jueves, 30 de septiembre de 2010

ACTUALISACIO DE LES NORMES D´EL PUIG: REFLEXIONS Y SUGERENCIES LEXIC-ORTOGRAFIQUES (VI)

Autor: J. Romero

Una atra sugerencia que voldria fer es la de recuperar les formes de les preposicions “pera” y “desde” y dels adverbis “aon / ahon” y “apenes”. Estes formes son diferents a les impostes pel «normalitzat» pancatalaniste (y que tambe arrepleguen les actuals Normes d´El Puig) com son les estranyes “per a”, “des de”, “a on” y “a penes”. Per motius d´espay a soles entrarém a vore la documentacio sobre la preposicio valenciana “pera”, de la mateixa manera que m´haguera agradat expondre la documentacio que demostra l´arraïlament de les formes vives en el valenciá modern no comtemplaes pel diccionari de la RACV, com per eixemple “abogat”, “cada u”, “tratat”, “contrat”, “heu” (per “ho”), “ducte”, “cercanies”, “recibir” (ya desde el s. XV), “camarer”, “Carlos” (en catala, “Carles”), “fresa”, “puesto”, etc., etc., etc. Atres veus com “aixina”, “iglesia”, “sigle”, “arraïl” y “provesso” si que apareyxen en dit diccionari, inclus com a formes recomanaes front a les arcayques “aixi”, “esglesia”, “segle”, “arrel” y “processo”, pero voldria incitar humilment ad aquells valencianistes que encara usen estes ultimes formes arcayques y coincidents en el catala a que es decidixquen per les primeres que son formes seculars que estan vives en el valenciá actual, y que, ademes, mos diferencien del catala absorbent.

Pera: Esta es l´autentica preposicio valenciana usá pels nostres antepassats desde el sigle XV hasta principis del XX, moment en que el pancatalanisme va anar imponent la seua forma “per a”. Fem un breu repas per la lliteratura valenciana: en 1494, scala pera muntar... cami pera fugir (Miquel Pereç: Vida de la Sacratissima Verge Maria, en Alminyana, p. 189); en 1510, remeys spirituals pera sanar (Pereç, p. 12); en 1538, y pera mirar lo que convenia... pera anar a Bethlem (Beuter, p. 12); en 1625, pera resecar... y pera tots los fraus (Mora d´Almenar, p. 105) en 1666, pera impedir lo pas... pera anarlos a captivar (Arbuxech, pp.7-9); en 1736, Deu provirá pera calces (Ros: Tratat, p. 52); en 1759, no estic ya pera llegir (Ros: Rahonament, p. 6); en 1784, y muller pera sis anys (A.R.V.
[1] Sec. Clero, llibre num. 3759, fol. 5, en Vila, p. 176); en 1820, y abismarla pera sempre (Perrengue, p. 13); en 1837, pera vore y beure (Bonilla, p. 8); en 1877, dos dinés pera un pollastre (Arnal, p. 16); en 1899, atra pera conseguirles (V.S.NT, p. 8); en 1912, pera la formacio de les paraules (Fullana, Estudi, p. 3). ¿Per quin motiu els valencians tenim que rebujar nostra historica preposicio y adoptar la forma que mos impon el pancatalanisme?. Implicitament estem cayguent en la trampa catalanista de destruccio de les diferencies entre les dos llengües.

Abans d´entrar en les propostes purament ortografiques, m´agradaria acabar est apartat sugerint l´incorporacio de sis castellanismes en orige pero arraïlats en el valenciá desde fa mes de dos sigles com son “entonces”, “hasta”, “menos”, “pues”, “despues” y “agüelo”. No te ningun sentit recuperar cadavers lexics que els nostres antepassats dixaren morir naturalment, cas de “llavors”, “fins”, “menys”, “puix” o “despres”, de mateixa manera que heu feren en els “apres”, “llurs”, “cascun”, “per ço”, “car”, “jatsia”, etc., etc. La llengua valenciana no es una llengua morta, y per tant evoluciona incorporant o adaptant lliurement vocables procedents d´atres llengües (com totes les llengües). ¿Perque ham de rebujar estes paraules despues de tants sigles d´arraïlament en la llengua valenciana?, si aixina anarem ¿per que no fem lo mateix en els anglicismes, galicismes, arabismes, llatinismes, italianismes, etc.?, ¿veritat que seria un desproposit?. Ademes, per molt que heu intentem dificilment conseguirém que el poble abandone estos vocables d´us tan corrent y habitual, y per tant en conte d´acostarmos al poble, lo que fariem es alluntarmos d´ell.
[1] Archiu del Reyne de Valencia

No hay comentarios: