jueves, 28 de julio de 2011

CARTA OBERTA A SO ZAPATERO


Autor: JOAN BENET RODRIGUEZ i MANZANARES


Senyor Zapatero
No vaig a fer força en tornar a dir que la llengua balear (mallorqui, menorqui i eivissenc) son llengues molt mes antigues que el catala, ni tampoc vullc dir que l’idioma valencià es molt anterior a lo que hui es coneix com a catala puix qualsevol llibre d’historia no filtrat per l’actual corrent catalanista em dona la rao, i per a comprovar-ho es a soles qüestio de llegir.
Pero com valencià i persona que ama a la seua terra, me sent ofes, degradat i humiliat, puix ya no es a soles que Catalunya este catalanisant des de fa moltes decades a la meua bella terra, baix tots els governs centrals que han passat per a on està voste ara, sino que ademes, voste, encapçalant el seu partit, ha solicitat a l’Unio Europea, que el gallec, el catala i l’euskera, siguen considerades com, “llengües de treball”, fent cas omis a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana a on clara i expressament s’expon que el valencià serà l’idioma cooficial en la Comunitat Valenciana. ¿Per a que servix tindre clarament expressada eixa qüestio si voste, el seu partit i el seu govern se lo bota a la torera?
Senyor Zapatero, està obrint mes les ferides que te el meu poble, i ademes està furgant en elles.
RECONEIXCA A L’IDIOMA VALENCIÀ COM LO QUE ES, EL PRIMER IDIOMA QUE TINGUE UN SIGLE D’OR DE LES LLENGUES ROMANCES.
Encara que yo no tinga reunions secretes en grups terroristes, encara que no tinga “claus politiques” que poder oferir-li, encara que no puga fer declaracions publiques a favor del meu bello idioma, (perque no me deixen)… encara que a soles siga un ciutada d’a peu, estic extremadament enfadat en les seues actuacions, les quals des de que accedi al govern no han segut favorables per a la meua bella terra. No seguixca el cami de Catalunya, i remate la faena de catalanisar la meua bella terra.
Ningu possible interes ocult o sinistre, val absolutament res comparat en l’identitat d’un poble, i per este cami, durant la seua llegislatura la meua bella terra, ¡Morira per usurpacio d’identitat!
Senyor Zapatero. ¡Corregir es de sabis i encabotarse d’estupits!, i per damunt de tot no m’envie a la conselleria d’Educacio de Valencia, puix ya he parlat en ells, i mes catalanistes no poden ser.
Per cert, si no arriba a llegir esta carta i la mateixa es queda en qualsevol del seus filtres NO em contesteu, si hi ha resposta, que siga del seu puny i lletra, si volguera parlar en una atra persona que no fora voste, l’enviaria esta car

No hay comentarios: