I.A. Alicante, 1984). Tot allo ha servit com a base per a establir que els catalans s’assentaren en el llitoral i els aragonesos en l’interior (D. Cabanes. Op. Cit. Pag. 7) hipotesis establida esta que s’ha convertit en un dogma per al sector catalaniste, a pesar de que s’ha demostrat, pels treballs d’investigacio de A. Ubieto i la doctora Cabanes, de la manca de fiabilitat dels treballs anteriors. (Origenes del Reino de Valencia”. A. Ubieto). El baix percentage (5%) dels assentats i la geopolitica de la Corona d’Arago destruixen totes les teories sustentaes sobre l’importancia del catala en lo Regne de Valencia.

ESTANDARISACIO DEL CATALA

El diccionari de la llengua espanyola arreplega sense empaig el significat de la paraula “catalanisar”, aço es: “Donar a una cosa forma catalana, o inculcar a una persona les costums o sentiments propis de Catalunya”. Es dir,  convertir en catala allo que no ho es. Puix be, hasda aplegar a convertir en catala, a la llengua valenciana, hi ha tot un proces que  l'estrategia nacionalista ha anat jalonant pas a pas. L’estandarisacio del catala fon requisit indispensable i importantissima peça clau en el posterior desenroll del proces. I no podem omitir a les persones que foren actors primerissims en eixe menester. Prat de la Riba, primer com a president de la Diputacio de Barcelona i posteriorment com a tal de la Mancomunitat, va fer us de les dos institucions, com a orguens del poder politic, per a impondre la “lengua moderna”.  (M. Garcia Venero. “Historia del nacionalismo catalan” Ed. Nacional. 1967, pag. 157. Tomo II) I fon este, en sa visio pragmatica, qui intui que seria Pompeu Fabra, ingenier quimic d’ascendencia cubana, qui duria a terme la “transformacio” de l’idioma, actualisant-lo i posant-lo al dia. Tenim lo seu testimoni: “L’ideal que perseguim no es la resurreccio d’una llengua migeval, sino transformar la llengua moderna que hauria eixit de nostra antiga llengua sense els llarcs sigles de decadencia lliteraria i de supeditacio a una llengua forastera” (M. Garcia Venero. Obr. Cit., pag. 149).

No hay comentarios: