miércoles, 11 de enero de 2012

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XXV)Document num. 24

Font: Archiu del Regne de Valencia – Real 168 – f. 71-2

Valladolid, 17 de diciembre de 1.522 – Delegacio del rei en el governaor davant dos pleits surgits en Oriola entre els acreedors censalistes i les viudes dels agermanats.

“Don Carlos. Al noble, magnifich y amat conseller nostre portanveus del nostre general governaor en lo dit Regne de Valenfcia d’alla Xixona, Don Pero Maça de Carroç o a son loctinent o subrogat en lo dit offici: Salut y dileccio.

“En las reduccions per los justicia, jurats de la nostra Ciutat de Oriola fetes als amats nostres micer Ferrando Lozies, doctos en cascum dret y Lope Fernande de mesa embaxadors a nostra maiestat embiats per la dita ciutat, es un capitulo en numero vintidos del tenor seguent:

“Item us a maiestat informara com los cavallers y atres eclesiastics, monasteris y molt atres tenen censals sobre los bens de los agermanats, los quals volen fer execucio no trobant bens nobles per esser estat saqueiats, venint a les possessions les dones e viudes de aquells se opossen suplicaran a sa majestat mane al governador en los cars que les dones dels dita sagermanats repitient ses dots e atres crehedors y socredits datis convocant lo fisc y lo interes de la regia cort faça prompta iusticia e per les dites coses lo advocat fiscal no puxa demanar salarï puix de salarï desavia estar y no enterve a voluntat dels crehedors e per ço los dits justicies jurats desijant que entre los dits crehedors censalistes y atres y les dites dones per sus dots e atres credits sia  senada justicia e igualtat recorrent a nostra Majestat son stats per part dels ditas justicies y jurats per lo que toca a ses officis e per lo interes de les dites parts humilment suplicats fos merced nostra per lo deute de la iusticia voler sobre les dites coses debitament y com se pertany provehir de tal manera que sia aquella sia entre les dites parts egualment administrada e nos la dita suplicatio como insta benignament entesa  volem sobre les dites degudament y com se pertany provehir per tant a tenor de les presents,  de nostra certa sciencia y expressament per la real autocritat nostra per primera y segonaiussions vos diem, cometen y manam vostre offici en quant menester sia excitants que apellat lo nostre procuraor fiscal e scitades de ufides devant nos les dites parts en tots sus drets e rahons que diran volrran dir e allegar de e ab consell de vostre ordinariu assesor essent fent primer y  fulsit lo proces o processos com se pertanyen, pueyan y declaren en dites causes e merits de aquells y cada una dellas  pertermunas de iusticia degudament e com se pertany procedint en les dites causes e cada una de aquellas com lo negoci recuer y de vos de confiam breument, simplement, sumario e de pla, sens strepit, forma y figura de jui la sola veritat de fet y calitat del negoci ateses malictes defugis cavillacions y atres frivoles excepcions cessant repellides y no admeses lo fur y privilegis de aquells regne e atres coses que se hagen de servar y guardar sempre, servats de tal manera, que per defet de iusticia, los dits suplicants no tingan causa de recorrer a nos atra vegada a insta querela, e nos seria molesta per les quals coses fer echigir de cumplir ab los incidents y emergents de aquelles y a elles anexes y comexes. En qual menetser sia, vos donam y conferim nostres veus, les forzes, ple y bastant poder ab les presents volem empero que los advocats y procurador fiscal nostre que, les dites causes intervendran, no hagan salari algu de son patrocini e instancia, que per nostre interes faran com a sus officis ses guarda en sembalants exercici sens salari algu e per qual pretenen los dits sindichs que per sus privilegis no poden per nos ni per nostre virrey fer comissions etiam en cas de regalia y cass de lesa majestat.

“Y nos volenti madurament provehir, havem comes lo examen de dita pretensio al nostre governador general en aquex regne. Per ço,  volem que dure esta comissio, tant que per dits governador nostre comisari en dit articul, y dia declarat; y atrament, per nos e per nostre loctinent gereal sera destinat comisari o comisaris en dites causes, perque en tal cas volem no usen de la present comissio per no dividir la concurrencia de ditas causas. Data en la villa de Valladolit a XVII del mes de dehembre any de la Nativitat de Nostre Senyor MDXXII.

No hay comentarios: