sábado, 5 de enero de 2013

POBLE VALENCIÀ, ACTIU I APATIC, CREAOR DE LA LLENGUA VALENCIANA (VI)
Per: Josep Boronat Gisbert (q.e.p.d.)


LLITERARIES...REGALANT LLOANCES A WENCESLAU, FILL DE CATALANS

Descubert l’embolat que ha vollgut colar-mos Sanchis Guarner, el de la pretenguda influencia decissiva del mallorqui Aguiló sobre Llorente o Querol, podem seguir llegint lo que diu d’ells, observant l’intencionalitat subjacent, en “La Renaixença al Pais Valencià”.

Presenta junts a Llorente i Querol, com si tingueren una categoria lliteraria pareguda, com a les dos figures literàries cabdals del   sigle XIX valencià;  amics intims fins a la mort, i mai la rivalitat no interbolí les seus relacions literàries i personals.

Pero, a l’hora d’aplicar adjectius que donen la valoracio dels dos, escriu de Llorente: es complau en la bellesa de la vida quotidiana i tranquil.la, en les emocions placides; sempre ponderat, tendre i clar, escriu plaents poemes amorosos, sense passio; compon poemes historicistes amb prou bona retorica; és sols enyoradís; manca de voluntat de lluita per al recobrament de la glòria pretèrita;  autor de poemes pairals, plens de la llum i sabor de la mare terra; canta una pàtria idealitzada, gloriosa i amable, pero que és ja un bé perdut o a punt de perdre’s; escriu poemes... d’un sentimentalisme bastant pedestre, ... en un valencià popular ben escaient.

En canvi, de Querol, diu que és més vehement, afectat als temes sublims i a la lluita viril; és un poeta de més ambició estètica, amb pretensions épiques; una mica academic; pero sempre és càlid, lúcid i vibrant, amb una exhuberància continguda; afirma coratjosament les raons dels renaixentistes...

Ho veem: apreciacions encomiastiques per a Querol, i deslloidores per a Llorent. Cosa que extranya molt a qui coneix la produccio lliteraria dels dos, i els fets dels dos per la Renaixença.

¿Per que sera? La clau d’esta distincio la trobem en la següent afirmacio de Sanchis Guarner: Querol ja comença a escriure poemes en català, com ell anomenava ardidament i amb sà criteri cientific, la llengua dels valencians.  Aci tenim el motiu de l’exaltacio de Querol.

De Querol, en llengua vernacula, solament es coneix un llibret chicotet que du tres poemes circumstancials, als que va posar per nom Rimas catalanas;  una poesia dedicà a la filla de Llorent, Reina dels Jocs Florals de 1879, en “Almanaque de Las Provincias”, 1880, p. 89; i un poema titulat Patria, Fides, Amor,  llegit com a manteneor en els Jocs Florals de Barcelona en 1872. I pare voste de contar.

Ben poca cosa. Pero l’haver escrit Rimas catalanas  li causà tan bona impresio a Sanchis Guarner, que es donà pressa per afegir “amb sa criteri cientific”. Lo que no puc trobar per cap de costat es d’on trau el seu criteri fora cientific. Poeta romantic i cientific no casen, no encaixen be. I tampoc es veu a on diu Querol  que la llengua dels valencians siga la catalana.

Sanchis Guarner com a bon catalanisaor, calla, silencia tot lo que conve a la seua intencio. En este cas, una cosa important: Wenceslau Querol, encara que havia naixcut en Valencia, era catala. Els seus pares eren catalans que, per qüestio de treball, s’havien establit en Valencia. Ho diu Almela i Vives. Querol es considerava catala, com tots els fills de pares catalans naixcuts fora de la seua terra. No era valencià sancer.

No va ser tampoc ninguna figura “cabdal” de la Renaixença: la seua activitat, apart d’eixes poques poesies, es reduix a haver assistix a alguna reunio de catalans i felibres, sent dubtos si la presencia de Querol suscrivia per Valencia o per Catalunya; haver segut Manteneor en 1872 en Barcelona i haver presidit un Consistori de Jocs Florals en 1885 alli mateix, possiblement pel seu carrec important en la Sociedad de Ferrocarriles del Norte.

Si Querol te algun merit com a poeta romantic, sera en llengua castellana. En llemosi, com diu Llombart que escrivia Querol –molt extranyat del titul que havia posat a les Rimes-, pareix fluixet: no va guanyar mai el llorer de la Flor Natural, ni va ser en Valencia ni president ni manteneor. Solament en 1859 fon premiat un poema seu, pero... estava escrit en castellà.


Ademes, llegint les seues poesies, qualsevol es queda esbardolit pensant:  ¿d’on s’haura tert Sanchis Guarner que Querol, comparant-lo a Llorente, te mes ambicio estetica, pretensions epiques, que es calit, lucit i vibrant, d’exhuberancia continguda, vehement, afectat a temes sublims i a la lluita viril? Pretensions, ambicions, pot ser les tinguera. Pero la realisacio fon passable nomes. No es cosa de l’atre mon. No te un vers fluit; no corre el vers; es mes rimaor que poeta; i abunda en sons estridents, com a bon catala, martellejant continuament.

Pero..., ya ho hem vist: va escriure “catalanes” i, clar, aixo mereix que Sanchis Guarner li regale lloances, adjectius encomiastics inmereixcuts, comparant-lo a Llorent. Una atra tergiversacio de valors a favor de lo catala.

Remarquem que la tercera de les raons catalanistes –que la Renaixença tingue orige en Catalunya- ni es certa ni es valida per a canviar-li el nom a la Llengua Valenciana.

No hay comentarios: