jueves, 28 de julio de 2011

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XXII)


Document num. 21

Font: Archiu Municipal de Valencia , Manual de Consells, A-59, f. 49-53.

Valencia, 30 d’abril de 1.521 – Provissio del Consell Municipal per a evitar els fraus dels moliners en els forments i les farines.

“En lo insigne Consell general celebrat en la sala de Consells y stabliments de la Ciutat de Valencia a quince de abril del any mil cinchcents vint y hu entre atres coses foren ordenaes les coses següents:

“Item foren propossats en lo dit magnifich consell per los dits magnifichs jurats, exprimintho per tots, lo dit magnifich En Pere Guillem Garcia en la forma zsegüent: Magnifichs senyors y admirables prohomens: A causa dels fraus que los moliners fan al poble de la present ciutat en los forments y blats que molen y en lo tornar aquells en farina, seria necessari ferhi deguda provisio per a observar als dits fraus y desordres, perque lo poble y casen haja son dret; per ó, se proposa al dit magnifich Consell perque hi fos delliberat.

“E lo dit magnifich Consell en unitat y concordia a remés y comes a les dites coses als magnifichs jurats, racional, advocat y sindichs de la ciutat, los quals en semps a quatre consellers per los dits magnifics jurats, tot ço y quant faça vore y reconeixer, provehixquen y ordenen los capitols, crides y ordinacions quels semblaran fahedores et les dites coses ab totos los incidents y dependents de aquelles donant comententlos tot lo poder, ooch y veus del dit magnifich Consell en fer y ordenar les dites coses e executar aquelles, segons ven vist lo veran e hara per llavors y llavorsd per haran lo dit magnifich Consell te per forma y agradable probehix, stablix y ordena tot lo que per los magnifichs jurats, racional, advocat y sindichs y quatre consellers per aquells elegidors, sobre aço sera fet, provehit y ordenat per execucio de la qual delliberacio foren establides y ordenades ab la drida davall escrita les coses següents:

“Hara  oiats ques fan a saber los molt magnifichs justicia, jurats, racional y sindich de la present Ciutat de Valencia a qualsevol persona de qualsevol ley, stament y condicio, que sia que per lo poder a ells ensemps ab quatre consellers del Consell de la dita Ciutat  atribuit per lo magnifich Consell celebrat en la sala major de la dita ciutat a quinse del present mes de abril por lo benefisi de la cosa publica e dret de la sisa del pa e per evitar molts fraus e abusos que de cascun dia se fan en dany e perjuuhi dels pobles e havitaros de la dita ciutat en los forments que porten a moldre o se molen en los molins de la dita ciutat y contribucio de aquella o en atres qualsevols molins per obra dels dita habitaors y de les farines que tornen, molts dels dits forments sens derogacio dels atres stabliments antichs per a semblant coses fetes ans  quatenos opusit confermar aquelles et ab aquelles no seran aixi provehits millorant y de nou statuhits, instituixen ordenen y manen observar les coses y ordinacions següents les quals manen esser preconiçades per la dita ciutat y llochs acostumats de aquella.

“Primerament provehixen y manem que ningu moliner, senyor de moli, sobrestant o braguiner de moli ni atre qualsevol persona no gosi, ni presumixca traure taleca alguna o taleques de forment de casolans per a moldre en ses molins que primerament ans de traure aquelles per los portals de la present ciutat, ne passe e haja passat ab efecte lo forment que portaran a moldre e qui contraferan encorrega en cascuna vegada en pena de vint sous aplicadors lo terç al acusador, lo terç, al hospital general e latre terç a la fabrica de murs y valls.

“Item provehixen, ordenen y manen, que cascun senyor de moli o arrendador e lo moliner de qualsevol dels molins de la present Ciutat de Valencia y contribucio de aquella o atre qualsevol que molga farines per als habitadors de la prsent ciutat hajen de tindre y tinguen en la cada del pes hon a de pessar lo dit forment e farina, una caixa en la qual continuament tinguen farina, o al menys que si alguna volran ni faltaran que donen ordre que en lo mateix dia si es de mati o lendema de mati si falta de vespra no hajen de tindre per a refer dites faltaes e qui contrafasa, encorrega per quantes vegaes seran atrobats no tenintne en la dita pena patidora, segons que dessus.

“Item provehixen, ordenen y manen que ningu moliner, arrendador, sobrestant, traginer o senyor de moli no goxe ni presumixen tornar la farina que se haura molta del dit formen que nmo la porten al pes han hauran pesat lo forment e qui alli ab effecte la haja pesada dien lo nom mateix que manifestá quant lo trague en formen e qui contrafera, encorrega en la desus de la pena, patidora segons dessus.

“Item provehixen, ordenen y manen que si pesant la dita farina no correspondra al pes del forment, deduhint lo que se ha de deduhir  per porqueres, pols y moltura que en continent refassa lo pesa de la farina que tindra en dita caixa si hi haura e si cas sera acabada e aixi nos  passa fer en continent la dita refaccio que la taleca o taleques que hy faltaren, resten en lo pes desta manera que si es de mati en lo mateix dia o qualsevol hora del dia puixa portar farina per a la caixa e fent dita refaccio se haja de pesar y pesse al effecte la dita taleca o taleques per a que ab aquells segons pes li sia dota son just efect, aço se puixa prontament tornar e sens dilacio alguna al senyor de qui es contrafera, encorrega en pena desus dita partidora segons desus es dit.

“Item provehixen, ordenen y manen que qualsevol senyor de moli, traginer, sobrestant, moliner o atra qualsevol persona tornara la farina del forment que haura tret per a moldre no puixa tornar la dita farina al senyor de qui sera sens que no porte un sagell en lo nuch de la corda de la taleca ab emprenta sobre paper, perque millor se puixa conexer e si lo forment sera tret brut sia sagellat en la marca chica e si sera net seia sagellat de la marca major, e lo traginer sobrestant o moliner o qualsevol atra persona que contrafaga, encorrera en la desus dita pena per quantes vegades sia contrafet patidora ut supra.

“Item provehixen, ordenen y manen que le sfestes dobles que venen entre semana en les quals molts moliners e traginers per necessitat dels casolans e senyors dels forments han tornar e tornen farines que en la darrera festa si ya no sera la gloriosa Santa Maria o apostol de les tres hores apres mijorns en avans fins a la oracio, los pesadors scrivans hajen de resistir y asistir en ses pesses perque les dites farines que en senblants dies entraren, sien pessades ab tot efecte sien fetes les atres coses en lo dit pesar de les farines se han de fer e no gose entrar en los dits dies de festa farina alguna sino en los dies y hores desus dits, en los quals los dits pesadors y seriva estaran y han de estar en los dits pesos e los contrafahants, pesadors y scrivans que a la dita hora no seran en lo pes e no residiran fins a la oracio e los traginers e atres persones que en los dits dies a nou hores o en les dites hores entraren farines sens pesar cascu dells sia encorregat en la dita pena per quantes vegaes contraferan, patidora ut supra.

“Item provehixen, ordenen e manen que ninguna persona aixi casolana con atres de qualsevol stament e condicio sia en nungun dia no puixa traure forments per si, dient que es propi ni tornar la farina sens que no haja pessat al eixir lo forment e tornantlo en farina en la forma desus dita encara que diga que no vulgueren e qui contrafera, encorrera en la dita pena patidora ut supra.

“Item provehixen, ordenen y manen que qualsevol scriva o pessador dels dits pesos que per si o por interpossada persona ab intelligencia dels moliners, traginers o senyors de molins pendran forment o farina de les dites taleca o taleques  que seran portades al dit pes a pesar al eixir en forment o al entrar en farina e fera frau en lo pessar e no donara a cascu son dret,  encorrega en pena de ser privatipsofacto del dit offici e perpetualment sia fet  inavil de atres officis e beneficis de la dita ciutat en pagar cent sous partidors ut suprae en atres penes a arbitre del Consell civil de la dita ciutat.

“Item provehixen, ordenen y manen  per millor observancia dels prsetns stabliments y ordinacions que en cascuna casa de pes sia tenguda una taula en la qual les dites ordinacions antigues y les presents sein scrites y estiga penjada en lloc que quis vulla, la puix llegir e aixi ninguna persona dels pessadors, scrivans y senyors de molins sobrestant, traginers e atres qualsevol persones no puixa ignorar ignorancia. Gaspar Jopan, Andreu Gasull, Jaume Pons, Andreu Gomis, jurats; Joan Caro, racional.

“Die mercuri XXX mensis aprilis anno a Nativitate Domini MDXXI. En Pere Orts trompeta publich de la present ciutat dix y relacio fen ell en lo dia de huy haver publicada la preinserta crida per la dita ciutat y llocs acostumats de aquella davan lo almodi de dita ciutat.

No hay comentarios: