viernes, 27 de diciembre de 2013

CLIMENT, BELDA, EL "LEVANTE" I EL FASCISME.


MANUEL ZARZO
Tot estava preparat, res no podia fallar. Davant la dificultad d'obtindre el corresponent permis per a realísar en la plaza de bous els actes servilistes i de submissio el moviment neofasciste pancatalaniste havia possat a funcionar la seua maquinaria mediatica, o millor dit propagandistica.
Climent apareixia en escena amenagant a les institucions ab una campanya de desprestigi si finalment no sei's concedia el codiciat permis; Ferran Belda feya us de la seua ploma, la calitat de la qua¡ no entrarem, per pulcritut, a debatre aci, per a donar una chicoteta espenta al seu etern amic i de pas calfar l'ambient, i com no el "Levante" -antic diari M moviment franquiste- s'afanyava a publicar pagines i pagines al voltant de¡ tema per a donar-¡¡ la rellevancia i importancia necessaria per a que el mensage que es volia transmetre des de ACPV aplegara ciar i nitit ais parroquians, animant-los aixina a traure de les seues entranyes eixa exacerbacio que molts d'eiis porten en la sanc.
Climent ab l'amenaga, Belda en I'insult i el citat periodic fent us de la manipulacio periodistica en el seu maxim exponent, s'encarregaren de fer creixer la por dins de¡ ya per si covart Ferran Giner, qui el dia despres deis nefasts acontenyiments apareixia en televisio, en una ímage llamentable, queixant-se amargament de les desfetes procluídes pels pseudomanifestants.
Tots han donat un eixemple clarificador de lo que son. Climent nos ha regalat una volta mes ab el seu servilisme, que sense dubte es el seu "seny"; Belda ha confírmat que sense insults no sap escriure - per lo manco tingueren fundament les injuries, o gracia-; el periodic en qüestio ha tacat el bon nom de¡ periodisme i finalment Giner, i per extensio el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, han reafermat el seu mal fer en lo tocant al valencianisme.
Pero lo que mes indigna es que Belda, Climent i el "Levante" han estat donant cobertura a uns elements que proferiren críts a favor deis terroristes de "Terra LIiure" i ETA, tot just el dia abans de I'uitím assesinat de la banda terrorista vasca.
Tal volta, i despres de I'ultima actuacio terrorista a la que he fert referencia, vostes hauran pogut llegir algun que atre articul de Belda, o qualsevol atre columniste propens a l'aspiracio de¡ tramuntana, condemnant el terrorisme, llamentant lo ocorregut. No eis facen cas, elis no tenen cap autoritat moral per a condemnar allo de lo que son subjectes passius.
Qui recolza a terroristes i a simpatisants d'éstos no es mes que un encobridor de la violencia, ¡Intolerancia, la falta de civisme i en consequencia de¡ fascisme mes recalcitrant. 1 els anteriorment citats ho han fet indirectament, pero ho han fet.
Pero, ademes, qui concedix, encara a sabendes de lo que puga estar per vindre, permissos per a la lliure exhibicio d'estos actes anticonstitucionals, antiestatutaris i vandalics es tambe indirectament colaborador passiu de lo ocorregut. Sobretot perque s'havera pogut evitar. Pero ciar, en este regne hi han dirigents ais que lo por eis pot mes que la seua diluida conviccio.
Es comic sentir parlar a Belda "deis blaveros cavernicoles" -especialment quan es referix a nosatres, la gent de¡ GAV-, quan eis pancatalanistes a tenor de les seues accions encara es deuen trobar en el periodo inmediat a la creacio divina, Nos fa risa vore a Clíment en TV3, a on acodix a modo de representant de la colonia valenciana del sur, parlant de Ia llengua comuna i el territori" quan lo unic comu que catalans i valencians tenim es el total rebuig al terrorisme que este personage encobrix i al que dona soport.
De l'assistencia "rríassiva" no cal ni parlar. Quatre gats, i mai millor dit, perque si no havera segut peis 30 autobussos vinguts deis corrítats catalans al Regne, trobe que sois Climent, Belda i els quatre de sempre haveren tingut que fer ells asoletes el vandal pels carrers de Valencia. Un fracas, aixina de clar. Feliçment per al Poble Valenciá, qui ha tornat a ser vejat per extrangers catalans i la gentola de sempre.
La veritat es que, a fi de conters, estos actes han vingut a confirmar-nos qui es qui i lo que un poble no está dispost a consentir per moltes Assamblees deis paisos catalans i per moltes agressions fisiques o al mobiliari urba que facen.
Pero encara que siguen una minoria ¿ fins a quan no es fara lo possible per a que evitar la repeticio destos actes fascistes?


No hay comentarios: