miércoles, 8 de septiembre de 2010

ACTUALISACIO DE LES NORMES D´EL PUIG: REFLEXIONS Y SUGERENCIES LEXIC-ORTOGRAFIQUES (V)

Autor: J. Romero

Sombrero: Veu viva en el llenguage parlat pero discriminá en el dicc. de la RACV, el cual mos dona la veu “capell” coincident en el catala. Garcia Moya diu, emparentaes en la veu medieval “sombra” —ya usá per Sant Vicent cap al 1400 (Sermons, II, 230, 4)—, eren tradicionals en el Reyne, existint l´ofici de “sombrerers” en temps de Martorell: “sombrerers” (AMV. M. Consells, A35, any 1453); “sombrerer” (Pou: Thesaurus, 1575) “sombrerer” (Exulve: Praeclarae artis, 1643); “som­brero” (Sala, Roque: Fiestas S. Juan de Mata,1669); “parla de agricultura el sombrerer” (Ro­sa Trincares, 1734); “si li roda, o no, el sombrero” (Galiana: Rond. 1768); “Sombrerer tampoc li agrada... els sombreros treballant” (La foquerera, 1854), (Garcia Moya, DdV, 20-10-2002).
Hacienda: El dicc. de la RACV mos oferix la veu “facenda”, pero la paraula d´us normal entre els valencians de hui en dia es “hacienda”. Vejam com ha demostrat Garcia Moya la solera d´esta veu, la cual no procedia directament del llati “facere”, sino que va ser un prestam del castellá a finals del XVI. En les terres napolitanes espanyoles va donar “azienda” y, en valenciá, hacienda. La veu y els seus derivats es van arraygar lliurement en nostre idioma: “furtarli la hasienda y mercaderies” (A.M. Elig, Leg.H. 49, 5 febrer 1617); “tenia molta hasienda” (Porcar: Ms. Coses, 1617); “de qui será la hasienda” (Llib. establiments de Peniscola, 1701); “hacienda feta d´estola, prest s´embola (Ros, [Carlos]: Tratat [de Adages], 1736); “la hacienda y la salut” (Tormo, [Bertomeu]: La Gatomaquia, h. 1770); “deixe la casa y hacienda” (Escorigüela: Coloqui del que volien reclutar, 1787); “un llaurador hasendat” (Conv. de Saro, 1820); “hacendat que no fa res” (Fages: Aforismes catalans traduits al valenciá, 1853); “en bones haciendes” (Gadea: Tipos d´espardenya, h. 1890); “el ministre d´Hacienda ha declarat que en tot lo mon están les subsistencies més cares” (El Poble Valencià, 31 de març 1917); “pot dur est´hasienda y l´atra (Alberola: Terres secanes, 1924), (Garcia Moya, DdV, 22-6-2003).
Tambe hauriem de revisar la morfologia de veus com “diners”, “dimarts” y “arbre” (coincidents en el catala) que contempla el diccionari de la RACV en contra de les formes vives y arraïlaes secularment en llengua valenciana (y que per tant mos diferencien del catala) com son “dinés”, “dimats” y “abre”. ¿Com podem argumentar, per eixemple, que la forma valenciana es “atre”, sense la consonant interior -l- de “altre”, y pel contrari dir que lo correcte en idioma valenciá es “diners” y no “dinés”, sense la consonant interior -r-, cuant la elisio d´esta ultima consonant es anterior a la elisio de -l- de “altres” y damunt es la forma viva del poble?. Vejam la documentacio.
Dinés: Segons Garcia Moya, “di­ner” pluralisa en “dinés” per acomodacio morfologica a la pronunciacio, y no es un invent del pintor de palmitos: “dos dinés” (Alcanyis, L.: Regiment, 1490); “per dinés” (Esteve: Li­ber, 1472); “donades per so­borns, dinés” (Ginart: Reporto­ri dels Furs, 1608); “en dinés” (Mulet: Poesies a Maciana, 1643); “quatre sous y sis dinés” (Archiu Mun. Gandia, Lib.10, Racional, 1652); “donar quatre dinés” (Llibre de establiments de Peniscola, 1701); “rosaris a dos dinés” (Villancicos Catedral de Valencia, 1759); “qui te dinés” (Galiana: Rondalla, 1768); “dinés” (Lamarca: Dicc valenciano, 1839); “portar estos dinés” (Liern: Aiguarse la festa, 1864); “dinés” (Sansano: Una sublevació en Jauja, Elig 1896). Curiosament, hasta el guilopo Corominas oferix la frase “am­prem dinés” (DECLLC), arreplegá en Monóver. En consecuen­cia: si realment volen defendre l´idioma valenciá ¿la millor forma es prohibir tots els matisos y singularitats del mateix, com fomenta la Uni­versidad y la AVL?, (Garcia Moya, DdV, 19-5-2002).
Dimats: En el document de 1602 donat a coneixer per D. Josep Alminyana en Las Provincias, un dels parrafs començava en la vituperá construccio sintactica: “Lo dimats de matí” (LP, 23-4-98). Per cert, el vedat plural dimats es anterior al Tirant lo Blanch: “la veu dimats es documenta desde el sigle XIV” (Mestre, J.: Literatura de canya. 1997, p. 88), (Garcia Moya, LP, 6-5-1998). En 1625, lo Dimats, y lo Divendres (Mora d´Almenar, p. 29). Tambe podem comprovar com la veu “dimats” té entrá propia en els diccionaris: Carlos Ros (1764), Escrig (1831), Escrig-Llombart (1887). Per cert, ara que estem en el nom d´este dia de la semana aprofite pera cridar l´atencio sobre els plurals vius en la llengua valenciana dels dies de la semana (y que mos diferencien del catala) com “dillunsos”, “dijousos” (tambe presents en dicc. Escrig-Llombart de 1887) y atres plurals com “reixos”. A proposit d´est ultim plural Garcia Moya mos comenta que el catalaniste Carles Salvador va ser un dels que abortaren el timit naiximent del plural “reixos” (“Dia de Reixos”), mantenint la forma “reis” que, curiosament, tambe va ser castellana. (...) “Altos Reis, pues venís a la tierra de Belén (ADS
[1], Proc. 22 de noviembre de 1581), (Garcia Moya, LP, 6-5-1998).
Abre: Tal com mos diu Miquel Castellano, absolutament general es el fet historic —abundantment documentat en el Sigle d´Or de la Llengua Valenciana— de la caiguda de la -r- en la primer silaba quan en la següent n´hi ha una atra. Este fenomen, plenament integrat en la llengua, p. e.: abre (arbre), marca a tots els verps valencians que es troben en dita situacio (Castellano, La conjugacio, p. 21). O com diu Garcia Moya, actualment es condena tot lo que obstruixca la catalanisacio, pero el “abre” valenciá está ahi: “la fulla en lo abre” (Ballester: Ramellet, 1667); “tocá en este abre” (Gonçales, R.: Sacro Monte Parnaso, Valencia 1687); “del Turia, de abres tot ell ben rodat" (Ros, Carlos: Pa­per graciós, 1740); “abre tan ple de cacau” (Coloqui de Tito y Sento, 1789); “com el tronc de un abre” (Conversacions de Saro,1820); “D’abres de riu la plantá no fases en el secá" (Aforismes rurals en catalá, traduits al valencia, 1853); “de mal abre, males rames” (Es­crig: Dicc. 1887); “se deixará vorer un abrerio grandisim” (Alarcón, V: El tenorio de Al­sabares, Elig 1892); “me talla­ren els abres” (Serrano, A.: Una sublevació en Jauja, Elig 1896), (Garcia Moya, DdV, 10-3-2002).
[1] Archiu Diocesá de Salamanca

No hay comentarios: