domingo, 20 de septiembre de 2015

L'ENGANY D L'IDIOMA CATALA EN LES ESCOLES 1)  ¿ Quin idioma estan fent estudiar a mons fills en l'escola: VALENCIÀ o CATALÀ ?

 CATALÀ.
 En les escoles, instituts i universitats estan ensenyant un "Català avalencianat" que no se correspon en la genuina Llengua Valenciana que parlem majoritariament els valencians.

2) ¿ Per qué es tan diferent eixe "Valencià" que estudien mons fills en l'escola, al Valencià que de tota la vida he sentit parlar als meus pares, familiars i coneguts ?

 ES TAN DIFERENT PERQUE EN L'ESCOLA NO ENSENYEN EL CORRECTE IDIOMA VALENCIÀ, SINO IDIOMA CATALÀ "MAQUILLAT" DE VALENCIÀ.

3) Alguns mestres me diuen que lo que s'ensenya en l'escola es Valencià "cult o ben parlat" i que lo que parlem els pares als chiquets es un Valencià "mal parlat". ¿ Es aixo cert ?

 AIXO ES FALS. ELS MESTRES QUE DIUEN AIXO SON CATALANISTES I EL SEU OBJECTIU ES FER CREURE QUE L'IDIOMA VALENCIÀ I EL CATALÀ SON EL MATEIX IDIOMA.
 SE DEDIQUEN A ESCAMPAR LA MENTIRA DE QUE LO QUE PARLEM ELS VALENCIANS ES UN "VALENCIÀ MAL PARLAT", PERA QUE ALS PARES ELS DONE VERGONYA PARLAR EN EL GENUI I CORRECTE IDIOMA VALENCIÀ I ACCEPTEN SENSE QUEIXARSE QUE A SONS FILLS ELS ESTIGUEN ENSENYANT EN LES ESCOLES IDIOMA CATALÀ, ETIQUETAT FALSAMENT COM A "VALENCIÀ BEN PARLAT O CULT".

4) ¿ Per qué a mons fills els fan estudiar en el colege llengua Catalana i no la genuina Llengua Valenciana que parlem majoritariament els valencians ?

 FONAMENTALMENT, AIXO ES CONSEQÜENCIA DEL CHANTAGE PERMANENT QUE ELS POLITICS CATALANS LI ESTAN FENT AL GOVERN D'ESPANYA PER TAL D'OBTINDRE ELS MAJORS BENEFICIS PERA CATALUNYA I EL SEU PROYECTE NACIONALISTE SEPARATISTE, ENCARA QUE SIGA A COSTA DE PERJUDICAR ELS INTERESSOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
 Desde fa ya moltissims anys, els politics i institucions catalanes s'han dedicat a clavarse en els assunts propis i particulars dels valencians, i per mig del chantage politic al govern d'Espanya han conseguit que en el sistema educatiu valencià s'ensenye Català en conte de la verdadera Llengua Valenciana.

5) ¿ Per qué els politics catalans volen que els chiquets valencians estudien llengua Catalana en les escoles ?

 PERQUE VOLEN TRANSFORMAR EL SENTIMENT DE VALENCIANÍA QUE DE MANERA NATURAL TENEN TOTS EIXOS CHIQUETS, PER UN SENTIMENT PRO-CATALANISTE QUE AFAVORIXCA EN UN FUTUR LES AMBICIONS COLONIALISTES DEL NACIONALISME INDEPENDENTISTE CATALÀ SOBRE LA COMUNITAT AUTONOMA VALENCIANA.
 Als chiquets valencians, desde ben menuts, se'ls està adoctrinant baix les consignes del nacionalisme català, ya que en les escoles, ademes de llengua Catalana, tambe se lis ensenya una historia omplida de mentires i manipulà en favor de lo català i en perjui de lo valencià.

6) ¿ Per qué els politics valencians no han fet res pera evitar que els chiquets valencians estudien llengua Catalana en les escoles ?

 PERQUE DESDE FA ANYS TENIM UNS POLITICS VALENCIANS QUE, PER MOTIUS DIVERSOS, ESTAN DOBLEGATS ALS INTERESSOS DELS CATALANISTES.

 El PSPV (PSOE) sempre ha segut pro-catalaniste i participa de l'idea de que l'idioma Valencià es simplement idioma Català al que se li dona el nom de "Valencià" en la Comunitat Valenciana. Per tant, el PSPV no té ningun interes en defendre la genuina i verdadera Llengua Valenciana, sino que, ans al contrari, li pareix mes convenient substituir l'idioma Valencià per la forastera llengua Catalana. (Atres partits catalanistes com EU, Bloc o ERPV tambe participen de les mateixes idees).

 El PPCV (PP) esta fent una politica d'hipocresia perque nomes defen el nom del idioma: "Valencià", sense importarli que en les escoles s'estiga ensenyant idioma Català etiquetat coma "Valencià". Al PP la simple defensa del nom li proporciona molts bons resultats electorals, per lo que l'importa ben poc si més tart en les escoles s'ensenya llengua Catalana en conte de Valenciana.

7) ¿ Qué puc fer pera cambiar esta situacio de precarietat en la que està la genuina i verdadera Llengua Valenciana ?

 DOS COSES BASIQUES I FONAMENTALS:

 LA PRIMERA ES PARLAR SEMPRE ALS FILLS, NETS, NEBOTS I CHIQUETS EN GENERAL, EN LA PROPIA I GENUINA LLENGUA VALENCIANA QUE MOS HAN ENSENYAT ELS NOSTRES PARES, YA QUE AIXO ES LO UNIC QUE POT IMPEDIR QUE NO DESAPAREGA L'IDIOMA VALENCIÀ I QUE NO SIGA SUBSTITUIT PER LA FORASTERA LLENGUA CATALANA QUE OBLIGUEN A ESTUDIAR ALS CHIQUETS EN LES ESCOLES I CENTRES EDUCATIUS.

 L'ATRA COSA ES, VOTAR A AQUELL PARTIT QUE DEFENGA HONESTAMENT LA SINGULARITAT I L'INDEPENDENCIA DE LA LLENGUA VALENCIANA I QUE ESTIGA DISPOST A FER QUE EN LES ESCOLES S'ENSENYE EL VERDADER VALENCIÀ, PARLAT MAJORITARIAMENT PELS VALENCIANS.
 


--------------------------------------------------------------------------------


 Frases d'eixemple a on se pot comprovar la diferencia real entre l'idioma Valencià que majoritariament parlem els valencians i la llengua Catalana que ensenyen als chiquets en les escoles i centres educatius valencians:

 Valencià: "Lo que el yayo diga sobre este assunt no cregues que serà lo millor pera mosatros".
 Catala:     "El que l'avi digui sobre aquest assumpte no creguis que estarà pas el millor per a nosaltres".

 Valencià: "L'atra vesprà menjarem en Muchamel una fideuà i molt de pa en chocolate".

 Catala:     "L'altra vesprada menjarem a Mutxamel una fideuada i gaire pa amb xocolata". 

No hay comentarios: